Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[72]

Na Ra Cẩn Trì Bàn Đà Ra Dạ
𑖡𑖱𑖩𑖎𑖡𑖿𑖞 𑖫𑖒𑖿𑖏-𑖨𑖯𑖕
NĪLAKANTHA ŚAṄKHA-RĀJA

NĪLAKANTHA (Thanh Cảnh) ŚAṄKHA (vỏ ốc biểu thị cho cái loa Pháp) RĀJA (Vương, vua chúa)

NĪLAKANTHA ŚAṄKHA-RĀJA: Thanh Cảnh Pháp Loa Vương Bồ Tát biểu thị cho sự chính tâm thành ý hay trừ bo sự ách nạn sợ hãi.

小中現大無礙身
東西南北任縱橫
三千世界唯一念
你我他心不可分

Phiên âm:
Tiểu trung hiện đại vô ngại thân
Đông tây nam bắc nhậm tung hoành
Tam thiên thế giới duy nhất niệm
Nhĩ ngã tha tâm bất khả phân

Phiên dịch:
Nhỏ hóa lớn vô ngại thân ứng hiện
Nam bắc đông tây tùy ý dọc ngang
Một niệm gồm thâu thế giới ba ngàn
Anh, tôi, người, tâm chưa từng chia cách.

His body unhindered, the great appears within the small.
His scope pervades north, south, east, west.
The three-thousand system of worlds is but a single thought.
In no way can you, I, and others be separate from the mind.

Na Ra Cẩn Trì”: Dịch ra nghĩa là “hiền thủ”. Hiền là Thánh Hiền. Thủ là thủ hộ.

Bàn Đà Ra Dạ”: Dịch ra là “Quán Tự Tại”, “Quán Thế Âm”, còn gọi là “phóng quang”.

Thủ Nhãn này là “Thí Vô Úy Thủ Nhãn”. Thí Vô Úy Thủ Nhãn này là Bồ Tát Quán Thế Âm dùng để cứu hộ tất cả chúng sinh, bất cứ lúc nào, ở đâu cũng đều không sợ hãi, không sợ tất cả cảnh giới khủng bố.