Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[44]

Tất Rị Tất Rị
𑖭𑖰𑖨𑖰 𑖭𑖰𑖨𑖰
SIRI SIRI

SIRI (Dũng mãnh thù thắng)

SIRI SIRI: Dũng mãnh thù thắng cát tường.

能觀之智所觀境
圓融自在真如性
無邊誓願利眾生
不可思議常在定

Phiên âm:
Năng quan chi trí sở quan cảnh
Viên dung tự tại chân như tính
Vô biên thệ nguyện lợi chúng sanh
Bất khả tư nghị thường tại định 

Phiên dịch:
Trí làm việc quán, cảnh vật bị quán
Thể tánh chân như chẳng vướng mắc, tròn đầy
Giữ nguyện vô bờ, lợi ích đó đây
Khó lường được tâm người luôn nhập định.

The wisdom that contemplates and the states that are contemplated
Are perfectly fused and at ease in the Nature of True Suchness.
Boundless resolve and vows benefit all living beings.
How inconceivable to be able to always reside in deep Samadhi!

Tất Rị Tất Rị”: Lại là tiếng Phạn, dịch ra có ba ý nghĩa.

1. Là “dũng mãnh”, giống như tác chiến chỉ có thắng, chứ không thể bại.

2. Là “thù thắng”, rất là đặc biệt, tức cũng chỉ có thắng lợi chứ không thể thất bại.

3. Là “cát tường”. Vì bạn dũng mãnh mới thắng lợi; bạn thắng lợi mới cát tường. Ðây là “Hợp Chưởng Thủ”, có thể khiến cho tất cả quỷ thần, rồng rắn hổ báo sư tử, người, chẳng phải người đều cung kính. Song, phải thắng lợi, cát tường, phải có tâm dũng mãnh, chẳng phải miệng nói suông mà nhất định phải thực hành.