Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[75]

Ta Bà Ha
𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯
SVĀHĀ

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn

– 28 câu trên là phần: ”THÂM NHẬP ĐẠI BI TÂM MÔN“.

禮而未禮修無修
空泯所空有何求
看破放下真自在
逍遙法界任悠遊

Phiên âm:
Lễ nhi vị lễ tu vô tu
Không mẫn sở không hữu hà cầu
Khán phá phóng hạ chân tự tại
Tiêu diêu pháp giới nhậm du du

Phiên dịch:
Tu chưa từng tu, lễ chưa từng lễ
Không cũng tiêu tan còn gì có mà mong
Thấy rõ ràng, buông xả mới thong dong
Pháp giới tiêu dao, mặc tình nhàn hạ.

Bowing without having bowed; practice with no concept of practice.
Realizing even emptiness is empty, what is there to seek?
Seeing through it all and putting it down is true freedom.
Roaming throughout the Dharma Realm we can do as we please.