Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[52]

Ta Bà Ha
𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯
SVĀHĀ

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn.

息 災 增 福 妙 吉 祥
佛 法 僧 寶 放 毫 光
觀 行 一 心 無 相 禮
是 大 菩 提 化 萬 方

Phiên âm:
Tức tai tăng phúc diệu cát tường
Phật pháp tăng bảo phóng hào quang
Quán hành nhất tâm vô tướng lễ
Thị đại bồ đề hóa vạn phương

Phiên dịch:
Thoát nạn, phúc tăng, điềm lành xuất hiện
Phật pháp tăng tam bảo tỏa hào quang
Phá chấp tướng hình, năng sở lễ tức Không
Đạo vô thượng khắp muôn phương giáo hóa.

Wondrous auspiciousness dispels disasters and increases blessings.
The Buddha, Dharma, and Sangha Jewels emit brilliant light.
Single-mindedly reflect and practice bowing that transcends appearances.
Great Bodhi is what teaches and transforms beings everywhere.

Ta Bà Ha”: Câu này rất quan trọng. Trong Chú Ðại Bi có mười bốn câu “Ta Bà Ha”, mỗi một câu Ta Bà Ha đều có sáu ý nghĩa, do đó bạn nên nhớ, bất cứ trong câu Chú nào có Ta Bà Ha thì đều có sáu ý nghĩa.

Sáu ý nghĩa là: Ý nghĩa thứ nhất là “thành tựu”. Bạn niệm Chú này thì tất cả mọi sở cầu, mọi sự hy vọng đều sẽ thành tựu. Nếu không thành tựu thì bạn chẳng thành tâm, nếu bạn thành tâm thì sẽ thành tựu. Nếu bạn có chút nghi ngờ trong Chú này thì sẽ không thành tựu; bạn phải có tâm tin chân thật thì sẽ thành tựu.

Ý nghĩa thứ hai là “cát tường”. Bạn tụng Chú này thì tất cả sự việc không cát tường đều sẽ cát tường, song bạn phải có tâm tin chân thật; nếu bạn chẳng có tín tâm thì không thể cát tường được. Khi bạn tụng Chú tin hay không tin Bồ Tát đều biết, hoặc bạn có niềm tin chân thật hoặc nửa tin nửa ngờ, hoặc nghi nhiều hơn tin, Bồ Tát đều biết. Bạn muốn đắc được thành tựu này thì phải có tín tâm. Bạn muốn cát tường thì phải có tín tâm. Bạn cầu việc gì, ví như cha bị bệnh, bạn muốn cho cha hết bệnh, bạn tụng Chú, song bạn phải có tâm tin chân thật thì tụng mới có cảm ứng. Hoặc bạn có người bạn tốt nhất, rất lâu chưa gặp lại, bạn hy vọng gặp lại người bạn đó mà bạn tụng Chú này một cách thành tâm thì cũng sẽ được gặp lại. Hoặc là bạn chẳng có bạn trăm năm, bạn muốn có người bạn trăm năm tốt thì bạn cũng phải có tín tâm tụng trì Chú này, tụng lâu thì cũng sẽ được một người bạn tốt. Thậm chí bạn muốn được vị thiện tri thức cũng sẽ thành tựu.

Còn có một ý nghĩa nữa gọi là “viên tịch”. Khi vị Tỳ Kheo vãng sinh, Niết Bàn gọi là viên tịch, song viên tịch ở đây chẳng phải là chết. Vậy nếu tôi niệm Chú này tức là niệm chết, nghĩa là “Ta Bà Ha, Ta Bà Ha…!” Viên tịch, viên tịch tức là chết. Vậy tôi niệm có ý nghĩa gì? Ai ai cũng chẳng muốn chết, tôi biết

Chẳng phải như thế. Viên tịch ở đây là “công vô bất viên”, công của bạn viên mãn; “đức vô bất tịch”, đức hạnh cũng đến cực điểm, chẳng phải một số người biết được, chỉ có Phật Bồ Tát biết được đức hạnh của bạn.

Ý nghĩa thứ tư là “tiêu tai”, tiêu trừ tai nạn.

Ý nghĩa thứ năm là “tăng ích”: Tăng thêm lợi ích của bạn. Bạn niệm “Ta Bà Ha” thì lợi ích của bạn sẽ tăng thêm, đặc biệt có ích lợi đối với bạn.

Ý nghĩa thứ sáu tôi tin các bạn chẳng có ai biết. Nếu có người biết thì nói. Tại sao chẳng có ai biết ? Vì “Ta Bà Ha” này trước kia tôi chẳng nói qua, bây giờ bắt đầu giảng. Kỳ thật, tôi cũng đã giảng qua cho các vị nghe rồi, bất quá các vị chẳng biết ở chỗ nào. Gọi là gì ? Gọi là “vô trụ”, tức là “vô sở trụ”, vô sở trụ ở trong “ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” của Kinh Kim Cang. Vô sở trụ là gì ? Tức là chẳng trụ vào bất cứ cái gì, tức như thế nào cũng đều được. Ðây là pháp vô vi. Vô vi mà vô bất vi ; vô trụ cũng là vô vi, vô vi cũng là vô trụ. Song vô trụ thân tâm, thân tâm cần phải vô trụ, đừng trụ ở nơi phiền não, đừng trụ ở nơi vô minh, đừng trụ ở nơi tâm tham. Chẳng phải trụ ở trong tâm sân, đừng trụ ở trong tâm si, đừng trụ ở trong tâm kiêu mạn, đừng trụ ở trong tâm nghi hoặc. Vô trụ là kêu bạn nếu có những thứ tâm này phải mau hàng phục nó. Hàng phục rồi tức là vô trụ. Dùng gì để hàng phục ? Tức dùng Bảo Kiếm Thủ Nhãn vừa mới giảng. Bạn có thể nói như vầy: Bạn nói bạn có tâm tham chăng? Tôi giết con ma tâm tham; có tâm sân chăng? Tôi chém con ma tâm sân; có ma tâm si chăng? Tôi giết con ma tâm si. Dùng kim cang vương bảo kiếm, tức cũng là kiếm trí huệ, hàng phục hết mọi thiên ma ngoại đạo này. Bạn muốn hàng phục thiên ma ngoại đạo thì trước hết phải hàng phục vọng tưởng của chính bạn. Nếu bạn hàng phục được vọng tưởng của bạn thì cũng sẽ hàng phục được thiên ma ngoại đạo. Nếu bạn không có vọng tưởng thì thiên ma ngoại đạo sẽ không đến; dù nó có đến cũng chẳng làm gì được. Ðây là ý nghĩa thứ sáu của “Ta Bà Ha”.

Những câu “Ta Bà Ha” dưới đây đều có sáu ý nghĩa này.