Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[5]

Ma Ha Tát Đỏa Bà Da
𑖦𑖮𑖯-𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧
MAHĀ-SATVĀYA
Đại Giác Hữu Tình

 

摩訶薩埵婆耶
絹 索 妙 用 不 思 議
菩 薩 持 此 度 群 迷
誦 咒 作 觀 三 摩 地
即 身 成 佛 未 足 奇

Phiên âm:
quyên sách diệu dụng bất tư nghị
bồ tát trì thử độ quần mê
tụng chú tác quán tam ma địa
tức thân thành phật vị túc kì

Phiên dịch:
Dây trói tà diệu kỳ không lường được
Cứu độ người mê Bồ tát tu trì
Quán, tụng chú thần nhập tam ma đề
Thân trước mắt thành Phật thân chẳng lạ

The wonderful functions of the lariat reach beyond words and thought.
Holding this, Bodhisattvas rescue those in confusion.
Chanting this mantra while contemplating brings Samadhi.
To reach Buddhahood in this life is not impossible.

Ma Ha”: Là “đại”, là “nhiều”, là “thắng”. “Ma Ha” là nói người phát đại bồ đề tâm; rất nhiều người phát đại bồ đề tâm, đều đắc được thành tựu, được thắng lợi. Có ba ý nghĩa này.

Tát Ðỏa”: “Tát Ðỏa” ở đây với Tát Ðỏa ở trước nghĩa chẳng giống nhau. “Tát Ðỏa” ở trước nghĩa là “độ”; “Tát Ðỏa” ở đây nghĩa là “bậc dũng mãnh”, tức cũng là ‘bậc tinh tấn’, chúng sinh tu hành rất dụng công tinh tấn.

Bà Da”: Tức là “hướng về Ngài đảnh lễ”. Tôi hướng về vị Bồ Tát phát bồ đề tâm đó, vị dũng mãnh tinh tấn đó để cúi đầu đảnh lễ. Ðây là ý nghĩa mấy đoạn Chú ở trên đây, tức là nói về Bồ Tát hay tự mình giác ngộ rồi, chúng sinh tự mình độ mình và còn giác ngộ kẻ khác, độ tất cả chúng sinh khác.