Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[64]

Tất Ra Tăng A Mục Khê Da
𑖫𑖿𑖨𑖱 𑖭𑖰𑖽𑖮 𑖦𑗜𑖏𑖯𑖧
ŚRĪ SIṂHA MUKHĀYA

ŚRĪ (Cát Tương) SIṂHA (Sư Tử) MUKHĀYA (Diện mạo, khuôn mặt)

ŚRĪ SIṂHA MUKHĀYA: Khuôn mặt sư tử cát tường biểu thị cho Tâm ái Hộ làm Đại Y Vương trừ các bệnh khổ não cho tất cả chúng sinh

化現藥王大菩薩
除瘟滅疫救恆沙
普令有情離疾苦
甘露遍灑含識芽

Phiên âm:
Hóa hiện Dược Vương đại bồ tát
Trừ ôn diệt dịch cứu hằng sa
Phổ lệnh hữu tình li tật khổ
Cam lộ biến sái hàm thức nha

Phiên dịch:
Hóa hiện thân Dược Vương đại bồ tát
Diệt trừ ôn dịch cứu độ hằng sa
Khiến chúng sinh hữu tình tật khổ rời xa
Giọt cam lộ rưới trên mầm tâm thức.

Transforming and appearing as the Great Bodhisattva Medicine King,
He expels disease and eradicates plagues, saving millions.
Enabling beings to escape pestilence and leave suffering,
His sweet dew is sprinkled on the sprouts of those with feeling and awareness.

Tất Ra Tăng A Mục Khê Da” là tiếng Phạn. Ý nghĩa của câu Chú này phải chia ra để dịch. “Tất Ra Tăng”, nghĩa là “thành tựu, ái hộ”, ái hộ tất cả chúng sinh.

A Mục Khê Da”, dịch ra nghĩa là “bất không, bất xả”. Bất không tức là có (hữu), Song có ở đây là diệu hữu. Bất xả tức là không bỏ một pháp nào; không bỏ pháp nào mà phải học tất cả các pháp. Cho nên nói :”Phật sự môn trung bất xả nhất pháp, chân như lý thượng bất lập nhất trần”, tức là ý nghĩa này. Còn có một ý nghĩa nữa gọi là “ái chúng hòa hợp”, ái hộ tất cả chúng sinh, hòa hợp với nhau. Thủ Nhãn này là “Việt Phủ Thủ Nhãn”.

“Việt Phủ Thủ Nhãn”, hay lìa khỏi tất cả hoạn nạn trong hoàng cung. Bạn tu pháp này thì không bị vương pháp câu thúc, mọi thời mọi nơi đều lìa khỏi hoạn nạn hoàng cung, chẳng có tai nạn ngục tù. Tai nạn ngục tù tức là phạm pháp bị ở tù. Có phải tu pháp này thì phạm pháp cũng không ngồi tù chăng ? Không phải, căn bản thì bạn sẽ không phạm pháp. Vì bạn tu pháp này thì bạn minh bạch Phật pháp, bạn đâu có phạm pháp. Cho nên bạn không phạm pháp thì đương nhiên chẳng có hoạn nạn hoàng cung. Vậy có người không phạm pháp cũng có hoạn nạn hoàng cung, đó là vì chẳng tu “Việt Phủ Thủ Nhãn” này.