Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[66]

Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ
𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖦𑖮𑖯-𑖦𑗜𑖎𑖿𑖝𑖯𑖧
SARVA MAHĀ-MUKTĀYA

SARVA (Tất cả) MAHĀ (Đại, to lớn) MUKTĀYA (Viên ngọc)

SARVA MAHĀ MUKTĀYA: Tất cả viên ngọc to lớn biểu thị cho Tất cả Pháp Đại Thừa vô thượng vô tỷ

恆順眾生教娑婆
五濁惡世化群魔
沙裡淘金求賢渴
水中撈月不疲輟

Phiên âm:
Hằng thuận chúng sanh giáo sa bà
Ngũ trọc ác thế hóa quần ma
Sa lí đào kim cầu hiền khát
Thủy trung lao nguyệt bất bì xuyết 

Phiên dịch:
Tùy thuận chúng sinh, cõi sa bà giáo hóa
Thế gian đầy ngũ trược dạy quân ma
Khó gặp người hiền như đãi cát tìm vàng
Tận đáy nước vớt trăng không biết mỏi.

Always complying with beings, he teaches those in the Saha land,
And the evil world of five turbidities, transforming demons.
Panning for gold in the sand, he searches ardently for sages,
Never wearying of trying to catch the moon in the water.

Ta Bà”: Các bạn đều biết, thế giới này gọi là thế giới “Ta Bà”. “Ta Bà” dịch ra nghĩa là “kham nhẫn”, còn có nghĩa nữa là “nhẫn ái”, còn có ý nghĩa nữa là “thiện thuyết, thiện đáo”, có ba ý nghĩa.

Kham nhẫn, ý nói chúng ta chúng sinh hay kham nhẫn chịu đựng thống khổ của thế giới Ta Bà. Sự khổ ở thế giới Ta Bà này quá nhiều, hay nhẫn khổ mà sinh ra tâm thương yêu. “Thiện thuyết, thiện đáo”: Ý nói bạn cho thế giới Ta Bà này quá tốt, vẫn đến thế giới Ta Bà để làm người.

Ma Ha”: Là pháp đại thừa; pháp đại thừa là pháp Bồ Tát.

A Tất Ðà Dạ” dịch ra nghĩa là “vô lượng thành tựu”, thành tựu chẳng có số lượng. Nghĩa là nói pháp Bồ Tát đại thừa cứu kính đạt đến bờ bên kia, vô lượng sự thành tựu.

Thủ Nhãn này là gì? Là “Bồ Ðào Thủ Nhãn”. Nếu bạn tu thành tựu Bồ Ðào Thủ Nhãn này thì trong miệng của bạn luôn luôn có vị ngọt giống như ăn bồ đào (nho), thậm chí còn ngọt hơn nho, hơn đường. Khi bạn tu pháp này thì bạn sẽ cảm giác trong miệng có một mùi vị ngọt, đây là sự tương ưng đầu tiên có cảm giác này. Nếu bạn trồng tất cả rau cỏ ngũ cốc, hết thảy các thứ thực vật trong vườn, nếu bạn tu Bồ Ðào Thủ thì tất cả sâu bọ sẽ không ăn hoặc phá hoại mùa màng của bạn làm. Bạn tu Thủ Nhãn này thì sâu bọ sẽ bỏ chạy đi. Bạn tu pháp này thì những cây ăn trái mà bạn trồng như táo, lê, mận, ổi… đặc biệt trái rất mau chín, cũng có một vị ngọt đặc biệt. Cho nên Bồ Ðào Thủ này cũng rất hữu dụng, vô lượng pháp đại thừa đều sẽ thành tựu.

“Tất Ra Tăng A Mục Khê Da Ta Bà Ha”: Ở trên là bổn thân Dược Vương Bồ Tát, Ngài dùng đủ thứ thuốc để chữa trị đủ thứ bệnh cho chúng sinh. Còn câu Chú “Ta Bà Ma Ha A Tất Ðà Dạ Ta Bà Ha” này là bổn thân của Bồ Tát Dược Thượng. Ngài cũng dùng đủ thứ loại thuốc để vì chúng sinh chữa trị tất cả bệnh tật.