Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[18]

Đát Điệt Tha
𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯
TADYATHĀ
Liền nói Thần Chú là

出廣長舌遍三千
觀音示現化男女
應供殺賊阿羅漢
自利利他覺行圓

Phiên âm:
Xuất quảng trường thiệt biến tam thiên
Quán Âm thị hiện hóa nam nữ
Ứng cúng sát tặc A la hán
Tự lợi lợi tha giác hạnh viên 

Phiên dịch:
Tướng lưỡi rộng dài ba ngàn thế giới
Quán Âm thị hiện dạy dỗ gái trai
Tứ quả, cúng dường, đoạn cái thấy lầm sai
Ích người, lợi mình, vẹn toàn đạo hạnh.

A vast and long tongue fills the three thousand lands,
While Contemplating Sounds appears to teach women and men.
All Arhats are worthy of offerings and killers of thieves,
And by benefiting self and others, enlightenment and practice are perfected.

Ðát Ðiệt Tha” lại là Tiếng Phạn, dịch ra là gì ? Tức là trong Tâm Kinh có nói “Tức Thuyết Chú Viết”. Tức Thuyết Chú Viết tức là Ðát Ðiệt Tha; Ðát Ðiệt Tha cũng là Tức Thuyết Chú Viết (Chú ấy nói rằng). Ðát Ðiệt Tha lại dịch là “sở vị”. Ðây là Bồ Tát Quán Thế Âm dùng tâm đại bi nói ra Chân Ngôn (bài Chú) này, nói ra Chú chữ Phạn này, lại nói ra đủ thứ thủ ấn (dùng tay kết ấn), lại nói ra trí nhãn này (Ngài làm mắt trí huệ cho chúng sinh). Ðó đều là đủ thứ pháp môn. Ðát Ðiệt Tha tức cũng cần nói đủ thứ pháp môn này. Phải nói đủ thứ trí nhãn, cho nên dịch là “sở vị” (điều muốn nói).