Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[67]

Ta Bà Ha
𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯
SVĀHĀ

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn.

無字真經掛身邊
智如大海定如山
戒德圓明光遍照
普攝群機度有緣

Phiên âm:
Vô tự chân kinh quải thân biên
Trí như đại hải định như san
Giới đức viên minh quang biến chiếu
 Phổ nhiếp quần ki độ hữu duyên

Phiên dịch:
Quảy trên vai quyển kinh không văn tự
Biển trí muôn trùng, định kiên cố như non
Giới đức tròn đầy chiếu rạng hào quang
Cơ duyên đến, cứu muôn người khắp chốn.

With the wordless true Sutra hanging ever by his side,
His wisdom matches the ocean; his Samadhi, a lofty mountain.
When precepts and virtue are perfected, clear light shines everywhere.
Gathering beings in when they’re ready, he saves those with affinities.