Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[4]

Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da
𑖤𑖺𑖠𑖰-𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧
BODHI-SATVĀYA
Bồ Tát (Bậc Giác Hữu Tình)

 

菩提薩埵婆耶
覺諸有情種聖因
道證無為契真心
自他兼利功成就
同入般若解脫門

Phiên âm:
giác chư hữu tình chủng thánh nhân
đạo chứng vô vi khế chân tâm
tự tha kiêm lợi công thành tựu
đồng nhập bát nhã giải thoát môn

Phiên dịch:
Hạt giống thánh người trí kia gieo cấy
Chứng vô vi đạo khế hợp chân tâm
Giúp người, cứu mình, lợi ích thành công
Vào bát nhã đồng pháp môn giải thoát

Enlightening sentient beings plants causes for sagehood.
When we reach the unconditioned Way, we tally with the true mind.
As we benefit others and ourselves, our merit becomes perfected.
Thus, together we enter the prajna doors to liberation.

– “Bồ Ðề”: Chúng ta ai cũng biết bồ đề tức là giác, tiếng Phạn gọi là “bồ đề”, giác ở đây là giác ngộ.

Tát Ðỏa”: Tức là “độ”. Bồ Ðề Tát Ðỏa nói đơn giản là “Bồ Tát”, tức là chúng sinh tự giác tự độ; tự mình giác ngộ, tự mình độ mình.

Bà Da”: Là “đảnh lễ”; “Da (Gia)”: Nghĩa là cúi đầu đảnh lễ. Cúi đầu đảnh lễ ai ? Cúi đầu đảnh lễ Bồ Tát tự giác tự độ”. Câu này nói về “Bất Không La Tác Bồ Tát áp đại binh”. Khi bạn tụng câu Chú này thì Bồ Tát Bất Không La Tác mang thiên binh thiên tướng đến để bảo vệ bạn.