Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[84]

Ta Bà Ha 
𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯
SVĀHĀ

SVĀHĀ: Thành tựu tự tính an lạc của Đại Niết Bàn.

– 4 câu trên là phần:”THÀNH TỰU NIẾT BÀN MÔN“.

名曰大悲陀羅尼
四十二手世間稀
善根廣積方能遇
不修此法太可惜

Phiên âm:
Danh viết đại bi đà la ni
Tứ thập nhị thủ thế gian hi
Thiện căn quảng tích phương năng ngộ
Bất tu thử pháp thái khả tích

Phiên dịch:
Đại Bi Đà La Ni là tên gọi
Thế gian này Tứ Thập Nhị Thủ khó được thay
Tích tụ thiện căn nay gặp được chốn này
Không tu tập, ôì thực là đáng tiếc!.

This, then, is called the Great Compassion Dharani,
And, with the Forty-two Hands, is extremely rare in the world.
Only those with massive good roots encounter these.
What a shame it will be if we fail to cultivate this Dharma!

Ta Bà Ha”, tức là “thành tựu”; thành tựu gì? Thành tựu nguyện vọng của bạn, thành tựu việc bạn thích. Bất cứ bạn hoan hỉ điều gì, nếu bạn niệm “Án Tất Ðiện Ðô Mạn Ða Ra Bạt Ðà Dạ Ta Bà Ha” thì sẽ thành tựu.

Do đó khi người xuất gia xuống tóc đi tu thì niệm “Án Tất Ðiện Ðô Mạn Ða Ra Bạt Ðà Dạ Ta Bà Ha”. Tức cũng là tất cả đều viên mãn, tất cả đều thành tựu, tất cả đều như ý cát tường.

mid

Print Friendly, PDF & Email