Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[82]

Mạn Đà Ra
𑖦𑖡𑖿𑖝𑖿𑖨
MANTRA

MANTRA: Thần chú, Chân ngôn.

持咒誦經專一心
感應道交土變金
菩薩慈悲水現月
眾生覺悟離味根

Phiên âm:
Trì chú tụng kinh chuyên nhất tâm
Cảm ứng đạo giao thổ biến kim
Bồ tát từ bi thủy hiện nguyệt
Chúng sanh giác ngộ li vị căn

Phiên dịch:
Nhất dạ chuyên tâm tụng trì kinh chú
Đá hóa vàng từ cảm ứng đạo giao
Bóng trăng vàng in suối nước từ bi
Chúng sinh giác lìa vị trần thực tướng.

Hold mantras and recite Sutras with a single mind.
When responses mesh with the Way, dirt can turn into gold.
Bodhisattvas’ compassion: like the moon shimmering in water;
Living beings’ awakening: freedom from the tongue and flavors.

Mạn Ða Ra”: Tức là “đạo tràng”, còn gọi là “pháp hội”, tức là đạo tràng của tôi đây chắc chắn phải thành tựu, pháp hội của tôi đây chắn chắn phải viên mãn.

Print Friendly, PDF & Email