Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[12]

Nam Mô Na Ra Cẩn Trì
𑖡𑖦𑖺 𑖡𑖱𑖩𑖎𑖜𑖿𑖙
NAMO NĪLAKAṆṬHA
Quy mệnh Đức Thanh Cảnh (Quán Âm) Bồ Tát

 

清淨法身遮那佛
廣度眾生化娑婆
成就金剛堅固體
同登彼岸蜜波羅

Phiên âm:
Thanh tịnh pháp thân giá na Phật
Quảng độ chúng sanh hóa sa bà
 Thành tựu kim cương kiên cố thể
Đồng đăng bỉ ngạn mật ba la 

Phiên dịch:
Tỳ Lô Giá Na pháp thân thanh tịnh
Giáo hóa cõi trần vô số chúng sanh
Thể tánh kim cương kiên cố tựu thành
Ba la mật, vượt qua bờ sinh tử.

Clear, pure Dharma-body Vairochana Buddha
Rescues vast numbers of beings here in the Saha world.
Developing Vajra-like rock-solid tough physiques,
We can climb up onto the other shore and reach paramita.

Ðây là nói về mười thứ tâm của “Ðại Bi Tâm Ðà Ra Ni”. Trong Kinh ở trước nói có mười thứ tâm, là tướng mạo của “Ðà Ra Ni”, nên y chiếu mười thứ tâm này để tu hành.

Nam Mô”: Ở đây vẫn là “quy mạng kính đầu”. “Na Ra” dịch là “hiền”; “Cẩn Trì” dịch là “ái”. Ðây gọi là người tu hành hiền ái thiện hộ. Hiền ái thiện hộ tức cũng là đại từ bi tâm, tức cũng là tâm cung kính, tức cũng như ở trước có nói về vô thượng bồ đề tâm.

Na Ra Cẩn Trì: Là đại từ bi tâm, Na Ra Cẩn Trì cũng là tâm cung kính, Na Ra Cẩn Trì còn là vô thượng bồ đề tâm. Ý nghĩa câu này đại biểu cho ba thứ tâm.