Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[6]

Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da
𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑗜𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
Bậc có đầy đủ Tâm Đại Bi

摩 訶 迦 盧 尼 迦 耶
馬 鳴 大 士 化 娑 婆
拔 苦 與 樂 瘉 沈 痾
起 死 回 生 施 甘 露
跋 折 羅 手 蕩 妖 魔

Phiên âm:
Mã Minh đại sĩ hóa sa bà
bạt khổ dữ lạc dũ trầm kha
khởi tử hồi sanh thi cam lộ
bạt chiết la thủ đãng yêu ma

Phiên dịch:
Chốn sa bà ngài Mã Minh giáo hóa
Ban an vui trừ bệnh khổ oan ương
Bước ra từ cõi chết, ngọt dòng sương
Đuổi yêu quái, bạt chiết la thủ nhãn.

The Great Knight Horse Whinny transforms the Saha World.
Relieving suffering, bestowing bliss, he cures our illness.
The dead come back to life when he gives them his sweet dew.
The Vajra Hand is too hot for vampires and demons to handle.

Ma Ha”: Nghĩa vẫn là “đại, nhiều, thắng”, ba ý nghĩa. “Ca Lô”: Là “bi”, “Ni Ca”: Là “tâm”. Hợp lại tức là “Ðại Bi Tâm”. “Da (Gia)”: Vẫn là “đảnh lễ”. Ý nói chúng ta phải đảnh lễ Ðại Bi Tâm Ðà Ra Ni Thần Chú.