Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[31]

Địa Rị Ni
𑖠𑖰𑖨𑖰𑖜𑖰
DHIRIṆI

DHIRINI: Người Trì Chú (chẳng luận Nam Nữ)

 

師子王兵驗誦讀
千遍萬遍無量數
多多益善功圓滿
成就菩薩勝果殊

Phiên âm:
Sư tử vương binh nghiệm tụng độc
Thiên biến vạn biến vô lượng sổ
Đa đa ích thiện công viên mãn
Thành tựu bồ tát thắng quả thù

Phiên dịch:
Sư tử vương binh hùng gẫm suy, tụng đọc
Hàng nghìn muôn vô số, vô lượng lần
Thiện nghiệp tròn đầy, lợi ích toại lòng
Đắc thánh quả Bồ tát thừa thù thắng.

Troops led by a lion king verify our chants and incantations,
That number from thousands to ten of thousands to infinite times.
Amassing goodness through beneficial deeds, our merit is made full
And we achieve Bodhisattvahood, reaching levels of supreme fruition.

Ðịa Rị Ni” cũng là tiếng Phạn, dịch ra có rất nhiều nghĩa. Nghĩa thứ nhất là “thâm dũng”, rất có dũng khí, còn có ý nghĩa là “tịch diệt”. Thâm dũng là tướng động, còn tịch diệt là tướng tĩnh. Còn có ý nghĩa nữa là “khiết tịnh”, ý nghĩa nữa gọi là “giá trì”, còn gọi là “tồi khai”. Tức là tất cả các điều ác, nghiệp chướng đều phá sạch; giá trì tất cả điều bất thiện, phụng hành tất cả các điều thiện.

Thủ Nhãn này là gì? Gọi là Câu Thi Thiết Câu Thủ, gọi tắt là Thiết Câu Thủ. Thiết Câu Thủ này hay sai khiến tất cả quỷ thần, câu triệu tất cả quỷ thần. Câu Thi Thiết Câu Thủ còn có thể sai khiến tất cả các quỷ thần, trời rồng đều đến ủng hộ bạn. Bạn tu pháp này thì bạn kêu rồng mưa thì rồng sẽ mưa; kêu nổi gió thì sẽ nổi gió, kêu đừng mưa thì không mưa, kêu không nổi gió thì không nổi gió. Có người nói :”Ðiều này tôi không tin”. Tôi giảng cho bạn nghe, tức cũng là muốn kêu bạn không tin. Tại sao ? Vì tôi kêu bạn không tin, tức là vì điều này.

Hiện tại ở Ðài Loan đang mưa, hôm nay có người trở về, bạn có thể hỏi họ thử. Ðài Loan lúc này vốn không mưa, nhưng trời lại mưa. Tôi gọi điện thoại đi Ðài Loan thì họ nói ngày nào cũng mưa, rất là lạnh. Tôi nói :”Bạn có thích nóng chăng ? Ðược rồi, thích không mưa thì rất dễ”.

Họ nói:”Làm sao để trời có thể không mưa?”. Tôi nói:”Bạn hãy thử xem, tôi có thể kêu trời đừng mưa xuống”. Gọi điện thoại xong thì trời hết mưa, cho nên họ cảm thấy rất là kỳ lạ. Ðây là nhờ sức của Câu Thi Thiết Câu thủ. Bạn giơ Câu Thi Thiết Câu Thủ ra nói:” Này Long Vương, không cho phép các ông mưa xuống”. Thì rồng chẳng mưa xuống, tuyệt đối tuân lệnh của bạn. Song bạn phải minh bạch Câu Thi Thiết Câu Thủ và thường tu pháp này. Cho nên nếu rồng không tuân lệnh, mà tiếp tục mưa xuống nữa thì bạn có thể dùng Thiết Câu Thủ để móc rồng lại thì rồng chẳng dám mưa xuống.

Các bạn nghe điều này, giống như nói chuyện cười với các bạn. Các bạn nghe là chuyện cười cũng được, nghe là chuyện thật cũng được. Hiện tại tôi giảng Kinh cho các bạn là nói lời thật, đây chẳng phải là nói chuyện tiếu.