Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[41]

Hô Lô Hô Lô Ma Ra
𑖮𑗜𑖩𑗜 𑖮𑗜𑖩𑗜 𑖢𑖿𑖨
HULU HULU PRA

HULU (Nhanh chóng) PRA (Sự thắng thượng như ý)

HULU HULU  PRA: Nhanh chóng  làm pháp Như Ý Thắng thượng.

觀音示現鬼神王
降伏諸魔守規章
一切眾生依教誨
強者調柔弱者昌

Phiên âm:
Quan âm kì hiện quỷ thần vương
Hàng phục chư ma thủ quy chương
Nhất thiết chúng sanh y giáo hối
Cường giả điều nhu nhược giả xương 

Phiên dịch:
Đức Quán Âm thị hiện thân ma quỷ,
Hàng phục quân ma vào nề nếp thẳng ngay
Tất cả chúng sinh theo đường lối chỉ bày
Người thông thái mở mang người kém trí.

Contemplating Sounds appears as a king of ghosts and spirits.
Who forces the demons to submit and follow the rules and regulations.
Each and every being relies on the teaching and instructions.
he strong are pacified, and the weak are able to flourish.

Hô Lô Hô Lô Ma Ra” cũng là tiếng Phạn, dịch ra nghĩa là “tác pháp, như ý”, còn có ý nghĩa nữa là “tố pháp mạc ly ngã”. Câu Chú này là “Kim Chạc Ngọc Hoàn Thủ Nhãn”. Chúng ta tu 42 Thủ Nhãn gọi là “tác pháp”. “Như ý” là toại tâm như ý. Bạn tu Thủ Nhãn này thành công rồi thì sẽ toại tâm như ý.

“Tố pháp mạc ly ngã”, “tố pháp” tức là tu hành, tức là chính mình phải tu hành, chứ chẳng phải kêu người khác tu hành. Cho nên tu pháp này thì pháp này chẳng lìa ta, ta cũng chẳng lìa pháp này, “ta, pháp”, biến thành một. Tức nhiên biến thành một, cũng chẳng có pháp, cũng chẳng có ta; ta và pháp hai chấp đều không; cũng chẳng có pháp chấp, cũng chẳng có ngã chấp, đây gọi là “mạc ly ngã”. Tu Kim Chạc Ngọc Hoàn Thủ Nhãn hay khiến cho tất cả chúng sinh đều nghe sự giáo hóa của bạn; bạn giáo hóa họ tu hành pháp gì thì họ tu pháp đó.