Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[21]

Ca Ra Đế
𑖎𑖩𑖝𑖰
KALATI
(Tính đếm, trù hoạch, dự định, đặt để)
Biểu thị cho lòng Bi Mẫn cứu khổ cứu nạn để hưng vượng sự nghiệp

黑色帝神顯威風
東西南北任縱橫
發聾振聵慈悲主
日夜不休救眾生

Phiên âm:
Hắc sắc đế thần hiển uy phong
Đông tây nam bắc nhậm túng hoành
Phát lung chấn hội từ bi chủ
Nhật dạ bất hưu cứu chúng sanh 

Phiên dịch:
Thần mặt đen tuớng uy nghiêm, hùng dũng
Ngang dọc vẫy vùng Nam Bắc Đông Tây
Luôn từ bi giúp kẻ điếc được nghe
Cứu chúng sinh ngày đêm không ngừng nghỉ

This black spirit ruler assumes an awesome air.
North, south, east, and west-he can roam wherever he pleases.
Shocking the deaf, arousing the blind, this compassionate Lord
Never rest day or night in his rescue of beings.

Ca Ra Ðế” dịch ra là “Bậc Ðại Bi”. Bậc Ðại Bi này Ngài hay cứu tất cả mọi khổ nạn thế gian, hay giải trừ tất cả khổ nạn của hết thảy chúng sinh. Lại có lối dịch khác là “Tác Giả”, Ngài hay làm đạo nghiệp hưng lên, khiến cho tất cả chúng sinh đều phát tâm bồ đề, làm Phật sự lớn mà thành tựu đạo nghiệp.