Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[80]

Ta Bà Ha
𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯
SVĀHĀ

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn công đức nội chứng.

– 5 câu trên là phần:”HIỂN HIỆN ĐẠI BI TÂM MÔN“.

絲竹土革木石金
八音齊奏日日新
解了耳根聞自性
天樂鳴空不動心

Phiên âm:
Ti trúc thổ cách mộc thạch kim
Bát âm tề tấu nhật nhật tân
Giải liễu nhĩ căn văn tự tính
Thiên nhạc minh không bất động tâm

Phiên dịch:
Lụa tre đất vàng da đá gỗ
Ngày ngày hòa tấu tám thanh âm
Vang vọng nhạc trời chẳng lay động tự tâm
Tai thông suốt nghe rõ ràng tự tánh.

Silk and earth, bamboo and hide, wood, stone and metal,
Make eight notes that combine into endless scores of music.
Freeing his ear organ, he heard his own nature.
Even heavenly melodies wafting through space will not move his mind.

Quán Tự Tại thành tựu tất cả công đức, “Ta Bà Ha”: Tức là thành tựu tất cả công đức.

Print Friendly, PDF & Email