Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[48]

Di Đế Rị Dạ
𑖦𑖹𑖝𑖿𑖨𑖰𑖧
MAITRIYA

MAITRIYA: Tâm Từ, ban vui cho người khác.

慈悲示現化惡人
得大安穩夢神清
更獲福報無有盡
菩提般若自行深

Phiên âm:
Từ bi thi hiện hóa ác nhân
Đắc đại an ổn mộng thần thanh
Canh hoạch phúc báo vô hữu tận
Bồ đề bát nhã tự hành thâm

Phiên dịch:
Hiện tướng từ bi dạy người xấu ác
Tâm an lành, trong mộng trí sáng trong
Thu hoạch đầy phúc báo chẳng tận cùng
Nhân bát nhã, quả Bồ đề tu tập.

Kindly displaying a compassionate air, he transforms evil people,
Who feel so secure that even in dreams their spirit is clear.
The reward of blessings they attain is infinite and boundless as well.
Bodhi prajna arises from our own profound practice.

Di Đế Rị Dạ”: Câu Chú này lại là tiếng Phạn, dịch ra nghĩa là “chánh lượng”. Còn có một ý nghĩa nữa gọi là “đại lượng”, tức là số mục rất nhiều. Còn có một ý nghĩa nữa gọi là “tâm đại từ bi”. Tâm từ bi này sao gọi là đại ? Vì chẳng có biên tế, cho nên gọi là lớn. Tâm đại từ bi này hay bảo hộ tất cả chúng sinh đuợc an ổn khoái lạc, chẳng có sợ hãi và tai nạn.

Thủ Nhãn này là “Tích Trượng Thủ Nhãn”. Trên tích trượng có ba bộ phận và chín cái khoen. Trước kia người xuất gia đều mang tích trượng, mỗi khi đi đường cây tích trượng phát ra âm thanh, tức khiến cho súc sinh ở dưới đất nghe tiếng động thì bỏ chạy, khiến cho bạn không đạp chết chúng. Tích trượng là một thứ pháp bảo ở trong Phật giáo. Bạn thấy Bồ Tát Ðịa Tạng luôn luôn cầm cây tích trượng dùng để mở cửa địa ngục, đó là chìa khoá mở cửa địa ngục. Cho nên tu Thủ Nhãn này thì có thể dưỡng tâm của bạn thành tâm đại từ bi để cứu hộ tất cả chúng sinh.