Đại Bi Chú Kệ
大 悲 咒 偈
Great Compassion Mantra Verses

 

[65]

Ta Bà Ha
𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯
SVĀHĀ

SVĀHĀ: Thành tựu viên mãn.

觀行起修禮法王
福慧莊嚴妙道場
若能證得深般若
度諸苦厄悟真常

Phiên âm:
Quán hành khởi tu lễ pháp vương
Phúc tuệ trang nghiêm diệu đạo tràng
Nhược năng chứng đắc thâm bát nhã
Độ chư khổ ách ngộ chân thường

Phiên dịch:
Lễ đấng pháp vương khởi tu quán chiếu
Phúc tuệ trang nghiêm vi diệu đạo tràng
Bát nhã thâm sâu chứng được bởi trí năng
Phá khổ ách ngộ chân như thường tịnh. 

Through contemplative practice cultivation arises: homage to the Buddhas.
Blessings and wisdom make our Way-place adorned and magnificent.
If we can certify to deep profound prajna then certainly,
We can cross beyond all suffering, awakening to the eternal truth.