Bất Không

BẤT KHÔNG

Từ điển Đạo Uyển


不空; C: bùkōng; J: fukū;

  1. Chẳng phải Không (s: aśūnya);
  2. Tên người (s: amoghavajra); Bất Không Kim Cương (不空金剛).