QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT TÂM CHÂN NGÔN NHẤT ẤN NIỆM TỤNG PHÁP

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Phàm người tu hành, lúc muốn niệm tụng thì trước tiên nên tụng Thanh Tĩnh Chân Ngôn 7 biến. Chân Ngôn là:

“Án truật đệ nậu thú đà nẵng dã sa-phộc hạ”

*) OṂ_ ŚUDDHE NUŚĀDDHA NĀYA_ SVĀHĀ

[Theo ý người dịch thì câu Chú trên phải ghi là: OṂ (Ba Thân quy mệnh) ŚUDDHE (Thanh tĩnh) ANU (Tuân theo) ŚUDDHA-NĀYA (Lý Thú Thanh Tĩnh ) SVĀHĀ (Quyết định thành tựu)]

Do tụng Chân Ngôn này ắt ba nghiệp liền được thành thanh tịnh, dùng nước Pháp Công Đức rưới tắm thân tâm, rồi kết Quán Tự Tại Bồ Tát Ấn: Hai Vũ (2 tay) cùng cài chéo các ngón với nhau, nắm lại thành quyền, đưa Thiền Độ (Ngón cái phải ) ra ngoài duỗi thẳng cứng liền thành. Tụng Tâm Chân Ngôn 7 biến. Chân Ngôn là : 湡 狣刎印塴 送扣

“Án A lô lực ca sa-phộc hạ” * ) OṂ_ AROLIK_ SVĀHĀ

Do kết Ấn này và tụng Chân Ngôn liền thành Tam Muội Gia.

Lại kết Ấn lúc trước , tụng Chân Ngôn 3 biến, đưa Ấn xoay theo bên trái 3 vòng ắt thành Tịch Trừ tất cả các loài Ma Chướng

Lại kết Ấn lúc trước, tụng Chân Ngôn 3 biến, đem Ấn chuyển theo bên phải 3 vòng ắt thành Kết Giới

Liền tưởng trước mặt có hoa sen 8 cánh. Lại kết Ấn lúc trước tụng Chân Ngôn 7 biến, đưa Thiền Độ (Ngón cái phải) hướng về thân để triệu mời, thời Quán Tự Tại Bồ Tát và tất cả Thánh Chúng thuộc Liên Hoa Bộ đều đến tập hội.

Liền dùng 2 tay nâng vật chứa nước thơm Át Già (Argha: Nước hoa thơm, nước Công Đức) ngang vầng trán dâng hiến, tụng Chân Ngôn 7 biến tưởng tắm Thánh Chúng.

Lại kết Ấn lúc trước, tụng Chân Ngôn 7 biến liền thành Pháp Hiến toà hoa sen

Lại kết Ấn lúc trước, tụng Chân Ngôn 3 biến liền thành Pháp cúng dường hương thoa bôi (Đồ Hương: Dầu thơm)

Lại kết Ấn lúc trước, tụng Chân Ngôn 3 biến liền thành Pháp cúng dường Hoa Man (Tràng hoa, vòng hoa)

Lại kết Ấn lúc trước, tụng Chân Ngôn 3 biến liền thành Pháp cúng dường mọi thứ thức ăn uống tuyệt diệu của chư Thiên

Lại kết Ấn lúc trước, tụng Chân Ngôn 3 biến liền thành Pháp cúng dường đèn đuốc

Lại kết Ấn lúc trước, để ngang trái tim tụng Chân Ngôn 7 biến, liền tưởng Tự Thân ngồi trên Đài Chính Giữa của hoa sen 8 cánh, có đầy đủ tướng tốt đẹp, uy quang viên mãng đồng với Quán Tự Tại Bồ Tát. Ở 8 cánh hoa sen, trên mỗi một cánh đều có một vị Như Lai nhập định, hướng mặt về Quán Tự Tại Bồ Tát.

Hành Giả quán niệm như vậy cho thật rõ ràng rồi nâng Ấn lên trên đỉnh đầu và buông Ấn

Lại lấy Sổ Châu (tràng hạt cầm ở trong lòng bàn tay, chắp 2 tay lại để ngang trái tim. Tụng Gia Trì Sổ Châu 7 biến . Chân Ngôn là : 湡 因吐弋巧 亙匡 送扣

“Án vĩ lô tả nẵng ma la sa-phộc hạ”

* ) OṂ_ VAILOCANA MALA_ SVĀHĀ

(Bản khác ghi là: OṂ_ VAIROCANA MĀLĀ_ SVĀHĀ)

Theo Nghi Tắc thì để 2 tay ngang trái tim, chụm 5 ngón lại như hình Hoa Sen chưa nở. Đặt (tràng hạt) ngang trái tim , tụng Chân Ngôn chẳng chậm chẳng nhanh cho thật rõ ràng, cũng chẳng nên niệm ra tiếng. Cứ lặng lẽ niệm tụng, mỗi âm thanh của chữ cuối cùng thuộc Chân Ngôn thì lần qua một hạt. Ở trong câu Chân Ngôn, bỏ qua chữ đầu chữ sau (Đừng chú ý chữ trước chữ sau), lúc niệm tụng đừng để cho tán loạn, Thân Tâm vắng lặng chẳng theo Duyên khác, chỉ quán Bản Tôn và chuyên chú niệm tụng.

Liền quán tưởng trước thân, trên hoa sen 8 cánh có Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp viên mãn, ở bên trong vành trăng. Lại quán Tự Thân đồng với Quán Tự Tại Bồ Tát không có sai khác.

Niệm tụng đủ số xong, nâng tràng hạt lên đỉnh đầu để đội. Rồi khởi Tâm Từ Bi, phát thệ nguyện lớn là nơi hy vọng của tất cả Hữu Tình, Thượng Nguyện thù thắng của Thế Gian mau được thành tựu. Xong, để tràng hạt vào chỗ cũ.

Lại kết Ấn như trước, để ngang trái tim tụng Chân Ngôn 7 biến liền thành Tam Muội Gia

Lại đem Ấn gia trì 5 nơi trên thân mình là: trên vầng trán, vai phải, vai trái, trái tim và cổ họng. Đấy gọi là Ngũ Xứ. Mỗi nơi tụng Chân Ngôn một biến gia trì, rồi buông Ấn trên đỉnh đầu.

Lại kết Ấn lúc trước, như Pháp hiến 5 loại cúng dường, đều tụng Chân Ngôn một biến, ắt thành cúng dường rộng lớn.Liền dùng 2 tay nâng nước Ứ Già ngang vầng trán phụng hiến, tụng Chân Ngôn một biến.

Lại kết Ấn lúc trước, chuyển bên trái một vòng liền thành Giải Giới

Lại kết Ấn lúc trước, đem Thiền Độ (Ngón cái phải) hướng ra ngoài ném, tụng Chân Ngôn 3 biến, nâng Ấn để trên đỉnh đầu ắt thành Phụng Tống tất cả Thánh Chúng.

Lại kết Ấn lúc trước, gia trì 5 nơi trên thân mình, đều tụng Chân Ngôn một biến, ắt thành Bị Giáp (Mặc áo giáp) rồi buông Ấn trên đỉnh đầu.

Người tu hành như vậy, y theo Pháp yếu bí mật này: Tinh thành niệm tụng, tác ý tu trì thì tất cả nơi làm mau được thành tựu, viên mãn các Nguyện Thế Gian và Xuất Thế Gian, tiêu trừ nghiệp chướng, Tam Muội hiện tiền, chẳng chuyển thân này nhảy vột lên hư không tùy ý tự tại, liền qua mười phương Tịnh Thổ phụng sự chư Phật, mau thành Vô Thượng Bồ Đề.

QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT TÂM CHÂN NGÔN NHẤT ẤN NIỆM TỤNG PHÁP

_Hết_

BÁT GIA Bí Lục ghi rằng:

Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm Chân Ngôn Nhất Ấn niệm tụng Pháp (NHÂN) _ BẤT KHÔNG Chữ NHÂN trong đây là VIÊN NHÂN tức là tên húy của TỪ GIÁC Đại Sư.

Bản này ắt do Từ Giác Đại Sư thỉnh về vậy.

20/05/1997