KINH MẠT LỢI CHI ĐỀ BÀ HOA MAN

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc (Jeṭavaṇe’nāthapiṇḍadasyārāma) trong Thành Xá Vệ (Śrāvastya) cùng với Đại A La Hán (Mahā-śrāvaka: Đại Thanh Văn) gồm 1250 người đến dự. Lại có vô lượng chúng Đại Bồ Tát do Di Lặc Bồ Tát (Maitreya-bodhisatva), Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát (Maṇjuśtī-bodhisatva), Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteśvara-bodhisatva) làm bậc Thượng Thủ (Pramukha). Lại có hàng Ma Lợi Chi (Marīcī), tám Bộ Trời Rồng trước sau vây quanh”.

Bấy giờ Xá Lợi Tử (Śāriputra) liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Chúng sinh trong thời Mạt Thế ở đời vị lai, làm Pháp nào để được thoát các nạn ?”

Đức Phật bảo Xá Lợi Tử: “Hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe! Nay Ta vì ông mà nói việc này”

Khi ấy Chúng Hội vui mừng hớn hở, lại khuyến thỉnh một lần nữa.

Thời Đức Phật Thế Tôn liền nói lời này: “Có một vị Trời tên là Mạt Lợi Chi (Marīcī) thường đi trước mặt trời mà mặt trời chẳng thấy vị ấy, còn vị ấy thì nhìn thấy mặt trời”

Liền nói Chú là:

“Nam mô Phật đà gia. Nam mô Đạt Ma gia. Nam mô Tăng Già gia. Đát nễdã tha: A la ca ma tư, mạt ca ma tư, a đậu ma tư, chi bà la ma tư, an đạt đàn na ma tư, ma lợi chi ba la ma tư, na mạc suất đô để, sa-phộc hạ” 矧伕蒤湑傂 矧伕飥愆傂 矧伕戌叉傂

*)NAMO BUDDHĀYA _ NAMO DHARMĀYA _ NAMO SAṂGHĀYA

TADYATHĀ: ARKA MAṢI, MARKA MAṢI, ADHU (?SUDHĀ) MAṢI, JVALA MAṢI, ANTARDHĀNA MAṢI MARĪCI-BALA MAṢI NAMO STUTE _ SVĀHĀ

Trong nạn vua chúa, che giúp cho con. Nạn giặc cướp, nạn trên đường đi, bị lạc lối ở nơi hoang vắng. Trong ban ngày ban đêm, nạn nước, nạn lửa, nạn La Sát (Rākṣasa). Trong nạn quỷ Trà Kê Chỉ Nễ (Ḍākiṇī), nạn thuốc độc. Lời nói chân thật Phật, lời nói chân thật của Pháp, lời nói thật của Tăng, lời nói thật của chư Thiên, lời nói thật của người Tiên…che giúp cho con.

Chú à:

“Đát nễ-dã tha: A la câu lợi, a la câu lợi, cát lợi đích đê, lặc xoa lặc xoa

(Con, họ tên…) tát bà bà du bát đà la bồ đề bà già, dạ tê tỳ, cấp bà ha”

TADYATHĀ: ARAKOLE ARAKOLE KĪRTTI _ RAKṢA RAKṢA (Con, họ tên…)_ SARVA PĀYA-UPADRAVA UDBHAṄGA_ YAŚEBHYAH SVĀHĀ

Đức Phật nói: “Nếu có người muốn hành Pháp này. Trong tất cả Pháp thì Pháp này là tối thắng.

Nếu người muốn được cúng dường Ma Lợi Chi Thiên (Marīci-deva) nên dùng vàng, hoặc bạc, hoặc đồng đỏ, hoặc Bạch Đàn, hoặc Tử Đàn..nên làm hình tượng của Ma Lợi Chi Thiên.

Pháp tạo Tượng ấy, mỗi mỗi tựa hình Thiên Nữ, thân dài, lớn nhỏ từ một tấc (1/3 dm), hai tấc (2/3 dm), ba tấc (1 dm) cho đến một khuỷu tay. Tốt nhất là một tấc, hai tấc.

Làm Tượng ấy, lại nên cần tìm được người có sự hiểu biết rộng (bác sĩ), tay nghề giỏi. Khiến thọ nhận tám Giới Trai, ngày ngày tắm gội, mặc áo trắng sạch. Giá cả thì tuỳ theo sự yêu cầu của vị bác sĩ ấy, chẳng được trái ngược.

Làm Tượng này xong. Nếu là Bật Sô (Bhikṣu: Tỳ Khưu) thì nên quấn bọc Tượng ấy bên trong mảnh áo Cà Sa. Nếu là Ưu Bà Tắc (Upāsaka: Cận Sự Nam) giữ năm Giới thì nên để Tượng ấy đầy bên trong búi tóc trên đầu. Khi đi Đại Tiểu Tiện thời để lìa Thân, ngăn ngừa bị dính, chẳng được cùng che chắn trên Thân để đi đại tiểu tiện

_ Tiếp theo nói Ấn với Đàn Pháp. Cài chéo hai ngón út, hai ngón vô danh ngay trong lòng bàn tay, bên phải đè bên trái, dựng thẳng hai ngón trỏ cùng dính đầu ngón, hai ngón giữa đều quấn trên lưng hai ngón trỏ sao cho đầu ngón trụ dính nhau, kèm dựng hai ngón cái buộc bên cạnh hai ngón trỏ, đưa ngón cái qua lại. Đây là Thân Mụ Đà La Ni Ấn.

_ Dựa theo Thân Ấn lúc trước, bên trên đều co lóng trên của hai ngón giữa, hướng đầu về ngón cái, rũ móng ngón cùng chung lưng, lại co lóng trên của hai ngón cái, hướng đầu ngón vào trong lòng bàn tay. Đây là Đầu Đỉnh Ấn

Nếu là Tỳ Khưu (Bhikṣu), Tỳ Khưu Ni (Bhikṣuni) thì quấn bọc Tượng lúc trước trong áo Cà Sa. Nếu là người đời thì để Tượng trong búi tóc trên đầu. Liền tác Đầu Ấn này đem án trên Tượng 21 biến, tụng Chú đi ở đường lộ.

_ Dựa theo Thân Ấn lúc trước, chỉ mở đầu của hai ngón trỏ khoảng hai phân, tức là Pháp Hộ Thân của Hộ Thân Ấn

_ Tay trái đem đầu ngón cái đè vạch lóng thứ nhất của ngón Vô Danh, đem bốn ngón còn lại nắm quyền, tức là Hoan Hỷ Ấn.

Nếu tác Ấn này, tụng Chú hướng về người bên cạnh của nhà vua, bề tôi, tức đối phương (tiền nhân) vui vẻ.

_ Tay trái: co cánh tay kéo về phía trước mặt, bốn ngón từ ngón trỏ trở xuống nắm quyền, lại đem ngón cái đè trên móng ngón trỏ,tiếp theo mở trong lòng bàn tay làm lỗ hổng. Đem tay phải duỗi lòng bàn tay, từ lóng của bàn tay trái hướng lên trên, lòng bàn tay xoa đến ở trên lỗ hổng, liền đem lòng bàn tay phải che chận, ngón tay trên lỗ hỗng, bên trong tâm mà làm.

 

Lòng bàn tay trái là Tâm của Mạt Lợi Chi (Marīci), lòng bàn tay phải là Thân của Mạt Lợi Chi (Marīci). Thân Ta tùy ở ngay trong Tâm lòng bàn trái, Thân của Ta dính với Tạng của Mạt Lợi Chi Thiên (Marīci-deva), Mạt Lợi Chi ở ngay trên đỉnh đầu của Ta, hộ giúp cho Thân của Ta. Đây là Mạt Lợi Chi Ấn, trong miệng mỗi mỗi tụng Chú, liền được hiệu nghiệm to lớn (đại nghiệm)

Hành Giả chẳng được ăn cơm, chỉ ăn Đại Mạch, sữa, Lạc, bơ, rau…Nếu người chẳng kham nhẫn, tự xin cơm ăn thì chẳng được ăn thức ăn của chúng Tăng. Như vậy đủ mười vạn biến, liền được hiệu nghiệm vậy.

Ở trong Đạo Trường trong sạch tinh khiết, an tượng Ma Lợi Chi xong, ngày ngày Hành Giả tắm gội. Nếu chẳng tắm gội, rửa tay, xúc miệng mà vào Đạo Trường thì tác Thân Ấn, kêu gọi Ma Lợi Chi. An trí xong, đem mọi loại cúng dường, ngày ngày tụng Chú 108 biến hoặc 1008 biến, như vậy cho đến đủ 10 vạn biến xong. Sau đó ở nơi chốn tốt, sửa sang nơi đất; nhổ bỏ vật ác, rễ cây, gạch, đá vụn, lông, xương…xong nện chặt mặt đất khiến cho bằng phẳng

Ngày làm Đàn ấy là ngày 15 tháng Chạp, dùng năm màu làm. Chính giữa để cái Toà của Ma Lợi Chi, trên toà vẽ Toà hoa kèm với Tượng.

Hình thức xong rồi, liền ở mặt Đông an tượng Sứ Giả (Ceṭa) tên là Bà Đa La Thất Lợi Dạ (Bhadra-śrīya), mặt Bắc an Sứ Giả tên là Kế Thất Nễ (Keśinì), mặt Nam an Sứ Giả tên là Ma Lợi Nễ (Mālini). Sau đó Chú Sư hô gọi rồi an trí. Dùng hương, hoa, tám mâm thức ăn uống, 16 chén đèn. Mọi loại chúng dường xong, Chú Sư ở tại mặt Tây, ngồi hướng mặt về phương Đông, tụng Chú 1008 biến. Mọi loại cúng dường xong, sau đó Phát Khiển. Riêng có Biệt Pháp vào ngày Nhật Nguyệt Thực, làm Đàn Pháp này rất được hiệu nghiệm.

Nếu người muốn đi xa (Đông Tây viễn hành) thì ngay tại đường đi, trước tiên làm cái Thuỷ Đàn, kêu gọi Ma Lợi Chi, an trí xong lấy gạo tẻ, hoa hoà với bơ rồi Chú vào một biến, một lần thiêu đốt, đủ một ngàn biến kèm tụng Chú thời tuỳ theo nơi muốn đi đến sẽ được hiệu nghiệm lớn.

_ Lại có một Pháp. Trong bảy ngày, ngày ngày làm Thuỷ Đàn, kêu gọi Ma Lợi Chi an trí. Lại soạn cái lò lửa, nhúm lửa bằng cây Cốc (cây có vỏ thường dùng làm giấy), gỗ, cây. Ở trong lửa củi này, Chú vào thiêu đốt gạo tẻ, mè đen…108 biến kèm tụng Chú. Một ngày ba Thời, mỗi Thời 108 biến cho đến bảy ngày thì làm Pháp này xong. Hướng về người bên cạnh nhà vua, bề tôi thì đối phương (tiền nhân) bỏ chạy về chỗ khác.

_ Lại có một Pháp, nếu muốn luận nghị. Y theo Pháp lúc trước, dùng lửa thiêu đốt cành Lê gồm 108 đoạn, một đoạn dài một Xích (1 thước Tàu=1/3m) kèm Chú đủ bảy ngày. Người làm Pháp này được làm vị Đại Luận Sư.

_ Lại y theo Pháp lúc trước, dùng lửa thiêu đốt bơ 108 biến kèm Chú thì tất cả cầm thú, Trùng độc chẳng thể xâm hại được.

_ Lại có Pháp, nếu người muốn được nhìn thấy Ma Lợi Chi. Y theo Pháp lúc trước, dùng cây Cốc làm củi nhóm lửa, lấy 21 đoạn Thiên Mộc dùng bơ, mật, Lạc xoa bôi rồi dùng lửa thiêu đốt kèm Chú. Ngày ngày chỉ ăn ba thứ: cơm gạo tẻ, sữa, bơ chẳng được ăn vật khác. Trong bảy ngày, ngày ngày tăng thêm gấp đôi mọi loại cúng dường. Như vậy bảy ngày làm Pháp thời trong ngày thứ bảy Ma Lợi Chi sẽ hiện thân, vào Đạo Trường, hỏi Hành Giả rằng: “Ngươi muốn cầu Pháp nào?”. Lúc đó, Hành Giả tuỳ theo ý mà đáp, thời Ma Lợi Chi nghe, hứa xong rồi đi về, liền biết được Nghiệm, tất cả chư Thiên cũng đều vui vẻ.

_ Lại có Pháp. Trong bảy ngày, mỗi ngày ba Thời dùng lửa thiêu đốt ba loại cỏ Hồi Hương, Bạch Xương Bồ, hạt cải trắng kèm Chú, xong hướng đến người đi bên cạnh La Xà (Rāja: vua chúa) thì đối phương (tiền nhân) sẽ vui vẻ.

_ Lại có Pháp, muốn hướng đến người đi bên cạnh Quan Nhân (quan chức). Y theo Pháp lúc trước, dùng lửa thiêu đốt hạt cải trắng, ngày ngày ba Thời, mỗi Thời 108 biến kèm Chú. Trong bảy ngày chỉ được ăn ba thứ : gạo tẻ, sữa, Lạc chẳng được ăn vật khác. Như vậy bảy ngày xong, hướng đến người đi bên cạnh Quan Nhân thì đối phương (tiền nhân) sẽ vui vẻ.

_ Lại có Pháp. Y theo Pháp lúc trước, dùng lửa thiêu đốt lá A Mạt La Lê 108 biến kèm Chú. Như vậy bảy ngày, trị tất cả bệnh Quỷ liền được hiệu nghiệm.

_ Lại có Pháp. Y theo Pháp lúc trước, lấy Đại Mạch đem giã nát (đừng để thành hạt vụn), dùng Mật hoà chung làm thành viên, lớn như hạt Lý, gồm 108 viên. Trong bảy ngày, ngày đầu tiên Hành Giả nhịn ăn, sáu ngày còn lại thì tuỳ theo Ý được ăn, ngày ngày dùng lửa thiêu đốt các viên Đại Mạch ấy kèm theo Chú. Dùng nước làm tắt lửa, sau đó phụ bên trên làn khói, xông ướp hai lòng bàn tay, tụng Chú 21 biến, Nguyện rằng: “Khiến cho bàn tay của tôi làm tất cả Pháp, mọi loại đều được hiệu nghiệm” Tức tất cả được nghiệm, đối phương (tiền nhân) vui vẻ.

_ Lại có Pháp. Nếu người bị bệnh nóng sốt, lấy cỏ xanh tốt, làm phỏng theo, miệng tụng Chú 21 biến rồi xoa lên người bệnh 54 lần kèm theo Chú thì bệnh liền khỏi.

_ Lại có Pháp, ngày ngày một lần tụng Chú. Ba biến làm Đại Hộ Thân, ba biến làm Đại Kết Giới, năm biến thì người mà người tụng chú yêu thích sẽ tùy theo Ý liền được, sáu biến tụng Chú kết Giới thì ban đêm vào nghĩa địa hết thảy không có sợ hãi.

_ Lại có Pháp. Nếu muốn đi xa, trước tiên ở phòng thất của mình, bảu lần dùng lửa thiêu đốt hương Huân Lục kèm tụng Chú xong, trước khi đi đường thì mỗi mỗi tụng Chú ắt Hành Giả đi trên đường thì nhóm nạn giặc cướp, nạn Quỷ…đều chẳng thể đến gần mình được.

_ Lại có Pháp. Y theo Pháp lúc trước, vào ngày mồng tám của kỳ Bạch Nguyệt, ở trong Tịnh Thất, lấy hương hoa tốt cùng với cơm gạo tẻ, mỗi thứ lấy một chút, dùng lửa thiêu đốt 1008 lần. Người Hành Pháp nhịn ăn một ngày, mặc áo thật sạch làm Pháp này thì đối phương (tiền nhân) tôn trọng, cung kính, cúng dường.

_ Lại có Pháp. Lấy phân bò chưa rơi xuống đất, dùng vật khí nâng lấy, đừng để chỗ riêng biệt, liền hòa với nước làm Thủy Đàn. Chính giữa Đàn để tượng Phật hoặc Xá Lợi của Phật. Lại lấy sữa của con trâu mẹ và con bò vàng làm bơ, chứa đầy trong cái bát bằng vàng, dùng ngón vô danh phải khuấy đảo, rồi Chú vào bơ. Nếu trên bơ ấy hiện ra lửa liền biết được đại thông minh, một lần tụng một ngàn bài Kệ. Nếu chẳng hiện ra lửa, chỉ có khói và hơi ấm, liền biết có thể được thông minh.

Nếu chẳng được khói với hơi ấm, tự nép thân mình dưới đất, nghĩ định cái miệng bên vật khí chứa bơ, dùng ngón vô danh phải làm Mục khiết tô (Mukto: giải thoát), liền được thông minh chút ít

_ Lại có Pháp: Tại khoảng đất đã được lường tính trước ở bên ngoài cửa Đông, làm cái Đàn rộng bốn khuỷu tay, lấy năm viên gạch mộc, chính giữa để một viên, bốn mặt đều để một viên.

Lại dùng bốn cái lọ chứa đầy nước, rồi dùng cành Dương cắm đầy miệng lọ, đặt bên trên viên gạch mộc ở bốn mặt.

Lại lấy Tử Đàn mài trong nước, liền đem nước ấy rưới vảy ở trên Đàn.

Dùng hoa đỏ cúng dường nơi Đàn, lại dùng bốn cành Hồ Niên đều để bên cạnh bốn lọ nước.

Lại dùng chỉ ngũ sắc quấn quanh bốn mặt. Ở bên ngoài bốn mặt Đàn dùng mọi thứ hoa hương, thức ăn uống chia cho các Quỷ.

Chú Sư mặc áo sạch tốt, ngồi Kiết Già trên cỏ xanh, kêu gọi Ma Lợi Chi với Sứ Giả, an trí mọi loại cúng dường.

Chú Sư tay nắm cỏ xanh, tụng Chú, đưa cỏ từ cái đầu của mình hướng đến bàn chân, xoa 108 biến.

Chú Sư tự tác Ma Lợi Chi Thân Ấn, trong Ấn nắm cỏ xanh hướng từ đỉnh đầu, coi xem, sai một Đệ Tử đem bốn lọ nước trên Đàn, mỗi mỗi rưới rót ở trên đỉnh đầu của Chú Sư xong, sau đó Chú Sư mặc áo sạch tốt, tác An Hộ Thân

Niệm Phật, lễ Phật, lễ Ma Lợi Chi xong. Lấy ba loại: hoa Long Thọ, hương Long Não, với hương Tô Hợp…trong bảy ngày, Chú Sư chỉ ăn gạo tẻ, cháo sữa bò chẳng được ăn vật khác. Ngày ngày Chú ở trên ba loại thuốc 108 biến, cho đến bảy ngày, đem thuốc ấy an ngay trên đỉnh đầu của mình, vai phải, vai trái, trên trái tim, trên cổ họng, trên vầng trán…được hiệu nghiệm.

Lời nói này, chẳng hỏi có dùng Pháp riêng biệt.

_ Lại có Pháp, y theo lúc trước. Nếu người bị bệnh Trĩ, lấy sợi chỉ đen làm sợi dây Chú. Người bệnh nằm trên giường, đầu ở phương đông, bàn chân ở phương tây, dùng sợi dây cột buộc eo lưng của người bệnh. Lại kéo dẫn sợi dây cột buộc chân giường nằm kèm Chú 21 biến thời bệnh liền khỏi.

Nếu người bị bệnh ở cổ thì Pháp chữa trị là: dựa theo bên trên chỉ sửa lại, trước tiên cột buộc eo lưng, rồi cột buộc trên cổ của người ấy.

_ Lại có Pháp, lấy đất bùn hai bên dòng sông, làm 100 hình tượng Quỷ, trong đó có Quỷ Vương tên là Tỳ Na Dạ Ca (Vināyaka). Cái đầu của Quỷ Vương này làm hình đầu voi, đầu của các Quỷ khác, mỗi mỗi đều làm các hình chim thú. Thân, bàn tay, bàn chân của Quỷ đều làm hình người, lớn nhỏ dài ngắn…làm khoảng bốn ngón tay hoặc tám ngón tay

Lấy gỗ Tử Đàn mài với nước, dùng nước ấy hòa với bùn, nơi mặt đất làm Đàn. Dùng đất năm màu ở trên Đàn làm chỗ ngồi. Chính giữa làm một Tòa, mặt Bắc làm hai Tòa, mặt Nam làm hai Tòa, mặt Đông làm hai Tòa

Ở trên Tòa chính giữa, để tượng Quỷ Vương. Trên sáu Tòa còn lại, phân chia chung để 99 tượng Quỷ. Đem các hương hoa với thắp bảy chén đèn bơ, thức ăn uống, mọi loại cúng dường, kèm lấy An Tất Hương hòa với bơ dùng lửa thiêu đốt để cúng dường.

Chú Sư ngồi ở mặt Tây, hướng mặt về phướng Đông, tụng Mạt Lợi Chi Chú 7 biến. Dùng mọi loại chỉ màu, Chú vào 21 biết, sau đó lấy các tượng Quỷ ở ba mặt của Đàn, gom lại để ở một chỗ, bên cạnh Quỷ Vương ở trung tâm. Dùng sợi dây bảy màu ấy cột buộc chung các tượng Quỷ kia xong, lấy phân của con bò nhỏ (độc tử) 108 viên, mỗi mỗi thiêu đốt trong lửa kèm với Chú, khi thiêu đốt mỗi một viên thời tụng Chú một lần.

Ở trước Cấp-bà ha (SVĀHĀ), trước tiên xướng rằng: “cột trói tất cả Quỷ” sau đó xướng rằng Cấp-bà ha (SVĀHĀ), như vậy cho đến hết 108 viên

_ Ở chỗ riêng, đào đất sâu xuống đến eo lưng của con người, làm một cái lỗ. Đem các tượng Quỷ đã bị cột trói kia để vào trong cái lỗ. Dùng các hương hoa, mọi loại thức ăn uống cúng dường Quỷ ấy, sau đó lấp kín cái lỗ, nện dập cứng cho đất bằng phẳng thì Quỷ ấy vĩnh viễn chẳng đi ra được.

Nếu Chú Sư ấy, khi bị Nghiệp bệnh sắp chết thời trong Tâm tác Ý giải phóng Quỷ ấy, ắt Quỷ ấy được thoát.

Nếu tác Pháp này liền được Mạt Lợi Chi đại nghiệm, tất cả Chú được hiệu nghiệm

_ Lại có Pháp. Trong một đời, ngày ngày chỉ ăn gạo tẻ, cháo sữa, mỗi mỗi tụng Chú sẽ được Đại Thông Minh, trong bốn Tính được Bà La Môn (Bràhmana) rất yêu nhớ.

Nếu dùng lửa thiêu đốt bơ, Lạc, sữa thì được Sát Đế Lợi (Kṣatriya) yêu nhớ

Nếu dùng lửa thiêu đốt Đại Mạch, Lạc, sữa thì được Tỳ Xá (Vaiśya) yêu nhớ

Nếu dùng lửa thiêu đốt cặn mè đen thì được Thủ Đà (Śūdra) yêu nhớ

_ Lại có Pháp. Nếu người bị bệnh quỷ làm cho cấm khẩu chẳng thể nói năng thì Chú vào nước 21 biến, phân tán liền nói năng được.

_ Lại có Pháp. Bị bệnh Quỷ khiến cho ngậm miệng chẳng nói được. Dùng góc áo Cà Sa, Chú vào 21 biến rồi đánh, liền nói chuyện được.

_ Lại có Pháp. Dùng bàn tay nắm lấy tro rồi Chú vào 7 biến, rải khắp bốn phương để Kết Giới

_ Lại có Pháp dùng bùng làm 10 viên đạn, đều ném về mười phương làm Đại Kết Giới

_ Lại có Pháp. Nếu đàn bà sinh khó. Chú vào dầu mè đen 7 biến rồi xoa trên rốn, liền được sinh dễ.

_ Lại có Pháp. Nếu cùng với người khác Luận Nghị được thắng thời bị tướng khác tăng thêm giận dữ, nói chuyện một lần lại cùng người khác đấu tranh, bị tướng khác nói thêm, khóa buộc bên cửa Quan, khi hỏi tội đúng sai thời lấy Bạch Xương Bồ, Chú vào 21 biến, cột buộc cánh tay phải, lại dùng bàn tay trái tác Hoan Hỷ Ấn kèm với Chú, liền được Lý đại thắng.

Nếu luôn tụng Chú thì mọi loại được hiệu nghiệm.

_ Lại có Pháp, nếu người bị Trùng độc cắn. Chú Sư lấy chỉ ngũ sắc làm sợi dây Chú thắt 21 gút, đem cột buộc trên cánh tay phải của mình xonb, hướng về bên cạnh người bị cắn, Chú vào cành liễu, luôn luôn dùng bàn tay chà xát thì người kia liền khỏi.

_ Nếu người bị rắn ác độc cắn, lúc sắp chết thời Chú Sư dùng bàn tay của mình bụm lấy nước, xúc miệng 7 lần tụng Chú, dùng nước ấy phân tán nơi người bệnh 21 lần, liền được khỏi bệnh.

_ Lại nếu thân người sinh ra mụn nhọt ác thời hòa với bùn, xoa bôi trên mụn nhọt 21 lần kèm với Chú, liền khỏi.

_ Lại nếu súc sinh gặp bệnh Thời Khí. Ở ngay chính giữa cái thành nhúm lửa của cây cốc (Brous-sonetia papyrifera: loại cây có lớp vỏ thường được dùng làm giấy). Dùng sữa bò thiêu đốt trong lửa kèm với Chú, liền khỏi.

Trong đêm nên làm Pháp này, ngày hôm sau vào giờ Ngọ thời thiêu đốt lửa cây Cốc, lấy dầu hạt cải trắng cùng hòa chung với hạt cải trắng, dùng lửa thiêu đốt 1008 biến kèm với Chú, liền khỏi.

_ Lại có Pháp. Lấy gỗ Câu Lỗ Đà, 108 đoạn (cây này có tướng trạng tựa như cây Bồ Đề), mỗi mỗi dùng lửa thiêu đốt kèm với Chú, mỗi lần đều tụng một biến thì tất cả Quỷ Thần của hàng Cưu Bàn Trà, Dược Xoa thảy đều vui vẻ.

_ Nếu dùng lửa thiêu đốt chút ít Đông Cô 1008 biến thì tất cả Võng Lượng thảy đều vui vẻ.

_ Nếu lấy 1008 đoạn gỗ cây mọc trên gò mả, hòa chung với mè đen, dùng lửa thiêu đốt kèm với Chú 1008 biến thì tất cả Quỷ Thần đại ác vui vẻ.

_ Lại có Pháp. Nếu lấy 1008 đoạn cây Bồ Đề, mỗi một đoạn xoa bôi bơ rồi dùng lửa thiêu đốt kèm với Chú thì bốn vị Đại Thiên Vương vui vẻ yêu nhớ

_ Lại có Pháp, nếu người bị bệnh điên. Chú Sư lấy năm loại lúa đầu hòa chung với nhau, dùng bàn tay bụm lấy, Chú vào rồi thiêu đốt trong lửa, 1008 lần thì Quỷ Thần vui vẻ, tức trị được bệnh.

_ Nếu lấy An Tất Hương giã quyết làm thành viên, xoa bôi bơ rồi thiêu đốt trong lửa 1008 lần kèm với Chú thì Ma Hê Thủ La (Maheśvara) với Bàng Biên Thiên, tất cả vui vẻ

_ Nếu y theo Pháp lúc trước, làm Đàn, mọi loại cúng dường. Chính giữa Đàn để tượng Phật hoặc Xá Lợi của Phật. Lấy cây Hát La Ca Sa Di Đà (đây là tên riêng của cây Khổ Luyện), 3008 đoạn, dùng bơ, lạc, mật…xoa bôi, mỗi mỗi thiêu đốt trong lửa, cứ một đoạn cây thì Chú một lần, như vậy đến hết 3008 đoạn. Người tác Pháp này diệt được tội năm Nghịch, bốn Trọng đã gây tạo, mà được hiệu nghiệm.

_ Nếu Hành Giả y theo Pháp lúc trước, làm Thủy Đàn xong. Từ ngày 8 đến ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt, mỗi ngày lấy 1008 đoạn cây Tử Khương, xoa bôi bơ rồi thiêu đốt trong lửa kèm với Chú thì Ma Lợi Chi liền đi đến, vào Đạo Trường, thỏa mãn ước nguyện của kẻ ấy. Lúc đó mắt Hành Giả nhìn thấy thân của Ma Lợi Chi, liền được hiệu nghiệm lớn.

_ Nếu một ngày nhịn ăn, làm mọi loại cúng dường của Pháp này sẽ được Ma Lợi Chi Đại Nghiệm.

_ Nếu muốn được tiền tài, trong hai ngày từ ngày 14 đến ngày 15 của kỳ Hắc Nguyệt, mỗi ngày ba thời, lấy ba loại mè đen, gạo tẻ, hoa gạo tẻ thiêu đốt trong lửa kèm với Chú, liền được tiền tài.

_ Lại có Pháp, nếu muốn cột trói được Ma. Trong 7 ngày, mỗi ngày lấy cành cây Khổ Luyện, một tên gọi là cây Bồ Đề, 1008 đoạn, mỗi một đoạn xoa bôi dầu hạt cải trắng rồi thiêu đốt trong lửa, liền cột trói được.

_ Nếu Chú Sư hoặc người Thế Tục thực hành Chú Pháp này. Khi quan phủ biết, truy bắt được, bị gông cùm xiềng xích cột trói thời luôn luôn tụng Chú này, ắt vĩnh viễn cột trói chẳng được.

_ Nếu người gây sự tức giận. Lấy cặn dầu mè đen cùng với vỏ trấu của gạo tẻ hòa chung với nhau, dùng lửa thiêu đốt 1008 biến kèm với Chú, tức chuyển được sự giận dữ đối phương thành vui vẻ.

Nếu lấy mè đen, dùng lửa thiêu đốt 1008 biến thì đối phương yêu nhớ, vui vẻ.

_ Lại có Pháp. Nếu muốn được tiền tài, trong 7 ngày, mỗi ngày lấy 1008 cọng cỏ Thạch Lực dài 6 ngón tay, mỗi mỗi thiêu đốt trong lửa kèm với Chú, liền được tiền tài.

_ Lại có Pháp. Muốn hướng đến chỗ của người khác cầu xin vật yêu thích thì lấy Bạch Xương Bồ, Chú vào 1008 biến, cột buộc trên cánh tay của mình, rồi cầu xin, ắt không có điều gì không được.

_ Lại có Pháp. 21 ngày, mỗi ngày ba Thời, lấy An Tất Hương giã quyết làm 1008 viên, dùng xoa bôi trong bơ, Lạc, Mật, mỗi một lần thiêu đốt kèm với Chú. Hướng đến người đi bên nhà vua, bách Quan thì đối phương (tiền nhân) vui vẻ yêu nhớ.

_ Nếu muốn được làm Cương Duy (hộ trì), trong 7 ngày, mỗi ngày ba Thời, lấy mọi thứ hương thơm tốt giã quyết làm thành 1008 viên, mỗi một viên đều xoa bôi bơ, thiêu đốt trong lửa kèm với Chú, liền được Cương Duy

_ Lại có Pháp. Nếu Hành Giả tắm gội, đi vào Đạo Trường làm mọi loại cúng dường của nhóm Thủy Đàn thì kêu gọi Mạt Lợi Chi an trí, như vậy đủ mười vạn lần.

Tác Pháp này xong, sau đó miệng nói Kết Giới (đừng dùng tay kết Ấn) thì tùy theo ước nguyện của Hành Giả đều được thành tựu, tất cả việc khó ắt dễ làm xong, nhưng phá việc tác Pháp của người khác”

Bất giờ Mạt Lợi Chi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Cón có Pháp riêng, nay muốn nói. Dùng gỗ Tử Đàn tốt dài khoảng ba ngón tay, dài ba tấc (1 dm). Một mặt của gỗ ấy, khắc làm hình Mạt Lợi Chi, hai bên trái phải của Tượng ấy đều khắc làm Thị Giả của Mạt Lợi Chi, cũng làm hình nữ. Lại dùng riêng gỗ Tử Đàn làm mỗi mỗi cái.

Làm Tượng này xong, muốn đi đường xa thì đem Tượng này theo, chẳng lìa thân của mình, che dấu kín đừng để cho người khác biết, ngày ngày luôn luôn tụng Chú.

Neu có ước nguyện muốn làm Thủy Đàn. An Tượng chính giữa Đàn, kêu gọi Mạt Lợi Chi an trí, dùng mọi loại cúng dường

Lại lấy 108 hoa sen dùng cúng dường. Pháp chúng dường ấy, mỗi mỗi lấy mỗi một hoa sen, Chú vào rồi đem cúng dường. Lại dùng mè đen, gạo tẻ thiêu đốt trong lửa 1008 biến kèm với Chú, xong cầm lấy bức Tượng thì được mọi loại hiệu nghiệm (lời này nên biết). Các việc bên trên, các Pháp đều làm mọi loại cúng dường của nhóm Thủy Đàn, mới được hiệu nghiệm”.

Mạt Lợi Chi (Marīci) nói Pháp này xong thì cùng với tám Bộ Trời Rồng lễ

Phật rồi lui ra.

_“Đát điệt tha: A la câu lê, a la câu, kê lợi để đá, tát phộc già la hề tỳ, tát bồ tát đá la bễ tỳ, tát bà y đô sưu bát đá la tỳ tệ, hạt lặc xoa, hạt lặc xoa, ma ma (Con, họ tên…) dạ tả, toa-phộc ha”

 

*)TADYATHĀ: ARAKOLE ARAKOLE KĪRTTI _ SARVA GRAHEBHYAḤ, SARVA UTPĀDUṢṬEBHYAḤ _ SARVA ITI

UPADRAVEBHYAḤ, RAKṢA RAKṢA MAMA (Họ tên…) YAŚA SVĀHĀ

Có một Bản nói rằng: Pháp làm Thiên Tượng. Tượng ấy có hai tay, một tay bên trái co cánh tay lại hướng lên trên để ngang bằng ngay trước vú bên trái, nắm quyền, trong Quyền nắm cây phất, hình như hình cây Phất mà bậc Thầy giảng Pháp trên Tòa cao đã nắm. Trong hình của cây Phất ấy làm hình vạch chữ Vạn, bên trong bốn khúc của chữ ấy, mỗi mỗi đều làm hình mặt trời, mỗi mỗi đều để bốn cái hình mặt trời. Trên cây Phất ấy làm hình lửa rực. Một tay bên phải duỗi cánh tay với ngón tay mở ra, rũ xuống bên dưới.

Pháp làm Tượng ấy, vẽ Tượng một loại không có khác. Thân Tượng ấy dài một tấc (1/3 dm), hai tấc (2/3 dm) cho đến một khuỷu tay.

“Đát điệt tha: A la câu lê, a la câu, kê lợi để đá, tát phộc già la hề tỳ, tát bồ tát đá la bễ tỳ, tát bà y đô sưu bát đá la tỳ tệ, hạt lặc xoa, hạt lặc xoa, ma ma (Con, họ tên…) dạ tả, toa-phộc ha”

 

*)TADYATHĀ: ARAKOLE ARAKOLE KĪRTTI _ SARVA GRAHEBHYAḤ, SARVA UTPĀDUṢṬEBHYAḤ _ SARVA ITI

UPADRAVEBHYAḤ, RAKṢA RAKṢA MAMA (Họ tên…) YAŚA SVĀHĀ

Sau đây, riêng dùng Chú này để cột trói giặc cướp _ Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát nói Chú là:

“Quy mệnh đồng với phần đầu của Chú Thiên Chuyển Na mạo mạn thù thất lợi duệ, củ ma la bồ đa dạ.

Đát điệt tha: Hề lợi, để sắt-tra, đát bà yết la, phu đồ tỷ ma già-la, toa-phộc hạ”

Lại nếu ngay trên đường đi, gặp giặc cướp thời Chú vào ngón tay cái rồi nắm chặt lại, ắt gặp giặc cướp sẽ không có nạn. Nếu Chú vào tay áo hoặc vạt áo 7 biến, nắm chặt lại, tụng Chú rồi đi qua.

_ Trừ Thụy Chú (Chú trừ sự ngủ mê)

“Đát điệt tha: Y đề, di để, chỉ để, tỳ ca na thiên để ba đà bá, toa-phộc hạ”

Nếu người trong lúc ngồi mà bị mê ngủ nhiều thì ở trước mặt Phật, chí Tâm tụng 7 biến liền ít bị mê ngủ hoặc không còn mê ngủ nữa.

_ Tỳ Sa Môn Chú là:

“Na mô bùi thước la bà noa tả, ma ha hạt la xà tả, thí tỳ, sa-bà ha, thí bà bạt phu lê, sa-bà ha”

*) NAMO VAIŚRAVAṆAṢYA MAHĀ-RĀJAṢYA ŚIVE SVĀHĀ_ŚIVA-BHADRE SVĀHĀ

Hoặc Chú vào dầu sạch 7 biến, hoặc 21 biến…dùng xoa bôi chỗ nằm thì xin tài vật được như ước nguyện.

_ Chú Nhất Thiết Tặc (giặc cướp) Pháp

“Bổ lỗ na, bổ lỗ na, chủ lỗ ha, chủ lỗ ha, tát tả, sa-bà ha”

_ Lại có Chú Phộc Tặc Chú (Chú cột trói giặc cướp)

“Già tra, già tra, tăng già tra. Nay Ta làm Gia Tra, cuối cùng chẳng bị ai cởi bỏ được”

Lại nếu bị giặc cướp thì đốt hương tụng Chú. Nếu có nghi ngờ thì kèm xưng tên, nếu chẳng biết thì chỉ cần ngay trước mặt, tụng Chú chú vào, ắt giặc cướp tự cột trói, tự chỉ dẫn vật đã trộm lấy. Được xong thì giải phóng, rất có Đại Nghiệm vậy.

 

KINH MẠT LỢI CHI ĐỀ BÀ HOA MAN

_Hết_

Ghi Chú:

Namo buddhāya

Namo dharmāya

Namo saṃghāya

Tadyathā: Arka maṣi, marka maṣi, sudhā maṣi , jvala maṣi, mahā-jvalamaṣi, marīcīya maṣi, antardhānaya maṣi namo stute, svāhā

[Namo buddhāya: Quy y Phật

Namo dharmāya: Quy y Pháp

Namo saṃghāya: Quy y Tăng

Tadyathā: Như vậy, liền nói Thần Chú là

Arka: Thái Dương Thần, điển quang

maṣi: Dương hoặc Âm, bụi phấn, khiến cho thành bụi phấn, tro than, màu đen,

khói tro marka: Phá diệt, chết maṣi: (nghĩa như trên) sudhā: An vui, xinh đẹp maṣi: (nghĩa như trên) jvala: Uy quang maṣi: (nghĩa như trên) mahā-jvala: Đại uy quang maṣi: (nghĩa như trên) marīcīya: (hàng Ma Lợi Chi) maṣi: (nghĩa như trên)

antardhānaya: che chắn tiêu diệt, diệt mất maṣi (nghĩa như trên) namo stute: Quy mệnh kính lễ

svāhā: Quyết định thành tựu]

24/06/2012