NGHI THỌ BỒ ĐỀ TÂM GIỚI

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

Đệ tử họ tên là ….
Cúi đầu quy mệnh lễ
Khắp Hư Không Pháp Giới
Các Như Lai mười phương
Giáo Tổng Trì Du Già
Các Chúng Đại Bồ Tát
Và lễ Tâm Bồ Đề
Hay mãn nhóm Phước Trí
Khiến được Vô Thượng Giác
Nên con cúi đầu lễ

*) Lễ Phật Chân Ngôn là:

Án_ Tát phộc đát tha nghiệt đa, bá ná , mãn na nẫm, ca lỗ nhĩ
OM_ SARVA TATHÀGATA PÀDA VANDHANÀM KARA UMI

_ Tiếp nên vận Tâm cúng dường Đệ tử họ tên là …..

Tất cả cõi mười phương
Có bao thứ cúng dường
Hoa Man, đèn , hương xoa
Am Thực, phướng, phan, lọng
Con thành Tâm dâng hiến
Chư Phật, Đại Bồ Tát
Với các hàng Hiền Thánh
Nay con chí Tâm lễ

*) Phổ Cúng Dường Hư Không Tạng Chân Ngôn là:

Án_ Nga nga nẵng, tam bà phộc, phộc nhật la, hộc
OM_ GAGANA SAMBHAVA VAJRA HOH

_ Tiếp nên Sám Hối Đệ tử họ tên là….

Nay đối trước chư Phật
Các Chúng Đại Bồ Tát
Từ bao đời quá khứ
Lưu chuyển từ Vô Thủy
Cho đến ngày hôm nay
Ngu mê Tính Chân Như
Khởi phân biệt hư vọng
Tham, sân, si, bất thiện
Ba Nghiệp, các phiền não
Cùng với Tùy phiền não
Vi phạm Thắng Tội khác
Cùng với mọi tội lỗi
Hủy báng: Phật, Pháp, Tăng
Cướp đoạt của Tam Bảo
Rộng gây tội Vô Gián
Vô lượng vô biên kiếp
Chẳng thể nhớ biết số
Tự làm, bảo người làm
Thấy, nghe với tùy vui
Lại y Thắng Nghĩa Đế
Lý vi diệu chân thật
Ba Tế: trước, sau, giữa
Thảy đều chẳng thể đắc
Tự Tâm tạo phân biệt
Hư vọng chẳng chân thật
Dùng làm phương tiện Tuệ
Bình đẳng như Hư Không
Hết thảy con sám hối
Thề chẳng dám che dấu
Kể từ khi sám hối
Cắt đứt chẳng dám làm
Đến lúc thành Chính Giác
Vĩnh viễn chẳng vi phạm
Nguyện xin Phật mười phương
Tất cả Chúng Bồ Tát
Thương xót gia hộ con
Khiến con diệt tội chướng
Nên con chí Tâm lễ

* ) Sám Hối Diệt Tội Chân Ngôn là:

Án_ Tát phộc bá ba, nại hạ nẵng, phộc nhật la dã, sa phộc hạ
OM_ SARVA PÀPA DAHANA VAJRÀYA_ SVÀHÀ

-Tiếp nên thọ ba Quy Y

-Tiếp nên thọ ba Quy Y Đệ tử họ tên là…. Từ hôm nay trở đi
Quy y các Như Lai
Năm Trí, ba Thân Phật
Quy y Kim Cương Thừa
Pháp Chân Như Tự Tính
Quy y Bất Thoái Chuyển
Đại Bi Tăng Bồ Tát
Quy y Tam Bảo rồi
Vĩnh viễn chẳng quy y
Đạo Tà Kiến, Tự Lợi
Nay con chí Tâm lễ

* ) Tam Quy y Chân Ngôn là:

Án_ Bộ khiếm
OM_ BHUH KHAM

-Tiếp nên thọ Bồ Đề Tâm Giới:

Đệ tử họ tên là….
Đối trước Phật, Bồ Tát
Từ hôm nay trở đi
Thề phát Tâm Bồ Đề
Thệ nguyện độ vô biên Hữu Tình
Thệ nguyện tập vô biên Phước Trí
Thệ nguyện học vô biên Phật Pháp
Thệ phụng sự vô biên Như Lai
Thệ nguyện thành Bồ Đề Vô Thượng
Nay đã phát Tâm Giác
Mau lìa các Tính, Tướng
Nhóm Uẩn, Giới và Xứ
Chấp Năng Thủ, Sở Thủ
Các Pháp đều Vô Ngã
Bình đẳng như Hư Không
Tự Tâm vốn chẳng sinh
Không Tính, Viện Tịch nên
Như chư Phật, Bồ Tát
Phát Tâm Đại Bồ Đề
Nay con phát như vậy
Chân thành chí Tâm lễ

_ Tiếp, tụng Thọ Bồ Đề Tâm Giới Chân Ngôn là:

Án_ Mạo địa tức đa mẫu đát bà na dã nhĩ
OM_ BODHICITTAM UTPADA YÀMI

* ) Tối Thượng Thừa Giáo Thọ Phát Bồ Đề Tâm Giới Sám Văn:

Đệ tử họ tên là…….. Quy y với Tâm Bồ Đề của tất cả chư Phật, chư Đại Bồ Tát khắp mười phương. Là Đại Đạo Sư hay khiến cho chúng con lìa các nẻo ác. Hay làm cho Người Trời vào Đại Niết Bàn. Chính vì thế, nay con chí Tâm đỉnh lễ.

Đệ tử họ tên là…..Khắp mười phương Thề Giới có bao nhiêu loại Cúng Dường như : Hương, hoa, phan, lọng…tối thắng thượng diệu. Con đều xin phụng hiến tất cả chư Phật Bồ Tát và xin chí Tâm đỉnh lễ.

Đệ tử họ tên là…….Từ thời quá khứ Vô Thủy cho đến nay gom chứa đủ mọi thứ Phiền Não, các Tùy Phiền Não thuộc ba độc : Tham, Sân , Si làm não hại thân tâm. Hay làm mọi điều chẳng lành của Thân Nghiệp là : Sát Sinh, Trộm Cắp, Tà Dâm. Gây các điều chẳng lành thuộc Khẩu Nghiệp là : Nói Dối, Nói lời ác, nói lời thêu dệt, nói lời đâm thọc. Tạo các điều chẳng lành thuộc Ý Nghiệp là : Tham lam, sân hận, Tà Kiến. Mọi thứ Phiền Não ấy đã gom chứa từ Vô Thủy, vây buộc làm ô nhiễm Bản Tâm khiến cho Thân, Khẩu, Ý gây tội vô lượng như: Giết cha mẹ, giết A La Hán, làm thân Phật chảy máu, phá sự hòa hợp của Tăng Chúng, hủy báng Tam Bảo, đánh trói chúng sinh, Phá Trai phá Giới, uống rượu, ăn thịt và ăn Ngũ Tân ( Hành, Hẹ, Tỏi, Nén, Hưng Cừ ) , Tội lỗi như vậy nhiều vô lượng vô biên, chẳng thể nhớ biết hết.

Nay con thành Tâm bày tỏ Sám Hối. Một lần Sám Hối xong, sau đó vĩnh viễn cắt đứt, chẳng dám gom chứa, chẳng dám làm nữa. Nguyện xin tất cả chư Phật, chư Đại Bồ Tát khắp mười phương gia trì hộ niệm , hay khiến cho chúng con tiêu diệt được mọi tội chướng.

Đệ tử họ tên là….. ngay thân xác này cho đến lúc ngồi tại Đạo Trường Bồ Đề. Trong khoảng thời gian đó, con xin Quy Y ba Thân Vô Thượng của Như Lai, Quy y Pháp Tạng Đại Thừa Phương Quảng, Quy Y tất cả chư Tăng Bồ Tát Bất Thoái Chuyển.

Quy Y Phật xong, Quy Y Pháp xong, Quy Y Tăng xong. Từ nay trở đi con quyết không Quy Y Nhị Thừa, Ngoại Đạo. Nguyện xin tất cả chư Phật mười phương chứng biết. Chúng con xin chí Tâm đỉnh lễ.

Đệ tử họ tên là…. Bắt đầu từ thân này cho đến lúc ngồi tại Bồ Đề Đạo Trường. Trong suốt thời gian đó , con thề phát Tâm Bồ Đề Vô Thượng

Thề nguyện độ vô biên chúng sinh
Thề nguyện tập vô biên Phước Trí
Thề nguyện học vô biên Pháp Môn
Thề phụng sự vô biên Như Lai
Thề nguyện thành Bồ Đề Vô Thượng

Nay đã phát Tâm, lại nên mau lìa hai tướng: Ngã, Pháp. Hiển Bản Giác của : Minh . Bình Đẳng Tính Trí của Chân Như hiện trước mắt, được Trí khéo léo, đầy đủ viên mãn Tâm của Phổ Hiền. Nguyện xin tất cả chư Phật, chư Đại Bồ Tắt ở mười phương chứng biết. Chúng con xin đỉnh lễ.

Nam mô Đông phương A Súc Phật
Nam mô Nam phương Bảo Sinh Phật
Nam mô Tây phương A Di Đà Phật
Nam mô Bắc phương Bất Không Thành Tựu Phật
Nam mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật

 

THỌ BỒ ĐỀ TÂM GIỚI NGHI