KINH ĐẠI THỪA DU GIÀ KIM CƯƠNG TÍNH HẢI
MẠN THÙ THẤT LỢI THIÊN TÝ THIÊN BÁT
ĐẠI GIÁO VƯƠNG

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG (Amogha-vajra) phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

QUYỂN THỨ CHÍN

THẬP THÁNH BỒ TÁT NHẬP ĐỊA ĐẲNG DIỆU NHỊ VỊ TU HỌC TIẾN THÚ THÁNH ĐẠO THÀNH PHẬT BỒ ĐỀ PHẨM THỨ CHÍN

_Bấy giờ, Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai (Vairocana-tathāgata) tại Nhất Thiết Chư Phật Thiên Bách Ức Pháp Giới Thanh Tịnh Hải Tính Bí Mật Tam Ma Địa. Đức Như Lai hiển hiện ngàn trăm ức vi trần số Liên Hoa Hải Tạng Thế Giới. Mỗi một Thế Giới lại hiện ngàn trăm ức vi trần số Hóa Thích Ca Phật (Nirmāṇaśākyamuṇi-buddha), lại hiện vi trần số Hóa Bồ Tát (Nirmāṇa-bodhisatva) ở trong Thế Giới Hải Tạng (Sāgara-garbha), lại hiện tòa Thiên Quang Vương Bách Bảo Liên Hoa Đài. Đức TỲ Lô Giá Na Như Lai ở trên mỗi một tòa Thiên Quang Vương Kim Cương Đại Bảo Liên Hoa Đài phóng ánh sáng Kim Cương vàng tía của Hải Ấn Tam Ma Địa (Sāgara-mudrā-samādhi) chiếu khắp hết các Pháp Giới (Dharma-dhātu) nhiều như số bụi nhỏ làm màu vàng ròng, thảy đều thanh tịnh.

Đức Như Lai nói với tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát: “Này chư Phật nên biết! Hãy nghe cho kỹ! Hãy nghe cho kỹ! Nay đang thưa hỏi 10 Thánh Địa có nghĩa thú gì? Nay Ta vì Đại Chúng Hội này, chư Phật với nhóm Đại Trí Thông Bồ Tát trước kia thỉnh hỏi, từ 10 Kim Cương Tâm tu nhập vào trong Kiên Thánh Nhẫn, nói nhập vào 10 Thánh Địa Tâm hướng đến Quả Bồ Đề (Bodhi-phāla)

Như vậy nói xong, cần phải theo thứ tự mà diễn nói.

_Thế nào là tu nhập vào 10 Thánh Địa?

1_Thể Tính Bình Đẳng Địa: Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai bảo rằng: “Này ngàn vị Phật! Hãy nghe cho kỹ! Hãy nghe cho kỹ! Nay trước tiên hỏi về Địa (Bhūmi), vì tất cả Bồ Tát tu chứng Bồ Đề có nghĩa thú gì?

Nếu Thánh Tử Bồ Đề Tát Đỏa Ma Ha Tát Đỏa xưa kia, nhân tu trì 5 Trí, Chân Như Pháp Tạng, Kim Cương Bí Mật Tam Bồ Đề của Tỳ Lô Giá Na, nhập vào Tam Mật Tam Ma Địa Bình Đẳng Tuệ Thể Tính Địa, Chân Như Pháp Giới Bồ Đề Trí là Pháp chân thật khiến cho Tâm mình, Tâm người khác rộng hành Tát Đỏa Hạnh (Satva-caryā) giáo hóa tất cả chúng sinh hữu tình có Trí (Jñāna), lợi mình lợi người, hành Bồ Tát Đạo (Bodhisatva-mārga), Hoa Quang (từ bông hoa ở Thế Giới Cực Lạc phóng ra nhiều ánh sáng, trong ánh sáng ấy hiện ra nhiều vị Phật nói Pháp) mãn túc, Tứ Thiên Quả Thừa (Quả Thừa của Tứ Thiền Thiên), dùng gánh vác, tự tại hóa Lý không có phương hướng, nhận hóa nhận dùng Thần Thông tự tại, 10 Lực, 10 Hiệu, 18 Bất Cộng Hành Pháp, trụ Tịnh Thổ của Phật, vô lượng Đại Nguyện, Biện Tài không sợ hãi, tất cả Pháp, tất cả Luân, tất cả Hành Môn… thì Bồ Tát Ta đều được nhập vào, sinh ra nhà của Phật, ngồi Phật Tính Địa (Buddhatā-bhūmi). Tất cả phiền não, chướng ngại của các Hữu (các cõi), nhân quả của Phàm Phu… rốt ráo chẳng thọ nhận

Bấy giờ, Đại Lạc Hoan Hỷ Bồ Tát từ một cõi Phật nhập vào vô lượng cõi Phật, từ một Kiếp nhập vào vô lượng Kiếp, Pháp chẳng thể nói thì làm Pháp có thể nói, với một Trí biết tất cả Trí. Tuệ quán chiếu tất cả Pháp, nghịch thầy tất cả Pháp, thuận thấy tất cả Pháp, thường nhập vào 2 Đế mà ở ngay trong Đệ Nhất Nghĩa.

Dùng một Trí biết thứ tự của 10 Địa (Daśa-bhūmi), mỗi một nghĩa lý, mỗi một sự tướng, hiện bày tất cả chúng sinh hữu tình mà khiến cho thường trụ Tâm, Trung Đạo của mỗi một Tâm.

Dùng một Trí biết Thù Phẩm của tất cả cõi Phật với Pháp mà Phật đã nói, nhưng Thân Tâm chẳng biến đổi, chẳng sai khác.

Dùng một Trí biết 12 Nhân Duyên, chủng tính của 10 ác nhưng thường trụ Bồ Đề Thánh Đạo.

Dùng một Trí biết thấy không có 2 Tướng.

Dùng một Trí biết nhập vào 10 Thiền Chi, hành 37 Đạo Phẩm nhưng ở 6 đường hiện bày tất cả Sắc Thân lộ ra, ẩn mất tự tại.

Dùng một Trí biết 10 phương: mỗi một hình sắc, mỗi một phần dấy lên rõ ràng, nhập vào tất cả hữu tình thọ nhận hình sắc, quả báo nhưng mỗi một Tâm không có trói buộc, không có chướng ngại, chứng ánh sáng của Bình Đẳng Tuệ Không Tam Muội (Sama-prajñā-śūnyatā-samādhi), mỗi một ánh sáng soi chiếu Tịnh Thổ của tất cả Phật.

Thế nên, Bồ Tát chứng Vô Sinh Tuệ Không Tín, Tín Nhẫn Không Tuệ thường hiện ngay trước mặt, từ Nhất Địa, Nhị Địa cho đến Phật Giới Địa… ở khoảng trung gian ấy, nhập vào tất cả Pháp Môn của chư Phật Như Lai, một thời mà hành.

Chính vì thế cho nên, lược nói ra Bình Đẳng Địa Pháp Môn, Công Đức Hải Tạng Tam Ma Địa, Bồ Đề Hạnh Nguyện như sự tình của dạng thức: một giọt nước trong biển, đầu của sợi lông.

Như vậy nói xong, nên theo thứ tự mà diễn nói.

2_Thể Tính Thiện Tuệ Địa: Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai bảo rằng: “Nếu Thánh Tử Bồ Đề Tát Đỏa Ma Ha Tát Đỏa tu hành 5 Trí, Chân Như Pháp Tạng, Kim Cương Bí Mật Tam Bồ Đề của Tỳ Lô Thế Tôn, nhập vào Thiện Tuệ Thể Tính Địa, Chân Tế Pháp Giới, thanh tịnh Minh Đạt (3 Minh với 3 Đạt. Tại A La Hán nói là 3 Minh, tại Phật nói là 3 Đạt), lợi mình, lợi người, rộng hành Bồ Tát Đạo, cứu nhiếp tất cả loại khác biệt của hữu tình, chúng sinh hữu hình… thành tựu căn lành, khiến nhập vào 4 Thánh Đế, đạt đến Bồ Đề (Bodhi).

Bồ Tát khởi Tâm Đại Nguyện, trước tiên nơi phát khởi Thánh Hạnh tu nhập vào Vô Vi, Từ, Bi, Hỷ, Xả, 4 Vô Lượng Tuệ, tất cả gốc rễ Công Đức. Từ Tát Đỏa Tâm (Satva-citta) quán nhập vào trong Đại Không Tuệ Phương Tiện Đạo Trí, thấy các chúng sinh không có gì chẳng phải là Khổ Đế (Duḥkha-satya), đều có Thức Tâm (nhận thức rõ tâm của mình) ở 3 đường ác, dao, gậy… trong Duyên (Pratyaya) của tất cả khổ não, sinh nhận thức (Vijñāna: thức) gọi là Khổ Đế.

Tướng của 3 Khổ là: như thân (Kāya) bắt đầu hiểu biết, từ dao, gậy… trong 2 Duyên của Thân (Kāya), Sắc Uẩn (Rūpa-skandha) sinh hiểu biết là Duyên của Hành Khổ (Saṃskāra-duḥkhatā-pratyaya: hành khổ duyên).

Tiếp đến, Ý Địa hiểu biết duyên theo Thân, hiểu biết Sở Duyên (Ālambana: đối tượng của sự nhận thức) của tầng lớp khổ…bị dao, gậy với nhóm Pháp mụn nhọt, rôm sảy của thân cho nên biết tầng lớp của mỗi một nỗi khổ, Duyên của mỗi một nỗi khổ cho nên Khổ Khổ (Duḥkha-duḥkhatā).

Tiếp đến Thọ (Vedanā: cảm giác), Hành (Saṃskāra: hoạt động của Tâm Ý) hiểu biết Duyên của 2 Tâm, hướng vào trong mụn nhọt hư hoại (hoại sang) của Thân, Sắc Uẩn sinh Khổ Giác (hiểu biết tưởng tượng về nỗi khổ) cho nên gọi là Duyên của Hoại Khổ (Vipariṇāma-duḥkhatā-pratyaya: hoại khổ duyên).

Do 3 sự hiểu biết này theo thứ tự sinh 3 Tâm là Khổ Khổ Khổ (tức Khổ Khổ, Hành Khổ, Hoại Khổ). Nếu tất cả Pháp: chúng sinh có Tâm (hữu tâm chúng sinh) nhìn thấy thì 3 khổ dấy lên vô lượng nhân duyên của khổ não

Bồ Tát phát Nguyện: “Tôi ở trong tất cả nhân duyên của khổ, nhập vào Thần Lực của Giáo Hóa Đạo Tam Muội (Pari-pac-mārga-samādhi) hiện tất cả sắc thân, ở trong 6 đường làm vị Thầy, hiện hóa độ tất cả chúng sinh”

Bồ Tát ở trước mặt Đức Như Lai rộng phát Đại Nguyện xong, chứng 10 loại Biện Thuyết, tất các các Pháp Giáo Môn của Phật. Ấy là: chúng sinh khổ, nhận thức duyên của khổ, duyên của dao gậy đầy đủ nỗi khổ. Nhận thức Hành Thân (thân đứng ở đời): mụn nhọt rôm sảy phát hủy hoại; trong sự tan rã Nội Ngoại (bên trong bên ngoài) hoặc đủ, hoặc chẳng đủ, đủ trong 2 Duyên sinh mỗi một sự nhận thức (thức thức), làm nhận thức (Vijñāna: thức), làm nhận thức của sự cảm nhận tiếp chạm gọi là Khổ (Duḥkha). Vì 2 Duyên của Thức (Vijñāna), Hành (Saṃskāra) cho nên mỗi một Tâm duyên theo hình sắc (Rūpa: sắc), Tâm mỗi mỗi tiếp chạm với sự buồn bực (não) nhận lấy Phiền Độc (chất độc của phiền não) thời là khổ khổ (Duḥkha-duḥkhatā)

Tâm của khổ khổ duyên với sự nhận thức, bắt đầu từ căn (Indriya) hiểu biết duyên của khổ gọi là Khổ Giác (hiểu biết tưởng tượng về nỗi khổ). Mỗi một Tâm làm Tâm (Citta), làm cảm nhận tiếp chạm thời Thức Giác nhận thức: khi tiếp chạm chưa nhận lấy phiền độc (chất độc của phiền não) thời đấy gọi là Hành Khổ (Saṃskāraduḥkhatā)

Hẹp hòi sinh hiểu biết, như đẽo gọt đá sinh ra lửa. Ở trong Thân Tâm: niệm niệm sinh diệt, thân tan hoại diệt, chuyển biến hóa Thức nhập vào Hoại Thức, duyên duyên, tập tập, Tán Tâm, Khổ Tâm, Não Tâm, Thọ Tâm, Niệm Tâm… nhớ Duyên sau, ôm dính mỗi một Tâm chẳng buông bỏ… Đây là Hoại Khổ (Vipariṇāmaduḥkhatā)

Bấy giờ, Bồ Tát quán tất cả Khổ Đế của 3 cõi, lại quán Vô Minh gom tập vô lượng Tâm, làm tất cả Nghiệp (Karma) nối tiếp nhau liên tục, mỗi mỗi gom tập Nhân (Hetu), gọi là Tập Đế (Samudaya-satya)

Bồ Tát ở Tâm Bồ Đề, thấy chính đúng, thọ nhận chính đúng Giải Thoát Không Không Đạo Trí (Vimokṣa-śūnyatā-śūnyatā-mārga-jñāna), mỗi mỗi Tâm gọi là Trí Đạo (Jñāna-mārga), được tên gọi là Đạo Đế (Mārrga-satya), hoàn toàn có quả báo, hoàn toàn có Vô Lậu (Anāsravaḥ), Công Đức vi diệu, hoàn toàn có Tuệ thâm sâu của Bát Nhã thanh tịnh

Bồ Tát quán kỹ lưỡng Nhất Chiếu Thể Tính, Diệu Trí tịch diệt gọi là Diệt Đế (Nirodha-satya), ở Phẩm “Nhất Đế Tuệ” đầy đủ danh căn, tất cả Bồ Đề Tuệ Tính… chứng trống rỗng (Śūnya: không) nhập vào Quán (Vicāra), thứ nhất là Sơ Thiện Căn (căn lành đầu tiên).

Thứ hai: Bồ Tát quán Xả (Upekṣa): buông bỏ tất cả các Hành (Saṃskāra) kết buộc của nhóm Tham dính, Sân, Si… nhập vào tất cả Bình Đẳng Không (Samaśūnya), tất cả Đại Xả Không (Mahopekṣa-śūnya), không có Nhân, không có Duyên mà quán bờ mé trống rỗng của Thật Tính, một Tính, một Tướng của các Pháp

Ta quán tất cả Địa (Bhūmi) ở 10 phương thì đất (Pṛthivi) đều là thân xưa kia của ta, là đất xưa mà ta đã dùng, nước (Ab) của 4 biển lớn là nước xưa mà ta đã dùng, tất cả Kiếp Hỏa (Kalpāgni) là lửa (Agni) xưa mà thân xưa kia của ta đã dùng, tất cả guồng gió (Vāyu-cakra: phong luân) là Khí xưa mà ta đã dùng. Nay Ta nhập vào trong Địa (Bhūmi) này, Pháp Thân trọn đủ, buông bỏ thân cũ của ta, rốt ráo vĩnh viễn chẳng thọ nhận thân bất tịnh thuộc phần đoạn của 4 Đại. Đây gọi là đầy đủ Phẩm Xả (Upekṣa-parivartaḥ)

Thứ ba: Bồ Tát tiếp theo quán nơi đã hóa, dạy bảo chỉ đường cho tất cả chúng sinh hữu tình an vui, cùng với niềm vui (Sukha) của Trời Người, niềm vui của quả Thập Địa, niềm vui lìa 10 ác đáng sợ, được niềm vui của Diệu Hoa Tam Muội cho đến niềm vui thuộc Bồ Đề với Niết Bàn của Phật. Quán như vậy gọi là đầy đủ Phẩm Từ (Maitra-parivartaḥ)

Lúc đó, Bồ Tát bấy giờ trụ trong Địa này, hoàn toàn không có chướng ngại, cũng không có tham dính, không có sân, không có si. Bồ Tát nhập vào Bình Đẳng Thể Tính Nhất Đế Thật Tính Chân Như Pháp Tạng, nhập vào Thánh Đạo Bổn Nguyện Thánh Tính Thánh Trí Thánh Lực, Thần Thông tự tại, dạo qua Tịnh Thổ Pháp Tính của tất cả chư Phật ở 10 phương, Thế Giới của cõi Phật nhiều như số bụi nhỏ. Trong mỗi một Thế Giới hóa hiện vô lượng Pháp Thân, vô lượng Sắc Thân, hiện hình giáo hóa tất cả chúng sinh hữu tình thảy đều an vui, mau lên Phật Quả, Bí Giáo Vô Thượng Bồ Đề của Như Lai.

Ở trong Phẩm Thiên Hoa Quang Minh nói Pháp Giáo như vậy. Thế nên Đức Như Lai nói xong, cần phải theo thứ tự mà diễn nói

3_Thể Tính Quang Minh Địa: Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai bảo rằng: “Nếu Thánh Tử Bồ Đề Tát Đỏa Ma Ha Tát Đỏa tu học Ngũ Phật Ngũ Trí Hải Tạng Kim Cương Bồ Đề Tam Mật Tam Ma Địa Quán của Tỳ Lô Giá Na Như Lai, nhập vào Quang Minh Thể Tính Địa Chân Tế Pháp Giới Tam Muội. Nơi Pháp Giáo của tất cả Thánh Hạnh, lợi mình lợi người rộng hành Bồ Tát Hạnh. Dùng Tam Muội Lực Thánh Tính Giải Liễu Trí biết tất cả Pháp Môn của chư Phật ba đời, 12 Bộ Kinh, Nghĩa Lý Pháp Phẩm, Danh Cú, Vị Cú, Trùng Tụng, Ký Biệt, Trực Ngữ, Kệ Bất Thỉnh Thuyết, Luật Nghi Giới, Thí Dụ, Phật Giới Tích Sự, Phương Chính, Vị Tằng Hữu Đàm Thuyết… là Thể Tính của Pháp tên là Nhất Nghĩa Biệt, đây gọi là trong Vị Cú nói tất cả Pháp Hữu Vi, mỗi một phần thọ sinh, bắt đầu nhập vào Thức Thai, 4 Đại tăng trưởng, Sắc, Tâm gọi là 6 Trụ Địa. Ở trong Căn (Indriya) khởi Thật Giác chưa chia khổ vui gọi là Xúc Thức, lại hiểu biết Khổ Lạc Thức gọi là 3 Thọ…mỗi mỗi liên tiếp nối kết hiểu biết, dính mắc nhận chịu Khổ Khổ Khổ Thức (sự nhận thức của 3 loại Khổ: khổ khổ, hoại khổ, hành khổ) không có cùng tận. Do ham muốn (Chanda: Dục), Ngã Kiến (Ātma-dṛṣṭi) chọn lấy kiến thức thiện ác. Tên gọi đầu tiên là Sinh Thức, tên gọi cuối cùng là Tử Thức. Đây gọi là Thập Phẩm Hiện Tại Khổ Khổ Khổ Nhân Duyên Quả… Quán con đường trong Hành Tướng này thì từ lâu ta đã xa lìa.

Bồ Tát từ lâu đã tu niệm, lặng lẽ soi Thể Tính của mình, nhập vào Quang Minh Tam Muội, Thần Thông tự tại, Tổng Trì Biện Tài, Tâm, Tâm Hạnh trống rỗng

(Śūnya: không) mà trong cõi Phật ở 10 phương hiện Kiếp hóa chuyển, chuyển hóa trăm kiếp ngàn kiếp. Ở trong cõi nước nuôi lớn Thần Đạo, thông đạt Thánh Tính, lễ kính Như Lai. Ở trước mặt Đức Phật Thế Tôn vâng theo thọ nhận Pháp Ngôn. Lại hiện ở tất cả thân tronng 5 đường, trong một âm tiếng nói vô lượng Pháp Phẩm để cứu độ hữu tình, tất cả chúng sinh đều tự mình mỗi mỗi phần được được nghe Pháp đã ước muốn trong Tâm, âm tiếng của Khổ, Không, Vô Thường, Vô Ngã, Nhất Đế… cõi nước chẳng đồng, thân tâm hóa riêng biệt. Đây gọi là trong Diệu Hoa Quang Minh Địa, Đức Như Lai lược mở Pháp nơi đầu một sợi lông, Pháp Phẩm như vậy hiếu quán Pháp Môn, Phẩm Kim Cương Thiên Hải Tạng Tam Muội Phật Tam Ma Địa nói: Bồ Tát tu trì bồ Đề Bí Mật Thâm Diệu Pháp Nghĩa Đạo Như vậy nói xong, cần phải theo thứ tự mà diễn nói.

4_Thể Tính Nhĩ Diệm Tuệ Địa: Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai bảo rằng: ‘Nếu Thánh Tử Bồ Đề Tát Đỏa Ma Ha Tát Đỏa tu trì Ngũ Trí Thể Tính Pháp Tạng Kim Cương Bồ Đề Tam Mật Tam Ma Địa của Tỳ Lô Thế Tôn, quán chiếu nhập vào Nhĩ Diện Thể Tính Địa Chân Như Pháp Giới, dùng tất cả Pháp Giáo, dùng Thánh Hạnh cứu độ tất cả chúng sinh

Ở Nhĩ Diệm Chân Tục (Jñeya-paramārtha-saṃvṛti: Chân Tục đã biết) thì Chân Đế (Paramārtha-satya) Tục Đế (Saṃvṛti-satya) không có hai, cho nên chẳng Đoạn (Uccheda-dṛṣṭi: Đọan Kiến), chẳng Thường (Nitya-dṛṣṭi: Thường Kiến), liền sinh (Jāti), liền trụ (Sthiti), liền dị (Anyathātva), liền diệt (Anityatā), một Kiếp, một đời, một thời, một niệm… có mọi loại khác nhau, hóa khác nhau, hiện khác nhau. Cho nên Nhân Duyên Trung Đạo chẳng phải là một, chẳng phải là hai, chẳng phải là thiện, chẳng phải là ác, chẳng phải là phàm, chẳng phải là Thánh, chẳng phải là Phật, cũng chẳng phải chẳng phải là Phật. Thế nên, tên gọi chung là Thế Đế (Saṃvṛtti-satyatva: chân lý của Thế Gian).

Bồ Tát Ma Ha Tát Thần dụng sức Thánh Tính Tự Tại Tuệ nhập vào Thể Tính cội nguồn của tất cả chúng sinh hữu tình, phát khởi căn lành (Kuśala-mūla). Bồ Tát từ Kiếp trong Tính của Bản Tự Tính (Tự Tính vốn có), nhập vào Thể Tính của Tỳ Lô Giá Na Như Lai, Pháp Giới Tính của Chân Như; chứng nhập vào Tính của tất cả chúng sinh, Phật đồng làm một Thể. Thế nên gọi là Đồng Nhất Thế Đế.

Bồ Tát quán chiếu Mật Hạnh, Thánh Hạnh Thánh Đạo Thánh Tính của Như Lai… quán sát kỹ lưỡng, soi thấy Thánh Trí Thánh Hạnh của Thể Tính, trong Tịch Diệt Thánh Đạo: không có một, không có hai, chứng một Tính thanh tịnh, nhập vào Huyền Thông Thánh Định Phẩm, ấy là nói Thánh Tính Thánh Trí Tâm Hạnh của Phật. Khi tập học Sơ Giác Định thời nhân vào Tín Giác, Tư Giác, Tĩnh Giác, Thượng Giác, Niệm Giác, Tuệ Giác, Quán Giác, Y Giác, Lạc Giác, Xả Giác. Đây gọi là Phẩm Phẩm Phương Tiện Trí Đạo Tâm Tâm Nhập Định Quả. Người này trụ trong Định (Samādhi) bắt đầu sáng tỏ, thấy Tính, Pháp Hành Không Không. Nếu dấy lên Niệm Định nhập vào Tâm Không Định, sinh u thích thuận theo Thánh Đạo Thánh Trí Tánh Tính, các Pháp không có tướng, Pháp vốn chẳng sinh… gọi là Vô Sinh Nhẫn Pháp, Lạc Nhẫn, Trụ Nhẫn, Chứng Nhẫn, Tịch Diệt Nhẫn. Do 5 Nhẫn, Bồ Tát chứng nhập vào Tịnh Thổ của chư Phật, ở mỗi một ánh sáng trong Quang Hoa Tam Muội hiện vô lượng Phật, dùng bàn tay xoa đỉnh đầu. Đức Như Lai dùng một Pháp Âm nói trăm ngàn khởi phát Thánh Giáo (Ārya-śāstra) mà chẳng rời khỏi Định: Trụ Định, Vị Lạc Định, Trước Định, Tham Định, Chính Định. Trong một Kiếp, trăm Kiếp, ngàn Kiếp, nhiều Kiếp trụ Định, ở trong Tam Muội (Samādhi) thấy Đức Như Lai ở trên tòa Bồ Đề Kim Cương trong Hội Liên Hoa của Phật, nói trăm Pháp Minh Môn. Người này cúng dường trải qua vô lượng Kiếp, như vậy nghe Pháp trăm Kiếp, trụ Định.

Lúc đó, Bồ Tát ở trong ánh sáng của chư Phật, xoa đỉnh đầu phát khởi Định Phẩm (Samādhi-parivartaḥ): Xuất Tướng, Tiến Tướng, Khứ Hướng Tướng cho nên chẳng ẩn mất, chẳng lộ ra, chẳng lùi, chẳng rớt, chẳng rơi… trụ Đỉnh Tam Muội, trong Pháp Thánh Tính của chư Phật được Thượng Lạc Nhẫn, vĩnh viễn dứt hết không có dư sót.

Bồ Tát quán chiếu liền nhập vào tất cả Tịnh Thổ của chư Phật, tu trì vô lượng Công Đức Phẩm Hạnh, hành Đạo sáng tỏ, nhập vào Thiện Quyền Phương Tiện, giáo hóa tất cả chúng sinh, hay khiến được thấy, chứng Thể Tính Thường Lạc Ngã tịnh của Phật.

Thế nên, Bồ Tát sinh trụ như trong Địa này: dạy bảo chỉ đường, hành hóa, tu tập Pháp Môn dần dần vào sâu trong Diệu Hoa Quán Trí, nhập vào tất cả Pháp của Tam Mật Thể Tính Trung Đạo, Tam Ma Địa Môn, Pháp Phẩm đầy đủ giống như mặt trời mặt trăng sáng chói trên trăm ngàn Kim Cương, Thánh Tính Đạo Phẩm. Đức Như Lai nói diễn thành tựu trăm ngàn Kim Cương Tam Muội, Phật Tam Ma Địa cho nên.

Phẩm Bồ Đề Trí Môn làm sáng tỏ nghĩa này

Như vậy nói xong, cần phải theo thứ tự mà diễn nói

5_Thể Tính Tuệ Chiếu Địa: Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai bảo rằng: “Nếu Thánh Tử Bồ Đề Tát Đỏa Ma Ha Tát Đỏa tu tiến Ngũ Trí Bảo Kim Cương Tạng Bồ Đề Tam Mật Tam Ma Địa của Tỳ Lô Thế Tôn, quán nhập vào Tuệ Chiếu Thể Tính Địa, Chân Không Pháp Giới. Dùng sức của Thánh Đạo, Pháp Nhất Thiết Trí (Sarvajñā), lợi mình lợi người, rộng cứu giúp chúng sinh hữu tình. Ở 10 loại Pháp Lực Quán Môn thuộc Thánh Hạnh của Như Lai, đạt tất cả Bồ Tát Tâm Địa, khiến nhập vào Thánh Hạnh Địa với tất cả Thương Sinh (trăm họ) mau vượt lên Bồ Đề (Bodhi), ở Phẩm Thập Lực Thánh Trí Đạo

Bồ Tát quán hành, nhập vào Địa phát khởi tất cả Công Đức, từ Pháp Hạnh của chư Phật có 16 Lực Quán, Nhất Thiết Trí, Nhất Thiết Tuệ, Phương Tiện Trí, biết

Phẩm Thiện Ác Nhị Nghiệp Biệt Hành Xứ Lực

Ác làm Thiện, Thiện làm ác thì gọi là Phẩm Tác Nghiệp Trí Lực

Dùng tất cả làm Thiện, muốn cầu quả báo, cầu Đại Nguyện tốt. Ở 6 đường hóa làm Thiện, đời đời tu Thiện Quả (Kuśala-phala) thì gọi là Phẩm Dục Lực

Ở 6 đường này, phân biệt Thiện Tính, Ác Tính, Hảo Tính, Dị Tính chẳng đồng nhau thì gọi là Phẩm Tính Lực

Dùng Căn Lực của tất cả Thiện Ác , mỗi mỗi chẳng đồng nhau thì gọi là Phẩm Căn Lực

Dùng Tà Định, Si Định, Chính Định, Bất Định thì gọi là Phẩm Định Lực

Dùng tất cả Nhân Quả Tướng Thừa, Quả Thừa, Nhân Thừa là quả ác đến quả ác, là quả thiện đến quả thiện, Quả Xứ Thừa, Xứ Lực Thừa, Nhân Thừa, Quả Thừa, Thánh Thừa, Đạo Thừa là Phẩm Đạo Lực

Dùng 5 loại mắt (mắt thịt, mắt Trời, mắt Tuệ, mắt Pháp, mắt Phật) biết tất cả Pháp, thấy tất cả thọ Sinh cho nên gọi là Phẩm Thiên Nhãn Lực

Nơi việc của trăm kiếp, ngàn kiếp, mỗi mỗi biết mỗi một đời trước thì gọi là Phẩm Thế Lực

Dùng tất cả chúng sinh tu Bồ Tát Hạnh. Đức Như Lai dùng sức của Thánh Đạo gia trì, diệt hết tất cả phiền não, vô minh, sinh tử thì gọi là Phẩm Giải Thoát Lực Chính vì thế cho nên gọi là Phẩm 10 loại Quán Lực

Bồ Tát dùng Trí Lực của mình, biết tự tu Nhân Quả, cũng biết Nhân Quả của tất cả chúng sinh hữu tình thì gọi lả Thù Phẩm

Bồ Tát dùng Thánh Trí phân biệt thiện ác rồi dùng thân miệng ý phân biệt nhận dùng Trí Lực tự tại; Dùng cõi nước thanh tịnh làm cõi nước uế ác, dùng cõi nước uế ác làm cõi nước Diệu Lạc, hay chuyển thiện làm ác, hay chuyển ác làm thiện, Sắc (hình sắc) làm Phi Sắc (chẳng phải là hình sắc), Phi Sắc làm sắc, chuyển nữ làm nam, chuyển nam làm nữ, chuyển Lục Đạo (6 đường) làm Phi Lục Đạo (chẳng phải là 6 đường), chuyển Phi Lục Đạo mà làm Lục Đạo. Cho đến tất cả các Pháp với đất nước lửa gió, chẳng phải là đất nước lửa gió… tất cả cũng như vậy

Thế nên, Bồ Tát dùng Đại Phương Tiện Thánh Trí Lực gia trì nơi thân miệng ý của tất cả chúng sinh hữu tình. Dùng Thánh Tính, Thánh Lực, Tiến Phần Bồ Đề, vô lượng Công Đức chẳng thể so lường, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng phải là Địa bậc dưới (Hạ Địa), nơi mà tất cả các Bồ Tát hay hiểu biết, nhấc bàn chân, hạ bàn chân, mỗi một Thánh Đạo…Thế nên, Bồ Tát Quán hành, nhập vào Đại Minh Tuệ dần dần Tiến Đạo, mỗi mỗi phần đạt nhập vào Thánh Trí Bồ Đề, chứng mỗi một ánh sáng của trăm Tam Muội, ánh sáng chiếu vô lượng vô biên Pháp Giới Tịnh Thổ của chư Phật

Bồ Tát giáo hóa vô lượng hữu tình chẳng thể nói, chẳng thể nói. Dùng tất cả Đại

Trí Bát Nhã Ma La Mật Pháp thường hiện tại thực hành trước tiên Như vậy nói xong, cần phải theo thứ tự mà diễn nói

6_Thể Tính Hoa Quang Địa: Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai bảo rằng: “Nếu Thánh Tử Bồ Đề Tát Đỏa Ma Ha Tát Đỏa tu chứng Ngũ Trí Bồ Đề Trí Tạng Kim Cương Tam Mật Tam Ma Địa của Tỳ Lô Thế Tôn, quán chiếu nhập vào Thể Tính Hoa Quang Địa, Chân Tịnh Pháp Giới. Bồ Tát mỗi mỗi nương theo 10 loại Thần Thông Thánh Trí Pháp Giáo của Như Lai, dẫn đường cho tất cả Thương Sinh (trăm họ) lợi mình lợi người, dùng Hạnh Nguyện không có cùng tận nhiếp độ hữu tình, đạt tiến Bồ Đề, thành Vô Thượng Đạo

Bồ Tát khởi lên câu hỏi: “Làm thế nào mà ở trong tất cả Thế Giới, dùng Thần Thông trong Phẩm Minh Trí, Đức Như Lai dạy bảo trao truyền cho các Bồ Tát với chỉ bày cho tất tả chúng sinh, khiến tu Bồ Đề?”

Thế nên, Đức Như Lai đáp rằng: “Bồ Tát ở Địa này, quán hành nhập vào Hoa Quang Thể Tính Địa, dùng 10 Trí Thần Thông biết mọi loại Thánh Lực tự tại biến hóa.

Dùng quán Thiên Nhãn Minh Trí biết biết mỗi mỗi phẩn trong tất cả hình sắc ngang bằng với số bụi nhỏ trong cõi nước ba đời, thành thân của chúng sinh trong 6 đường, mỗi một thân: hình sắc nhỏ nhiệm thành mỗi một phần của hình sắc to lớn.

Dùng Trí biết quán Thiên Nhĩ Minh Trí biết âm thanh vui khổ, chẳng phải chẳng phải là âm, chẳng phải chẳng phải là tiếng với tiếng của tất cả Pháp của chúng sinh nơi 6 đường nhiều như số bụi nhỏ trong ba đời ở 10 phương

Dùng quán Thiên Thân Minh Trí biết tất cả mỗi một hình sắc, chẳng phải là hình sắc, chẳng phải là hình nam, chẳng phải là hình nữ

Dùng trong một niệm biết khắp lượng Kiếp trong cõi nước ba đời ở 10 phương,số lượng tất cả thân nhiều như số bụi nhỏ trong cõi nước lớn nhỏ

Dùng quán Thiên Tha Tâm Minh Trí biết chỗ hành trong lượng Tâm của chúng sinh hữu tình ba đời. Hạnh thô, Hạnh tế nhiều như số bụi nhỏ, Thần Dụng biến hóa đều biết hết

Dùng quán Thiên Thánh Trí biết nhóm việc thiện ác, khổ vui mà mỗi một tâm của tất cả chúng sinh trong 6 đường ở 10 phương đã nhớ. Tất cả các Pháp Hữu Vi, Vô Vi đều được biết hết

Dùng quán Thiên Nhân Minh Trí biết tất cả chúng sinh trong tất cả cõi nước 3 đời ở 10 phương: đời trước, khổ vui, thọ mệnh, nhân quả, mạng dài, mạng ngắn, sinh tử nối tiếp nhau trài qua trăm kiếp, ngàn kiếp…. mỗi mỗi biết hết

Dùng quán Thiên Giải Thoát Minh Trí biết tất cả chúng sinh 3 đời ở 10 phương: giải thoát, chặt trừ tất cả chướng nặng Vô Minh nhiều như số bụi nhỏ. Hoặc nhiều, hoặc ít, từ một Địa tu chứng cho đến 10 Địa, Đẳng Giác Diệu Giác Địa mỗi mỗi diệt, diệt phiền não vi tế Hữu Lậu. Nơi biết Hữu Vi, tất cả hữu tướng khiến tiêu diệt hết, diện hết không dư sót, thảy đều lặng lẽ yên tịnh, được chứng Như Lai Kim Cương Bồ Đề Giải Thoát Thánh Đạo

Dùng quán Thiên Định Tâm Minh Trí biết Tâm của chúng sinh trong cõi nước ba đời ở 10 phương: Định, chẳng Định, chẳng phải là Định, có Định, chẳng Định, chẳng phải là chẳng Định khởi Định, phương pháp, phương tiện có chỗ nhiếp nhận… nhập vào Như Lai Tam Mật Tính Kim Cương Tam Muội

Chứng Tam Muội Tam Ma Địa (Samaya-samādhi) này cho nên dùng quán

Thiên Giác Minh Trí biết tất cả chúng sinh hữu tình: vi trần số Kiếp tu trì, nhập vào Địa (Bhūmi) thứ tự để thành Phật, chưa thành Phật, cho đến biết tất cả chúng sinh trong 6 đường ở ba đời: Tâm, Tâm Phần phân biệt sai khác, thọ sinh, lộ ra, ẩn ma61r, nhiều ít… cũng hay biết đủ tất cả chư Phật Như Lai ba đời, biết hết Pháp thâm sâu màu nhiệm đã nói

Dùng quán Thiên Niệm Minh Trí biết ba đời trước sau: trăm kiếp, ngàn kiếp, vạn kiếp. Tất cả hữu tình, Thương Sinh (trăm họ) trong Đại Kiếp Tiểu Kiếp có Phước, không có Phước, Thọ Mệnh có số lượng lâu gần, lâu xa…

Bồ Tát phát Đại Thệ Lực dùng quán Đại Nguyện Minh Trí biết tất cả chúng sinh: Nguyện nhỏ, Nguyện lớn, cầu thành Bồ Đề Nguyện, nguyện tu học tất cả Phật Pháp của Như Lai, nhập vào địa vị Hiền Thánh, 30 Tâm, 10 Địa, Đẳng Giác Diệu Giác Địa. Tong mỗi một Tâm Địa ấy: Sở Hạnh, Hành Nguyện đến chỗ của Phật Quả, hoặc khổ, hoặc vui, hoặc Pháp, hoặc chẳng phải là Pháp. Bồ Tát phạt Thệ Nguyện lớn đều nhập vào hết, cứu giúp tất cả hữu tình đương lai thành Phật, khiến cho tất cả chúng sinh đồng 10 Nguyện lớn ấy, nhập vào Phẩm Bồ Tát Bách Thiên Đại Nguyện đầy đủ

Người này, Bồ Tát trụ trong Địa này, trong 10 Thần Thông Minh Trí hiện vô lượng thân miệng ý. Đức Như Lai nói lượng Công Đức chẳng thể nói, chẳng thể nói của Địa Phẩm … trăm kiếp, ngàn kiếp nói Vi Diệu Thiện Pháp Thánh Trí của Địa này chẳng thể cùng tận

Khi ấy, Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai lược mở Phẩm Thần Thông Minh Trí Tri Thánh Địa chẳng thể tận, chẳng thể nghĩ bàn. Như vậy trong Phẩm Thánh Hạnh Quán Thập Nhị Nhân Duyên, Đức Như Lai nói sự việc khoảng chừng một hạt bụi nhỏ

Như vậy nói xong, thế nên cần phải theo thứ tự mà diễn nói

7_Quán chiếu Thể Tính Mãn Túc Địa: Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai bảo rằng: ‘Nếu Thánh Tử Bồ Đề Tát Đỏa Ma Ha Tát Đỏa tu nhập vào Ngũ Trí Chân Tạng Pháp Giới Kim Cương Bí Mật Tam Ma Địa của Tỳ Lô Thế Tôn, nhập vào trong Pháp này, ở Pháp Giới Tính chân thật của Thể Tính Mãn Túc Địa

Bồ Tát quán hành xong, dùng Tính Trí của mình mượn sức Thánh Trí của Như Lai tiến tu, khiến cho tất cả chúng sinh hữu tình nhập vào Thánh Hạnh của Pháp Giáo Bồ Đề, tu nhập vào Phẩm Thập Bát Thánh Nhân Trí là nơi mà tất cả Bồ Tát ở Địa bậc dưới chẳng được chung cùng. Bồ Tát đã chứng: Thân không có lỗi chảy rỉ, miệng không có tội của lời nói, Ý không có mất niệm, lìa 8 Pháp (lợi ích, suy diệt, chê bai, khen ngợi, tán tụng, dèm pha, khổ đau, vui sướng) … ở trong tất cả các Pháp thường trụ Xả Tính Không, thường nhập vào 3 Mật ngay trong Tam Muội. Đây gọi là Nhập Địa Lục Phẩm Túc

Bồ Tát lại từ Trí này, sinh 6 Túc Trí, khởi 6 Môn Quán Hạnh, có Tập Khí kết buộc, xông ướp nhiễm dín của 3 cõi… rốt ráo chẳng thọ nhận, cho nên đầy đủ Dục Lực (sức mạnh của sự ham muốn) đối với tất cả Công Đức, tất cả Pháp Môn, tất cả Phước Trí đã mong cầu đều đầy đủ. Đây gọi là Tiến Tâm Túc

Tất cả Pháp của việc 3 đời, Nhân Quả của các Tướng trong tất cả Kiếp với việc Hữu Vi của tất cả chúng sinh, dùng một niệm, một thời trong một Tâm biết, cho nên gọi là Niệm Tâm Túc

Thế nên Pháp của 2 Đế, Tâm Pháp của chúng sinh trong 6 đường, dùng một Trí biết tất cả Pháp, cho nên gọi là Trí Tuệ Túc

Dùng một Trí biết từ 10 Phát Thú Hiền Nhân cho đến 10 Thánh Địa, Phật Địa, Đẳng Diệu Nhị Giác Địa, Dùng một Trí biết Tính Tam Ma Địa của tất cả Như Lai

không có kết, không có tập, 3 Thân thanh tịnh, gọi là Giải Túc

Dùng Như Lai Kim Cương Thánh Tính Thánh Trí, dùng một Trí biết thấy tất cả chúng sinh trong số kiếp nhiều như bụi nhỏ, hữu tình trong 3 đời, sinh tử lưu chuyển, nhân quả Thiện Ác, vi trần số Tính điên đảo; Tri Kiến chấp dính, vọng tưởng, phiền não của Ta Người; Tập Khí nhiễm dính của Ngã Tướng; mầm giống Thiện, Bất Thiện, Hữu Lậu, Vô Lậu…. hết thảy thành Bồ Đề. Thế nên gọi là Tri Tha Thân Giải Thoát Túc

Nhân này gọi là nhập vào 6 Mãn Túc

Bồ Tát quán chiếu nơi Minh Trí biết, liền khởi Trí Thân hiện hóa, tùy theo mỗi một Tâm, Nguyện Hạnh của chúng sinh trong 6 đường…. miệng biện thuyết Phẩm Vô Lượng Pháp Môn dạy bảo, hiện bày tất cả hữu tình, cho nên tùy theo Tâm Hành, Thể Tính của tất cả chúng sinh thường trụ Tam Muội Chính Định mà hiện địa đại chấn động khắp 10 phương, chứng Hoa Quang Quang Thể Tính Tam Ma Địa, cho nên hay khiến cho mỗi một Tâm của tất cả chúng sinh được nhập vào Đại Minh Trí đầy đủ, mới thấy chư Phật ra đời trong tất cả vô lượng Kiếp quá khứ. Cũng khiến cho được mỗi một Tâm của tất cả chúng sinh không có dính mắc, Thánh Trí viên thông. Cũng thấy trong tất cả cõi nước 10 phương trong 3 đời: tất cả chư Phật dạy bảo, chỉ đường, nói Pháp khiến cho mỗi một Tâm của chúng sinh tiến tu Sở Hạnh. Dùng Thần Thông Thánh Trí Đạo thấy trong tất cả Kiếp vị lai: chư Phật ra đời dạy bảo, chỉ đường, tiếp dẫn tất cả chúng sinh hữu tình y theo Đức Như Lai này: nhận sự dạy bảo, nghe Pháp cho nên khiến chứng nhập, trụ trong địa vị của 18 Thánh Nhân này, mỗi một Tâm của Thánh, Thánh Tính nhập vào Tín Như Lai Tam Ma Địa

Bồ Tát một lần nữa quán sát kỹ lưỡng, quán chiếu hình sắc ngang bằng bụi nhỏ trong 3 cõi là thân xưa kia của Ta, Thân này lưu nhuyển, lộ ra, ẩn mất ngang bằng như trong hư không 3 đời; tất cả chúng sinh trong Pháp Giới nhiều như số bụi nhỏ không cùng tận là cha mẹ, anh em trai, chị em gái của Ta mà nay nhập vào trong Địa này chứng tất cả Công Đức, tất cả Thần Thông, Phước lực ánh sáng của tất cả Tam Muội. Dùng tất cả điều mà tất cả chư Phật đã thực hành, dạy bảo, chỉ đường mới đến Bát Địa, Cửu Địa, Thập Địa, Đẳng Giác Diệu Giác Địa, Phẩm Chư Phật Pháp Môn của tất cả Như Lai… Ta đều đã được nhập vào, cho nên ở trong vi trần vi trần số cõi nước của Phật, hiện bày làm Phật: thành Đạo, chuyển bánh xe Pháp, Thần Thông tự tại, trụ Như Lai Kim Cương Tính chẳng sinh, chẳng chết, thường trụ Pháp Giới, cũng đang hiện bày nhập vào Niết Bàn Diệt Độ chuyển hóa phương khác, ở quá khứ vị lai hiện tại thường nhập vào trong tất cả cõi nước của Phật nhiều như số bụi nhỏ, giáo hóa hữu tình, tất cả chúng sinh, mỗi một được thành Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề cũng như vậy

Thế nên, Đức Thế Tôn nói xong, sau này Đức Như Lai đương thời theo thứ tự mà diễn nói

8_Quán chiếu Phật Hống Thể Tính Địa: Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai bảo rằng: “Nếu Thánh Tử Bồ Đề Tát Đảo Đại Ma Ha Tát Đỏa tu chứng Ngũ Trí Thật Tế Chân Tạng Pháp Giới Thánh Tính Kim Cương Bí Địa Tế Mật Vi Diệu Tam Ma Địa của Tỳ Lô Thế Tôn, quán hành, nhập vào Thể Tính Phật Hống Địa, Thật Tính như như. Bồ Tát được nhập vào địa vị của Pháp Vương (Dharma-rāja), chứng niềm vui của Thể Tính Tam Muội. Trí ấy như Phật, gọi là Phật Hống Tam Ma Địa, nhập vào 10 Phẩm Đại Minh Trí, Không Tịch Định Môn thường hiện ngay trước mặt Hoa Quang Âm Nhập Tâm Tam Muội

Không Tuệ ấy nghĩa là nhập vào Nội Không Tuệ Môn, Ngoại Không Tuệ Môn, Hữu Vi Không Tuệ Môn, Vô Vi Không Tuệ Môn, Tính Không Tuệ Môn, Vô Thủy Không Tuệ Môn, Đệ Nhất Nghĩa Không Tuệ Môn, Không Không Tuệ Môn, Không Không Phục Không Tuệ Môn, Đại Không Không Phục Không Không Tuệ

Môn. Như vậy, 10 Kim Cương Tính Không Tuệ Môn của Như Lai là nơi mà tất cả Bồ Tát Địa bậc dưới chẳng thể biết

Thế nên, như Phật Hống (Buddha-nāda), Bồ Tát nhập vào Thập Không Bình Đẳng Tính Kim Cương Thánh Tính Tuệ Không Môn, Bất Hoại Bất Biến Hư Không Thể Tính Địa

Bồ Tát quán chiếu, dùng Trí biết tất cả Thánh Tính Thánh Tuệ ngang bằng như hư không, sức của Thần Thông Đạo Trí chẳng thể nói, chẳng thể nói. Dùng một Niệm Trí biết tất cả Phật Pháp: mỗi một phần nghĩa lý thâm sâu thù diệu rồi nhập vào trong vô lượng vi trần số cõi nước của Phật, ở trước mặt mỗi một Đức Như Lai thỉnh cầu trao truyền Pháp Dược (Dharma-bhaiṣajya: thuốc Pháp), mỗi mỗi chuyển dạy bảo, chỉ đường cho tất cả hữu tình, khiến các Bồ Tát truyền Pháp độ người cùng với tất cả chúng sinh, rồi đem thuốc Pháp rộng bố thí cho. Đây gọi là Đại Pháp Sư cũng được tên gọi là Đại Đạo Sư, phá hoại 4 Ma

Pháp Thân (Dharma-kāya) mỗi mỗi hóa nhập vào cảnh giới của Phật là số chư Phật nhập vào Đẳng Giác Diệu Giác thành số chư Phật Bồ Đề, nhập vào Tính Trí Thân chứng Kim Cương Thánh Tuệ Pháp Thân, thành tựu trăm ngàn Đà La Ni Môn, chứng trăm ngàn Tam Muội Môn, nhập vào trăm ngàn Kim Cương Môn, nhập vào trăm ngàn Hư Không Bình Đẳng Tính Môn, nhập vào trong Như Lai Bất Không Kim Cương Bồ Đề Thành Tựu Môn mà Thần Lực của Đại Tự Tại Thánh Trí, tất cả một niệm Phàm Hạnh, Thánh Hạnh một thời nhập vào Phật Kim Cương Bồ Đề Thánh Tính Như Như Tam Ma Địa, biết hết Phẩm đặc thù thiết yếu thâm sâu của tất cả Pháp, nói các Diệu Đạo Kiếp nói chẳng phải là Kiếp (Phi Kiếp), chẳng phải là Kiếp nói Kiếp. Nói Đạo chẳng phải là Đạo (phi đạo), chẳng phải là Đạo nói Đạo. Nói chúng sinh trong 6 đường nói chẳng phải là 6 đường (phi lục đạo). Chẳng phải là 6 đường nói chúng sinh, chẳng phải là chúng sinh (phi chúng sinh) nói 6 đường. Chẳng phải là Phật (phi Phật) nói Phật, Phật nói chẳng phải là Phật rồi ra vào tự tại, Thần Dụng Thánh Tính chứng Tỳ Lô Giá Na Thánh Trí Tam Ma Địa, đạt nhập vào trong Chư Phật Thể Tính Tam Muội cũng như vậy

Bồ Tát quán hành, dùng Tự Tính Thánh Trí dùng Tuệ soi trở lại, soi thuận, soi nghịch, soi lúc trước, soi lúc sau, soi Nhân, soi Quả, soi không, soi chẳng không, soi Đệ Nhất Trung Đạo, soi Nghĩa Đế, soi tịch lặng, soi Hư Không Tam Ma Địa

Thế nên, Bồ Đề Thánh Trí Tam Muội chỉ 8 Địa này dùng làm chỗ chứng bậc thượng là nơi mà Bồ Tát của các Địa bậc dưới chẳng thể theo kịp. Bởi thế Thánh Tính Địa Kim Cương Bồ Đề chẳng động, chẳng lay, chẳng vào, chẳng ra, chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng ẩn mất, chẳng tận hết, Như vậy, Phẩm Pháp Môn của Địa này có vô lượng vô biên Lý màu nhiệm thù thắng

Đức Phật nói: “Pháp Môn như vậy ở vi trần số Kiếp nói chẳng thể hết, chẳng thể nói, chẳng thể nói”. Nay Đức Như Lai đã diễn nói, lược mở chút phần Công Đức của Bí Mật Thánh Tính Kim Cương; trăm ngàn vạn ức vi trần số phần chỉ nói sự việc khoảng chừng một hạt bụi nhỏ. Trong Phẩm Đại Thừa Bồ Tát La Hán Thánh Hạnh Thánh Đạo đã nói rõ ràng

Như vậy nói xong, cần phải theo thứ tự mà diễn bày

9_Quán chiếu Thể Tính Hoa Nghiêm Địa: Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai bảo rằng: “Nếu Thánh Tử Bồ Đề Tát Đỏa Ma Ha Tát Đỏa tu chứng Ngũ Trí Thánh Tính Đạo Hải Kim Cương Mật Tích Kiên Tính U Mật Bí Tế Diệu Tuệ Tam Ma Địa của Tỳ Lô Thế Tôn, quán hành, chứng nhập vào Thể Tính Hoa Nghiêm Địa, khiến tất cả Bồ Tát được nhập vào Như Lai Pháp Giới Phật Tính đồng làm một Thể, thành tựu Kim Cương Bồ Đề Thánh Trí, nhập vào Phật Uy Nghi Như Lai Kim Cương Tam Muội Tự Tại Vương Tam Ma Địa Định, ra vào không có thời, tại biển Pháp (Dharmasamudra: Pháp Hải) ở 10 phương, trong 3 ngàn Đại Thiên Thế Giới, trăm ức mặt trời mặt trăng, trăm ức núi Tu Di, bốn trăm ức bốn Thiên Hạ, tất cả Bồ Tát tu hành Bồ Đề, một thời thành Phật, chuyển bánh xe Đại Pháp, cho đến diệt độ… tất cả việc Phật thành tựu Bồ Đề

Bồ Tát quán chiếu, dùng một niệm, một thời trong một Tâm hiện bày tất cả chúng sinh, Kim Cương Thánh Lực Tam Ma Địa, Tam Mật Bồ Đề Bí Tính, Trí Thân, Pháp Thân…. Hiện hình tướng tốt, sắc thân màu nhiệm, 80 chủng tử (tức 80 vẻ đẹp), 32 tướng, Thánh Lực tự tại trụ Phật Kim Cương Bất Hoại Tính Địa Tự Tại Tam Muội soi chiếu Lạc Hư (Rāhu: sự chướng ngại ngăn che) đồng với mỗi một ánh sáng, mỗi một tướng trang nghiêm của Như Lai Vô Lượng Đại Từ Thiên Tam Muội, chẳng phải là Trời, chẳng phải là người, chẳng phải là Thế Gian, chẳng phải là 6 đường, ra khỏi bên ngoài tất cả Pháp Giới 3 đời cũng như vậy

Bồ Tát Ma Ha Tát như thường quán hành, nhập vào 6 đường, hiện vô lượng thân, hiện vô lượng miệng, hiện vô lượng Ý, nói vô lượng Pháp Môn mà hay chuyển Ma Giới nhập vào Phật Giới, chuyển Phật Giới nhập vào Ma Giới. Lại chuyển tất cả Chấp Kiến của Ngoại Đạo nhập vào Chính Kiến của chư Phật Như Lai, chuyển cái Thấy (Dṛṣṭi: Kiến) của chư Phật nhập vào cái thấy của tất cả Ngoại Đạo. Lại thấy Phật Tính chuyển nhập vào Chúng Sinh Tính, thấy tất cả Chúng Sinh Tính chuyển nhập vào Phật Tính

Mỗi một ánh sáng của Thánh Trí Tính ấy chiếu sáng mỗi một Tuệ, mỗi một đám lửa sáng của cây đuốc Tuệ chiếu Thánh Tính lặng yên, Công Đức của Kim Cương bất hoại, 10 Lực, 18 Bất Cộng Hành Pháp, Niết Bàn Giải Thoát, Vô Vi, Vô Tướng… cùng một đường thanh tịnh

Bồ Tát quán nhập vào giới hữu tình cứu nhiếp tất cả, mà cùng với tất cả chúng sinh hữu tình: đời đời làm cha mẹ, anh em trai… nghĩa là nói Pháp ấy tận hết tất cả Kiếp mà được Đạo Quả. Lại hiện tất cả cõi nước 3 đời, nghĩa là tướng của tất cả chúng sinh: nhìn thấy như ân của cha, nhớ như mẹ… cũng đối với tướng của Thiên Ma, Ngoại Đạo: nhìn thấy như người cha, yêu thương như người mẹ

Như vậy, Bồ Tát trụ trong Địa này, từ bờ mé sinh tử khởi đến bờ mé Kim Cương, dùng một Niệm trong Tâm mà hay chuyển nhập vào vô lượng chúng sinh giới, cũng hiện việc như vậy.

Bấy giờ, Đức Như Lai ở trong Phẩm Hoa Tạng lược nói sự việc khoảng chừng một giọt nước trong biển, một hạt bụi nhỏ, chẳng thể nói, chẳng thể nói hết Như vậy nói xong, cần phải theo thứ tự mà diễn nói

10_Quán chiếu Thể Tính Nhập Phật Giới Địa: Đức Tỳ Lô Giá Na bảo rằng: “Nếu Thánh Tử Bồ Đề Tát Đỏa Ma Ha Tát Đỏa tu chứng Ngũ Thánh Trí Hoa Quang

Vương Tam Muội Hải đồng nhất Thánh Tính Kim Cương Tam Mật Tam Ma Địa, Vi Tế Kiên Mật U Bí Bát Nhã Trí của Tỳ Lô Thế Tôn, nhập vào Kim Cương Tuệ Tính, chứng ngàn trăm ức Tam Muội, nhập vào Phật Giới Thể Tính Kim Cương Tam Ma Địa rồi đồng nhất với Như Lai Kim Cương Bát Nhã Pháp Tính, Trí Thân, Pháp Thân của tất cả chư Phật . Dùng Phật Bồ Đề, tất cả Pháp Ba La Mật Đa thành tựu Đại Ma Ha Tát, chứng nhập vào Đại Tuệ Không Không Thánh Địa, Tính Không Phục Không Không Thánh Trí Tuệ Phục Không như Trí bình đẳng của Tính hư không Bồ Tát chứng 10 Hiệu Như Lai:

.)Kim Cương Chân Như Pháp Tính có 10 loại Phẩm Công Đức thù thắng, đầy đủ tất cả Pháp Không, đồng với một Tính, một Tướng, Thể Tính Vô Vi, Thể của Thần Hư (Tâm Thần trong sạch trống rỗng), một Pháp đồng với Pháp Tính thì gọi là Như Lai (Tathāgata)

.)Ứng thuận với 4 Đế, 2 Đế tận bờ mé của vòng sinh tử trong tất cả Pháp Giới, Pháp nuôi dưỡng Pháp Thân không có hai. Đây gọi là Ứng Cúng (Arhat)

.)Như Lai không có một hữu tình nào thảy đều cảm ứng, che trùm khắp hết thảy chúng sinh trong tất cả Thế Giới nhiều như bụi nhỏ, tu trì Bồ Đề Đạo (Bodhi-mārga), Thánh Hạnh của Như Lai, nhập vào: Chính Tính, Chính Trí, Thánh Giải Thoát Trí. Biết tất cả Pháp: chẳng phải là có, chẳng phải là không có. Cũng dùng Thánh Trí biết căn tính sai biệt của tất cả chúng sinh. Đây gọi là Chính Biến Tri (Samyaksaṃbuddha)

.)Minh Minh Minh Hạnh (tức là hạnh của 3 Minh: Túc Mệnh Minh, Thiên Nhãn Minh, Lậu Tận Minh): khi tu hành Phật Quả (Buddha-phala) thời đầy đủ, cho nên gọi là Minh Hạnh Túc (Vidyā-caraṇa-saṃpanna)

.)Thiện Thệ (Sugata) là: Mỗi một Pháp của Phật 3 đời đồng với Thánh Tính Pháp Phật của Phật trước kia. Khi đi thời mỗi mỗi tốt lành, khi đến thời mỗi mỗi tốt lành. Đây gọi là Thiện Thệ (Sugata)

.)Người này hành Thánh Hạnh của Phật thì gọi là Tối Thắng Thượng Hạnh, trọn đủ Thánh Đức nhập vào Thế Gian giáo hóa chúng sinh khiến cho Thánh Lực ngầm thông, chứng thành Giải Thoát (Vimokṣa), nhập vào Phật Đại Tịch Môn, biết thất cả Vô Minh kết buộc đều tiêu diệt hết không có dư sót, Đây gọi là Thế Gian Giải (Loka-vid)

.)Người này chứng Thánh Giải Tối Thắng, tất cả Pháp Thượng (Dharmottara) của tất cả Như Lai, nhập vào Uy Nghi, Thần Thông, hình tướng của Phật; Thể đồng với một Tính như Phật không có khác, như Phật Đại Nhân, Như Lai Đại Sĩ, hành xứ Thánh Đức tròn đủ, gọi là Vô Thượng Sĩ (Anuttara)

.)Người điều thuận Pháp, điều động tất cả chúng sinh hữu tình, được đầy đủ khắp Pháp. Đây gọi là Điều Ngự Trượng Phu (Puruṣa-damya-sārathi)

.)Ở trong Trời, Người: dạy bảo, chỉ đường cho tất cả chúng sinh thưa hỏi, thọ nhận Pháp Ngôn (Kinh Điển, lời dạy hợp với Chính Pháp). Đây gọi là Thiên Nhân Sư (Śāstā deva-manuṣyāṇāṃ)

.)Pháp vốn không có một, Diệu (Sat, Su, Mañju: Kinh Điển thù thắng chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể so sánh) vốn không có hai. Phật Tính (Buddhatā) u vi (ẩn nấp vi diệu) huyền thông (tương thông vi diệu) với thường lạc ngã tịnh của Giác Đạo (con đường Chính Giác), hoàn thiện thanh tịnh. Do tất cả chúng sinh lễ kính, tôn trọng, thế nên gọi là Phật Thế Tôn (Buddha-nātha, hay Buddha-bhagavaṃ)

Tất cả Bồ Tát, tất cả Hiền Thánh, tất cả chư Thiên, tất cả Rồng Thần, hữu tình, người đī trong 3 cõi, y theo Giáo Pháp của Như Lai, tun nhận phụng hành, được NHân Như Lai Địa. Như vậy, trong Phật Địa (Buddha-bhūmi), nơi mà tất cả Thánh Nhân đã nhập vào gọi là Phật Giới Địa, thành tựu Địa của 2 vị: Đẳng Giác, Diệu Giác, được Phật Bồ Đề Kim Cương bất hoại, chứng thành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề (Anuttarā-samyaksaṃbodhi: Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác)

_Bấy giờ, Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai ở ngàn trăm ức Kim Cương Bí Mật Vô Biên Tính Hải Tam Ma Địa Đại Hoa Tạng Thế Giới Hải, ngồi trên tòa hoa sen trăm báu to lớn. Đức Thế Tôn ngồi ở trên tòa phóng ánh sáng màu vàng ròng, Kim Cương màu tím sáng rực như trăm ngàn mặt trời. Trên ánh sáng vàng ròng: Hách Dịch Tam

Muội chiếu khắp 3 ngàn Đại Thiên Thế Giới tràn đầy vòng khắp

Trong mỗi một ánh sáng ấy có vô số vi trần Hóa Thích Ca Phật (Nirmāṇa-śākyamuṇi-buddha), vô số các Đại Bồ Tát Ma Ha Tát thảy đều tập hội, cùng với nhau đồng Tâm, thảy đều thọ ký, vui vẻ khoái lạc. Được Đức Như Lai hiện Trí Thân (Jñānakāya) dùng bàn tay màu vàng ròng xoa đỉnh đầu của Bồ Tát ấy, đồng thấy, đồng học, đồng Hạnh, đồng Đạo

Tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát như vậy, khác miệng đồng âm, khen ngợi “không có hai”, nhập vào Pháp màu nhiệm thù thắng của Như Lai: hoan lạc chẳng dừng, hết thảy đều vui thích

Lại có tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát nhiều như số bụi nhỏ trong trăm ngàn ức Thế Giới ở phương khác đi đến nơi ấy, hiện ra mà làm chứng minh. Một thời vân tập thỉnh chuyển bánh xe Pháp Thánh Đạo của Giáo Pháp, Pháp chẳng thể nói, Pháp có thể nói

Đức Phật nói rằng: “Thánh Tính ngang bằng như hư không, đồng với Pháp Giới”. Thế nên, Pháp này có Pháp Môn thù thắng kỳ diệu chẳng thể nói, Tam Muội thù đặc kỳ diệu, 3 Minh Môn…. Có Tổng Trì Đà La Ni Môn kỳ đặc kỳ diệu, tất cả Kim Cương Môn, tất cả Thần Thông Môn, tất cả Hư Không Bình Đẳng Tính Môn, tất cả Giải Thoát Môn

Như bên trên, Pháp Môn thù thắng này là nơi mà các Bồ Tát Ma Ha Tát ở tất cả Địa bậc dưới chẳng thể hiểu biết; với Tâm Thức của tất cả chư Thiên cũng chẳng thể biết. Chỉ có thân miệng ý Thánh Tính thù thắng của Phật Thế Tôn mới biết tất cả Pháp có thể tận hết cội nguồn. Trong Pháp Môn chẳng thể nói, chẳng thể nói: Đức Như Lai nói Chư Phật Kim Cương Tam Ma Địa, vô lượng Tam Muội. Trong Phẩm Quang Âm Thiên Hoa nói 10 Vô Tận Vô Úy Thánh Tính cùng đồng với Phật Đạo

Thế nên, như bên trên, Đức Phật nói 10 Thánh Địa, thứ tự nhập vào Đẳng Giác Địa, Diệu Giác Địa. Tất cả Bồ Tát theo thứ tự tu học, quán chiếu, nhập vào Như Lai Địa Kim Cương Bồ Đề, được thành Phật Quả”

_Khi ấy, các Đại Bồ Tát Ma Ha Tát nghe Đức Thế Tôn nói 10 Thánh Thù Thắng Đẳng Diệu Địa xong, tôn kính sâu xa, tin nhận, y theo thực hành

_Bấy giờ, Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai tự nhập vào trăm ngàn Kim Cương Thánh Tính Tam Muội, nhập vào trăm ngàn Hư Không Bình Đẳng Tính Tam Ma Địa Môn khiến tất cả Bồ Tát quán chiếu, đạt nhập vào Chân Như Thật Tế Kim Cương Kiên Mật Vi Diệu Tuệ Thánh Tính Bất Hoại Thánh Trí Địa, chứng nhập vào Kim Cương Đẳng Giác Diệu Giác Địa. Khoảng một niệm mau chóng nhập vào Kim Cương Dụ Định Tam Mật Bồ Đề Tính, chứng thành Diệu Giác Địa, được Kim Cương Thánh Tính Định, thành tựu Pháp Thân Phật Như Lai Quả

Như vậy, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát tu trì, quán hành Như Lai Tam Ma Địa, hết thảy nhập vào Phật Kim Cương Bồ Đề Tam Mật Thánh Đạo Chân Như Thật Tính Kim Cương Thánh Trí Bất Hoại Địa này, chứng thành Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề Phật Quả, thành tựu A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề (Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác)

_Khi ấy, Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai bảo rằng: “Chư Phật nên biết! Hãy nghe cho kỹ! Hãy nghe cho kỹ! Nay Ta trước kia khi làm Bồ Tát thời tu nhập vào Kim Cương Bí Mật Bồ Đề Tam Ma Địa do Đức Như Lai đã nói xong, cội nguồn của Phật Quả.

Như vậy, tất cả chúng sinh hữu tình tu thành Phật thảy đều tu nhập vào 10 Phát

Thú, 10 Trưởng Dưỡng, 10 Kim Cương, 10 Thánh Địa, Đẳng Giác Diệu Giác Địa…vượt lên, nhập vào Núi Vô Sinh, chứng Kim Cương Bồ Đề Như Lai Giải Thoát Thánh Đạo Địa, sẽ thành thân Phật (Buddha-kāya) đồng với hoàn thiện thành tựu Bồ Đề Vô Vi Vô Tướng…. đầy đủ 10 Lực, 18 Bất Cộng Hành Pháp, Trí Thân, Pháp Thân

Thế nên, Tâm Thể Căn Bản Bồ Đề Kim Cương Thánh Tính của Tỳ Lô Giá Na Như Lai có sức Nguyện lớn giúp cho tất cả hữu tình đồng sinh Thánh Tính. Nay Pháp Thân thường trụ chính đúng tốt đẹp của Ta ở ngay trong Tính của tất cả chúng sinh, trụ trong Tâm của tất cả Bồ Tát, đồng ngang bằng với Pháp Giới, làm Thể Tính của Thân Tâm, cũng làm Thánh Lực gia trì tất cả Bồ Tát với tất cả hữu tình, Thương Sinh (trăm họ) chứng được Thường Lạc Ngã Tịnh Niết Bàn Phật Tính, mau thành

Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề. Chính vì thế cho nên, tất cả các Đại Bồ Tát Ma Ha Tát tôn kính sâu xa…”

_Đức Như Lai nói xong, mỗi mỗi đều tin nhận, phụng hành

 

KINH ĐẠI THỪA DU GIÀ KIM CƯƠNG TÍNH HẢI MẠN THÙ THẤT LỢI

THIÊN TÝ THIÊN BÁT ĐẠI GIÁO VƯƠNG _QUYỂN THỨ CHÍN (Hết)_

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11