THÁNH CA NỄ PHẪN NỘ KIM CANG ĐỒNG TỬ BỒ TÁT
THÀNH TỰU NGHI QUỸ KINH

1222A

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: Sa môn THÍCH QUẢNG TRÍ

 

QUYỂN THƯỢNG

_Lúc bấy giờ, Kim Cang Thủ Bồ Tát đứng dậy đảnh lễ chân Phật rồi lui ngồi một bên chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: “Thế Tôn thương xót gia trì cho con mà nói Pháp Tô Tất Địa Thành Tựu tất cả các Chân ngôn Pháp tắc nghi quỹ. Con vì vị lai tất cả hữu tình và những kẻ vô phước trong đời mạt pháp vì đời trước không tu các việc thiện, làm các tội nghiệp cho nên đời này phải chịu nghèo hèn gặp nhiều kẻ ác loài hữu tình, lại vì vị lai các quốc vương dùng Chánh Pháp trị dân sanh thanh tịnh tin trọng Tam Bảo vì các lân quốc Tiểu Vương tùy thuận hoặc ngoại đạo không tin nhân quả phỉ báng Tam Bảo tiêu diệt Phật Pháp. Tất cả các loài hữu tình đó mà nói pháp “Tức Tai”,“Tăng Ích”,“Kính Ái”,“Hàng Phục”, khiến cho biết rằng Phật Pháp có đại oai đức thần thông tự tại, các Bồ Tát đầy đủ tất cả Trí, hoặc sau này con cái người tu hành chân ngôn thấy các chúng sanh có nhiều ác tâm muốn hại Pháp sư, phá Phật Pháp, vì lòng từ bi thương xót hàng phục, khiến cho người kia không gây ác nghiệp, không đọa ba đường ác, mà nói Pháp vô tỷ đại oai đức “Thánh Ca Nễ Phẫn Nộ Kim Cang Đồng Tử Bồ Tát Nghi Quỹ” này. Người tu Pháp nên ở trước tháp Xá Lợi hoặc ở bên bờ sông, suối nơi nước chảy sạch sẽ hoặc nơi vắng vẻ hoặc thiên miếu hoặc sơn giả các chỗ như vậy hoặc uống sữa ăn rau, hoặc khất thực chuyên tâm tụng niệm mãn 60 vạn biến tức thành tiên hành, có đại nghiệm các Pháp đều thành tựu, hay cột trói hỏi việc, đập phá quỷ mị tiêu trừ tà kiến phỉ báng chánh pháp, các người hại nước hại dân, oai lực chân ngôn hay khiến kẻ kia phát Bồ đề tâm, độc trùng, độc dược không thể thương hại lại không được trì tụng các bộ Pháp khác không thành tựu vậy.

Người trì tụng giả sử không hay như nghi quỹ pháp tắc hoặc tăng hoặc giảm cũng được đầy đủ lại hay khai phục tàng phá cửa A Tu La, làm khô sông suối, khiến nước chảy ngược …

Lại tiên hành pháp, lấy tự thân Rô địa la (máu) và Ngưu hoàng, bơ hòa đốt 1.000 chén cúng dường Thánh Giả Kim Cang Đồng Tử, cúng dường xong tức trong hư không có tiếng nói rằng: “Pháp Ông đã thành”, tức lấy Ứ Già hương bưng lên dâng cúng, từ đó về sau có cầu việc gì đều thành tựu. Nếu muốn vào cung A Tu La hưởng các sung sướng, nên ở trước cung A Tu La dùng cỏ tranh làm câu, tụng Kim Cang Đồng Tử Chân ngôn 7 biến gia trì nơi câu, tức dùng câu nơi cửa hang quay bên phải nơi hư không chuyên tâm tụng chú không gián đoạn, thời trong hang sanh đống lửa lớn các A Tu La nam nữ đều bị thiêu đốt hoảng sợ la ra tiếng “ha ha”, tất cả các A Tu La nữ đều hiện thân nói với hành giả rằng: “Cúi xin Tôn giả tùy ý vào cung”, vào xong sống lâu 1 đại kiếp thọ thiên diệu lạc.

Lại Pháp nếu muốn lấy phục tàng không cần lựa ngày tháng tốt xấu, không cần trai giới ở nơi phục tàng đứng một chân tụng Chân ngôn, dùng mắt ngó xoay theo bên phải ngó chung quanh tức thành kết giới (tác đại đàn cũng dùng Pháp này), chuyên tâm tụng chú 108 biến. Nếu các thần phục tàng làm chướng nạn tức khiến bị thiêu đốt la lớn mà đến quỳ trước hành giả trì tụng tức bảo rằng: “Ông hãy khai phục tàng này, trong đó có gì đều đưa cho ta”. Thần tức mở phục tàng mà cho hành giả. Nếu thần kia quyết chí không chịu tức nói rằng: “Phạm Vương, Na La Diên, Ma Hê Thủ La và Chiến đấu Nữ thần Nạp Da …v…v… lại lấy phục tàng cho ta, nếu không như vậy Thánh Giả Kim Cang Đồng Tử sẽ tiêu diệt các ông.” Các vị trên nghe xong thảy đều quy thuận mà nói rằng: “Tôn giả tùy ý mà lấy các vật, con không dám tiếc”. Tức bảo họ rằng: “Các Ông hãy khai phục tàng đưa cho ta”. Họ tức mở phục tàng mà dâng.

Lại lấy pháp Thư hoàng hoặc dùng Ngưu hoàng, An Thiện Na Nhã dược để trong đồ bằng vàng, bạc, đồng …v…v… đốt trước Tháp Xá Lợi dùng phương đắp 1 đàn vuông để tượng Kim Cang Đồng Tử nơi giữa đàn dùng các thứ hương hoa ẩm thực Ứ già y Pháp phụng thỉnh cúng dường, trước đàn chuyên tâm tụng chú 8.000 biến gia trì thuốc tiên cho có ba tướng hiện, nếu nóng dùng để trong mát tất cả mọi người thảy đều vui vẻ phục tùng. Nếu khởi hiện như trước mà dùng tức được ẩn thân. Nếu ánh lửa xuất hiện dùng bôi mắt tức được bay trong hư không.

Lại Pháp, nơi sông biển ở bên mà trì tụng ăn tịnh thực hoặc không ăn, tụng chú ba mươi vạn biến đến cung A Tu La kết ấn khế tụng chú cửa hang A Tu La tức bị phá, A Tu La tức dẫn vào trong, ăn cam lồ sống lâu một kiếp.

Lại ở bên bờ biển lớn kết ấn tụng Chân ngôn ném vào nước giảm xuống 25 khuỷu, nơi nước giảm đất tức khô ráo.

Lại Pháp, ở bên bờ sông nhắm mắt lấy lụa bịt lỗ tai lại kết ấn tụng chú 1.000 biến tức thấy tự thân đến đánh núi Lăng Già lại tụng 1.000 biến có vua La Sát vì Trì Sư Na hiện thân trang nghiêm tới nơi hành giả, tùy hành giả sai khiến. Nếu không chịu sai khiến hành giả tưởng vua kia ở dưới chân bên trái, dơ chân lên đạp đất, thời La Sát Vương mê man đến chết, nơi thành Lăng Già đều bị thiêu đốt. Người trì tụng khởi tâm thương xót trong câu Chân ngôn thêm “sa phạ ha”, La Sát Vương tức sống lại quy mạng hành giả theo sự sai bảo vậy.

Lại Pháp, trước Cu Ma La Thiên (cõi Khổng Tước Thiên) không ăn, tụng 03 vạn biến Cu Ma La Thiên tức hiện thân trước hành giả ban cho các nguyện. Hành giả tức lấy Ứ Già hương thủy tụng chúng gia trì 7 biến dùng dâng cúng mà nói rằng “Lành thay Cu Ma La cúi mong cho ta ở nơi Cu Ma La Ma Hê Thủ La Thiên nói các chân ngôn đều thành tựu”. Nói xong tức ẩn thân. Từ đó về sau các Chân ngôn Kim Cang bộ và Chư Thiên bộ đều thành tựu.

Lại nơi miếu Ma Hê Thủ La Thiên không ăn tụng 10 vạn biến, cầu nguyện điều gì đều được đầy đủ.

Lại nơi Phạm Thiên, Na La Diên Thiên, Ma Hê Thủ La Thiên , Đế Thích Thiên, Cu Ma La Thiên, Nhật Thiên các hình tượng của các chư Thiên tụng Chân ngôn 10 vạn biến, tâm cầu điều gì đều được thành tựu.

Lại trước cửa A Tu La tụng chân ngôn 10 vạn biến, ở trong cung có người trì tụng chân ngôn thành tựu tức ra dẫn vào trong. Nếu không ra tức đi đến miếu Ma Hê Thủ La đọc chữ HỒNG tụng chú 1.000 biến người kia tức lại, một người cho đến 7 người ..v…v… nói rằng: “Chúng ta là những người được vào cung điện A Tu La đều do trì tụng Kim Cang Đồng Tử Chân ngôn vậy, cùng kết làm bạn hữu trì chú. Chúng ta đồng bị đánh đâp sỉ nhục vì không rước người chúng ta cùng Ông khoan vào A Tu La cung, tức nơi trước cung lấy Ma Hê Thủ La hạt, hình tượng Ma Hê Thủ La dùng gót chân phải đạp đều tượng bỏ hoa vô lửa hộ ma thời Kiết Tường Thiên Nữ cùng A Tu La nữ cùng quyến thuộc ở trong cung xuất hiện trước hành giả nói rằng: “Xin phụng sự”, không nên nhận nên cần giận dữ đọc chú nói lớn rằng “Các người hay mê man điều loạn nói bậy bay di từ từ cởi quần áo trần truồng”. Kiết Tường Thiên nữ cùng A Tu La nữ nói rằng: “Chúng tôi phụng sự Tôn giả”, trì tụng vỗ tay 03 lần bảo rằng: “Hãy nghe lời ta”, trước khởi từ tâm trong chân ngôn thêm “Sa phạ ha”, họ thức tỉnh lại. Nếu làm Pháp này mà không vào, hành giả tức nhắm mắt tụng chú 108 biến thời Kim Cang Đồng Tử hiện thân bảo hành giả: “Ông lại đây, hãy vào cung A Tu La thứ hai”, cửa cung tức thì mở ra, nếu được các quyến thuộc không được vào. Vua A Tu La có 7 loại cung điện, làm Pháp này tùy ý mà vào. Lại Pháp muốn hàng phục ác nhơn, lấy muối và hạt cải trộn lại hộ ma tụng chú 10 vạn biến mỗi biến xưng tên kẻ kia, bỏ muối và hạt cải vào lửa. Chư Thiên A Tu La còn bị tiêu huống nữa là phàm phu dầu chưa có công lực trì tụng cũng thành huống là thường trì tụng.

Lại Pháp muốn biến Mật lỵ đắc ca làm vàng bạc trân bảo. Lấy Mật lỵ đắc ca dùng chân trái đạp lên đài dùng thủ ấn mà đánh, trong chân ngôn thêm chữ HỒNG thời Mật lỵ đắc ca tức đứng dậy đụng phổ sa thiết đao kiếm mà chặt đứt toàn thân biến thành vàng. Nếu không như vậy hành giả bảo rằng: “Mau mửa mau mửa” tức mửa ra như ý bảo châu, đem đeo nơi cổ cầu gì đều được.

Lại Pháp trước tháp Xá Lợi tụng chú 60 vạn biến tức thời thành tựu. Sau dùng Phổ sa thiết làm kiếm dài 6 chỉ, 8 chỉ hoặc 12 chỉ hoặc 32 chỉ hoặc dài như trong chân ngôn kinh có dạy làm kiếm xong lấy ngũ tinh mà bôi rửa tay phải cầm kiếm, nơi đạo tràng niệm tụng cho đến kiếm hiện hào quang, hành giả tức biến thân làm Trì Minh Tiên bay trong hư không gọi là Trì kiếm minh tiêu hoặc dùng Phổ sa thiết làm chày

Kim Cang lượng như trong kinh Tô Bà Hô nói như trước niệm tụng tức biến thân làm Tỳ Na Dạ Ca chúa tiên ở trong chúng ma được tự tại hoặc làm chúa trong hàng Trì

Minh Tiên, nếu làm thiết phụ như trước niệm tụng tức làm Tỳ Na Dạ Ca chúa, nếu làm Pháp như trước niệm tụng tức thành quỷ thần chúa tiên. Làm chúa trong loài quỷ thần nếu làm đao tức thành Tiên nữ chúa tiên ở trong thiên nữ được tự tại, nếu làm quyến sách tức thành Long Vương tiên ở trong các loài rồng được tự tại, nếu làm Thước để tức được đại lực dõng kiện hay hơn Cu Ma La Thiên. Nếu làm Khư tra võng ca tức được như Ma Hê Thủ La Thiên ở trong Tam giới được tự tại. Các Pháp trên nếu một Pháp thành tựu tức hay nhập tất cả các đạo tràng hay thành tựu tất cả các Pháp cùng các minh tiên đồng ở sống lâu đại kiếp.

Lại Pháp muốn Thiên Đế Thích ủng hộ, lấy đất phần của 7 con trùng làm hình Đế Thích dùng chân phải đạp tim lấy độc dược hòa Rô địa la (Rudhira: máu của mình) và Bạch Giới tử mỗi biến mỗi quăng vào lửa mãn một ngàn biến tức được Thiên Đế Thích cung kính và Chư Thiên quyến thuộc thường lại ủng hộ.

Lại Pháp hoặc hoa quả gia trì 7 biến đem cho người tức được hoan hỷ.

Kim Cang Đồng Tử chân ngôn này trước tháp Xá Lợi niệm tụng các chỗ khác không nên niệm tụng, làm phép không thành nếu thường niệm tụng không gián đoạn tất cả sở cầu đều thành tựu, nên phát tâm Bồ Đề xa lìa tạp tướng, lìa các việc thế gia vô ích tất cả thắng nguyện đều hiện tiền không bị các ma sai sử, không được trừ bịnh cho người và trừ quỷ mị làm hại Pháp lớn.

_Ta hay nói Thánh Ca Nể Phẫn Nộ Kim Cang Đồng Tử chân ngôn ấn khế niệm tụng trước sau.

Căn bản ấn chú: Hai ngón giữa đâu lưng đứng thẳng, hai ngón vô danh nơi hai ngón giữa tiết giữa giao ngay hai ngón trỏ như câu hai đầu ngón vô danh hai ngón cái nơitiết giữa đầu dựa nhau sau hai ngón út đầu dựa thẳng hướng dưới, chú viết:

“Nam mô la đát na đát la dạ da – Nam mô thiết chiến nỏa phạ nhật la bá đa duệ ma hạ dạ xoa tê na bát đa duệ đá điệt tha: Úm ca ni độ nĩnh hồng phấn tra ta phạ ha”

NAMO RATNA-TRAYĀYA_ NAMAḥ ŚCAṆḌA VAJRA-PĀṆAYE

MAHĀ-YAKṢA-SENAPATAYE

TADYATHĀ: OṂ_ KAṆI DHUNI HŪṂ PHAṬ_ SVĀHĀ

_Đệ nhị Căn bản chú mở cung A Tu La dùng ấn trước.

 

“Nam mô ra đát na đá ra dạ da – Nam mô thất chiến nỏa phạ nhật la bá noa duệ ma ha dạ xoa tế na bát đa duệ đá điệt tha: Úm độ nẳng vỉ độ nẳng ca ni cú rô đà tát phạ diễn đát ra ni hồng”

NAMO RATNA-TRAYĀYA_ NAMAḥ ŚCAṆḌA VAJRA-PĀṆAYE

MAHĀ-YAKṢA-SENAPATAYE

TADYATHĀ: OṂ_ DHUNA VIDHUNA KAṆI-KRODHA _ SARVA YAṂTRAṆI_ HŪṂ

_Lại kết Độc cổ chùy ấn, hai tay xoa nhau bên trong nắm thành quyền, hai ngón cái vịn đầu móng hai ngón út (ngón trỏ) cùng đứng dựa vào tức thành, dùng chú Căn bản thứ nhất.

_Lại kết hộ thân dùng Căn bản ấn ân thân 5 chỗ chú rằng:

“Úm tát phạ nỏa sát tra phạ hướng yết ra ca ni cu rô đà la khất sa ra khất ra hàm sa ha”

OṂ_ SARVA DUṢṬA VAŚAṂKARA_ KAṆI-KRODHA RAKṢA RAKṢA MAṂ_ SVĀHĀ

_Lại kết Giáp trụ ấn như Căn bản ấn mở hai ngón trỏ đứng hai ngón cái vịn hai ngón trỏ văn thứ nhất ấn thân 5 chỗ, chú là:

“Úm hật rị ca ni dã ma nặc hạ hạ hồng phấn tra sa phạ ha”

OṂ_ HRĪḤ KAṆI YAMA DUḤHA (?DAHA) HŪṂ PHAṬ_ SVĀHĀ

_Lại kết Bảo Sơn ấn như Độc cổ chùy ấn hai ngón trỏ hơi co dựa nhau để nơi đảnh, chú rằng:

« Úm a tả la hồng »

OṂ_ ACARA (?ACALA) HŪṂ

_Lại kết Tường giới ấn. Như Căn bản ấn duỗi thẳng hai ngón cái trỏ đầu cách nhau một tấc, chú rằng:

“Úm hật rị ca ni nặc hạ nặc hạ bát giả bát giả hồng phấn tra”

OṂ_ HRĪḤ KAṆI DUḤHA DUḤHA (?DAHA DAHA) HŪṂ PHAṬ

_Lại kết Võng ấn: như căn bản ấn, hai ngón cái mở ra hướng ngoài, chú rằng:

“Úm phạ nhật a bán nhạ la hồng phấn tra”

OṂ_ VAJRA PAṂJARA (?PAṂJALA) HŪṂ PHAṬ

_Lại kết Phược Tỳ Na Dạ Ca ấn: như Căn bản ấn, ấn hai ngón trỏ hai ngón giữa co nhập trong lòng bàn tay, hai ngón cái áp hai ngón giữa trong bàn tay móng đâu nhau làm quyền tức thành chú:

“Úm độ nẵng vĩ độ nẵng đát ra sa dã thiết ca dả tát phạ vĩ nẳng dã ca nẵng hồng sa phạ ha”

OṂ_ DHUNA VIDHUNA TRĀSAYA ŚĀṢAYA _ SARVA VINĀYAKĀNĀṂ HŪṂ_ SVĀHĀ

_Lại kết Nghinh thỉnh Thánh giả ấn. Như Căn bản ấn, hai ngón cái hướng thân chiêu, chú rằng:

“Úm độ nẵng phấn tra”

OṂ_ DHUNI PHAṬ

_Lại kết Thỉnh Thánh giả quyến thuộc ấn. Dùng Nghinh thỉnh ấn chú:

“Úm sa bạt rị phạ ra ma phạ ha dã bà nga vam ca ni củ lỗ đà na dã na nổ sa ma ra, sa phạ ha”

OṂ_ SAPARIVĀRAM ĀVĀHAYA BHĀGAVAṂ KAṆI-KRODHA SAMAYAM ANUSMARA_ SVĀHĀ

_Lại kết Hiến Ứ già ấn. Như Căn bản ấn, hai ngón cái vịn dưới hai ngón trỏ văn thứ nhất, chú rằng:

“Úm phạ nhật lỗ ná ca hồng”

OṂ_ VAJRA UDAKA HŪṂ

_ kết Hiến tọa ấn như độc cổ chùy ấn hai ngón cái vịn dưới hai ngón trỏ văn thứ nhất, chú rằng:

“Úm phạ nhật ra vĩ ra dã sa bà ha”

OṂ_ VAJRA VIRĀYA _ SVĀHĀ

_Lại kết Hiến đồ hương ấn: Như Độc cổ chùy ấn, hai ngón cái vịn dưới hai ngón trỏ văn thứ nhất hai ngón cái cách nhau hai tấc, chú rằng:

“Úm ca ni cu rô đa tát phạ tát đát phạ sa yết ra ra khất sái ra khất sái tát phạ sân đà nĩnh, sa phạ ha”

OṂ_ KAṆI-KRODHA SVĀSAVA (?SARVA) SATVĀ SAKARA RAKṢA RAKṢA _ SARVA GAṂDHANI (? GANDHANI) SVĀHĀ

_Lại kết Hiến hoa ấn. Như Độc cổ chùy ấn mở ngón cái phải trước thành, chú rằng:

“Úm ca ni bổ sáp bà mẩu nạp bà phạ hồng

OṂ_ KAṆI PUṢPAM UDBHAVA _ HŪṂ

_Lại kết Thiêu hương ấn. Như độc cổ chùy ấn hai ngón cái mặt dựng nhau.

“Úm ca ni củ lỗ đà ổ nghiệt ra năng sắt tra lỗ đắc yết tra bột ra phạ, nghiệt ra hận nõa, nghiệt ra hận nõa độ đôn, sa phạ ha”

OṂ_ KAṆI-KRODHA UGRA DAṂṢṬRA ATKAṬA VAIRAVA GṚHṆA GṚHṆA DHUPAṂ_ SVĀHĀ

_Lại kết Hiến Thực ấn. Như Độc cổ chùy ấn mở hai ngón cái hai ngón út đầu dựa nhau, 06 ngón kia xoa nhau bên trong nắm thành quyền.

« Úm ca ni hồng hồng sa phạ ha »

OṂ_ KAṆI HŪṂ HŪṂ_ SVĀHĀ

_Lại kết Đăng Minh ấn. Như Độc cổ ấn, hai ngón cái hướng thân đứng thẳng.

“Úm ca ni nễ bạt nễ bạt dã hồng phấn tra, sa phạ ha”

OṂ_ KAṆI DIPA DIPAYA HŪṂ PHAṬ_ SVĀHĀ

_Lại kết Đầu ấn. Như Căn bản ấn, hai ngón cái vịn móng hai ngón vô danh:

« Úm hồng hồng ma ma phấn tra »

OṂ_ HŪṂ HŪṂ MAMA PHAṬ

_Lại kết Đảnh ấn. Như Căn bản ấn, hai ngón trỏ đứng thẳng đầu dựa nhau.

“Úm hật rị chiến nõa ca nể nặc ha bát giả hồng phấn tra sa phạ ha”

OṂ_ HRĪḤ CAṆḌA KAṆI DUḤHĀ (?DAHA) PACA HŪṂ PHAṬ_ SVĀHĀ

_Lại kết Căn bản ấn để nơi tim dùng Chân ngôn gia trì.

« Úm ca ni hồng phấn tra »

OṂ_ KAṆI HŪṂ PHAṬ

_Lại kết Giáp trụ ấn như Đà La Bồ Tát ấn. hai ngón trỏ hơi mở dùng Giáp trụ Chân ngôn ở trên.

_Lại kết Tối thắng ấn. Hai tay xoa bên trong làm quyền đầu hai ngón út hợp nhau dùng đệ nhị Căn bản chú sau đó cầm chuỗi để nơi tim, dùng Tùy Tâm Chân Ngôn gia trì bảy biến.

“Úm ca ninh độ ma hồng phấn tra”

OṂ_ KAṆI DHUMA HŪṂ PHAṬ

_Lại kết Phụng Tống Thánh chúng ấn. Như Căn bản ấn, hai ngón cái hướng ngoài tay.

« Úm ca ni sa phạ ha »

OṂ_ KAṆI _ SVĀHĀ

_Lại nói Khai A Tu La đốt môn lập ấn, người trì tụng gấp gấp dậm đất (nhảy tưng tưng) đi mạnh mẽ mà nhanh, hai tay giơ lên, hai cánh đụng má, co 10 ngón lại như móng sư tử đi. Đi vòng vòng mà múa kiểu Ha Lị Trà tưởng tự nhiên thân như Bổn Tôn, ấn này ở trong các ấn là tối thắng hay phá tất cả cung A Tu La.

Kim Cang Tạng Bồ Tát lại nói: “Ta nay nói phương pháp họa tượng Kim Cang

Đồng Tử. Lấy lụa trắng sạch sẽ bỏ các râu tóc. Họa sĩ phải thọ Bát giới, họa thân Bồ Tát có các Anh lạc trang nghiêm, thân như màu lửa, chung quanh trên thân lửa cháy rựa rỡ, tay phải dùng chày Kim Cang dơ tay lên trên, tay dưới tác Thí nguyện ấn, vẽ hành giả gối phải sát đất tay bưng lư hương. Vẽ xong trước tượng các thứ cúng dường đốt An Tất hương niệm tụng không nghỉ cho đến khi có tướng thành tựu hoặc nghe có tiếng trong hư không hoặc nghe tiếng linh sau có ánh quang như sao xẹt giáng xuống đấu tiếng như sấm nổ tức ở nơi đó dùng bình Ứ Già hương thủy dâng hiến tượng hoặc động hoặc phóng quang trì tụng nên biết đã đắc công hiệu sau đó trước tượng niệm tụng tùy ý mong muốn đều được thành tựu.

Lại như trước lấy lụa trắng sạch dùng Ngưu Thỉ (nước đái bò) giặt dùng nước thơm mà tắm, ở nơi thanh tịnh hoặc ở nơi trước Phật hoặc trước Tháp Xá Lợi hoặc trong Tịnh thất không được dùng keo da làm màu. Bút mực đều phải mới, họa sư cần tắm rửa sạch sẽ mặc áo mới thọ Bát Trai Giới ngậm miệng không nói, không cho hơi thở dính tượng, không được cùng họa sư nói chuyện tượng, một thân từ biển vọt lên đứng nơi biển, thân như phệ lưu ly, thân có 06 tay, bắp tay nổi vòng tướng đầy đủ mặt có ba mắt màu đỏ, đầu đội mão báu, răng trên nhe ra, miệng bặm nhăn mày, nơi biên vẽ một hòn núi bám chân trái tượng đạp nơi núi trên núi hoa sen đỏ, chân phải để nơi trong biển, sóng lên đến gối; tay phải thứ nhất cầm Đề lị thương cu Kim Cang chùy như sắp ném, tay thứ nhì cầm gậy Mẩu sa ra cây gậy một đầu hình chày bằng sắt, tay thứ ba cầm phủ việt. Tay trái thứ nhất cầm gậy, tay thứ nhì kết Kim Cang quyền duỗi ngón trỏ, tay thứ ba cầm kiếm. Dùng một con rắn lớn quấn nơi eo ba vòng, lại dùng các loại rắn độc trang nghiêm làm vòng xuyến …v…v… chung quanh thân lửa cháy rực rỡ ngoài vòng lửa có mây, chớp …v…v… khi niệm tụng hoặc một mình hoặc có đồng bạn đều được cần nên khất thực yên lặng không đựơc cùng người nói chuyện cho đến khi thànnh tựu. Thường phát lòng Từ bi ba thời phát lời sám hối các tội chướng phải sanh tâm dõng mãnh tinh cần. Thường ban bố thí mỗi ngày cần hoán đảnh hộ thân ở nơi niệm tụng kết giới Mạn đà la gia trì trong nước thơm rảy trên đồ mặc mỗi ngày ba thời cung thỉnh Thánh chúng hiến dân ứ già đồ ăn uống hương hoa …v…v… đối tượng tụng chú 90 vạn biến tức tiên hành Pháp khí trì tụng, nếu có ác nhân lại làm chướng nạn dùng phẫn nộ tụng chú mà ngó kẻ kia tức bị nóng nảy điên cuồng, nếu xưng tên niệm tụng mà ngó đó người kia thân thể đau từ chỗ hoặc chết không thể cứu được. Chốc lát ngón cái phải bắm đất tụng chú tức hết, nếu bị giặc xâm lăng kêu tên chủ tướng niệm tụng thì các quân chúng đều bị tật bệnh hoặc bỏ trốn hoặc chết đứng hoặc mê man hoặc nóng nảy điên cuồng hoặc rét nếu họ quy thuận khởi bi tâm niệm tụng tức bình thường trở lại.

Lại muốn thành tựu quả Thù thắng trong thần thông nguyệt bạch phần (ba tháng trường trai từ 1-15 là bạch phần) đi đến chỗ bên bờ sông, biển lấy cát hoặc đất làm tháp, trong tháp để Lệ yết (pháp thân xá lợi) để tượng trứơc Tháp, hành giả dùng nước hòa bún là ăn, lấy củi Yết ca (quảng phụ phan ngung huyến) bôi bơ hộ ma tụng chú 10 vạn xong biến số, đất tức rúng động tức chuyển thân bay lên làm chúa trời Đao Lợi. Nếu có lửa bốc lên làm chúa trời Thiên vương, nếu mây kéo mưa xối xả tất cả phục tàng đều xuất hiện. Nếu ánh sáng vàng hiện tức thành Bồ Tát sống lâu một kiếp tất cả các vị có đại oai lực không thể đương đầu. Nếu thấy tất cả hữu tình thân tướng hỏa quang tức chứng ngộ ba thừa Phật Pháp Bồ đề tâm thành tựu. Nếu tượng và tháp phóng quang tức thấy Phổ Hiền Bồ Tát cầu thế gian xuất thế gian các thắng nguyện đều được thành tựu, đây là thành tựu Thượng pháp, nếu người vô trí thiểu phước không có tâm từ bi, tham lam bỏn xẻn, vọng ngôn, báng pháp, bất hiếu sư trưởng …v…v… không nhập Mạn đà la, không thọ hoán đảnh, các người như vậy niệm tụng tất bị điên cuồng mà chết, Kim Cang Thủ Bồ Tát nói như vậy.

Lại Pháp nếu ở nước láng giềng, loạn thần nổi lên, đối trước tượng lấy Kiếp ba la làm bột đắp hình kẻ kia ở giữa gò mả hoặc bên bờ ao tượng xây mặt hướng Bắc. Hành giả ngồi xây về hướng Nam để tượng trong tam giác đàn hành giả khất thực. đoạn ngôn sân hận tán vô từ mẫn tâm. Tay phải kết Kim Cang quyền ngón út chuỗi ra chỉ nơi tim hình, tụng chú không ngừng, do oai lực kẻ kia tức bị nóng lạnh, hành giả bấy giờ ở trong đàn Phẫn Nộ Vương hiện hình bằng ngón cái đỏ như màu lửa cháy xuất lửa Kim Cang dùng tay phải kết kỳ khắc ấn tức mau đến nơi bảo người đó rằng: “Người trì tụng khiến ta lại giết ông, mạng ông sẽ hết”, người kia nghe xong tức thổ huyết lai láng mà chết. Nếu quy thuận sám hối người trì tụng khởi tâm từ bi mau dùng hương thủy gia trì rải nơi đảnh kẻ kia, tức lìa khổ não sống lại Kim Cang Thủ Bồ Tát nói như vậy.

Nếu khởi tâm phẫn nộ ngó người nào thì người đó tất địa bị mất.

Lại Pháp muốn triệu tập La sát làm kẻ sai sử, trước phải nhập Mạn đà la hoán đảnh sau tác tâm vô bố úy hành giả phấn tán đoạn ngôn khất thực mà ăn thường nhớ niệm chư Phật Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác ba thời sám hối phát nguyện hồi hướng đem tượng đến gò mả tác mảnh lợi đàn mặc áo đỏ dùng hoa đỏ xấc, lại đeo thân trên đầu để nhơn Kiếp ba la tụng chú không kể biến số, thường dùng ấp Giáp bị giữ thân, trong đàn vẽ 4 ấn Mạn đà la khi niệm tụng tức thấy ác hình nhe nanh le lưỡi tóc dựng đứng, hoặc một chân, hai chân, ba chân hoặc hai tay, 8 tay hoặc hai đầu, 3 đầu, 4 đầu hoặc thấy gió lớn mua bão sấm sét, thập thò hai mũi nhân diện mạo đẹp đẽ, y phục anh lạc trang nghiêm nơi thân huyễn hoặc hành giả nên khởi từ tâm mà ngó họ sẽ biến mất, thất thứ ba tức thấy Tỳ Na Dạ Ca hoặc thấy La Sát hình rất hung ác tức hàng phục làm sứ giả, nếu thấy các thành tựu khác hành giả được tất địa la sát lập thệ xin làm theo tất cả việc sai khiến.

Lại Pháp nơi dưới gốc cây hoặc trong vường, bên bờ ao sơn gian hoặc tùy chỗ ưa thích không ăn hoặc khất thực hoặc uống sữa hoặc ăn rau ba thời sám hối trước tượng tụng chú 80 vạn chỗ làm các việc đều thành tựu.

Lại Pháp muốn cột trói khiến kẻ kia hôn mê, đao tượng …v…v…. Không làm hại được, ban ngày không ăn, họa 4 ấn Mạn đà la hoặc y như các loại trong các tường kinh học đàn tùy lực cúng dường trong đàn để Nhất Kế Tôn Bồ tát để cành trúc treo, phướng xanh trên dùng Rô địa la hòa độc và bạch giới tử họa Tam cổ đế lị thưởng cu kim cang chày giữa chày vẽ Phẫn nộ Kim Cang Đồng Tử, nơi gốc phướng chôn tại đất dùng bột Kiếp ba la hòa bùn đắp chày Kim cang một chia làm một lư hộ ma trong lư dùng đất đắp một cái chày kim cang 1 chia nhỏ hoặc vẽ cũng được lấy cây gay mà đốt dùng cốt xương hòa độc 1 biến xưng tên kẻ kia bỏ vào trong lửa đối trước quân trận làm Pháp, kẻ địch hai mắt không thấy đường, các khí trượng trong tay đều rớt đứng yên một chỗ không cử động được.

Lại Pháp khiến người bị ma ra bảo thầy thuốc lấy máu 5 mạch trên đầu hộ ma tụng chú một biến kêu tên kẻ kia tất cả kẻ địch trong phút chốc bị ngu si mờ mịt tùy ý cột trói giết hại, nếu quy thuận tức khởi tâm từ bi làm Pháp tức tay lấy bơ hòa mật trộng long hoa nhất biến nhất thiêu kêu tên kia tức được bình phục.

Lại Pháp muốn phá quân địch tác đàn như trước hoạ tứ ấn đàn lấy phướng xanh đối trước quân địch làm như hộ ma, hành giả xõa tóc lõa thể kết ấn bị giáp hộ thân lấy Ma ha mạn sa hòa độc, rô địa la ngày ba thời niệm tụng mỗi thời 108 biến, hộ ma như trước kêu tên kẻ kia, làm Pháp này dẫu như Phạm vương Na La Diên Ma Hê Thủ La Thiên có oai đức tự tại qua 7 ngày cũng tự đánh giết lẫn nhau mà chết. Hành giả không được nói năng khi ngủ nghỉ, phải nằm trên da bò.

Lại Pháp khởi phải như nghi quỹ trên đối quân trận niệm tụng hoặc hộ ma như thường tùy ý, không được tác Pháp theo các bộ khác quân địch tư nhiên thối tán Kim Cang Thủ Bồ Tát nói như vậy. Nếu họ quy phục như trên làm Pháp Tức Tai.

Lại Pháp muốn biết phục tàng lấy Ngưu huỳnh, bơ, vỏ vắn, máu cá, rắn, đoạn yết ca mộc, bông dùng các vật trên làm tim đèn tụng chú gia trì ban đêm phục tòng chiếu sáng tùy ngọn lửa lớn nhỏ tức biết phục tàng nhiều ít, nếu muốn đuổi thần phục tàng hoặc chướng nạn dùng đất nước, giới tử, đá gia trì, quăng nơi phục tàng, các chướng đều thối tán dẫu có đại long cũng thối tán.

Lại Pháp muốn đuổi ác nhơn đi nơi khác lấy Lãnh ly duợc tụng chú kêu tên kẻ kia gia trì 7 biến chôn dưới nhà họ, họ tức bỏ đi.

Lại dùng Bạch đàn hương 3 chỉ khắc tượng Kim Cang Đồng tử tay phải cầm chày

Kim Cang, một chia tay trái Thí nguyện ấn tướng hung dữ bặm môi, dùng chày Kim Cang trang sức, dùng cây Tỳ lê lạc làm đồ đựng thiêu bơ bạch đàn cúng dường đốt trước đồ đựng, tụng chú 30 vạn tức thành tựu ngàn việc lớn không cần ngày giờ sau trai giới người không thành tựu cũng được thành tựu, nếu người bị nạn xưng tên họ niệm tụng tức được giải thoát.

Lại Pháp hoặc ăn rau, uống sữa, khất thực giữ gìn cấm giới như Tỳ kheo tụng chú 30 vạn làm việc gì đối trước tượng cầu xin đều được thành tựu.

Lại Pháp muốn được cung kính vẽ tuợng 4 tầm không được dùng keo da giữa tượng vẽ Phật ngồi kiết già dưới cây Bồ đề, tướng thuyết pháp các chúng Tỳ kheo vi nhiễu phía phải, bên dưới vẽ Kim Cang Phẫn nộ Bồ Tát răng trên lồi ra bặm miệng, thân màu sen xanh, mắt vòng đỏ dùng các báu trang nghiêm thân rực rỡ hào quang nhăn mày, tay phải ngón trỏ làm Kỳ khắc ấn. Bên trái vẽ hành giả quỳ gối phải cầm lư hương, ngày 3 thời dùng Ngưu Tất, bôi bơ Hộ ma, mỗi thời 108 biến xưng tên kẻ kia mãi 7 ngày tất cả hữu tình đều hoan hỷ nếu lấy dầu mè hộ ma được cung kính.

Lại đến nơi gò mả làm hình thiết Đổ rô lấy xương người làm cái đinh dùng dây đỏ mà cột đóng nơi tim người tức bị mẩu đà.

Lại lấy Bạch giới tử hòa độc rô địa la ngày 3 thời thời 108 biến xưng tên kẻ kia, mãi 7 ngày họ tức khắc chết.

Lại Pháp Hùng hoàng, như Pháp vẽ tượng trước để Hùng hoàng trong đồ đồng hành giả uống ngũ tịnh thân tức thanh tịnh, đem tượng để trước Tháp Xá Lợi dùng Căn bản chú tịnh nơi tịnh xá hộ thân kết giới dùng các quyến thuộc v…v… chân ngôn gia trì đồ hương, thiêu hương hoa, ẩm thực ngày 8 hoặc 14 lá Bồ đề lót đồ đựng Hùng hoàng lấy 03 lá che lại, nếu không có lá Bồ đề dùng Dạ hợp cũng được, niệm tụng cho đến 3 tướng hiện, nếu nóng đem bôi chân tức cách đất một thước ngày đi ngàn dặm, nếu khói được ẩn hình nếu lửa tức bay đi tự tại tất cả không ai được, nếu giữa đường gặp nơi ngựa xe cộ thảy đều tránh đường. Hành giả tác Pháp phải dùng áo vàng dây vàng như các cà sa, nếu cầu An thiện na thành tựu dùng bùn nhuộm đồ mặc cho xanh hoặc dùng màu đỏ lấy tháng năm tháng chín hắc phần làm pháp. Hành giả trước phải cúng dường tôn trọng thầy sau đó lấy cây Cát tường dài 12 chỉ gia trì 1008 biến hộ ma rồi dẫn đệ tử nhập Đàn thọ hoán đảnh Mạn đà la dùng năm màu vẽ mở 4 cửa ngoài cửa vẽ cây nêu chia Mạn đà la làm ba phần ở giữa nửa phần làm cửa trên cửa dùng bột hương vẽ tòa sen Phật, bên trái vẽ Quán Tự Tại Bồ Tát bên trái vẽ Kim Cang Thủ Bồ Tát đều đứng trên tòa sen dưới cửa vẽ Thánh Ca Nể Kim Cang Đồng Tử đứng trên hoa sen xung quanhlửa cháy rực rỡ, 4 góc 4 chày kim cang 3 chia có rắn quấn quanh và phát ra lửa. Mỗi cửa đều để hiền bình, giữa đàn để một bình đầy nước thơm dùng dây lụa cột cổ bình trì 108 biến lấy Kim Cang thủy dùng rải đảnh đệ tử. Xong tất cả địa đều thành tựu. Từ đó về sau kết Khế Ấn niệm tụng gom nhóm vô lượng công đức tất cả sở cầu đều thành.

 

QUYỂN TRUNG

Ta nay lại nói Pháp Tiên Hành. Trước Tháp Xá Lợi an trí Bổn Tôn tháng 3 ngày 15, tác đàn tùy lực cúng dường, lấy trầm hương bôi bơ, một ngày đêm hộ ma nhất biến nhất thiêu, nếu trong đạo tràng thấy hoa động đậy tức biết hiệu nghiệm, tức nơi sáng chiều cúng dường tam bảo bảy ngày, tức được tài bảo quan vị xứng ý lại được châu báu …v…v…

Muốn khiến hư không có lửa gió, tụng 21 biến, ý tưởng tức trong hư không phát lửa.

Lại muốn mưa, ngó hư không tụng 21 biến, tức giếng cam lồ lấy nước mưa dâng Phật xong từ đó về sau làm gì đều thành.

Lại muốn hư không mưa hoa, ngó hư không tụng 21 biến, trong hư không mưa các loại hoa.

Muốn nam hoặc nữ hoan hỷ dùng An Tất hương làm hoàn, chú 21 biến xưng tên kia đem thiêu tức được.

Lại gia trì Xương bồ 21 biến đem ngậm trong miệng chỗ luận nghị đều được thắng.

Nếu có Tỳ Na Dạ Ca lại nhiễu loạn làm chướng nạn, niệm chân ngôn này tất cả đều tiêu tán, nếu thường niệm tụng không cần chú ý các chướng nạn đều tiêu hoại.

Lại Pháp ngày 1 khởi đầu trước tượng ngày 3 thời mỗi thời 1.008 biến thiêu An Tất hương hộ ma cho đến hết tháng cầu gì đều được.

Lại trước tượng dùng hoa sen trộn bơ mật tụng chú 1.000 biến hộ ma tức được phục tùng.

Nếu cầu y phục đến sông biển đi vào nước đến ngực lấy hoa có mùi thơm tụng 1.000 biến nhất biến nhất quăng vào nước tức được y phục mười bộ.

Lại lấy Ca mẫn hoa hòa bơ trộn mật hộ ma 1.008 biến mỗi biến mỗi thiêu tất cả hữut ình đều hoan hỷ phục tùng.

Lại trước tượng lấy tô ma na hòa bơ mật thiêu trong 7 ngày, ngày 3 thời, thời 1.008 biến mỗi biến mỗi thiêu mọi người cung kính, được làm chủ một ấp.

Lại muốn hàng phục Thiết đốt rô, lấy xương người làm đinh làm hình kẻ kia hoặc vẽ hoặc đắp gia trì 108 biến đóng nơi tâm kia tức hàng phục.

Lại muốn phá Thiết đốt rô khiến bị ma ra lấy củi thiêu tử thi làm đinh mài Tử đàn hương bôi nơi đinh, lấy vải trong Thi đà lâm cột đinh đóng đầu hình Thiết đốt rô, Thiết đốt rô ấy tức Mẫu Đà.

Nay lại nói Pháp họa tượng Kim Cang Đồng tử tướng phẫn nộ, quần da cọp, tay phải cầm chày Kim Cang, tay trái Thí nguyện ấn. Đem tượng để trước Tháp Xá lợi làm tiên hành pháp xong dùng hương hoa cúng dường tượng. Trước tượng làm một lò vuông, làm Pháp Tăng ích: lấy trầm hương dài bằng ngón tay cái bôi bơ mật dầu. Trong 7 ngày, ngày 3 thời, thời 108 biến nhất biến nhất thiêu tức được Trì Minh Thiên an đạt na chân cách đất đi như gió, nghe gì đều không quên.

ại muốn thành tựu thuốc, dùng Yết ni ca hoa, long hoa thủy, Bạch đàn hương đem giã nhỏ, lại lấy tượng chỉ (voi 20 năm trên trán có cục u có hương) hòa thuốc trên ,lựa ngày sau hủy mà làm khiến đồng nữ tắm rửa sạch sẽ mặc áo mới đã hòa hương kia làm 7 viên bằng hạt bắp phơi khô trong mát (lấy hai ngón tay cái và trỏ vẽ thuốc lấy sáp ong bao lại, bỏ hết ý dục dùng cây trúc mà bao sáp không cho dính tay, nếu có dấu tay mất linh) lấy xanh trầm hương làm đồ đựng trước tượng thanh tịnh 3 ngày thời niệm tụng cho đến khi trong hộp có phát ra tiếng “Khư tra khư tra”, tức lấy 1 viên cúng dường Bổn Tôn, 1 viên phụng thỉnh lấy viên cúng dường thành tựu trước, lấy 1 viên cho đồng bạn còn ba viên dùng vàng bạc mà bao lại, ngậm trong miệng, tức được ẩn thân.

Lại muốn phá địch, lấy hoa để trên tử thi sau đó lấy củi thiêu tử thi còn dư mà đốt, tụng chú 7 ngày lấy hắc nguyệt ban đêm hoặc giữa trưa mỗi thời 108 biến trước đàn tam giác mặt xây về hướng nam mà ngồi xưng tên chủ tướng, lấy hoa mỗi biến mỗi thiêu quân kia tức bị phá.

Muốn hiến tịnh hạnh Bà La môn hoan hỷ lấy Cu lan nỏa ca hoa xưng tên kia hộ ma 7 ngày tụng chú tức hoan hỷ.

Lại trước Tháp Xá Lợi lấy Ngưu hoàng gia trì 108 biến dùng bôi nơi trán đi đến đâu mọi người đều vui vẻ.

Lại lấy Cốt lựu thảo ban ban miêu hòa bơ hộ ma hộ ma 1.008 biến mỗi biến mỗi thiêu tức tiêu trừ tất cả tai nạn, sống lâu.

Lại muốn việc khổ cho kẻ khác bị hàng phục ba thời lấy sữa hộ ma khổ kia tức diệt.

Lại muốn văn trì bất vong, ngày tụng ngàn lời trước tượng các thứ cúng dường lấy bơ bỏ đầy trong đồ bằng bạc niệm tụng cho đến hiện tướng tức được văn trì.

Nếu muốn sống lâu, uống sữa ăn đại mạch tụng chú 10 vạn trước tượng Ma Hê Thủ La lấy Hùng hoàng để đầy trong đồ bằng đồng lấy 7 lá bồ đề mà che, như trên cúng 8 phương thiên bằng cháo, thành tâm niệm tụng có bạn hoặc không bạn cần hộ tự thân kết Bộ giáp ấn cho đến ba tướng hiện. Nếu ánh sáng hiện sống lâu vạn năm.

Lại muốn được kính trọng, lấy sắt làm luân hoặc xoa trước Tháp Xá Lợi để tượng Kim Cang Thủ quảng đại cúng dường trước đàn dùng tay phải đè niệm tụng không gián đoạn cho đến ra tiếng, tức biết thành tựu, tay cầm xoa hoặc luân tất cả thiên nhơn đều quy thuận tôn trọng xem như Phật. Lại lấy đất hai bên bờ sông làm hình đầu chỉ để trong đàn lấy chày Kim Cang để trên niệm tụng cho đến khi chày và chỉ lại gần thân tức thành. Tay cầm chỉ muốn câu triệu Thiên Long Bát bộ hoặc nam hoặc nư, súc sanh cầm thú …v…v… trong câu chú thêm kia kẻ kia mau như gió đều đến hành giả khiến gì đều làm theo.

Lại trước Tôn tượng làm đàn cúng dường để Ngưu hoàng trong đồ bằng đồng niệm tụng cho đến phát quang cầm thuốc đó uống sống lâu năm ngàn năm.

Lại lấy đất phân của 4 con trùng gia trì đồ trong đàn ngồi trên đàn niệm tụng cho đến khi trong không trung có thuốc rớt xuống cầm thuốc đó thân như Kim Cang Thủ Bồ Tát.

Lại muốn thành tựu Hỏa pháp lấy cây Tử đàn khắc hình hoa sen nở trước Tháp xá lợi tụng niệm tụng cho đến khi quang hiện tức thành Trì Minh Thiên tôn trọng đệ nhất, nếu đi đến các chỗ Trì Minh Thiên ở tất cả thiên long bát bộ đều tùy thuận.

Lại nếu bị độc trùng cắn quỷ mị làm bệnh hoặc rét hoặc bị độc dược lấy nước gia trì 7 biến rải trên đầu hoặc cho uống tức trừ.

Lại Pháp muốn cột trói để hỏi việc một ngày một đêm không ăn niệm tụng Pháp tức thành, hoặc đồng nam đồng nữ khiến tắm rửa mặc áo khiến ngồi gia trì hỏi quá khứ hiện tại vị lai đều rõ. Pháp này giả sử phạm trong ngũ vô gián tội hiện đời không cóphần thành tựu, do nhập Mạn đà là hoán đảnh từ đó về sau được thành tựu tất cả huống là trì giới đầy đủ.

Lại gia trì bột Ngưu hoàng 1.008 biến bôi trên đầu trán tất cả mọi người thảy đều vui vẻ nếu trong chiến trận đao tên không trúng thương.

Lại sáng chiều lấy một vốc nước gia trì 7 biến mà uống, đồ ăn uống không cầu tự đến.

Lại trước trì tụng chưa thành tựu gặp việc niệm tụng đều được.

Lại lấy Xỉ cuộc bôi đầu xỉa răng tức được đồ ăn ngon.

Lại tay trái nắm chéo áo cà sa gia trì 21 biến cùng người luận nghị được thắng biện tài vô ngại.

Lại nếu gặp giặc chí tâm niệm tụng tức không bị thương hại.

Lại lấy Tư đà la việc hộ ma trì tất cả quỷ mị lấy tro Khư đà la gia trì rải nơi người, người kia trì tụng không hiệu nghiệm muốn giải tụng tâm chú một biến.

Lại phụ nữ khó sanh lấy bơ một lượng gia trì 21 biến cho uống, trẻ sanh dễ dàng không bị khổ não.

Lại Pháp muốn có ác nhơn hoan hỷ lấy sáp làm hình kẻ kia để nơi gia trì 21 biến kẻ kia quy thuận.

Lại Pháp lấy hoa trắng trước Bổn Tôn 1.008 cái cúng dường hộ ma tức được mọi người hoan hỷ.

Lại muốn khiến nam nữ cung kính trước họ tụng chú 1.008 biến tức cung kính thuận phục.

Lại Pháp người trì tụng hoặc uống sữa hoặc ăn nếp lấy phân trùng làm hình Hòa Tu Kiết Long Vương, hành giả ngồi trên thân rồng tụng niệm nếu cử động tức biết thành tựu Long Vương, mỗi ngày cung cấp cho 18 người ăn. Lại hay nói vị lai quá khứ các việc.

Lại hành giả uống sữa ăn đại mạch trước tượng niệm tụng tám ngàn biến tức được tài bảo vô tận.

Lại Pháp ngày mồng một, mỗi tháng khất thực ăn bạch thực cho đến ngày 14 trước tượng niệmm tụng quảng đại cúng dường cho đến khi tượng động tức được An đạt na. Ở trong các loại ẩn thân là hết, tâm nghĩ đồ ăn uống đều có, sống lâu 5.000 năm.

Lại Pháp đến sông biển lội đến ngực tụng chú 10 vạn sau đó nơi bên bờ sông lấy cát làm tháp gia trì đem Bổn Tôn để nơi bên bờ dùng bơ mật sữa hộ ma tất cả các rồng đều lại hàng phục sai khiến điều gì đều làm theo.

Lại dưới cây lớn một mình tạo yết tháp tụng chú 10 vạn xong kêu thợ thọ bát giới dùng cây bồ đề làm xoa hai chia gia trì 10 vạn, dùng các thứ hương bôi lên. Tay phải cầm xoa niệm tụng cho đến khi xoa phát quang tức biến thân thành Ma Hê Thủ La Thiên hay điều phục những kẻ khó điều phục không có thể hơn được.

Lại cỡi ghe vào biển tụng chú 10 vạn, Hải Long Vương tức lại hiện thân cầu gì đều được. Hải Long Vương cho hành giả Ma ni bảo châu, được rồi tức thành Trì Minh Tiên bay trong hư không ở trong các Trì Minh Thiên là trên hết.

Lại Pháp khiến thợ đúc dùng thục đồng làm kiền bình ở trong để một ít lúa đậu, các loại hột, các linh dược, vàng bạc châu báu, tác đàn cúng dường ngày 3 thời để bình nơi giữa đàn, ngày 1 tháng thần thông khởi đầu cho đến ngày 15 tụng liên tiếp cho đến khi trong bình phát quang tức bưng các Ứ già lần lượt hiến cúng Thánh chúng, đem bình để nơi sạch sẽ, cần vật gì tùy ý thò tay vào bình mà lấy, trong bình xuất các vật đầy đủ, tài bảo, xe cộ, áo quần … trước cúng dường Bổn Tôn sau tụng chân ngôn gia trì nơi bình, phòng hộ không cho các ma lại lấy bình mang đi, nhớ đó.

Lại Pháp vào sông biển lội đến ngực tụng 10 vạn, sau dùng cát hoặc bùn làm tháp trước tượng tác quảng đại cúng dường, dùng thủy tinh làm như ý bảo châu hoặc dùng đất mà làm để nơi tay phải kết già niệm tụng cho đến khi phóng quang tức thành bảo châu làm Trì Minh Tiên.

Lại để tượng nơi tháp Xá Lợi, ngày 15 tháng thần thông trước tượng như Pháp quảng đại cúng dường đốt đèn, tay phải cầm bảo tràng, trên tràng treo các tua thòng xuống. Niệm tụng cho đến khi phóng quang tức được Như ý tràng thành tựu làm Trì Minh Tiên.

Lại tháng thần thông ngày 15 trước tượng tác quảng đại cúng dường lấy trắp đựng kinh Bát Nhã cùng hương bôi trắp, dùng râu hoa cúng dường cầm nơi tay trái kết già tụng cho đến khi phóng quang, tức được thần thông đạt tất cả Phật Pháp vô ngại giải thoát làm Trì Minh Thiên dùng lục độ lợi lạc vô biên hữu tình cho đến Vô thượng Bồ đề.

Lại Pháp uống sữa hoặc ăn đại mạch nơi bờ biển, dưới gốc cây lớn trong 7 ngày 3 thời, tụng 1.008 biến các thứ báu vật trong biển tự nhiên vọt lên tùy ý mà lấy dùng.

Lại pháp ăn rau đậu ở trên núi tụng chú 1.008 biến tức thấy tất cả vàng trong núi tùy ý mà lấy.

Lại gia trì bơ 1.008 biến cho đàn bà không có con ăn, tức có nam nữ.

Lại pháp lấy đề hồ gia trì 108 biến xoa thân vào nước không chìm vào lửa không cháy, nếu thường niệm tụng không bị trúng các thứ độc.

Lại hành giả tác Tiên hành pháp xong ngày 8 đến 14 quảng đại cúng dường Bổn Tôn sau thỉnh chúng Tăng cúng dường lấy Hùng hoàng để nơi trên đàn tràng vẽ hoa sen trăm cánh ngồi trên đó niệm tụng cho đến khi đất mọc hoa sen, trên hoa sen có 16 Trì Minh Thiên tức cùng Trì Minh Thiên vi nhiễu bay lên hư không, người nào thấy hành giả cũng bay trong hư không, hoa sen kia tức biến thành cung điện báu, sống lâu một trung kiếp khi mạng chung được sanh tịnh diệu quốc thổ.

Lại Pháp gia trì nước 1.008 biến đem rải trên câu khô tức sanh hoa quả.

Lại nơi sông suối khô cạn niệm tụng nước tức đầy tràn.

Lại nếu bị sóng gió chìm đắm không thể bơi được, tụng chú đều được đến chỗ cạn.

Lại Pháp muốn người cung kính dùng Bạch giới tử tụng 108 biến hộ ma lấy đất sạch làm hình kẻ kia để trước tượng tụng chú 1.008 biến mỗi biến kêu tên người kia tức được quy thuận.

Lại muốn cầu chúc hoan hỷ, trước tượng thiêu cây Ất ca ngày 3 thời qua 7 ngày mỗi thời 1.008 biến tức được.

Lại muốn được chúng Tăng hoan hỷ trước tượng dâng 1.008 cái ??, tụng chú tức được.

Lại thường trì tụng tức được tài bảo.

Lại lấy An tất hương 1.008 viên, hộ ma tức được 1.000 lượng

Lại trước tượng dùng Huân giáng hương hộ ma 7 đêm, mỗi đêm tụng 1.008 biến tức được phục tàng.

Lại Pháp muốn được oan gia hoan hỷ trước tượng dùng Bạch giới tử hộ ma ngày 3 thời, qua 7 ngày mỗi thời tụng 1.008 biến oan gia tức hàng phục.

Lại lấy Tử khoán hộ ma ngày 3 thời thời 1.008 biến, nhất biến nhất thiêu tức được mọi người quy phục.

Lại lấy Cánh mễ hộ ma ngày 3 thời, thời 1.008 biến qua 7 ngày tức được giàu có nhiều tiền của.

Lại Pháp ngày một mỗi tháng 1 ngày đêm không ăn, đến sông biển lội đến ngực, lấy Tô ma na hoa 10 vạn cái tụng chú một biến, gia trì 1 cái ném xuống nước được 100 lượng vàng.

Lại gia trì nơi dầu, bôi nơi vết thương tức lành.

Lại gia trì trong cục đất 7 biến quăng vào nước, tất cả các loại ma kiệt, các loại rồng …v…v… đều không hại được.

Lại ngày 13 đến ngày 15 ba ngày không ăn niệm tụng sau đến sông biển lội đến rún dâng hoa, tụng 1.008 biến, mỗi biến bỏ một hoa vào trong nước tức được một kiện áo quần, ngàn tiền vàng.

Lại tháng nguyệt thực trứơc Tháp Xá Lợi lấy tượng quỷ tử phơi, giã ra bột hòa bơ mật làm viên, để trong đồ đồng lấy 7 lá bồ đề như trước niệm tụng như trước cho đến khi phát quang, lấy thuốc cúng dường như trước còn đem uống ngày tụng vạn biến văn trì bất vong.

Lại dùng chú này gia trì tất cả bệnh tật đều tiêu trừ.

Lại nếu thân bị các thứ bệnh nóng lạnh một ngày cho đến 7 ngày hoặc bị liên miên, gia trì dầu mè 108 biến hoặc 21 biến bôi thân tức lành.

Lại nếu bị rét do Tùy xá già, các bộ đa quỷ mị làm rét, dùng chú gia trì chỉ trắng gút lại mà đeo tức lành.

Lại Pháp đàn bà khó sanh gia trì dầu mè 21 biến bôi nơi rún sơn môn, tức sanh dễ dàng.

Lại Pháp muốn vào trận, vẽ chú trên vỏ hoa hoặc trên lụa gia trì 1.008 biến cột nơi cánh tay, tức đắc thắng có đại oai đức.

Lại trước căn bản tượng 1 ngày đêm không ăn, đi đến bờ sông biển ăn sữa hoặc đại mạch, vào trong nước dùng 10 vạn hoa sen nở tụng 1 biến quăng vào nước 1 cái tức được đại phục tàng.

Lại trước tháp Xá Lợi an trí Tôn tượng dùng cây Khư đà la làm củi lấy hoa sen 3 vạn mỗi biến mỗi thiêu tức thấy Bổn Tôn, hiến Ứ già cúng dường cầu gì đều được.

Lại lấy nước Trầm hương trước tượng dùng phân trâu mới hòa bơ mật hộ ma tụng 7 ngàn biến tức có con bò lại. Lại lấy phân trâu hòa bơ mật hộ ma tụng 2 vạn biến như trước bò vàng tức lại, lấy sữa đó cúng tức được 10 ngàn người cúng dường.

Trước tượng Mãn hiền đại tướng lấy Tô ma na hoa ngày thiêu 8 ngàn cái cho đến mãn 6 tháng tức được tiền vàng 1 ngàn.

Lại Pháp cúng dường Kim Cang Đồng tử tượng từ ngày 1 đến ngày rằm mỗi ngày gia thêm đồ cúng dường, tượng tức nói ra tiếng: Ông đã thành tựu, từ đó về sau trước tượng niệm tụng tức cầu gì đều được.

Lại muốn trừ các bệnh trong thân khiến tăng trưởng phước đức, khiến đồng nữ tắm rửa mặc áo mới, dùng ngũ sắc xe dây gia trì 108 biến cột nơi tay phải tật bệnh tất trừ khiến phước đức tăng trưởng.

Lại vào trong sông biển dùng dầu mè đen lấy dầu ba ngón tay mỗi biến mỗi thiêu mỗi chấm dầu búng xuống nước mãn 8.000 biến tức được thóc lúa đầy đủ.

Lại Pháp mỗi ngày lấy hoa có mùi thơm tụng chân ngôn nhất biến một hoa hiến Bổn Tôn, mãn 7 ngày được đại phước đức.

Lại lấy Ngưu tất giã nhỏ hòa bơ mật hộ ma mỗi biến mỗi thiêu mãn 10_ biến qua 7 ngày được các thứ trang nghiêm.

Lại lấy tua bách hợp đốt lấy Xương bồ 1.008 cái giã hòa bơ hộ ma, mỗi biến mỗi thiêu,

Lấy tro chấm nơi trán tức được ẩn hình, 1 lần không thành, 2 đến 3 lần tức thành.

ại pháp ngồi dưới gốc Bồ đề (Dạ hợp cũng được) cúng dường tượng Thánh giả lấy Ngưu tất đã hòa bơ mật hộ ma mỗi biến mỗi thiêu mãn 1.008 biến tức được voi ngựa trâu bò tụ lại tùy ý sai khiến.

Lại Pháp tháng hắc phần thọ bát giới trước Xá Lợi tháp để đàn các thứ cúng dường mỗi ngày mỗi tăng sau cúng trai tăng dùng bình bằng đất (ngõa bình đề) 4 cái đầy nước lấy các hương dược bỏ trong bình mỗi bình gia trì 1.008 biến cho đến tháng 4 ngày 8 sáng sớm mặt trời chưa mọc khiến nam nữ tắm rửa trước Bổn Tôn tượng lấy củi và tro thiêu tử thi lấy hồi hương hoa hộ ma tụng 10 vạn nhất biến nhất thiêu tức trong nhà đồ ăn uống không thiều cần nên bố thí.

Lại Pháp nếu bị gông cùm tụng chú tức giải thoát.

Lại thần thông nguyệt đối trước căn bản tượng uống sữa hoặc ăn đại mạch ngày 15 khởi đầu cho đến ngày rằm liên tiếp niệm tụng Thánh giả tức lại đèn sáng rực đất động, tượng động phát ra tiếng bảo hành giả: Ông được thành tựu. Từ đó về sau trước tượng niệm tụng cầu gì đều được.

Lại tác tiên hành pháp xong niệm tụng trong 5 tháng. Sau để tượng trước tháp Xá Lợi niệm tụng 6 tháng nữa tức được 5.000 tiền vàng.

Lại trước Tháp Xá Lợi tụng chân ngôn 10 vạn các tội nặng đáng đọa ác đạo đều tiêu trừ.

Lại mỗi ngày khi mặt trời chưa mọc lấy 7 trái hồ tiêu gia trì 21 biến mà ăn tức được văn trì ngày thuộc 150 bài kệ cho đến chết cũng không quên.

Lại lấy Tỳ Lê Lặc giã nhỏ hòa bơ mật hộ ma tụng 10 vạn biến mãn số xong trong ban đêm được tiền vàng một trăm lấy nửa phần cúng dường Tam Bảo.

Lại muốn tự tha tăng ích lấy cây có sữa giã hòa bơ mật hộ ma ba ngày ngày 3 thời thời 1.008 biến mỗi biến mỗi thiêu chỗ cầu quan vị tài lộc, ruộng đất phước đức thông minh đều xứng ý.

Lại nơi hai bờ sông không có người qua lại lấy đất đắp một đàn vuông 7 lạng trên đàn vẽ hoa sen 1.000 cách trên hoa 1 lạng lấy 5 loại kim loại (vàng, bạc, đồng, thiếc, sắt) làm một cái luân để trên hoa, dùng các hương hoa cúng dường 4 bên đàn đốt 7

chén bơ, 4 hướng để 4 bình nước thơm, trong bình để ít bảo vật, trên bình để câu duyên quả đốt Quân giáng hương, Trầm hương, Thất lỵ phệ sắc tra ca hương, An tất hương, thí thực tế phương thiên, Đông phương thí các cánh mễ bơ cơm, Nam phương thí nước hòa cơm cánh mễ, Tây phương thí cánh mễ đường cát, Bắc phương thí nhũ mễ và cháo. Trước tượng lấy củ Ba la xa đốt lấy Ngưu tất 1.008 cái đã hòa bơ mật hộ ma trước gia trì 7 biến xong nhất biến nhất thiêu, luân tức phóng quang tay cầm luân tức phi đằng hư không được các Trì Minh Thiên tôn trọng như Phật.

Lại ngày tháng bạch nguyệt, nguyệt thực ngày 15 thọ bát giới trước Tháp Xá Lợi 1 ngày đêm không ăn lấy Cù ma di chưa rớt xuống đất đắp một đàn vuông khoảng bằng tấm da trâu, lấy sữa bò vàng có một con mẹ con đồng màu, khiến đồng nữ làm thành bơ, lấy 7 lượng để trong đồ bằng vàng bạc, tay trái cầm tay phải ngón vô danh nhúng bơ tụng chú, nếu nóng uống vào được văn trì, ngày tụng vạn lời cho đến chết cũng không quên, nếu có khói mọi người thấy tôn trọng quý mến. Nếu phát quang tức được ẩn hình (đem bơ cúng dường và ăn như ở trên đã nói).

Lại lấy tiên môn đông hộ ma tụng 1.008 biến sau lấy tro bỏ vào bốn bình đầy nước, mỗi bình gia trì 1.008 biến, nếu bị quỷ mị ghẻ lác yếm đối, khiến họ tắm rửa sạch sẽ, nơi thanh tịnh làm đàn tròn nhỏ, trên để giường khiến họ nằm lấy bình nước hành giả tụng chú không gián đoạn, đem rải trên đầu và thân, hộ tất cả bệnh hoạn tai nạn đều tiêu trừ.

Lại lấy Vô năng thắng hoa 1.008 cái hộ ma chú 1.008 biến nhất biến nhất thiêu đi vào quân trận được thắng.

Lại Pháp khiến đồng nữ xe dây tụng chú gia trì cột nơi tay trái không bị độc trùng độc dược thương hại.

Lại Pháp nơi tụ lạc thành ấp bệnh dịch lưu hành trong nửa đêm làm một tiểu đàn cúng tam bạch thực lấy nhũ mộc làm củi thiêu bơ tụng 1.008 biến mỗi biến kêu tên quốc vương một lần mà thiêu tật dịch tất đi ra nơi khác.

Lại muốn hàng phục quỷ Cưu Bàn Trà lấy Đông hoa mạn dằn đài 10 chỉ, 1.008 cái đã hòa bơ hộ ma tụng 1.008 biến mỗi biến mỗi thiêu quỷ tức quy phục.

Muốn hàng phục ngạ quỷ lấy Du hộ ma mà tụng 1.008 biến mỗi biến lấy ba ngón tay búng vào lửa tức hàng phục.

Muốn hàng phục Tỳ Xá Già lấy lụa nơi gò mả hộ ma tụng 1.008 biến mỗi biến xé mỗi miếng mà thiêu, tức được hàng phục.

Lại Pháp muốn hàng phục quỷ Diên giản và quỷ ăn tinh khí, lấy lông dê đen hộ ma mỗi biến mỗi thiêu mãn 1.008 biến tức hàng phục.

Lại muốn hàng phục Ma Hê Thủ La lấy An tức hương làm 1.008 viên trộn bơ hộ ma tụng 1.008 biến, mỗi biến mỗi thiêu, tất cả sứ giả của Ma Hê Thủ La đều hàng phục sai sử hay làm tất cả việc.

Lại pháp lấy 1 lượng Hùng hoàng khi mua không được trả giá dùng Mật tương mọc làm củi đốt Hùng hoàng như sắc lửa, xong đem bỏ vào đồ bằng đồng dùng bơ bôi trên Hùng hoàng (bơ này lấy của con bò có một con, mẹ con đồng màu) bảo đồng nữ chế thành bơ lấy bơ mật sữa mỗi thứ đầy đủ cúng dường Bổn Tôn, lấy Hùng hoàng bỏ vào Đồng hợp tử gặp khi nguyệt thực ngày 13 đến ngày 15 ba ngày không ăn trước Tháp Xá Lợi mặt xây về hướng Bắc lấy 7 lá Bồ đề 4 lá lót hợp tử, 3 lá che trên. Vô Gián niệm tụng nếu tướng nóng hiện lấy chấm nơi trán mọi người thấy đều hoan hỷ, khói hiện được An đạt na ánh quang hiện tức phi đằng hư không, như vậy có thể dùng Ngưu hoàng, Thư hoàng, An thiện na dược, riêng Ngưu hoàng hơi khác một chút ít, ngày 15 lấy lá sen để Ngưu hoàng để nơi hai tay chắp lại Vô gián niệm tụng cho đến ba tướng hiện được y như trên.

Lại pháp lấy ngũ kim làm hoa sen, lấy Uất kim hương, Ngưu huỳnh, Long não làm bột lấy nước mưa hoa làm 7 viên để trong hoa sen trước Tháp Xá Lợi để tượng niệm tụng dùng tay phải đè thuốc niệm tụng cho đến phát quang, tức bay trong hư không làm Trì Minh Thiên sống lâu vạn năm. Nếu dùng chân ngôn gia trì mũ nón vòng xuyến đều được thành tựu như trước.

Lại Pháp trước Tháp xá lợi nếu là tục nhơn cầu thọ bát giới trước tượng quảng đại cúng dường dùng ất ca một đốt lửa lấy Khư đà la dài 10 chỉ, hai đầu bôi bơ ngày 14 bắt đầu hộ ma cho đến ngày 15 mỗi ngày dùng 1.008 cây Khư đà la mỗi biến mỗi thiêu mãn 1.008 biến, giả sử phá giới phạm hạnh cũng được thành tựu hưởng nữa là đầy đủ giới hành.

Lại lấy Cù ma di hộ ma 7 ngày mỗi đêm tụng 1.008 biến mỗi biến lấy một ít Cù ma di hộ ma tức được 100 con trâu.

Lại lấy Đà ra bôi bơ mật hộ ma ba ngày ngày ba thời thời 1.008 biến mỗi biến mỗi thiêu, tức được đại phục tàng nên dùng cúng dường rộng rãi phục tàng dùng không hết.

Lại vào trong sông đứng trên ngực lấy liên hoa bôi bạch đàn tụng trăm ngàn biến mỗi hoa ném vào trong nước tức được, phục tàng như hoa sen.

Lại lấy cây Cát tường 1.008 cái bôi bơ hộ ma ba ngày ngày 3 thời 1.008 mỗi biến mỗi thiêu tức được tài bảo giàu có.

Lại lấy dầu mè đen hòa với bông lúa trước tượng hộ ma ba ngày ngày 3 thời thời 1.008 biến mỗi biến mỗi thiêu trong nhà đồ ăn uống

Lại Pháp muốn hàng phục rồng lấy các thứ hoa hộ ma ba ngày ngày 3 thời thời 1.008 biến mỗi biến mỗi thiêu tức hàng phục.

Lại muốn hàng phục Dạ Xoa trước tượng lấy An tất hương làm hoàn hộ ma 7 ngày ngày ngày 3 thời thời 1.008 biến mỗi biến mỗi thiêu tức được.

Lại pháp muốn triệu Dạ xoa nữ lấy câu Vô ưu như trước hộ ma tức triệu Dạ xoa nữ lại cung kính thừa sự chỗ cần áo quần tiền bạc bảo vật tùy ý đều cung cấp.

Lại trước Căn bản tượng lấy cây Trầm hương bôi bơ hộ ma 21 ngày ngày ngày 3 thời thời 1.008 biến mỗi biến mỗi thiêu tức được Chư Thiên gia hộ tai nạn tiêu trừ phước đức tăng trưởng.

Lại Pháp nếu bị tù ngục ban đêm ban đêm tắm rửa mặc đồ mới sạch tụng 1.008 biến tức được giải thoát.

Lại Pháp nếu bị người giận dữ muốn hại lấy dầu mè hộ ma 1.008 biến tức họ hoan hỷ.

Lại lấy Cốt lưu thảo lúa non hộ ma 7 đêm mỗi đêm tụng 1.008 biến mỗi biến mỗi thiêu tức được y phục vô tận.

Lại Pháp tụng chân ngôn gia trì Xương bồ 1.008 biến đeo nơi cánh tay tới nơi người nói ra cần gì đều được.

Lại thường niệm tụng ở nơi oán địch được thắng.

Lại thiêu An tất hương 10 vạn hoàn vô gián niệmm tụng hộ ma tức được 10 vạn tiền.

Lại trước tượng quảng đại cúng dường tay phải cầm lá Bồ đề để kiếm trên lá bồ đề, niệm tụng cho đến phóng quang tức hiến Ứ già cúng dường Bổn Tôn dùng tay phải cầm kiếm tức cùng 1.000 quyến thuộc bay trong hư không đến cung điện Bổn Tôn các Trì Minh Thiên đều cung kính cùng quyến thộc sống lâu 100 ngàn năm.

Lại lấy Xương bồ hộ ma mỗi biến mỗi thiêu mãi 1.008 biến tức được tài bảo.

Lại lấy cây cờ phướng gia trì 108 biến lấy hương hòa tô 7 chén cúng dường cây cờ và dâng ứ già tô cầm cây cờ đi trước lính quan giặc liền thối tán.

Lại nếu thành ấp bị vây trước tượng lấy hoa màu vàng hộ ma 7 ngày ngày tụng chú 1.008 biến, mỗi biến mỗi thiêu binh giặc tức rút đi.

Lại làm tiên hành pháp xong lấy Bạch giới tử hộ ma 7 ngày trong 1 tháng trong nhà các mưa báu mưa xuống.

Lại lấy Cây cát tường đốt lửa trước tượng hộ ma 1.008 biến mỗi biến mỗi thiêu tức được phục tàng hoặc giàu có.

Lại trước tượng quảng đại cúng dường lấy hoa hồi hướng trộn bơ hộ ma tụng 10 vạn biến mỗi biến mỗi thiêu tức đựơc tài bảo.

Lại Pháp an tượng trước Tháp Xá Lợi lấy hoa sen xanh 10 vạn cái hộ ma mỗi biến mỗi thiêu trước được ruộng đất.

Lại trước tượng hương hoa cúng dường hành giả uống sữa hoặc ăn nếp lấy hoa sen 1.008 cái trộn bơ hộ ma mỗi biến mỗi thiêu mãn 1.008 biến tức được 1.000 lạng vàng.

Lại trước tượng lấy hoa sen đỏ hộ ma 10 vạn cái mội biến thiêu trong tâm cầu gì đều được.

Lại muốn cầu quan, lấy hoa trắng 10 vạn cái bôi bơ hộ ma mỗi biến mỗi thiêu mãn 1 vạn biến tức được quan vị.

Lại Pháp lấy bột sắt hộ ma tụng 1 vạn biến mỗi biến mỗi thiêu tức được 1.000 tiền vàng.

Lại Pháp lấy Uất kim hương trộn dầu thơm hộ ma mỗi biến mỗi thiêu mãn 10 vạn hay mãn các thắng nguyện.

Lại Pháp lấy tất cả hương hộ ma tụng 10 vạn mỗi biến mỗi thiêu tức được 1.000 tiền vàng.

Lại Pháp lấy Trầm thủy hương hộ ma mỗi biến mỗi thiêu mãn 10 vạn biến ngày tụng ngàn lời, một phen qua tai cho đến chết không quên.

Lại pháp lấy tiểu dung thọ mộc hòa dầu thơm hộ ma tụng 10 vạn biến mỗi biến mỗi thiêu tất cả cùm trói lao ngục đều được giải thoát.

Lại lấy sữa bò vàng mẹ con đồng sắc làm thành bơ bỏ vào đồ vàng gia trì 10 vạn biến uống vào được văn trì bất vong ngày tụng vạn lời.

Lại pháp khi gặp oan gia tâm tụng chân ngôn, kẻ kia tức khởi lòng từ không có làm hại.

Lại Pháp gia trì dương chi dấp nơi bệnh tất cả đều lành.

Lại Pháp lấy Bạch đàn hương trộn dầu hộ ma mỗi biến mỗi thiêu mãn 10 vạn tức được 1.000 tiền vàng.

Lại Pháp xe chỉ ngũ sắc dùng chú gia trì 7 biến đeo nơi cánh tay tất cả quỷ mị đều bỏ đi xa.

Lại Pháp gia trì tro sạch 7 biến rải quanh đàn tức thành kết giới.

Lại tụng chú 108 biến gia trì nơi cục đất quăng 4 bên tức thành đại oai kiết giới ác tặc không dám gần.

Lại đàn bà không con sau ngày kinh lấy sữa bò mẹ con đồng màu tụng 108 biến khiến họ lễ Phật Bồ Tát mà uống vào, hoặc nấu cháo hòa bơ gia trì 108 biến cho họ ăn, tức sanh con phước đức.

Lại Pháp làm tiên hành Pháp xong trước tượng hương hoa cúng dường lấy Trầm thủy hương lớn bằng ngón tay cái, hòa bơ và dầu hộ ma 7 ngày ngày 3 thời thời 1.008 biến mỗi biến mỗi thiêu tức thành Trì Minh Thiên.

An đạt ma thành tựu chân ngôn rời mặt đất ngày đi 1.000 dặm được văn trì bất vong.

Lại Pháp vào sông biển đến ngực giữ giới đầy đủ lấy hoa có nhụy 1.008 cái tụng

1.008 biến mội biến mỗi hoa quăng xuống nước tức được 10 kiện quần áo.

 

QUYỂN HẠ

Từ nay nói Thánh Ca Nễ Phẫn Nộ Kim Cang Đồng Tử phược phát ấn pháp. Trước lấy Cù ma di đồ một đàn tròn một lượng lấy một đồng tử 7, 8 tuổi mặc áo sạch sẽ trước ăn uống thanh tịnh 3 ngày hoặc 7 ngày đứng ở giữa đàn đốt An Tất hương gia trì hương 7 biến mà thiêu lại lấy hoa gia trì 7 biến bảo đồng nữ cầm nơi tay đậy mặt lại sau để hành giả kết ấn tụng chân ngôn, hành giả xây về hướng Đông, đồng tử mặt xây về hướng Tây. Ấn tướng: Hai tay xoa bên trong làm thành quyền, hai ngón út câu nhau, hai ngón cái đứng thẳng vịn như dây lòi tói an nơi trán đồng tử tức nói lấy hai ngón cái hướng ngoài tán đồng tử tức bước, lui hai ngón cái hướng thân chiều đồng tử tức bước tới tức thành câu triệu lấy ấn đưa qua phải trái đồng tử tức ngã theo, ấn hướng lên đồng tử tức đứng hỏi việc ba đời đều nói rõ, chỗ làm các sự nghiệp mau thành tựu.

_Lúc bấy giờ Kim Cang Thủ Bồ Tát dùng kệ nói rằng:

“Thử Kim Cang đồng tử

Tùng ngã tam muội sanh

Thành biện nhất thế sự

Phẫn nộ vương đại lực

Tức ngã Kim Cang Thủ

Điều phục nan điều giả

Năng tiêu trừ chư tội

Bạo ác chư Dạ Xoa

Cập chư La Sát chúng

Nhiễu hại tu hành giả

Linh bỉ tốc trừ diệt

Phẫn nộ đại oai đức

Tất trừ bất ưng nghi

Phạm Vương cập Đế Thích

Hỏa thiện chư Thiên Vương

Cật dư oai đức giả

Sát na lịnh tiêu hoại

Tu La Vương quyến thuộc

Tự tay Na la viên

Long Vương tam giới tôn

Oai mãnh vô năng phạt

Thọ trì giả ưng đương

Nhập phẫn nộ vương định

Oai đức giả Kim Cang

Năng phục nan phục giả

Tất gia linh thuận phục”

Lại Pháp lấy hoa sen có mùi thơm hộ ma sở cầu đều được.

Lại Pháp kết ấn tụng chữ HỒNG tức khiến núi non đổ sụp, hay làm khô sông hay phá cung A Tu La, đây là Thánh Ca Nễ Phẫn Nộ Kim Cang Đồng Tử có vô lượng thần thông lực vậy”

_Lúc bấy giờ Kim Cang Thủ Bồ Tát bảo đại chúng rằng:

“Đây là Phẫn nộ Vương hay điều phục kẻ khó điều phục, có các phương tiện từ nơi tam muội xuất sanh Bồ Tát, suy nghĩ nhớ niệm hay xua đuổi các quỷ mị, tất cả ác tâm chúng sanh đều tiêu trừ. Tất cả tai họa đều diệt. Nếu người thọ trì Kim Cang Đồng Tử Bồ tát chân ngôn tự nhiên thành tựu Tam muội gia giới nếu cầu Tất địa tức thành tựu không ai phá nổi. Tất cả thế gian Thiên nhơn thường cúng dường không đọa ác đạo mau chứng Bồ đề”

_Lúc bấy giờ Kim Cang Thủ Bí Mật Chủ nói: “Hành Kim Cang Đồng Tử nếu tụng một biến hay trừ tất cả tai hoạ hay cột phạt với ngựa trâu, cọp, sư tử, ác long v…v… gia trì nơi đất quăng nơi thân kia tức không thể hại, bị nhật nguyệt ngũ tinh bức não nếu thường trì tụng không thể bị thọ tai họa, muốn trừ nạn cho người lấy Bạch giới tử hòa sữa kêu tên kia hộ ma tức được Tức tai.

Lại nếu bị La sát làm hại niệm tụng chân ngôn tức được giải thoát.

Lại nếu bị oan gia làm hại thường niệm chân ngôn oan gia tức khởi lòng từ.

Lại pháp nếu có tranh tụng kiện cáo lấy Tô Ma Na Hoa hộ ma 7 đêm mỗi đêm tụng 1.008 biến mỗi biến mỗi thiêu tức được hòa giải”

_Lúc bấy giờ Kim Cang Bí Mật Chủ Bồ Tát nói pháp Kim Cang Đồng tử Mạn đà la. Lấy chỉ làm ranh giới A Xà Lê cần tịnh nơi đất lấy chỉ ngũ sắc giăng làm giới hạn đàn 8 tầm hoặc 10 hoặc 16 tầm như nói ở trên, 4 góc 4 cửa trung ương vẽ Tô rô Tô rô đại phẫn nộ Kim Cang, bên hướng Đông vẽ Kim cang Thủ Minh Vương tay cầm chày Kim Cang, bên phải Kim Cang Thủ Minh Vương vẽ Kim Cang tộc. Kim Cang câu minh phi bên trái vẽ Câu nga phạ đế Minh phi, bên Nam vẽ Bộ trực Kim Cang Đại bố úy. Bên phải non để 10 Đại Phẫn nộ Kim Cang như là: Nan Để Phẫn Nộ Kim Cang, Phỉ Tàng Phẫn Nộ Kim Cang, Tồi Thiên Phẫn Nộ Kim Cang, Khủng Bố Thiên Phẫn

Nộ Kim Cang, Tu Di Phẫn Nộ Kim Cang, Đảnnh Hành Phẫn Nộ Kim Cang, Bảo Phong Phẫn Nộ Kim Cang, Hàng Tam Thế Phẫn Nộ Kim Cang, Quang Minh Xí Thạnh Phẫn Nộ Kim Cang, bên Bắc vẽ Thanh bổng 10 Kim Cang như là: Thanh Bổng Kim Cang Mưu Trì Ca La Kim Cang, Tiếp Tì La Kim Cang, Đại Tiếu Kim Cang, Dõng Kiện Bộ Kim Cang, Cử Túc Bộ Kim Cang, Ma Hê Thủ La Bộ Kim Cang, Nhất Phích Lịch Kim Cang, Tồi Phục Kim Cang, Đại Bổng Kim Cang. Tây vẽ Nan Thắng 8 đại Kim Cang như là: Nan Thắng Kim Cang, Phẫn Nộ Kim Cang, Nan Trì Kim Cang, Khủng Bố Kim Cang, Cực Phẫn Nộ Kim Cang, Tam Thế Kim Cang, Thành Tựu Kim Cang, Đại Phẫn Nộ Kim Cang. Nếu muốn thắng địch và ác nhơn nơi đàn cửa mỗi cửa bên phải vẽ Kim Cang Khủng Bố Phẫn Nộ Bồ Tát, bên trái vẽ Quân Trà Lợi Kim Cang. Ngoài 4 cửa bên phải vẽ Thích Lịch Phẫn Nộ Kim Cang, bên trái vẽ Kim Cang Tỏa Phẫn Nộ Kim Cang, ở đầu hai vị Phẫn nộ Kim cang vẽ A Tu La Chủ Thiên, chư ma làm tướng sợ sệt hàng phục. Ở ngoài giới đàn vẽ các chúng chư Thiên dùng đồ hương, thời hoa, thiên hương, đồ ăn uống đèn để bốn bên đàn, cúng dường tất cả Bồ Tát Kim Cang, Chân ngôn, Minh chủ các Thánh giả đều dùng Bổn Tôn Chân ngôn phụng thỉnh, thỉnh xong hiến Ứ già cúng dường kết ấn tụng các Chân ngôn Thánh giả mỗi mỗi đều kết ấn Tam muội. Sau dần đệ tử vào đàn tán hoa tùy hoa đính vị nào tức trì Chân ngôn vị đó, xong thọ quán đảnh ở trong đại phẫn nộ mạn đà la này cầu các thắng nguyện phá các hoán địch đến đầy đủ thành tựu, do nhập đàn này tất cả bệnh tật quỷ mị tai nạn đều trừ diệt, ở trong đàn cũng được thành tựu các thuốc An thiện na nhật A Tu La”

_Lúc bấy giờ Kim Cang Bí Mật Chủ cho thấy các hữu tình đời vị lai vì muốn lợi ích an lạc mà nói Pháp thành biện các Mạn đà la dùng một ít thì giờ ngày tháng trì tụng, giữ giới thanh tịnh, bè bạn cũng vậy, tháng bạch nguyệt 1 hoặc 2 hoặc 3, 5, 6, 15 hoặc 14 lấy các ngày này khởi Mạn đà la hoặc trong thành, hoặc ngoài thành, hoặc trong chùa tu lạc, ở hướng đông bắc có hoa quả, cây cối xứ trong sạch. Ở tháng thần thông lập Mạn đà la như Kinh Cu Hê Đa: trừ địa tịnh địa phân vị xong nên vẽ Thánh Ca Nễ Phẫn Nộ Kim Cang Đồng Tử Mạn Trà La.Mạn Trà La này hay thành tựu tất cả việc có oai đức. Nếu hành giả đầy đủ các luật nghi như trong Tô Tất Địa Kinh và Tối Thắng Kinh dạy không bao lâu sẽ được thành tựu. Nếu có quỷ mị làm chướng nạn người tu hành phát ý niệm tụng do oai đức của Thánh Kim cang Đồng tử đều tẩu tán bỏ chạy. Nếu thấy Mạn đà la là được hoán đảnh, xong tức được Ma ma gia giới, sau theo thầy thọ Chân ngôn ấn khế nghi quỹ tức được thành tựu như trên đã nói thành tựu không có nghi.

_Lúc bấy giờ Kim Cang Thủ Bí Mật Chủ ngồi trong đại chúng mà bảo rằng: “Trong đời sau khi Mạt Pháp nếu có hữu tình tu pháp này nếu có kẻ giải đãi không đầy đủ luật nghi chân ngôn hoặc ác long tổn hại sấm sét, hoặc chư ma quỷ biến hiện các thân hình não loạn người trì tụng, quỷ bố đơn na, tinh khí quỷ hoặc ở cõi Trời các La Sát, các Mậu Thiên chúng hoặc tại núi Tu Di, các núi báu nơi trang nghiêm trên đỉnh núi, bờ sông cung điện, rừng, đồng, hồ, ao, biển, cây lớn v…v… các quỷ Cưu Bàn Trà và các sứ giả quỷ thần nếu làm chướng nạn rình tìm lỗi người trì tụng, nếu không y nghi quỹ tức bị các ma phá hại, Ta vì các loại hữu tình mà nói Pháp riêng khiến người trì tụng không bị các ma não hại. Ta Kim Cang Thủ Bồ Tát, vì thương xót hữu tình hiện Phẫn Nộ hình nói Chân ngôn Vương, do oai lực của chân ngôn tất cả Dạ Xoa, La Sát, Thiên chúng thấy Ta đều bị đại khủng bố, ở trong tất cả các Pháp thành tựu, trong tất cả chân ngôn phẫn nộ sứ giả, Ta là trên hết. Kim Cang Thủ Bồ Tát vì các hữu tình khó điều phục làm chướng nạn phải điều phục mà nói Chân ngôn ở trong Tam muội mà hiện thân này từ trán phát ra.

Đây là Chân ngôn vô tỷ đại oai đức, đại phẫn nộ, đại bố úy, đại danh xưng, vì hộ vua và Chánh Pháp, Ta Bí Mật chủ nói, pháp Thánh Ca Nễ Kim Cang Đồng tử ở trong Pháp này làm Tức tai, Tăng ích, Kính ái, Hàng phục …Nếu có kẻ ở trong Phật Giáo khởi Tà Kiến, khởi Tâm sân độc hoại Chánh Pháp thì nên tác Tâm Mãnh Lợi làm Pháp Giáng Phục. Nếu kẻ bị Giáng Phục ấy chịu các khổ não mà muốn khiến cho tiêu trừ thì nên dùng Nhũ Mộc làm Hộ Ma liền được Tức Tai (đứt trừ tai nạn).

Ta lại nói ấn khi cầu Tất địa hay thành tựu tất cả việc gia trì các vật thành tựu. Chân Ngôn là:.

“Úm ca nể cu rô đà tát phạt tát đát phạ là nĩnh yết ra ra khất sát ra khất sái tát phạ nại ra vĩ dã ni sa bà ha”

OṂ_ KAṆI-KRODHA SARVA-SATVA BHAYAṂ KARA RAKṢA RAKṢA _ SARVA DRAVYAṆI _ SVĀHĀ

_Tắm rửa ấn chú. Như độc cổ ấn hai ngón cái đều nhập vào lòng bàn tay chắp cổ tay lại.

“Úm ca nễ cu rô đà tát phạ tát đát phạ bà dã bát ra na sa nẵng ca lê tất nẫm ninh bát ra duệ tha ta ha”

OṂ_ KAṆI-KRODHA SARVA SATVA BHAYA PRADASNANA KARE SIDDHIṂ ME PRAYECCHA (?PRAYĀCCHA) SVĀHĀ

_Đạo Tràng tảo địa chân ngôn:

“Úm ca nễ ma ha dã hồng’

OṂ_ KAṆI MARAYA _ HŪṂ

_Phi cầu thành tựu phược nan điều giả ấn. Như Căn bản ấn hai ngón cái giao trong lòng bàn tay tức thành.

“Úm ca nễ thú sái dã tát phạ nô sắt tra nản đà dã nản đà dã hồng phát tra”

OṂ_ KAṆI ŚUṢAYA SARVA NUṢṬA (?DUṢṬA) BANDHAYA BANDHAYA HŪṂ PHAṬ

Quảng đại Kim Cang Tâm ấn. Như Độc cổ ấn hai ngón cái cùng co trong lòng bàn tay.

Quảng đại Kim Cang Tùy Tâm ấn. Như Tâm ấm hai ngón út đứng thẳng còn gọi là Liên hoa Kim Cang ấn.

Tối thắng tâm ấn. Như Tối thắng ấn co hai ngón út đầu dựa nhau tức thành. Nếu trong nhà có các nạn không tốt kết ấn này niệm tụng tức tiêu trừ.

Tối thắng tùy tâm ấn. Như Tối Thắng tâm ấn duỗi hai ngón vô danh và hai ngón út. Ấn này hay thành biện tất cả sự nghiệp nhập cung A Tu La thời dùng ấn này có đại oai lực.

Đại câu ấn. Hai tay xoa nhau hai ngón trỏ cong như câu tức thành, ấn này hay triệu tất cả chúng sanh trong tam giới. Nếu triệu A Tu La nữ trong bảy ngày tức lại.

Giải Nỏa chỉ nể quỷ ấn. Như Độc cổ ấn duỗi hai ngón út hai ngón trỏ đầu dựa nhau 6 ngón kia nơi xoa hai ngón cái hơi mở ra qua lại, nếu không giải Nỏa chỉ nể hay trừ Địa cư tất cả quỷ mị, kết ấn dùng Căn bản chú.

Điều phục nhất thế long ấn. Như độc cổ ấn co ngón cái vào lòng bàn tay hai móng đâu nhau tưởng long kia tại đầu móng cái tức thành ấn này phục các Long làm mưa ngưng mưa, tất cả rồng thấy ấn này như Kim Xí Điểu. Long nữ thấy ấn này bỏ chạy xa, ấn này hay trừ tất cả độc trùng cắn mổ do đại lực ấn không bị thương hại nếu bị thương hại mau tiêu diệt.

Khu Tẫn nhất thiết nan điều phục hữu tình ấn. Hai tay xoa bên trong hai ngón cái mặt dựa nhau. Ấn này có đại oai lực các quỷ thần không thuận giáo sắc tức bị đuổi đi dùng Căn bản chú.

Dùng Phong ấn hộ tư thân, Tường ấn hộ tha thân.Dùng Căn bản chú, Tâm chú, Tùy tâm chú hay mở núi phá cung A Tu La xua đuổi tất cả kẻ ác.

Lại Pháp lấy Yên chi viết tên người ta trong lòng bàn tay hơ lửa tụng chú thêm tên kẻ kia chốc lát kẻ kia tức đến.

Lại Pháp nếu trì Căn Bản chú mãn 10 vạn sau lấy An Tất hương làm 10 vạn hoàn hộ ma tất cả Dạ Xoa nữ với Tỳ Xá già nữ đều lại tùy ý sai khiến.

Lại Pháp trước tượng phẫn nộ lấy tro thiêu tử thi làm hình quỷ vẽ tên nơi tim hình để trước tượng phẫn nộ ngồi kết Ba la, đốt An tất hương hộ ma 7 đêm mỗi đêm tụng 1.000 biến mỗi biến mỗi thiêu tức triệu được quỷ thần lại tùy ý sai khiến.

Lại Pháp muốn đuổi kẻ ác ra khỏi giới, lấy lúa hộ ma ba ngày ngày 3 thời thời

1.008 biến nhất biến nhất thiêu tức được.

Lại Pháp chỗ có tai nạn khủng bố tụng chú 8.000 tức tiêu trừ.

Lại Pháp lấy cơm hòa bơ trước tượng hộ ma trong nhà đồ ăn uống vô tận.

Lại kết Căn bản ấn trước tượng tụng trong chú thêm tên người kia mãn 108 biến trong trăm các loại hữu tình kia đều lại hàng phục.

Lại Pháp muốn vào lấy phục tàng. Tụng chú 1.008 biến hộ trừ các chướng nạn phục tàng không biến tùy ý lấy.

Lại thiêu các hương hộ ma lấy 7 trái Tỳ Lê Lặc đốt lấy tro lấy củi thi đà lâm lụa hòa tro làm hình người. Ngồi trên hình trước tượng niệm tụng 3 ngày ngày 3 thời thời 1.008 biến tất cả Thiên long bát bộ quỷ thần cần triệu đến lại sai đủ các việc tùy ý.

Lại lấy muối hòa Giới tử hộ ma 7 đêm, đêm tụng 1.008 biến oan gia tức hàng phục.

Lại Pháp lấy dầu mè, cánh mễ hòa bơ mật hộ ma tụng 1.008 biến cầu gì đều được.

Lại Pháp trong thành ấp tụ lạc có bệnh tật nào nước niệm tụng 7 đêm, đêm 1.008 biến tật bệnh tức trừ.

Lại Pháp bị trúng các độc gia trì trong nước uống tức được trừ diệt.

Lại muốn cầu tài bảo, mặc đồ sạch trước tượng niệm tụng để một đàn nhỏ thiêu An Tất hương tụng vạn biến tức được tài bảo như ý.

Lại gia trì kiếm 7 biến chặt nơi đất bị ếm đối, pháp kia tức trừ.

Lại Pháp muốn được nhiều tiền, an tượng bên bờ sông biển trước tượng lấy hoa sen hòa bơ mật hộ ma tụng 10 vạn biến mỗi biến mỗi thiêu tức được như ý.

Lại pháp trước tượng chuyên tâm tụng 30 vạn biến tức thấy Thánh giả, cầu gì đều được.

Lại Pháp trừ mưa nhiều, lấy Bạch giới tử gia trì 108 biến mỗi biến mỗi thiêu ném lên hư không tức ngưng.

Lại Pháp lấy tử thi đàn ông chưa rã nát ở trong thi đà lâm hoặc nơi ngã tư đường, dùng dược tá lấy nước rửa khiến dược tá trong bụng ác vật ra hết, lấy nước hương tắm khiến cho sạch sẽ lấy hương xoa thân lấy lụa ván thân lại đeo các tràng hoa ,lấy cây Khư đà ra làm đinh tụng chú 7 biến gia trì cây đinh đóng nơi bên đầu, lấy tóc quấn nơi đinh, hành giả ngồi nơi tâm tử thi mặt xây về Đông khởi từ tâm dõng mãnh không sợ sệt, 4 góc nên để 4 người cầm kiếm, hành giả lấy một ít bột thiết lấy muỗng mẻ bỏ vào miệng tử thi, liên tiếp niệm tụng cho đến khi tử thi le lưỡi, lấy đao bén cắt lưỡi, tay phải cầm lấy, lưỡi biến thành kiếm màu như hoa sen xanh, cùng quyến thuộc bay trên hư không làm vua Trì Minh Thiên sống lâu một đại kiếp, mạng chung sanh trong cung điện Kim Cang Thủ Bồ Tát.

Lại có Pháp. Lấy gỗ Cát Tường Hộ Ma. Tụng Chân Ngôn 1008 biến, một biến thì một lần ném vào lửa thiêu đốt liền được tất cả Người hàng phục.

Lại Pháp nơi Thi Đà lâm cùng quỷ giao dịch buôn bán Ma ha trà đa cùng quỷ, lấy thuốc trường sanh An đạt na được bảo kiếm phục tàng kim ngân thất bảo, khi làm Pháp dùng Kim Cang Đồng Tử Chân ngôn hộ trì thân và bè bạn khiến được vô ngại không bị quỷ huyễn hoặc, chỗ cầu đều được thành tựu.

Lại Pháp lấy 4 bình đất không đen lấy nước chảy trong sông, đổ đầy bình bỏ một ít hương ít thuốc trước tượng tụng chú gia trì 108 biến rải trên đảnh mình hoặc người, do thiếu sót không hiệu nghiệm bị các quỷ não loạn các loài quỷ ác phá , do làm Pháp này các ma bỏ chạy phước đức mà thành tựu.

Lại gia trì nước hương 1.008 biến rảy nơi thân người bị rét tức lành.

Lại nơi bờ sông biển sạch sẽ lấy cát làm tháp 1.008 cái bằng gang tay Phật tùy lực cúng dường tháp mỗi tháp tụng 1.008 biến, cầu gì đều được.

Lại lấy lông đuôi công một cái gia trì 108 biến nếu người bị độc dùng lông đó phất nơi thân tức trừ diệt.

Lại Pháp lấy đất mũi trùng đồ một đàn tròn nhỏ ngồi trên đó tụng một vạn biến tức tiên thành tựu, sau đó không cần chọn ngày sau 7 ngày niệm tụng mỗi ngày 1.008 biến tức được tiền vàng một ngàn.

Lại tụng Chân ngôn nhất biến nhất kết hoặc rải nước hành bộ thân hai biến hộ 4 hướng ba biến hộ đồng bạn 4 biến hộ mạn đà la.

Lại hắc nguyệt ngày 08 một ngày đêm không ăn lấy sữa bò một con cùng màu lấy Cù Ma di chưa rớt xuống đất hòa đất làm hình đồng tử làm một tiểu đàn để tượng ở trong quảng đại cúng dường trước tượng tụng 10 vạn biến tượng tức động hoặc hiện các điềm lạ tức biết Pháp thành, các việc đều thành tựu. Kim Cang đồng tử trong mộng hiện thân cho biết việc nên làm không nên làm.

Lại Pháp lấy Huân giáng hương hộ ma 5 ngày 1 ngày 3 thời thời 1.008 biến tức được tiền vàng một trăm.

Lại pháp hắc nguyệt hắc nhật một ngày đêm không ăn lấy Giới tử hòa bơ hộ ma tụng 1.008 biến mỗi biến mỗi thiêu tức được một ngàn con trâu.

_Lúc bấy giờ Kim Cang Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát vì lợi ích an lạc các hữu tình nói Nghi Quỹ Phổ Thông, vì đời vị lai các người tin trọng tu hành ham thích đại thừa và tưởng những người thiếu trí huệ phương tiện mau tập được phước đức trí huệ tu hành Chân ngôn. Vì hộ trì Chánh Pháp Đế Vương, vì gia trì nhân dân quốc thổ không có tai họa được các tướng phước đức, do đó mà nói môn Chân ngôn vi diệu này.

Thời Kim Cang Thủ Bồ Tát tức từ my gian phóng ra ánh sáng chiếu chạm, gia trì

Thánh Ca Nễ Phẫn Nộ Kim Cang Đồng Tử xong, liền bảo hàng Y Xá Na, Phạm Vương, Ma Hê Thủ La, nhóm chư Thiên rằng:”Các Ông nên hộ và thọ lãnh đại Phẫn nộ Minh Vương Kim Cang Đồng Tử Tức tai Tăng ích Hàng phục Kính ái nhập cung A Tu La, An Đát Na, Đằng Không (bay trên hư không), các Pháp thành tựu. Đẳng Nghi như trên, các ông hộ giúp mau khiến thành tựu Pháp của Thánh Ca Nễ Phẫn Nộ Kim Cang Đồng Tử này, không nên sanh nghi hoặc như pháp phụng hành.

_Ta nay nói Bố sa thiết Pháp:

Đinh đóng nơi ghe thuyền, sắt nơi thân người đánh giặc …v…v…; sắt dây xích vòng sắt con cháu đeo sắt trên thân voi, sắt nơi giường nằm, sắt đao kiếm (đã giết người) đinh đóng cửa sắt nơi cung, nỏ sắt nơi tán cái, sắt cây giáo, sắt cối giã thuốc, sắt làm ngựa sắt móng ngựa, sắt đầu mũi tên, sắt các thiên tượng, tượng nha xung thiết, sam tử thiết, các loại sắt trên bằng nhau làm thành chày kim cang luân, câu, kiếm, búa, bát v…v…

Xích dài một lượng tay Phát, bát vị sa 12 chỉ chày 16 chỉ, câu 12 chỉ, luân 1 trượng (xung quanh có lửa), Hùng hoàng 5 lượng thượng phẩm, 3 lượng trung phẩm, 1 lượng hạ phẩm, các loại thuốc khác cũng vậy. Hùng hoàng 1 lượng, Thư hoàng 2 lượng, An thiện na 5 phân (màu sữa) bơ 7 lượng dùng ngũ tinh mà mài Thư hoàng Hùng hoàng dùng sữa màu ngựa hoàng dùng bơ dùng nước hương rải lên (?còn thiếu).

THÁNH CA NỄ PHẪN NỘ KIM CANG ĐỒNG TỬ

_Hết_