KINH BỒ ĐỀ TRƯỜNG TRANG NGHIÊM ĐÀ LA NI

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là Đại Quảng Trí_ Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm ngự tại khu vườn lớn Quảng Bác trong đại thành Phiệt La Nhiếp Tư cùng với chúng Bật Sô gồm năm ngàn người đến dự, đều là bậc Đại A La Hán đã hết các Lậu, đã làm xong các việc cần làm, chờ được lợi của mình để cắt đứt các Hữu Kết. Lại có Bồ Tát Ma Ha Tát gồm năm trăm người đến dự.

Bấy giờ vào ngày 15 có trăng tròn, Đức Thế Tôn ngồi nói Pháp. Chúng Hội ấy có vô lượng câu chi na dữu đa trăm ngàn Hữu Tình, nhóm Bà La Môn, Sát Lợi, Phạm Chí, Ni Kiền Tử… với Ngoại Đạo Hý Luận Huyễn Thuật khác . Kẻ cư ngụ ớ rừng Thi Đà mặc áo vá, trì Ngưu Giới (Giới luật thờ bò). Nhóm ở sơn cốc trì Cấm Giới… lại cùng với Thiên Chúng đều ngồi trong Chúng Hội ở trước mặt Đức Phật.

Thời Đại Chúng Hội có kẻ nào thuộc Tà Kiến, Dị Đạo, tâm ôm ấp nỗi nghi ngờ thì Đức Như Lai thương xót đều an ủi hết và để cho thoải mái hỏi mọi việc

Lại có hàng Trời, Rồng, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già… trước sau vây quanh rồi ngồi.

Lại có Thiên Đế Thích với Đao Lợi Thiên Tử, Thiên Chúng và trăm ngàn quyến thuộc trước sau vây quanh nơi Đức Phật ngự.

Lại có Phạm Vương với Sa Ha Thế Giới Chủ, Phạm Chúng Thiên Tử và trăm ngàn quyến thuộc đều đến tập hội

Lại có nhóm Nhật Nguyệt Thiên Tử, Bảo Hiền, Mãn Hiền, Hiền Lực Thiên … và chúng Đại Dược Xoa Tướng với Đại Tự Tại Thiên, Na La Diên Thiên, Diệm Ma Thiên, Thủy Thiên, Câu Vĩ La Thiên, bốn Đại Thiên Vương, Cát Tường Thiên Nữ, Biện Tài Thiên Nữ, Ha Lợi Đế Mẫu, Thương Khí Ni Thiên Nữ, Hoa Xỉ Thiên Nữ, 500 đứa con của Ha Lợi Đế đều cùng quyến thuộc ngồi trong Chúng Hội.

Lại có Sa Già La Long Vương, Nan Đà Long Vương, Ô Ba Nan Đà Long Vương và vô lượng trăm ngàn chúng Rồng vây quanh

Lại có Khẩn Na La Vương, Ma Hô La Già Vương và vô lượng quyến thuộc trước sau vây quanh tác cúng dường lớn rồi trụ nghe Pháp.

Đại Chúng Hội ấy có vị Bà La Môn tên là Tỳ Nữu Đạt Đa (Viṣṇudatta) trụ ở thành Ba Tra Ly Tử . Bà La Môn ấy có nhiều tiền tài, của báu , giàu có vào hàng cự phú… sánh ngang với hàng Tỳ Sa Môn. Ba La Môn ấy đa văn, thông triết, Trí Tuệ, suy xét thâm sâu, chân thành tu Thiện Phẩm, ý vui tin trong sạch, rất khéo quy y Tam Bảo.. là bậc tối vi đệ nhất trong hàng Ưu Bà Tắc.

Vị Bà La Môn ấy vì không có con cái nên ngày đêm suy nghĩ như vầy: “Nếu không có con tức sẽ sinh vào nẻo nào mà lại cắt đứt giòng tộc của ta?”.

Bà La Môn lại tác suy tư: “Đại Sư Phật Thế Tôn tức là cha của ta, ta là con của Phật. Diệu Pháp chân chính là mẹ của ta. Tăng Già Thánh Chúng là anh em của ta. Đời này có hân hạnh gặp được Đại Cát Tường với đời tiếp nữa. Nay ta hỏi Đức Phật Thế Tôn nên tu Pháp nào ? Do ta tu hành một Pháp thâu nhiếp tất cả căn lành, hồi hướng nơi Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề, luôn luôn gieo mầm giống Tam Bảo vĩng viễn chẳng đoạn tuyệt. Do Nhân Duyên của Phước này được có con cái. Nay ta muốn hỏi Đức Thế Tôn nên hành Pháp nào?”

Khi ấy, Tỳ Nữu Đạt Đa Đại Bà La Môn đi đến nơi Đức Thế Tôn ngự, nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, chắp tay lễ Phật rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn hay dùng một Pháp gom chứa tất cả căn lành, ấy là chứng được Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề, tức thành cộng với các căn lành không tận của Tam Bảo khiến cho con có được con cái”

Đức Thế Tôn bảo rằng: “Lành thay! Lành thay Đại Bà La Môn! Ông hay hỏi nghĩa như vậy! Nay ông hãy lắng nghe! Hãy tác ý cho thật khéo! Nay Ta vì ông mà rộng xưng tán, phô bày

Này Đại Bà Môn! Có Bồ Đề Trường Trang Nghiêm Đà La Ni Đại Giáo Vương, do Đà La Ni này gieo trồng tất cả căn lành, hay mãn tất cả ý nguyện.

Ta nhớ về đời quá khứ, bên ngoài của Đông của thành Bà Tra Ly Tử có một khu vườn lớn. Vườn đó tên là A Tô Ly Viên , bên trong có một nữ La Sát cư ngụ, tên là Hoa A Tô Ly. Nữ La Sát ấy có bẩm tính bạo ác uy nộ, cướp đoạt tinh khí của hết thảy trai, gái, đồng nam, đồng nữ trong một ngàn do tuần. Người dân trong thành Ba Tra Ly Tử thường bị kinh sợ. Lòng rất lo sợ cùng ngó nhau, cùng nói là: “Phải dùng phương tiện nào đây?”

Thời chúng đó có nhiều người già cả bảo với mọi người là:“Các người hãy lắng nghe! Chúng tôi nghe nói có Đức Phật ra đời. Đức Phật ấy hiệu là Diệu Quang Tràng Như Lai Ứng Cúng Chính Biến Tri. Chúng ta cần phải đến nôi Đức Phật Thế Tôn ấy , hỏi xin Đức Phật Thế Tôn cứu tế nạn lo sợ của chúng ta”

Thời các nhân chúng bạch với các bô lão rằng: “Nay Đức Thế Tôn ngự tại chốn nào?”

Các bô lão đáp rằng:”Nay Đức Thế Tôn ngự tại tụ lạc Bán Già La

Các nhân chúng đó lại bạch với các bô lão rằng: “Chúng tôi phải dùng phương tiện nào?”

Các bô lão bảo rằng: “Chúng ta quay về, có thể ở nơi trang sạch, dùng Cồ Ma Di (phân bò) hoà với đất xoa đắp làm một cái Đàn vuông, bốn phương ngay ngắn, rải các tạp hoa, để 4 lò hương, 4 bình nước thơm với 4 cái lá đựng thức ăn, thắp 4 chén đèn. Lại lấy một bình Tần Già chứa đầy nước thơm, lấy một Xỉ Mộc (cây tăm xỉa răng) để ở trên bình. Cần phải khải thỉnh Đức Như Lai ấy rằng: “Nguyện xin Đức Thế Tôn, ngày mai, vào giờ ăn hãy giáng lâm chốn này. Đức Như Lai ắt biết việc quá khứ, hiện tại, vị lai. Đức Như Lai bạt tế tất cả Hữu Tình bị đọa nơi nẻo hiểm ác. Thường khiến giải thoát khỏi nẻo Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sinh”

Đức Như Lai ắt sẽ giáng phó vào giờ ăn, dùng Đại Thần Thông và các quyến thuộc đi đến thành Ba Tra Ly Tử

Thời các nhân chúng nghe lời này xong. Mọi người đều đắp một nơi trong sạch cao hiển. Dùng Cồ Ma Di hòa với đất xoa tô Đàn. Dùng mọi loại hoa rải trên Đàn ấy, nghiêm sức Hiền Bình, bày mọi thứ thức ăn uống, hương xoa bôi, hươ đốt, thắp đèn đặt ở bốn phương. Mọi thứ âm nhạc, vàng, bình báu Tần Già trang nghiêm chứa đầy nước thơm, để Xỉ Mộc ở trên bình, đặt chính giữa Đàn, dùng âm thanh hòa nhã, cao giọng tác lời xướng này:

“Cúi đầu quy mệnh Diệu Quang Tràng Như Lai Thế Tôn  Ứng Chính Đẳng Giác

Cúi đầu quy mệnh Lân Mẫn Nhất Thiết Hữu Tình Đại Mâu Ni Thế Tôn

Cúi đầu quy mệnh Kỳ Đặc Pháp Tính Phật Thế Tôn.

Nguyện xin bạt tế chúng con là chúng sinh đang chịu khổ. Nguyện xin ngày mai , vào bữa ăn, hãy đến nhận vật cúng của con, an ủi chúng con, tất cả Hữu Tình. Làm nơi theo về, làm chỗ nương dựa, gây tạo nẻo lành. Giải thoát nơi có nạn hiểm ác rất là đáng sợ cho chúng con”

Lúc Đại Nhân Chúng vừa mới phát lời này thời đất ở nơi ấy chấn động theo sáu cách. Bình báu Tần Già nghiêng đổ xuống đất, liền thành ao hoa sen lớn, trong ao đó tràn đầy nước tám Công Đức màu nhiệm của cõi Trời. Nước ấy: thơm tho, trong sạch, chẳng lạnh chẳng nóng khiến người thích ý. Trong ao nước ấy có mọi loại hoa, ấy là: hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng tràn đầy bên trong ao đó, cát vàng trải đất, bốn đường đi bày hàng báu , dùng mọi loại báu xen kẽ trang nghiêm.

Tức Xỉ Mộc (tăm xỉa răng) ấy biến làm cây báu cao sáu do tuần, rộng rãi ngang bằng đến bốn do tuần. Rễ, cọng, cành, lá, hoa, quả của cây ấy đều do bảy báu tạo thành

Lại ở chốn ấy, mặt đất rộng rãi nghiêm tịnh, mỗi mặt đều cao 12 do tuần thành một Đại Mạn Trà La. Chốn ấy khiến người yêu thích, xinh đẹp, đoan nghiêm. Nơi nơi đều có mọi loài hoa trên bờ dưới nước. Ở trên cây hoa có mọi loài chim, Anh Vũ, Khổng Tước, Ca Lăng Tần Già Cộng Mệnh với các loài chim Cát Tường khác. Mỏ vàng, tóc vàng, lông mao, lông vũ đều là bảy báu tạo thành, phát ra âm thanh hòa nhã

Khu đất ấy có mọi thứ cây hoa trang nghiêm, ấy là: cây Đa Ma La, cây hoa Chiêm Bặc, cây Ba Tra La, cây Vô Ưu, cây A Đê Mộc Đa Ca, cây Tô Ma Na, cây Ca Nam Ma, cây Nê La, cây Đại Nê La, cây Khiết Nhũ La, cây hoa Tường Vi, cây Chỉ Lam Noa Ca, cây Dữu Thể Ca, cây Tín Noa Ca Phộc Ly…. Đều là thần lực gia trì của Diệu Quang Tràng Như Lai Bổn Nguyện Bồ Đề Trường Trang Nghiêm Đà La Ni làm đại thần biến

Thời nhân chúng của thành Ba Tra Ly Tử sinh tâm đặc biệt lạ kỳ, cùng nhau nói rằng:“Nay đã hiện ra sự kiện này, Tướng đại thần thông đã ứng hiện trước tiên. Uy lực của ai ? Thần thông của ai ? Ở Thiệm Bộ Châu này hiện lợi ích lớn, hiện công đức lớn nên ở Thế Gian hiện ra điềm lành này cho các Hữu Tình thành lợi ích lớn”

Thời nhân chúng ấy cùng nhau nói rằng:“Chúng Ta nên đi về chuẩn bị mọi thứ thức ăn uống thù thắng, ngày mai thỉnh Đức Phật để cúng dường rộng lớn”

Thời nhân chúng ấy đều quay về nhà , đêm ấy chuẩn bị mọi thức ăn uống, màu sắc, mùi thơm, vị ngon ngọt, hương, hoa, hương xoa bôi, hương bột, phướng, phan, âm nhạc rồi cùng với nhiều quyến thuộc đến đứng giữa đường chờ đón Đức Thế Tôn.

Thời Diệu Quang Tràng Như Lai ngự tại đại tụ lạc Bán Già La cùng với Đại Chúng Hội nói Pháp giáo hóa. Ở trước mặt Đại Chúng đột nhiên hiện cái bình nước Tần Già cùng với tăm xỉa răng do bảy báu tạo thành.

Khi ấy Đức Thế Tôn nhìn thấy xong, mỉm cười , liền duỗi cánh tay màu vàng ròng được trang nghiêm bằng trăm ngàn phước .. lấy cái bình Tần Già với tăm xỉa răng rồi lặng yên mà trụ

Bấy giờ Đại Chúng nhìn thấy việc này xong, đều sinh tâm đặc biệt lạ kỳ khen rằng:

Thật chưa từng có! Hiện điềm lành này, chẳng biết phương nào muốn nghinh thỉnh Đức Thế Tôn?”

Lúc ấy trong Chúng có một vị Bồ Tát Ma Ha Tát tên là Diệu Thanh Tịnh Tuệ đến nơi Đức Phật ngự, cúi đầu lễ bàn chân của Phật , nhiễu quanh theo bên phải ba vòng rồi bạch Phật rằng:

”Thế Tôn! Điềm lành này từ đâu mà đến? Hiện ra bình nước Tần Già với tăm xỉa răng? Phụng Thỉnh Đức Thế Tôn diễn nói”

Đức Phật bảo: “Bình Tần Già với tăm xỉa răng đến từ đại thành Ba Tra Ly Tử

Lại bảo Diệu Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát rằng:“Ông có thể tính toán rồi đi theo hầu Ta. Dùng đại thần lực, sáng sớm ngày mai sẽ vào đại thành Ba Tra Ly Tử”

Thời Diệu Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát Ma Ha Tát nghe lời đó xong, tìm hiểu tính toán rồi bảo các chúng Thanh Văn, chúng Bồ Tát có đại thần thông, hay tác Thần Cảnh Thông có thể nhận sự trù tính này, sáng sớm ngày mai vào thành Ba Tra Ly Tử Thời Diệu Thanh Tịnh Tuệ Bồ Tát trù tính khắp xong liền thỉnh Đức Thế Tôn.

Khi ấy vào lúc sáng sớm Đức Thế Tôn chỉnh trang quần áo ngay ngắn, dùng đại uy nghiêm, dùng Đại Quyến Thuộc, dùng Đại Thần Lực Du Hý gia trì cùng với Đại Chúng nương theo hư không đi.

Trời, Rồng, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già tấu đại âm nhạc . đem mọi thứ hương, hoa, hương xoa bôi, hương bột, quần áo, vật nghiêm sức ở trong hư không , cúng dường Đức Phật

Do Thần Thông của Đức Phật nên trong chốc lát đã đến đại thành Ba Tra Ly Tử, từ hư không hạ xuống nơi có Đại Mạn Trà La rộng rãi nghiêm tịnh, ngồi trên tòa Sư Tử . Đại Chúng ấy mỗi mỗi đều tự nương theo hóa cung điện mà đến hội tọa

Thời nhân chúng trong thành, do sức uy thần của Đức Phật, đều cầm mọi thứ cúng dường Đức Thế Tôn với Bồ Tát, chúng Thanh Văn, chúng tám Bộ Trời Rồng của Đại Chúng ấy đều khiến ngồi ăn mọi thứ thức ăn uống có mùi vị thơm ngon, màu sắc đẹp đẽ, ngát hương thơm … thoải mái ăn uống đầy đủ.

Khi Đại Chúng ăn xong thì xúc miệng, sửa soạn quần áo , dùng đại thần thông lại dùng cúng dường, nhiễu quanh ba vòng đều ở trước mặt Đức Phật , ngồi theo thứ tự. Liền đem việc trên bạch Phật rằng:“Thế Tôn! Ở bên ngoài cửa Đông của thành này có khu vườn tên là A Tô Ly, Ở trong khu vườn ấy có một nữ La Sát tên là Hoa A Tô Ly , tình tình bạo ác, thường đoạt tinh khí của trai , gái, đồng nam, đồng nữ. Ngày đêm thường ôm tâm hãm hại. Nguyện xin Đức Thế Tôn mở bày phương tiện để trừ bỏ tai hại này”

Khi ấy Diệu Quang Tràng Như Lai an ủi Đại Chúng, lặng lẽ mà trụ, thị hiện mỉm cười. Từ diện môn của Đức Phật phóng ra mọi thứ ánh sáng. Dùng ánh sáng này chiếu diệu ba ngàn Đại Thiên Thế Giới với chiếu rọi vườn A Tô Ly , nữ La Sát với trăm ngàn quyến thuộc. Do sức uy thần của Đức Phật khiến cho Khu vườn ấy bị thiêu đốt như một đám lửa. Nnữ La Sát ấy với các quyến thuộc chạy trốn khắp bốn phương, buồn than kêu khóc. “Chúng con biết nương theo ai? Ai sẽ cứu con?”

Lúc đó trong thành có các Thiên Chúng ở trong hư không phát ra tiếng nói, bảo rằng:“Các ngươi có thể đến nơi Đức Diệu Quang Tràng Như Lai ngự, cúi đầu quy y , khiến cho ngươi đạt được sự an vui”

Thời nữ La Sát Hoa A Tô Ly ấy với trăm ngàn quyến thuộc vội vã đến nơi Phật ngự, cúi đầu mặt lễ bàn chân của Phật rồi bạch Phật rằng: “Nguyện xin Đức Thế Tôn cứu con! Nguyện xin Đức Bạc Già Phạm cứu con! Nguyện xin Đức Tu Già Đà (Sugata: Thiện Thệ) cứu con! Bạch Đức Thế Tôn! Từ nay về sau con không dám làm hại các Hữu Tình, chẳng dám xâm não Hữu Tình nữa”

Thời Đức Diệu Quang Tràng Như Lai lặng yên hứa nhận. Liền nhập vào Bồ Đề Trường Du Hý Thần Thông Gia Trì Tam Ma Địa. Do vào Tam Ma Địa này cho nên chiếu diệu tất cả cõi Phật ở mười phương. Tất cả Như Lai trong cõi ấy thảy đều hiển hiện và nghe được âm thanh nói Pháp vì Đại Chúng

Khi Đức Diệu Quang Tràng Như Lai nói Bồ Đề Trang Nghiêm Đà La Ni thì Như Lai trong mười phương thế giới đều khen rằng: “Lành thay! Lành Thay! Diệu Quang Tràng Như Lai khéo nói Bồ Đề Trường Trang Nghiêm Đà La Ni Giáo Vương khiến điều phục nữ La Sát Hoa A Tô Ly cùng với quyến thuộc, an lập mười Nghiệp Đạo lành, và khiến cho các nhân chúng được địa Bất Thoái Chuyển, đặt vào nẻo lành”

Tức đất của cái thành ấy đều được bảy báu tạo thành với tuôn mưa bảy báu. Người dân của cõi Thiệm Bộ Châu ấy đều giàu có an vui.

Này Đại Bà La Môn! Ngay lúc bấy giờ thì Ta là Bà La Môn Đồng Tử mới được bảy tuổi, nghe Đà La Ni này, ở trong Phật Giáo được sinh tịnh tín, liền chứng Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề.

Đại Bà La Môn! Hoặc có sự do dự sinh nghi. Thời xưa kia. Nữ La Sát Hoa A Tô Ly nào phải ai khác mà chính là thân của ông vậy. Tại sao thế? Khi ông là nữ La Sát Hoa A Tô Ly thời gây tổn hại cho chúng sinh, không có tâm Từ nên phải trải qua vô lượng kiếp bị đọa ở nẻo ác

Đại Bà La Môn đừng sinh nghi hoặc! Ngay lúc ấy, nhân chúng trong thành Ba Tra Ly Tử, nay là Trời, Rồng, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La đến vân tập tại đây vậy.

Đại Bà La Môn đó, hoặc sinh do dự, hoặc sinh nghi hoặc. Ngay lúc bấy giờ, trăm ngàn quyến thuộc của nữ La Sát … chẳng nên thấy như vậy. Tại vì sao? Vì trong Tập Hội của Ta thì họ chính là nhóm Bà La Môn, Sát Lợi, Phạm Chí, Ni Kiền Tử với Ngoại Đạo Hỳ Luận Huyễn Thuật khác, kẻ ở trong rừng Thi Đà mặc áo vá trì Ngưu Giới, kẻ ở trong sơn cốc trì Cấm Giới

Khi ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai nói nhân duyên xa xưa xong, liền lặng yên an trụ

Thời tất cả Đại Chúng nghe nhân duyên xa xưa này đều sinh tâm đặc biệt lạ kỳ. Đem mọi thứ hương, hoa, hương xoa bôi, hương bột, vòng hoa, quần áo, phướng, phan đi đến nơi Đức Thế ngự mà làm cúng dường. Nhiễu quanh theo bên phải ba vòng, cúi đầu mặt lễ bàn chân của Phật rồi nói rằng: “Nguyện xin Đức Thế Tôn nói Bồ Đề Trường Trang Nghiêm Đà La Ni Giáo Vương này. Nguyện xin Đức Thế Tôn nói! Nguyện xin Đức Thiện Thệ nói Đại Minh Vương này khiến cho tất cả Hữu Tình tác đại quang minh, hay mãn các nguyện của tất cả Hữu Tình ở đời mạt thế”

Lúc đó Đức Thế Tôn nghe Đại Chúng thỉnh xong, lặng yên an trụ nhận lời thỉnh cầu, mỉm cười. Sau khi mỉm cười thì nơi diện môn của Ngài phóng ra mọi loại ánh sáng chiếu diệu mười phương thế giới. Chiếu diệu xong thì tất cả chư Phật trong Thế Giới ấy thảy đều hiển hiện, lại nghe các Như Lai ấy nói Ngữ Ngôn của Pháp. Ở trong khu đất này liền sinh cây bảy báu. Rễ, cọng, cành, lá, hoa, quả của cây ấy rất thù thắng, màu nhiệm của cõi Trời, thích ý, an vui nhận dùng… Nay ở cõi Thiệm Bộ Châu , cây ấy hiện đại thần thông gia trì.

Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi Đồng Chân Bồ Tát thấy Thần Thông này với thấy Đức Như Lai mỉm cười. Liền đi đến nơi Đức Phật ngự, cúi đầu mặt lễ bàn chân của Phật, nhiễu quanh Đức Phật ba vòng, chắp tay hướng Phật rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nguyện xin nói Bồ Đề Trường Trang Nghiêm Đà La Ni Giáo Vương. Nguyện xin Đức Thiện Thệ nói để cho tất cả Hữu Tình làm lợi ích lớn, nuôi lớn tất cã căn lành đã gieo trồng”

Khi ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai nhận lời thỉnh cầu của Văn Thù Sư Lợi Đồng Chân Bồ Tát. Liền nhập vào Quán Phật Tam Ma Địa . Do vừa mới vào Tam Ma Địa này, trong khoảng sát na thấy tất cả chư Phật trong các cõi Thế Giới ở mười phương như một đường tên bay. 90 câu chi trăm ngàn hằng hà sa số chư Phật cửa mười phương Thế Giới ấy đều đến tập hội, đồng thanh khen Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai rằng: “Lành thay! Lành thay! Thích Ca Mâu Ni Như Lai khéo nói Giáo VƯơng của Đà La Ni này. Tất cả Như Lai đời quá khứ đã nói, thảy đều gia trì tùy vui. Nguyện xin Đức Thế Tôn rộng vì tuyên nói Nghi Quỹ Đại Giáo Vương thuộc Pháp Yếu của Bồ Đề Trường Trang Nghiêm Đà La Ni này”

Lúc đó Văn Thù Sư Lợi Đồng Chân Bồ Tát dùng Pháp Giới đã sinh của Như Lai, chứa đầy trong cái bát rồi dùng hai tay nâng cái bát phụng hiến Đức Như Lai

Bấy giờ Thích Ca Mâu Ni Như Lai duỗi cánh tay màu vàng ròng nhận cái bát của Văn Thù Sư Lợi Đồng Chân Bồ Tát. Nhận xong liền ném lên không trung. Trong khoảng sát na, cái bát ấy tràn đầy khắp hư không, chứa đầy Xá Lợi của Pháp Giới, hình tượng của Như Lai tràn khắp hư không của ba ngàn Đại Thiên Thế Giới

Các Như Lai ấy đều cùng nhau khen ngợi Đức Thích Ca Mâu Ni rằng: “Lành thay! Lành thay Thích Ca Mâu Ni Phật!”

Thấy trước mặt tất cả Như Lai ấy đều có Đức Thích Ca Mâu Ni và Đại Chúng Hội. Mỗi mỗi ổ trước mặt Đức Thích Ca Mâu Ni Phật lại có Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát dâng hiến cái bát chứa đầy Pháp Giới, hiện Đại Thần Thông, hiện Đại Thần Biến

Khi ấy Kim Cương Thủ Bồ Tát bạch với Văn Thù Sư Lợi Đồng Chân Bồ Tát rằng: “Thật lạ kỳ đặc biệt! Văn Thù Sư Lợi Đồng Chân Bồ Tát hiện Thần Biến ở Đại Chúng Hội của Như Lai. Nay tướng ánh sáng ấy vì ai mà hiện ra? do nhân duyên nào? Là uy thần của ai mà hiện tập hội hình tượng của Đại Như Lai?”

Văn Thù Sư Lợi nói: “Kim Cương Thủ! Ông há chẳng biết thần biến hiện ra tướng ánh sáng này sao?”

Kim Cương Thủ nói: “Văn Thù Sư Lợi! Xưa kia tôi chưa từng thấy nghe Đại Thần Thông, tất cả Như Lai tập hội như vậy. Đây là điều hiếm có, chưa từng thấy nghe.

Nay mới được thấy”

Lúc đó Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát xoay chuyển chày Kim Cương, nhiễu quanh Đức Thế Tôn theo bên phải, trụ trước mặt Đức Phật rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn muốn nói Pháp nào? Nay hiện tướng thấy chưa từng thấy nghe. Ở trong Thế

Gian hiện rõ ràng tướng Đại Thần Thông”

Đức Phật nói:”Kim Cương Thủ hảy chờ chốc lát, sẽ tự chứng kiến”

Trong khoảng sát na, trước mặt Đức Phật, đột nhiên có cây cột bảy báu từ dưới đất vọt lên, cao bảy ngàn du thiện na, rộng năm ngàn du thiện na rực rỡ ánh sáng trang nghiêm màu nhiệm của cõi Trời, rũ treo tơ lụa nhiều màu xinh đẹp, chân châu, võng, lưới phủ che bên trên. chuông treo, chuông lắc tay dao động phát ra âm thanh hòa nhã, vòng hoa trang nghiêm. Vô lượng câu chi trăm ngàn Thiên Tử từ trên không hạ xuống, cầm mọi thứ bảy báu, vật dụng cúng dường để cúng dường cây phướng báu

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát rằng: “Ông có thể đến mở cửa của cây Phướng”

Khi ấy khắp thân của Kim Cương Thủ Bồ Tát tỏa ra lửa sáng như đám lửa rực rỡ, đầu đội mão, Anh Lạc nghiêm thân ấy, cầm chày Kim Cương, diện mạo giận dữ khiến người sợ hãi, đến gần cây phướng báu, duỗi cánh tay phải mở cửa của cây phướng ấy. Mở cửa của cây phướng xong. Ở trong cây phướng ấy có tòa Sư Tử, tòa ấy do vàng của cõi Diêm Phù Đề tạo thành, bảy báu trang nghiêm, dùng mọi thứ quần áo màu nhiệm của cõi Trời che phủ trên tòa ấy. Quảng Bác Diện Kim Khẩu Cao Dũng Quang Minh Tràng Đỉnh Như Lai Ứng Cúng Chính Biến Tri Như Lai ngồi ở trên tòa ấy, nhập vào Tam Ma Địa mà hiện ra

Lúc đó Quảng Bác Diện Kim Khẩu Cao Dũng Quang Minh Tràng Đỉnh Như Lai khen ngợi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật rằng: “Lành thay! Lành thay! Thích Ca Mâu Ni Như Lai ở trong Thế Gian hiện đại thần biến, hiện Đại Như Lai Tập Hội, không có Thần Biến Tập Hội nào sánh bằng việc này. Phật Đẳng Giác trước kia cũng chưa có Thần Thông thị hiện Như Lai Tập Hội này. Nguyện xin Đức Thế Tôn nói Giáo Vương của Bồ Đề Trường Trang Nghiêm Đà La Ni này , vì thương xót muốn giúp cho nhiều người được lợi ích an vui. Thần Thông Du Hý tập hội hình tượng của Như Lai này hiện ra tướng cây phướng này đều là uy lực của Bồ Đề TRường Trang Nghiêm Đà La Ni. Hiện Thần Biến này cũng là Đà La Ni này gia trì mà hiện ra điềm lành này trước. Nguyện xin Đức Thế Tôn nói Bồ Đề Trường Trang Nghiêm Đà La Ni Đại Giáo Vương

Khi ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai nhận lời thỉnh cầu của Quảng Bác Diện Kim Khẩu Cao Dũng Quang Minh Tràng Đỉnh Như Lai xong, liền nói Bồ Đề Trường Trang Nghiêm Đà La Ni là:

Nẵng mô bà nga phộc đế, vĩ bổ la, phộc na nẵng, kiến tán nỗ đắc-cật-sử bát-đa, bát-la bà sa, kế đổ , mẫu la đà-ninh, tát phộc đát tha nghiệt đá tả

Nẵng mô bà nga phộc đế , xả chỉ-dã mẫu nẵng duệ, đát tha nghiệt đa dạ, laha đế, tam miểu tam một đà dã

Đát nễ-dã tha: Án, mạo địa, mạo địa, mạo địa, mạo địa

Tát phộc đát tha nghiệt đa ngu giả la, đà la đà la, hạ la hạ la, bát-la hạ la bát-la hạ la, ma hạ mạo địa tức đa, đà la, chủ lô chủ lô, xả đát la thấp-nhị , tán tổ nễ đế

Tát phộc đát tha nghiệt đa, tỳ sắc cật-đế, ngu ninh, ngu noa phộc đế, một đà ngu noa, phộc bà tế, nhĩ lý nhĩ lý, nga nga nẵng đát lệ

Tát phộc đát tha nghiệt đa, địa sắt-xỉ đế, nẵng bà tát-đa lệ, xả ma xả ma, bát-la xả ma

Tát phộc bá bả, bát-la xả ma ninh

Tát phộc bá bả, vĩ du đà ninh

Hổ lô hổ lô, ma hạ mạo địa, mạt nga, tam bát-la tất-thể đế

Tát phộc đát tha nghiệt đa, bát-la đế sắt-xỉ đa, truật đệ , sa-phộc hạ

 

Vừa mới nói Bồ Đề Trường Trang Nghiêm Đà La Ni Đại Giáo Vương này xong thời tất cả chư Phật ở mười phương đều khen rằng: “Lành thay! Lành thay!” với tất cả Như Lai đã hiện đều xưng rằng: “Lành thay! Lành thay! Thích Ca Mâu Ni Như Lai khéo nói Đà La NI Giáo Vương này lợi ích an vui cho tất cả Hữu Tình”

Lúc đó Đại Địa chấn động theo sáu cách, tuôn mưa mọi thứ hoa, tuôn mưa:

hương xoa bôi, hương bột, quần áo, vật dụng trang nghiêm, chân châu, xuyến đeo ở cánh tay, mão đội trên đầu, Anh Lạc. Chư Thiên ở Không Trung tấu mọi thứ âm nhạc phát ra âm thanh vi diệu. Tuôn mưa mọi thứ hoa là: Hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng, hoa Mạn Đà La, hoa Ma Ha Mạn Đà La, Hoa Tô Ma Na, hoa Bà Lợi Sư Ca, hoa Chiêm Bặc, hoa Tao Kiền Địa… dùng mọi thứ hoa để cúng dường Đức Phật

Nay ở Như Lai Đại Tập Hội , hoặc kẻ có chứng quả A Na Hàm, hoặc kẻ có chứng quả Tu Đà Hoàn, hoặc kẻ có trụ Tâm Bồ Đề, hoặc kẻ có được Địa Bất Thoái Chuyển, hoặc kẻ có được trao cho Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề Ký, hoặc có kẻ được quả báo sinh về cõi Trời, hoặc có kẻ sinh tại Địa Ngục chịu các khổ não thảy đều giải thoát. Hoặc có kẻ sinh ở cọi Diêm Ma, hoặc sinh ở nẻo Bàng Sinh, hoặc sinh ở nẻo Ngạ Quỷ … thảy đều được giải thoát, an trí ở Phật Đạo. Ở cõi Diêm Phù Đề này thị hiện mọi thứ Thần Thông lớn, chúng sinh của Thế Giới ấy đều rực rỡ vui thích, người dân đầy đủ , giàu có, an vui.

Khi ấy, Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ đỉnh lễ bàn chân của Đức Phật rồi chắp tay bạch Phật rằng: “Đức Thế Tôn nói Đà La Ni Giáo Vương này rất là khó được. Nếu có Bật Sô, Bật Sô Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, kẻ trai lành, người nữ thiện nghe Đà La Ni này, thọ trì, đọc tụng, vì người khác tuyên nói, Như Lý tác ý … thì sinh được bao nhiêu Phước đã thành tựu?”

Đức Phật bảo: “Lành thay! Lành thay! Kim Cương Thủ Đại Bí Mật Chủ khéo hỏi nghĩa như vậy! Điều hỏi này rất đoan nghiêm, hỏi rất khéo léo. Này Kim Cương Thủ! Ông có thể đi đến hỏi Văn Thù Sư Lơi Bồ Tát, Vị ấy sẽ vì ông rộng phân biệt nói”

Bấy giờ Kim Cương Thủ liền đến nơi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ngụ, nhiễu quanh Văn Thù Sư Lợi theo bên phải rồi bạch rằng: “Nếu có người thọ trì, đọc tụng, vì người khác tuyên nói, tác ý như lý Bồ Đề Trường Trang Nghiêm Đà La Ni này thì được Phước bao nhiêu?”

Văn Thù Sư Lợi Đồng Chân Bồ Tát bảo Kim Cương Thủ rằng: “Hãy lắng nghe! Nay tôi dùng ví dụ để nói. Hết các chốn của ba ngàn Đại Thiên Thế Giới có bao nhiêu đất đai, núi, sông, doi đất, gò đất lớn… gom làm trăm phần, ngàn phần cho đến nhỏ như sợi lông… rồi chia đều thì tôi chẳng thấy bụi nhỏ của một nơi nào chẳng vòng khắp. Tôi lại dùng Thiên Nhãn quán Xá Lợi thân phần của Như Lai cũng tràn khắp tất cả nơi. Tôi không có gì không thấy Xá Lợi thân phần của Pháp Thân Như Lai, Xá Lợi của Pháp Giới, Xá Lợi của xương, Xá Lợi của thịt như một hạt cải mà chẳng vòng khắp cõi hư không (không giới)

Hoặc có người có đủ Đại Uy Đức Thần Thông ắt hay tính toán, quan sát đo lường mà có thể biết số ấy. Kim Cương Thủ! Người ấy có phải là bậc Trí Truệ, là bậc thông triết chăng?”

Kim Cương Thủ nói: “ Văn Thù Sư Lợi! Người đó rất đặc biệt, hiếm có”

Văn Thù Sư Lợi lại bảo: “Kim Cương Thủ hãy nghe! Số Xá Lợi như bụi nhỏ bên trên , nếu quan sát đo lường thì có thể biết số ấy

Lại nữa Kim Cương Thủ! Hết thảy tất cả hạt bụi nhỏ, tất cả Thân phân Xá lợi dựa theo số như trên. Hạt bụi nhỏ dựa theo số như trên mà tính số lượng Xá Lợi của Đức Như Lai. Hoặc trụ một kiếp, hoặc một kiếp khác, hoặc lại ngàn kiếp khen ngợi công đức của Bồ Đề Trường Trang Nghiêm Đà La Ni Giáo Vương này cũng chẳng thể đem ví dụ dạy hết số lượng Công Đức Phước Lợi ấy

Kim Cương Thủ! Bồ Đề Trường Trang Nghiêm Đại Giáo Vương này có uy đức lớn như vậy. Nếu có người thọ trì, đọc tụng, vì người khác tuyên nói, cúng dường Kinh Quyển . Nên biết người đó được vô lượng vô biên công đức chẳng thể cùng tận Trời, Rồng, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tô La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già của Đại Chúng Tập Hội ấy với Hữu Tình trong chúng ấy theo Văn Thù Sư Lợi Đồng Chân Bồ Tát, nghe Công Đức đã nói này đều đắc A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Bất Thoái Chuyển Địa, ấy là A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề Ký… đều cùng nhau dùng Tam Độ Ốt Đà Nam khen ngợi

Nẵng mô quy mệnh Thích Ca Mâu Ni Ứng Chính Biến Tri Phật Thế Tôn

Nẵng mô quy mệnh Kỳ Đặc Thần Thông Phật Thế Tôn

Nẵng mô quy mệnh Tác Kỳ Đặc Nghiệp Phật Thế Tôn

Bấy giờ Kim Cương Thủ Đại Bí Mật Chủ bạch Văn Thù Sư Lợi Đồng Chân Bồ Tát rằng: “Làm sao ở Bồ Đề Trường Trang Nghiêm Đà La Ni Đại Giáo Vương này, gieo trồng được căn lành ?”

Văn Thù Sư Lợi Đồng Chân Bồ Tát nói: “Này Kim Cương Thủ! Nghĩa này nên hỏi Đức Như Lai. Đức Như Lai ắt biết nghĩa đó”

Lúc ấy Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ đi đến nơi Đức Phật ngự, nhiễu quanh Đức Phật ba vòng rồi bạch Phật rằng: “Vì sao Bồ Đề Trường Trang Nghiêm Đà La Ni này hay gieo trồng căn lành?”

Đức Phật bảo: “Này Kim Cương Thủ! Nay ông hãy lắng nghe! Ta sẽ vì ông nói Pháp gieo trồng căn lành của Đà La Ni này

Kim Cương Thủ! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện muốn cầu gieo trồng căn lành, tu tư lương của đạo Vô Thượng Bồ Đề thì Bật Sô, Bật Sô Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di hoặc kẻ trai lành, người nữ thiện , kẻ có tâm lành tin trong sạch … nên thọ trì Đà La Ni này. Do đây mà gom chứa căn lành

Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện, Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu bà tắc, Ưu Bà Di có niềm tin trong sạch … nên tắm gội sạch sẽ, mặc áo sạch mới, dùng Cồ Ma Di hòa với đất xoa đắp một Mạn Đà La vuông. Rải tán năm thứ tịnh của con bò, tùy sức: chia rải hoa, đốt hương cúng dường. Dùng Bồ Đề Trường Trang Nghiêm Đà La Ni gia trì vào nước thơm bảy biến rồi tắm rửa hình tượng của Đức Phật, lại gia trì vào Bạch Đàn Hương dùng xoa bôi trên tượng. Lại gia trì vào Uất Kim Hương xoa bôi trên ấy. Tùy theo sức, phân chia cúng dường, nhiễu quanh lễ bái. Đối trước mặt Đức Phật, tụng một biến thì thắp một chén đèn

Kim Cương Thủ! Nay Ta nói điều ấy tức là gieo trồng căn lành

Kim Cương Thủ! Nay Ta dùng ví dụ để nói. Đại Long Vương của ba ngàn Đại Thiên Thế Giới tuôn mưa nhỏ nhiệm. Hoặc có một người có Thần Lực lớn hay tính được lượng mưa ấy. Ta lại dùng ví dụ nói, do kẻ đó tính toán trù lượng nên có thế biết được số ấy

Kẻ trai lành, người nữ thiện, Bật Sô, Bật Sô Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di ấy dựa theo số mưa gom chứa như trên, ở chỗ của Đức Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác thừa sự cúng dường lễ bái. Hoặc ở một kiếp, hoặc hơn một kiếp cho đến trăm kiếp, sinh nhóm Công Đức như vậy đều có thể biết được Phước ấy còn công đức đã sinh khi tắm tượng gieo trồng căn lành như trên thì tất cả Như Lai chẳng thể biết được số lượng ấy.

Lại nữa Kim Cương Thủ! Phước Đức thuộc giáo lượng thứ hai, chỉ dùng chút nhân duyên căn lành thì có thể thành tựu quả báo căn lành rộng lớn. Bồ Đề Trường Trang Nghiêm Đà La Ni này viết ở trên vỏ cây hoa, hoặc đặt trong chày Kim Cương, hoặc để trong tượng Phật, hoặc để trong tượng vẽ, hoặc để trong Ấn Tháp, hoặc để trong Tốt Đổ Ba… tùy theo một việc, an trí Đà La Ni này tức thành tạo làm trăm ngàn số

Nếu để trong một Tốt Đổ Ba thì kẻ trai lành, người nữ thiện ấy liền thành việc tạo làm trăm ngàn Tốt Đổ Ba. Người ấy được công đức tạo tháp gieo trồng căn lành vậy

Kim Cương Thủ! Nếu có Bật Sô, Bật Sô Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, kẻ trai lành, người nữ thiện ở ngã tư đường, hoặc đỉnh núi cao, hoặc bên bờ sông, hoặc ở cửa thành, hoặc đường vua đi … làm một cái Tốt Đổ Ba lớn, viết chép Đà La Ni và Kinh này đặt ở trong Tướng Luân Đường. Như Ta đã nói ví dụ lúc trước số lượng như bụi nhỏ Xá Lợi của Pháp Thân, Xá Lợi của Pháp Giới, Xá Lợi của xương, Xá Lợi của thịt tràn khắp ba ngàn Đại Thiên Thế Giới. Kẻ trai lành, người nữ thiện ấy liền thành việc tạo làm số lượng Tốt Đổ Ba ngang bằng với Xá Lợi nhiều như bụi nhỏ đã nói như trên. Liền thành Nhất Thiết Như Lai Xá Lợi Tạng Tốt Đổ Ba, liền thành Phật Mạn Đồ La Tốt Đổ Ba, liền thành Nhất Thiết Như Lai Tạng Tháp. Đức Như Lai dùng lời thành thật làm thọ ký riêng như vậy

Kim Cương Thủ! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện đối với cái Tháp đã được Như Lai thọ ký riệng. Hoặc hoa, hoặc hương, hoặc lại chắp tay cúi đầu làm lễ, hoặc nhiễu quanh một vòng thì kẻ trai lành, người nữ thiện, Bật Sô, Bật Sô Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di ấy liền gieo trồng vô lượng vô biên căn lành, tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt. đều được giải thoát tất cả Địa Ngục, Bàng Sinh. Chứng được Bất Thoái Tướng Trang Nghiêm Tam Ma Địa, thân được thanh tịnh cho đến Bồ Đề Trường, tất cả căn

lành không có cùng tận, lại chẳng sinh lại trong thai của mẹ Kim Cương Thủ! Đà La Ni này rất khó được nghe.

Kim Cương Thủ! Nếu có người làm hình tượng của Đức Phật. Hoặc bằng bùn đất, hoặc vẽ, hoặc bằng gỗ, hoặc bằng đồ trang sức có khảm ốc xà cừ, hoặc dùng bùn thơm, hoặc dùng thạch cao, hoặc dùng đồng đã tôi luyện, hoặc dùng 3 thứ kim loại (vàng, bạc, đồng) , hoặc sắt, hoặc bạc, hoặc vàng… hoặc làm Tốt Đổ Ba.. Hoặc giấy, hoặc lụa viết chép Đà La Ni và Kinh này với công năng rồi an trong tháp Xá Lợi với trong tượng Phật, cần phải cúng dường lễ bái

Kim Cương Thủ! Bật Sô, Bật Sô Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, kẻ trai lành, người nữ thiện ấy dùng ví dụ số lượng trước kia của Như Lai, dùng số lượng công Đức của Như Lai so sánh, dùng mắt Phật quan sát số lượng Xá Lợi, dùng số lượng gom chứa của biển lớn , số lượng của nhóm hình tượng Như Lai như vậy

Nếu có Bật Sô, Bật Sô Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, kẻ trai lành, người nữ thiện đặt Đà La Ni này ở một tượng Phật, hoặc trong một cái Tháp rồi cúng dường lễ bái thì người đó liền thành cúng dường lễ bái hình tượng Phật như điều kia, đạt được nhóm Phước Đức như điều đã nói ấy

Lúc đó Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Đại Đà La Ni Giáo Vương này có uy đức lớn, có phước lợi lớn, có Đại Thần Thông. Người vừa mới xưng tên đều được căn lành lớn, thành tựu Phước lớn”

Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ Bồ Tát rằng: “Này Kim Cương Thủ! Nếu có Bật Sô, Bật Sô Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, kẻ trai lành, người nữ thiện muốn có đủ nhóm công đức to lớn ấy. Nếu muốn cúng dường tất cả chư Phật Như Lai của ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai thì nên viết chép hết Đà La Ni Kinh này, đặt trong cái rương, ngày ngày cúng dường với dùng nước thơm tắm gội, nhiễu quanh, lễ bái. Kẻ trai lành, người nữ thiện, Bật Sô, Bật Sô Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di ấy đối với hết thảy Như Lai ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai như số lượng đã ví dụ trước kia thảy đều thành Tứ Sự Cúng Dường. Nên biết kẻ trai lành, người nữ thiện này được tất cả Như Lai gia trì, là nơi thọ Ký của tất cả Như Lai, là nơi an ủi của tất cả Như Lai. Người ấy được bất thoái chuyển.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Văn Thù Sư Lợi Đồng Chân Bồ Tát với Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ Bồ Tát, bốn vị Đại Thiên Vương rằng: “Nay Ta phó chúc Đà La Ni Giáo Vương này cho Phật Tử các ông. Vào thời mạt thế sau này đừng để cho ẩn mất. Nên hộ trì cho Hữu Tình thọ trì Kinh này, ủng hộ trưởng dưỡng. Đem mỗi một Chân Ngôn , Nghi Quỹ, Ấn Khế của mình gia trì cho người ấy”

Khi ấy Văn Thù Sư Lợi Đồng Chân Bồ Tát, Kim Cương Thủ Đại Bí Mật Chủ Bồ Tát với bốn vị Đại Thiên Vương từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu mặt lễ bàn chân của Phật rồi nói rằng: “Thế Tôn! Chúng con xin nhận sự phó chúc của Như Lai về Đà La Ni Giáo Vương này. Con sẽ thủ hộ Đại Trượng Phu thọ trì Đà La Ni này, chẳng để cho người ấy thiếu thốn tất cả vật dụng cần thiết. Thảy đều bạt tế kẻ không có chỗ theo về, không có nơi nương tựa… cho đến Bồ Đề Trường chuyển bánh xe Pháp. Chúng con thảy đều hộ trì”

Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo Văn Thù Sư Lợi Đồng Chân Bồ Tát, Kim Cương Thủ Đại Bí Mật Chủ Bồ Tát, bốn vị Đại Thiên Vương khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Các ông cần phải làm việc như vậy”

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo khắp Đại Chúng: “Đà La Ni này hay hoàn thành tất cả sự nghiệp, hay ban cho tất cả Tất Địa, hay tiêu diệt tất cả tội chướng. Tất cả sự nghiệp đã làm đều thông đạt không ngại”

Nên giữ cho thân khí trong sạch, tắm gội, mặc áo mới sạch. mỗi ngày tụng 108 biến liền thấy tất cả chư Phật, xa lìa tất cả bệnh tật, tất cả Hiền Thánh thường sẽ ủng hộ. Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ, bối Đại Thiên Vương cũng thường sẽ ủng hộ, tất cả ý nguyện đều được đầy đủ. Sau khi chết sẽ sinh về Thế Giới Diệu Hỷ, chẳng ở trong thai mẹ sinh ra, thường được hoa sen hóa sinh, được Túc Mệnh Trí.

Nếu tụng 21 biến, sẽ xa lìa Nghiệp quyết định ở Địa Ngục, tất cả tội thảy đều trừ diệt, quyết định chẳng bị rơi vào nẻo ác, ở trong các oán địch đều được thắng.

Nếu tụng bảy biến thì tất cả đấu tranh, ngôn tụng, luận lý được thắng

Nên vào ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt, một ngày một đêm chẳng ăn, tắm gội trong sạch, mặc áo sạch mới, đối trước tượng Phật, ngồi Kiết Già. Dùng hương, hoa, đèn sáng cúng dường Đức Thế Tôn. Tụng Bồ Đề Trường Trang Nghiêm Đà La Ni này một ngàn biến. Đủ một ngàn biến xong liền thấy Đức Thích Ca Mâu Ni duỗi cánh tay màu vàng ròng đè lên đỉnh đầu của Hành Giả rồi an ủi, khen rằng: “Lành thay! Lành thay Đại Trì Minh Giả Đại Trượng Phu! Ngươi đã tác pháp Bồ Đề Trường Trang Nghiêm Đà La Ni thành tựu. Ngươi, Người Trì Minh, kẻ cần dũng tinh tiến. Ngươi đã làm việc cần khổ đó, đã viên mãn nhiều căn lành nên muốn về Thế Giới của Phật nào thì tùy theo nguyện mà về”

Người Trì Minh ấy, thân có ánh sáng rực rỡ chiếu diệu tất cả, thảy đều thành tựu Giáo Pháp Chân Ngôn. Một ngày mãn tất cả nguyện. Do tác Pháp này nên thành tựu Tiên Hạnh. Giả sử khiến làm 5 tôi Vô Gián, do một ngày một đêm nhịn ăn, niệm tụng thì tội ấy thảy đều tiêu diệt, đời này được thành tựu

Nếu ở trong tháp Xá Lợi. Vào ngày 14 của kỳ Hắc Nguyệt, một ngày một đêm chẳng ăn, tắm gội sạch sẽ, thân mặc áo sạch, ở trong vật khí bằng đồng đã tôi luyện chứa đầy hạt cải trắng, tụng Đà La Ni gia trì một ngàn biến, tức Pháp thành tựu, sẽ sử dụng tất cả

Lấy một nắm hạt cải trắng này rải tán ở trong ao Rồng. Tức tất cả Rồng vui vẻ tùy thuận người trì tụng. Rồng của nhóm ấy dung hứa vào ở trong cung thảy đều cúi lễ dưới chân, thảy đều phụng giáo lời phân xử của người ấy

Lấy hạt cải trắng ném vào hư không thì sương muối, mưa đá liền ngưng. Cũng hay chận đứng gió bạo ác

Nếu ném hạt cải trắng rải tán bốn phương thì tất cả gió mưa, muỗi, ruồi trâu,

Anh Vũ, Cù Dục, Hoàng Trùng, trùng thú bạo ác đều bị cấm khẩu Nếu lấy hạt cải trắng ném vào trong lửa thì lửa chẳng thể thiêu đốt

Ném vào sông nước thì dòng nước chẳng tuôn chảy

Ném vào trong đồ vật đi buôn thì chẳng bị giặc cướp, chẳng nhìn thấy bọn ấy

Ném ở cửa cung của vua thì quốc vương, đại thần, hậu cung đều khiến vui vẻ

Ném ở Đại Chúng thì đại chúng đều cùng cung dưỡng người ấy

Ném vào quân địch thì quân chúng ấy liền bị cấm chỉ

Nếu ném vào nơi quan lính đang ra lệnh bắt giữ người qua lại thì ấn thân, liền chẳng hiện mà đi qua.

Nếu rải tán trên lúa mạ thì chẳng bị sâu trùng gây thương hại

Nếu trời hạn hán thời ném ở ao Rồng, tức giáng mưa lớn

Nếu mưa mạnh bạo thời ném ở không trung, thì mưa rất mạnh bạo ấy liền ngưng ngay

Nếu ném trong nhà của Oan Gia thì họ chẳng có hận nữa

Nếu ném ở cửa thành, bên trong thành thì tất cả bức bách thảy đều tiêu diệt. Tất cả Dạ Xoa, La Sát bỏ chạy mà đi

Nếu lúc chiến đấu thời rải ném quân ấy. Tức chúng bị cấm chỉ, quân của ta được thắng

Nếu ngậm trong miệng thì tất cả đấu trang ngôn tụng luận lý được thắng

Nếu bỏ trong nước rồi cho người bệnh tắm gội thì tất cả bệnh tật đều được trừ khỏi

Nếu có người bị bệnh Quỷ Mỵ. Lấy hạt cải trắng hòa với đường cát rồi thiêu đốt xông ướp người bệnh , đều được giải thoát tất cả Quỷ Mỵ

Nếu có dịch bò, dịch các Súc, dịch người, dịch đồng nam, dịch đồng nữ . Ở ngã tư đường, lấy hạt cải trắng hòa với đất rồi thiêu đốt thì tất cả bệnh dịch thảy đều ngưng ngay

Nếu ở trong tóc trên đầu của mình, rải tán ở tất cả nơi sẽ được người cung dưỡng, tất cả người nhìn thấy đều sinh yêu mến

Nếu người trì tụng từ ngày 14 , dùng 2 tay đè bàn chân của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát . Từ đầu đêm cho đến sáng sớm ngày 15, niệm tụng không gián đoạn thì Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát trụ trước mặt Hành Nhân, tất cả ý nguyện đều được viên mãn.

Nếu đè lên bàn chân của Kim Cương Thủ Bồ Tát, tụng Đà La Ni gia trì 1008 biến. Dùng An Tất Hương hòa với bơ thiêu đốt thì Kim Cương Thủ Bồ Tát liền hiện ở trước mặt . Tất cả ý nguyện, mọi việc đều được thành tựu, trao Giáo Pháp Chân Ngôn cho người ấy, nuôi dưỡng như con của mình

Lại có Pháp. Nếu dùng 2 tay đè lên bàn chân của Ma Ni Bạt Đà La Dược Xoa (Maṇi-bhadra: Bảo Hiền), tụng Đà La Ni 1008 biến sẽ được tài bảo rộng lớn, liền hiện thân ấy, liền làm theo lời đã nói

Nếu dùng tay đè trên đỉnh đầu của Tỳ Sa Môn, đốt hương Trầm Thủy, tụng Đà La Ni 80 biến, liền được một ngàn đồng tiền vàng

Lại có Pháp. Nếu quán khuôn mặt của Cát Tường Thiên Nữ, tụng Đà La Ni 1008 biến sẽ được một ngàn đồng tiền vàng

Lại có Pháp. Nếu vẽ Dược Xoa, dùng năm màu vẽ thành, tụng Đà La Ni 1020 biến, thiêu đót hương Tát Lạc Chỉ (Huân Lục Hương) thì nữ Dược Xoa hiện thân ấy, trước hết thề làm Nữ Sứ Giả, ấy là phận sự đều hay làm hoàn thành cho đến giữ mạng, làm thành trăm loại, ngàn loại việc, thành tựu tất cả nghĩa lợi.

Nay Ta nói pháp Vẽ Tượng, hay thành tựu tất cả. Lấy một mảnh lụa trắng không được cắt xén, dài bốn khuỷu tay. Chọn bỏ lông tóc, chẳng được dùng keo nấu bằng da thú. Người vẽ thanh tịnh, thọ tám Giới. Sau đó nhờ vẽ

Chính giữa nên vẽ Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi trên tòa Sư Tử đưới gốc cây báu. Ở phía trên Thích Ca Mâu Ni Phật lại vẽ một Đức Phật tác tướng Thuyết Pháp. Cây

Bồ Đề ấy có mọi loại báu trang nghiêm

Bên phải Thích Ca Mâu Ni vẽ Thánh Văn Thù Sư Lợi với mọi loại báu trang nghiêm, quỳ hai gối ngồi trên hoa sen, hai tay nâng cái bát làm thế Hiến Phật

Bên phải Đức Phật, vẽ Thánh Kim Cương Thủ Bồ Tát với diện mạo phẫn nộ, tướng giận dữ, tất cả báu trang nghiêm thân, tay cầm chày Kim Cương làm thế xoay chuyển, quỳ hai gối ngồi trên hoa sen, chiêm ngưỡng Đức Như Lai

Phía sau Văn Thù Sư Lợi, vẽ cây phướng báu trang nghiêm Giới Đạo rộng lớn.

Ở trong cây phướng, vẽ Đức Như Lai ngồi trên tòa Sư Tử, tác tướng an ủy.

Phía sau Kim Cương Thủ, vẽ rương Kinh Bồ Đề Trang Trang Nghiêm Đà La Ni, đặt ở trong cây phướng báu. Vòng quanh bốn mặt của cây phương, vẽ Đức Phật an trí trên tòa Sư Tử

Ở bên dưới cây phướng báu, vẽ Kim Cương Sứ Giả, làm hình uy nộ

Ở bên dưới cây phướng báu, vẽ Cát Tường Thiên Nữ

Ở bên dưới Đức Phật, ngay giữa vẽ bốn vị Đại Thiên Vương đều mặc giáp trụ, làm hình uy nộ

Bên dưới Thiên Vương, vẽ người trì tụng với tay trái bưng lò hương, tay phải cầm tràng hạt, nhìn ngắm Đức Thế Tôn

Do vẽ tượng này. Người đáng bị đọa vào nẻo ác, phỉ báng Đại Thừa Phương Quảng, hủy báng Thánh Nhân, năm tội Vô Gián… nếu vẽ tượng này thảy đều được tiêu diệt, người ấy được bất thoái chuyển huống chi kẻ hay tu trì, người ấy ngang bằng với Như Lai.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Pháp Mạn Đồ La của Bồ Đề Trường Đà La Ni. Muốn xây dựng Mạn Đồ La này. Hoặc ngay trong chỗ ở, hoặc ở miếu thờ Trời, hoặc tại sườn núi, hoặc ở nơi thanh tịnh… tùy theo nơi mình thích. Y theo giáo, bình trị đất ấy. Dùng Cồ Ma Di (phân bò) hòa với đất gia trì xong, sau đó xoa lau Đàn ấy với chu vi khoảng 16 khuỷu tay.

Người vẽ Đàn ấy phải tắm rửa sạch sẽ, sau đó nhờ vẽ. Bốn cửa, bốn góc dựng móc câu đứng, bốn góc vẽ bốn vị Thiên Vương, chính giữa vẽ hình tượng Đức Phật, ở giữa cửa vẽ cây báu. Ở cửa Đông vẽ Cát Tường Thiên Nữ, cửa Nam vẽ Biện Tài Thiên Nữ, cửa Tây vẽ Thương Khí Ni Thiên Nữ, cửa Bắc vẽ Hoa Xỉ Thiên Nữ

Vẽ Đàn xong. Đem hoa lúa gạo hòa với hạt cải trắng … rải tán ở trên Đàn kèm rải hoa mùa, hương xoa bôi, bột hương. Bốn góc để bốn cái bình nước thơm. Lấy bốn vật khí chứa đầy thức ăn uống cúng dường. Bốn cửa an bốn lò hương kèm các thức ăn uống. Mọi loại vòng hoa với Tam Bạch Thực (3 thức ăn màu trắng). Bốn góc để bốn cái chén đèn.

Người niệm tụng ngồi hướng mặt về phương Đông. Nên sau đêm vào Mạn Đồ La, Hộ Thân Kết Giới.

Vừa mới vào Mạn Đồ La này thì tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt, tất cả Tất Địa đều được thành tựu , tất cả nhóm Phước đều được sinh trưởng, đắc được Phật Bồ Đề, xa lìa các nẻo ác, chẳng bị tất cả Quỷ Thần xâm nhiễu, tất cả chư Thiên thảy đều ủng hộ, ngày đêm thường được an ổn và các Trợ Bạn đắc được Đại Hộ. Do vào Mạn Đồ La này được Địa Bất Thoái Chuyển .

Nay Ta nói Tâm Đà La Ni là:

Án, tát phộc đát tha nghiệt đa, vĩ-dã phộc lộ chỉ đế, nhạ dã, nhạ dã, sa-phộc ha

 

_ Tâm Trung Tâm Đà La Ni là:

Án, hổ lỗ hổ lỗ, nhạ dã mục khế, sa-phộc ha

 

_ Táo Dục Sái Tịnh Đà La Ni:

Án, nhạ lý nễ, nhạ duệ, sa-phộc ha

 

_ Kết Giới Đà La Ni:

Án, tam mạn đa bố la-noa, nhạ duệ, sa-phộc ha

 

_ Kết Mạn Đồ La Giới Đà La Ni:

Án, mãn noa la, nhạ duệ, sa-phộc ha

 

_ Cúng Dường Thực Đà La Ni:

Án, tỷ lý, nhĩ lý , nhạ duệ, sa-phộc ha

 

_ Nghinh Thỉnh Đà La Ni:

Án, tát phộc tán đà lệ, nhĩ lý, nhạ duệ, sa-phộc ha

 

_ Cúng Dường Hoa Đà La Ni:

Án, một đà củ tố minh, sa-phộc ha

 

_ Cúng dường Thiêu Hương Đà La Ni:

Án, nhạ dã, hiến đệ, sa-phộc ha

 

_ Quán Đỉnh Chân Ngôn:

Án, vĩ nhạ duệ, nghiệt bệ, sa-phộc ha

 

_ Kết Đỉnh Kế Đà La Ni:

Án, đát tha bách đa, nhạ duệ, sa-phộc ha

 

_ Gia Trì Y Phục Đà La Ni:

Án, nhạ dã, vật-lý đệ, sa-phộc ha

 

_ Hộ Đệ Tử Thân Gia Trì Đà La Ni:

Án, củ la đà lý, sa-phộc hạ

 

_ Phụng Tống Thánh Chúng Đà La Ni:

Án, đà la đà la, nhĩ lý, nhạ duệ, sa-phộc ha

 

_ Gia Trì Niệm Châu Đà La Ni:

Án, tố tam bà phộc, nhạ duệ, sa-phộc ha

 

_ Hiến Tọa Đà La Ni:

Án, tố na lý, nhạ duệ, sa-phộc ha

 

_ Phộc (cột trói)Tỳ Na Dạ Ca Đà La Ni:

Án, tô lý, nhạ duệ, sa-phộc ha

 

_ Nghinh Thỉnh Nhất Thiết Như Lai Đà La Ni:

Án, bát-la phộc la, nhạ dã, tất đệ, sa-phộc ha

 

_ Hộ Thân Đà La Ni:

Án, la khất-xoa ni, nhạ duệ, sa-phộc ha

 

_ Cúng Dường Đăng Chân Ngôn:

Án, nhạ dã, nễ bỉ ninh, sa-phộc ha

 

_ Hộ Ma Đà La Ni:

Án, ma lê, vĩ ma la, nhạ duệ, sa-phộc hạ

 

_ Thỉnh Nhất Thiết Như Lai Đà La Ni:

Án,sa la sa bà la, nhạ duệ, tất đệ, sa-phộc ha

 

Nay Ta nói công năng tu hành Tâm Đà La Ni, Tâm Trung Tâm Đà La Ni

Nếu tụng Tâm Đà La Ni tám ngàn biến sẽ được làm Chước Yết La Phạt Đế (Cakrapāti: Luân Chủ) trong Trì Minh Tiên. Lấy Hùng Hoàng bỏ vào trong vật khí bằng đồng đã tôi luyện, gia trì một ngàn biến rồi chấm trên trán, liền được bay trong hư không, tất cả của cung điện của tám Bộ Trời Rồng đều mở ra cho nhìn thấy, được vào bên trong tùy ý du hành, thọ mệnh một kiếp.

Nếu gia trì vào nhãn dược (thuốc về mắt) Tảo Vĩ La tám ngàn biến rồi đem chấm vào mắt , liền được An Đát Na, tất cả cung điện của Quỷ Thần sẽ mở ra, đều được vào bên trong.

Lại có Pháp. Tụng một vạn biến sẽ được thấy tất cả Như Lai.

Lại có Pháp. Gia trì vào Tốt Đổ Ba Đường tám ngàn biến rồi để ở trên tháp, đem tất cả Xá Lợi của Như Lai đặt vào tháp này, ắt thành Đại Xá Lợi Tốt Đổ Ba Tháp.

Lại có Pháp. Lấy cát bát của Văn Thù Sư Lợi, gia trì vào cái bát tám ngàn biến, chứa đầy cháo sữa đã nấu chín nhừ đặt ở bàn tay của Văn Thù Sư Lợi. Lui về theo Bồ Tát xin thỉnh thì một ngàn người ăn cháo này chẳng hết.

Lại có Pháp. Lấy Pháp Chân Ngôn của Bộ khác, dùng Đà La Ni này gia trì thì tùy theo tâm mong muốn, tùy làm tùy thành.

Nay Ta nói Ấn Pháp. Đem hai tay giương bằng, tay phải đè tay trái, ngửa lòng bàn tay an trên trái tim. Đây gọi là Bồ Đề Trường Trang Nghiêm Đà La Ni Căn Bản Ấn

Vừa mới kết Ấn này thì diệt tất cả tội, tất cả Như Lai an ủi người đó, cũng thành Thỉnh tất cả Như Lai. Kết Ấn này thì tất cả Như Lai rất cung kính người ấy.

Tức Căn Bản Ấn lúc trước, nâng bàn tay phải lên, thông tất cả sử dụng, liền thành tất cả An, là nơi gia trì của tất cả Như Lai

Đem bàn tay phải an ở dưới rốn, đem ngón cái vịn đầu ngón trỏ. Ấn này thông tất cả Ấn, là nơi gia trì của tất cả Như Lai. Do kết Ấn này xa lìa tất cả tội chướng.

Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói Đà La Ni. Vì hộ trì Giáo Pháp của Đà La Ni này cho nên nói Đà La Ni là:

Nẵng mô mạn thù thất-lý dã gia, câu ma la bộ đá gia

Đát nễ-dã tha: nhạ duệ, vĩ nhạ duệ, nhạ duệ thất-lý nho sắt-tri, hồng saphộc ha

 

Nếu lúc niệm tụng, lúc tu Tiên Hạnh (Hành ban đầu), lúc cầu thành tựu thì trước hết nên tụng Đà La Ni này 7 biến tức không có chướng ngại, mau được thành tựu.

Khi ấy Kim Cương Thủ Bí Mật Chủ Bồ Tát nói Đại Minh Đà La Ni này là:

Đát nễ-dã tha: Phộc nhật-la mẫi sắt-tri, ha nẵng, na ha, bả già, phộc nhậtla, hồng, phán tra, sa-phộc ha

 

Dùng Đà La Ni này gia trì vào hạt cải trắng 7 biến rồi rải tán khắp bốn phương ở nơi niệm tụng liền thành Đại Kết Giới

Lúc đó bốn vị Đại Thiên Vương nói Chân Ngôn là:

Đát nễ-dã tha: địa-lý đế, hứ lý, nhĩ lý, sa la, bát-la sa la, tỳ lý tỳ lý, sa-phộc ha

Dùng Chân Ngôn này gia trì vào hạt cải trắng, nước 21 biến rồi rưới lên đỉnh đầu thì tất cả Quỷ Thần, Dạ Xoa thảy đều hàng phục, lễ kính dưới chân rồi lui ra

Bay giờ Đức Thế nói Kinh đó xong thời Văn Thù Sư Lợi Đồng Chân Bồ Tát,

Kim Cương Thủ Đại Bí Mật Chủ Bồ Tát, bốn vị Đại Thiên Vương với tất cả tám Bộ Trời, Rồng, Người, Phi Nhân… nghe điều Phật nói đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành

KINH BỒ ĐỀ TRÀNG TRƯỜNG TRANG NGHIÊM ĐÀ LA NI

_Hết_

26/07/2007