KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ TAM THẬP THẤT TÔN LỄ

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: VỌNG CHI – HUYỀN THANH

 

_ Nam mô Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ LÔ GIÁ NA PHẬT

_ Nam mô Kim Cương Kiên Cố Tự Tính Thân A XÚC PHẬT

_ Nam mô Công Đức Trang Nghiêm Tụ Thân BảO SINH PHẬT

_ Nam mô Thọ Dụng Trí Thân A DI ĐÀ PHẬT

_ Nam mô Tác Biến Hóa Thân BẤT KHÔNG THÀNH TỰU PHẬT

_ Nam mô Đại Viên Kính Trí KIM CƯƠNG BA LA MẬT xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới nhất thiết Ba La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Bình Đẳng Tính Trí BẢO BA LA MẬT xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới nhất thiết Ba La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Thành Sở Tác Trí NGHỆP BA LA MẬT xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới nhất thiết Ba La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Nhiết Thiết Như Lai Bồ Đề Tâm KIM CƯƠNG TÁT ĐÓA Bồ Tát đẳng tận hư không biến Pháp Giới đồng nhất thể tính Kim Cương Giới sinh thân nhất thiết Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Nhiết thiết Như Lai Bồ Đề Tâm KIM CƯƠNG VƯƠNG Bồ Tát đẳng tận hư không biến Pháp Giới đồng nhất thể tính Kim Cương Giới sinh thân nhất thiết Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Nhất thiết Như Lai Bồ Đề Tâm KIM CƯƠNG DỤC Bồ Tát đẳng xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới nhất thiết Ba La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Nhất thiết Như Lai Bồ Đề Tâm KIM CƯƠNG THIỆN TAI Bồ Tát đẳng xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới nhất thiết Ba La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Nhất thiết Như Lai Công Đức Yụ KIM CƯƠNG BẢO Bồ Tát đẳng xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới nhất thiết Ba La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Nhất thiết Như Lai Công Đức Tụ KIM CƯƠNG QUANG Bồ Tát Đẳng xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới nhất thiết Ba La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Nhất thiết Như Lai Công Đức Tụ KIM CƯƠNG TRÀNG Bồ Tát đẳng xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới nhất thiết Ba La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Nhất thiết Như Lai Công Đức Tụ KIM CƯƠNG TIẾU Bồ Tát đẳng xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới nhất thiết Ba La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Nhất thiết Như Lai Trí Tuệ Môn KIM CƯƠNG PHÁP Bồ Tát đẳng xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới nhất thiết Ba La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Nhất thiết Như Lai Trí Tuệ Môn KIM CƯƠNG LỢI Bồ Tát đẳng xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới nhất thiết Ba La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Nhất thiết Như Lai Trí Tuệ Môn KIM CƯƠNG NHÂN Bồ Tát đẳng xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới nhất thiết Ba La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Nhất thiết Như Lai Trí Tuệ Môn KIM CƯƠNG NGỮ Bồ Tát đẳng xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới nhất thiết Ba La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Nhất thiết Như Lai Đại Tinh Tiến KIM CƯƠNG NGHIỆP Bồ Tát đẳng xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới nhất thiết Ba La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Nhất thiết Như Lai Đại Tinh Tiến KIM CƯƠNG HỘ Bồ Tát đẳng xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới nhất thiết Ba La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Nhất thiết Như Lai Đại Tinh Tiến KIM CƯƠNG NHA Bồ Tát đẳng xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới nhất thiết Ba La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Nhất thiết Như Lai Đại Tinh Tiến KIM CƯƠNG QUYỀN Bồ Tát đẳng xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới nhất thiết Ba La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Nhất thiết Như Lai Thích Duyệt Tâm KIM CƯƠNG HY HÝ Bồ Tát đẳng xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới đồng nhất thể tính Kim Cương Giới sinh thân nhất thiết Cúng Dường Vân Hải Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Nhất thiết Như Lai Ly Cấu Tăng KIM CƯƠNG MAN Bồ Tát đẳng xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới nhất thiết Ba La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Nhất thiết Như Lai Diệu Pháp Âm KIM CƯƠNG CA Bồ Tát đẳng xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới nhất thiết Ba La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Nhất thiết Như Lai Thần Thông Nghiệp KIM CƯƠNG VŨ Bồ Tát đẳng xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới nhất thiết Ba La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Nhất thiết Như Lai Chân Như Huân KIM CƯƠNG PHẦN HƯƠNG Bồ

Tát đẳng xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới nhất thiết Ba La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Nhất thiết Như Lai Thắng Trang Nghiêm KIM CƯƠNG HOA Bồ Tát đẳng xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới nhất thiết Ba La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Nhất thiết Như Lai Thường Phổ Chiếu KIM CƯƠNG ĐĂNG Bồ Tát đẳng xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới nhất thiết Ba La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Nhất thiết Như Lai Giới Thanh Lương KIM CƯƠNG ĐỒ HƯƠNG Bồ Tát đẳng xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới nhất thiết Ba La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Nhất thiết Như Lai Tứ Nhiếp Trí KIM CƯƠNG CÂU Bồ Tát đẳng xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới nhất thiết Ba La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Nhất thiết Như Lai Giới Thanh Lương KIM CƯƠNG ĐỒ HƯƠNG Bồ Tát đẳng xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới đồng nhất thể tính Kim Cương Giới sinh thân nhất thiết thành biện Ba La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Nhất thiết Như Lai Thiện Xảo Trí KIM CƯƠNG SÁCH Bồ Tát đẳng xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới đồng nhất thể tính Kim Cương Giới sinh thân nhất thiết Phụng Giáo Ba La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Nhất thiết Như Lai Kiên Cố Trí KIM CƯƠNG TỎA Bồ Tát đẳng xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới đồng nhất thể tính Kim Cương Giới sinh thân nhất thiết Như Lai Sứ Giả Ba La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam mô Nhất thiết Như Lai Hoan Hỷ Trí KIM CƯƠNG LINH Bồ Tát đẳng xuất sinh tận hư không biến Pháp Giới đồng nhất thể tính Kim Cương Giới sinh thân nhất thiết Tùy Thuận Ba La Mật Bồ Tát Ma Ha Tát

_Vì khắp cả Phạm Thiên, Đế Thích, 4 vị Thiên Vương, Tám bộ Trời Rồng, đế chủ, nhân vương, sư tăng, cha mẹ với bậc thiện tri thức đạo trường, mọi đẳng Pháp Giới hữu tình và nguyện đoạn trừ các chứng mà quy mệnh sám hối  Chí Tâm Sám Hối :

“ Đệ tử chúng con từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay do mê mờ Vô Ngã chỉ biết có ta người nên để cho cái Ngã phát triển thưòng duyên theo Ngã Sở mà bủa vây khắp cả Căn Trần khiến cho Thức Ấm bôn ba kích động thân tâm giống như điện chuyển; do đó sự thanh tịnh của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý chỉ vì một niệm chẳng giác mà nhiêng làm theo lục sư ngoại đạo, ăn trộm tiền tài của pháp vương, cung cấp cho lũ giặc bên ngoài ngày càng thịnh vượng mà đập phá thành Niết Bàn, tàn hại Pháp Thân, thiêu đốt Tuệ mệnh. Những tội như thế nhiều hơn cát bụi, từ mê đến mê mà không lường được sau trước.

Ngày nay con mới giác ngộ thì rất xấu hổ, đêm ngày kinh hoàng thân tâm run sợ nên cương quyết cắt đứt lưới mê và sự tham ái ta người mà hướng theo thành Niết Bàn để về đến cõi Cực Lạc, dùng sự giác ngộ “ Vô Ngã ” giáng phục Lục sư ngoại đạo, lấy tiền tài của Pháp Vương nạp cho Ba Tạng vững chắc, giúp cho Tuệ mệnh, tăng ích Pháp Thân, thắp ngọn đèn Pháp Tính để thường chiếu soi không tắt mất. Mọi hành nguyện Lý Sự nơi Trần giới chẳng trái ngược với Tam Bảo và Tam Thừa, đồng thời luôn luôn phát thệ hoằng dương ủng hộ, còn các tội của sự u mê thì tùy theo sám hối mà tiêu diệt hết ” Sám hối hồi hướng xong, chí Tâm quy mệnh lễ Tam Bảo

– Chí Tâm Phát Nguyện :

“ Đệ tử chúng con với Pháp Giới hữu tình, vừa mới từ ngày nay cho đến vô thượng bồ đề, mỗi mỗi niệm đều vững chắc, mỗi mỗi niệm đều thắng tiến, thân tâm tự tại, biện thuyết vô ngại, ở trong một niệm đầy đủ Nhất Thiết Chủng Trí . Tu hành biết được các pháp rốt ráo đều “ KHÔNG TỊCH” mà thường độ thóat tất cả chúng sinh để

cùng chứng ngộ Niết Bàn, nhưng chẳng dùng Niết Bàn làm sự chứng đắc” Phát nguyện xong, chí Tâm quy mệnh lễ Tam Bảo

 

KIM CƯƠNG ĐỈNH DU GIÀ TAM THẬP THẤT TÔN LỄ

Hết