KINH NHƯ Ý BẢO CHÂU CHUYỂN LUÂN
BÍ MẬT HIỆN THÂN THÀNH PHẬT KIM LUÂN CHÚ VƯƠNG

KINH SỐ 961

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện, Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

 

PHÓNG BÁT PHẨM THỨ NHẤT

Ta nghe như vầy: Một thời Đức Bạc Già Phạm ở đỉnh núi Linh Sơn trong hang động Bát Nhã của Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử cùng với chư Tỳ Kheo 1250 người đều là bậc Đại A La Hán, cùng với vô lượng vô số các Đại Bồ Tát như là: Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Mạn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đắc Đại Thế Chí, Bồ Tát Kim Cang Thủ, Bồ Tát Hư Không Tạng, Bồ Tát Trừ Cái Chướng, Bồ Tát Địa Tạng Vương; các Đại Bồ Tát như vậy cùng với 18 vị Kim Cang, 12 vị Đại Thiên, vô lượng Bát Bộ Thần Vương cùng quyến thuộc trước sau vây quanh.

Bấy giờ trong Hội có một vị Đại Bồ Tát tên là Văn Thù Sư Lợi đầy đủ vô biên Trí Tuệ Từ Bi, ở trong các Bồ Tát là trên hết, từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật rằng: “Cúi xin Đức Thế Tôn vì Đại Chúng nói Công Đức Phóng Bát , con và Đại Chúng mong muốn được nghe và làm theo”

Đức Phật bảo: “Lành thay ! Lành thay Văn Thù Sư Lợi ! Các ông hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Ta nay ở trong Đại Chúng Thiên Long Bát Bộ và đời vị lai, vì các người tu hành Bí Mật Thiện Pháp và Nan Hành Khổ Hạnh Thần Tiên Hiền Thánh nói Pháp yếu Phóng Bát”

Lúc đó Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: “Mong Đức Thế Tôn nói, chúng con muốn nghe”

Đức Phật bảo: “Nếu có Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân muốn Phi Bát để làm Phật Đạo lợi lạc chúng sanh. Trước phải ở nơi núi cao hoặc hang sâu, úp Bát hoặc ngửa Bát; ở nơi vắng lặng không có người, lập Am Thất ở một mình trong đó, tạo lập Đàn Tràng, không được nói năng, dứt tuyệt Ngũ Cốc chỉ ăn lá Tùng và uống nước sương, Thiền Định yên lặng tụng Bát Đại Long Vương Đà La Ni và niệm danh hiệu Long Vương không được sai khác. Qua 300 ngày, lấy một đấu Nếp phơi khô 100 ngày, giữ gìn Trai Giới không phạm oai nghi, một lòng xưng niệm danh hiệu Bảo Thắng Phật Đa Bảo Phật. Xong lấy bát không, triệu thỉnh các Long Vương và Kim Xí Điểu, mỗi Chú tụng một vạn ba ngàn biến. Ở trong bát liền nổi lên luồng gió lớn , tức thời Kim Xí Điểu Vương và Sa Già La, các Long Vương nương ngọn gió đó mang bát đi đến các cõi Trời và các Long cung, A Tu La cung, lấy thuốc Tiên sống lâu mà cho Hành Giả. Hành Giả uống vào tức sống lâu một ngàn năm, được Thần Thông như ý hay làm các Phật Sự, Diệu Pháp. Nếu thân cận nữ sắc và ăn các loại thịt thì không được Pháng Bát, Thần Lực bị mất. Đây là Thuật Thần Tiên bí mật, Ta vì đời sau, vì các Hữu Tình bạc Phước mà nói Pháp Yếu này. Sau khi Ta nhập diệt, nên rộng lưu bố Pháp này để cho chúng sanh do đây mà được thoát khỏi biển sanh tử”

Văn Thù Sư Lợi bạch rằng: “Chúng con ở trong Đại Hội này được nghe Pháp bí mật đại lợi lạc này, khiến các Tất Địa đều được thành tựu đầy đủ”.

 

THIỆN ÁC NHÂN QUẢ PHẨM THỨ HAI

Lúc bấy giờ trong Chúng Hội có một vị Đại Bồ Tát tên là Bất Không Vương Đại Quyến Sách Quán Tự Tại Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, chắp tay bạch Phật rằng: “Như vậy! Thưa Đức Thế Tôn! Đại Chúng hôm nay được nghe Pháp Không Bát Đại Bảo Mãn Như Ý Bảo Châu Vương xa lìa nhân gian, chỉ ham thích nơi núi rừng, muốn làm Phật Đạo không nhận của Tín Thí. Pháp này thật vi diệu hay làm các việc lợi lạc chúng sanh, Hành Nhân như là viên ngọc báu Như Ý. Sau này trong đời vị lai khi Mạt Pháp, các hữu tình vô phước lòng tin kém, không kham tu hành các Pháp của Phật. Các hữu tình như vậy phần nhiều hay tạo nghiệp ác hay đọa vào nẻo ác, không có ngày ra khỏi, đều do đời trước gây nghiệp xan tham, đời sau phải chịu nghèo cùng không có Phước Huệ.

Thế Tôn! Vì chúng hữu tình đời vị lai, hành Pháp bí mật cho đến khi thành Phật mà nói Phước Trí Tuệ Nghiệp Như Ý Bảo Châu là Pháp Luân của chư Phật, phương tiện của Bảo Bộ, ở trong Hội này nói Pháp lợi lạc hữu tình”

Bấy giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Tự Tại Bất Không Vương rằng: “Lành thay! Lành thay Quán Tự Tại! Ông từ vô thủy đến nay ở trong các đại kiếp tu Hạnh Đại Từ Đại Bi Tam Muội, đắc được Phổ Hiện Sắc Thân Tam Muội Như Ý Bảo Châu Vương Thân, nay lại thưa hỏi Đại Bi Pháp Yếu.

Hãy lắng nghe! Lắng nghe và suy nghĩ kỹ! Ta sẽ nói Nhân Quả của nghiệp xan tham thiếu phước. Nếu có hữu tình chỉ có Tánh Từ không có phước báu đều vì các tội chướng mà phải bị đọa vào ác đạo, người này nhiều đời có tâm xan lẫn. Nếu tu Bát Nhã đời nay có Trí Tuệ mà vô phước, phải nghèo cùng.

Lại có hữu tình chỉ có Phước Đức mà không có Trí Tuệ, người này đời trước rộng tu bố thí mà không tu Thiền Định nên đời nay có Phước mà không có Trí Tuệ.

Như vậy các Nghiệp Báo đều không đồng, đều do Định Nghiệp, Nhân Quả quyết định vậy, khó có thể đổi thay. Chư Phật có phương tiện bí mật diệu thuật hay chuyển hữu tình bị định nghiệp quả báo được phước sống lâu, các điều cát tường, Pháp Đại Tất Địa quyết định thành tựu, chỉ tạm được trong khoảng sát na.

Có một vị Đại Long Vương Chủ tên là Năng Thí Nhất Thế Hữu Tình Sở Cầu Nguyện Lạc. Cách đây không xa, có một ao lớn rất trong sạch, không có ác điểu. Bốn bên đều do bốn báu tạo thành: vàng, bạc, lưu ly, xà cừ, pha lê, chân châu, các thứ trang nghiêm tạo thành. Ở trong có một Tòa ngồi, chung quanh có năm cây trụ, cung điện bằng Đồng báu. Long Vương có tên là Vô Nhiệt Não hay thành tựu tất cả sự nghiệp, trụ Đệ Bát Địa Bất Động Tam Muội hay vì hữu tình làm Hạnh Từ Bi, mưa Cam Lồ Pháp Thủy, nuôi dưỡng ngũ cốc, sanh trưởng vạn vật giúp đời.

Nay Ta muốn đến ao Bát Nhã trong cung Long Vương kia nói Như Ý Bảo Châu Đại Bồ Tát Pháp . Đại Chúng các ông có thể đi đến sẽ thấy”

Bấy giờ Bồ Tát Như Ý Luân Quán Tự Tại, Đại Pháp Vương Tử Kim Cang Thủ, các Đại Chúng Bồ Tát ở địa vị Quán Đảnh, các Đại Chúng đồng đi.

 

NHƯ Ý BẢO CHÂU PHẨM THỨ BA

Lúc bấy giờ Vô Nhiệt Não Trì Long Vương từ cung Rồng Đồng Luân trong ao Vô Nhiệt Não tự nhiên nhảy vọt lên đến chỗ Đức Thích Ca Mâu Ni, từ đám mây tím hạ xuống cung kính đảnh lễ cúng dường Đức Thế Tôn với các quyến thuộc. Rồi bạch rằng: “Xin nguyện Đức Thế Tôn vào cung của con thọ nhận sự cúng dường. Chúng hữu tình trong ao ưa muốn nghe Diệu Pháp. Xin nguyện Đấng Như Lai Đại Từ Đại Bi thương xót nạp thọ sự thỉnh cầu của chúng con”.

Lúc đó Đức Thế Tôn nhận lời cầu thỉnh của Long Vương, liền rời Tòa báu phóng đại quang minh chiếu mười phương cõi Phật, các cõi báu có sáu thứ chấn động, trời tuôn mưa hoa báu đầy dẫy như mưa mùa Đông, như chim bay.

Bấy giờ mười phương chư Phật Thế Tôn , tất cả Đại Bồ Tát, tám Bộ Trời Rồng, những loài có thần thông thảy đều vân tập.

Khi ấy Đức Thế Tôn cùng các Đại Chúng đi trong hư không, hoa sen trắng đỡ chân, nương mây vàng mà đi, tác các kỹ nhạc vào Long Cung kia. Các Chúng tám Bộ đồng đi theo Phật, mỗi mỗi đều hiện Thần Lực. Ao Vô Nhiệt Não, cung điện Long Vương liền chấn động theo sáu cách, mua các hoa sen báu, trống Trời tự vang, ánh sáng rực rỡ. Thời các Long Nữ và các Long Tử, các đại quyến thuộc thảy đều vân tập, bày biện trang nghiêm Tòa Sư Tử và các thứ cúng dường dâng lên Đức Như Lai.

Đức Thế Tôn liền dùng sức Thần Thông đi vào Long Cung, ngồi Tòa Sư Tử trang nghiêm bằng Nguyệt Quang Ma Ni, Thủy Tinh, Bạch Ngân, Diệu Chân Châu Bảo. Tức thời tại cung điện, năm cây trụ đồng đỏ hai bên đều có năm ngàn lầu các. Lại còn có các cây báu, nơi nào cũng có ao báu, hồ báu, núi báu, hang động báu. Cũng có chim báu như là: Khổng Tước, Anh Vũ, Mạng Mạng, các loài chim đồng hót lên tiếng nhạc.

Bấy giờ Đức Như Lai ngồi trên tòa Sư Tử như một hòn núi vàng, thọ lãnh các vật cúng, vì Đại Long Vương mà nói Pháp Yếu (Việc đầy đủ như trong Kinh A Nậu Đạt Trì Long Vương nói)

Thời tại trong Hội có một Long Nữ tướng hảo đẹp đẽ kỳ diệu như Thiên Nữ, tâm ý nhu hòa như Đại Bồ Tát tên là Thiện Nữ từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật rồi bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Chúng con kiếp trước nghiệp chướng sâu dầy, tham lam mê dại, không gây Nhân Trí Tuệ. Vì vậy ngày nay sanh trong ao hồ, lại thọ thân nữ, tuy không bị nhiệt não cùng các bệnh khổ hơn các loại khác. Nguyện con đời đời kiếp kiếp không thọ thân nữ, không làm các việc của người nữ. Nay nhờ sức cúng dường Phật và nghe Pháp, tất cả đều hồi hướng Phật Đạo, chỉ cầu thành Phật không cầu gì khác”

Tức Thời Long Nữ ở trước mặt Đức Phật dùng Kệ khen rằng:

Mặt, mắt Thế Tôn
Cũng như trăng sáng
Thật là thanh tịnh
Không ai hơn được
Con ở ngày nay
Quy Y nghe Pháp
Với phước báo này
Đắc Đạo không sai
Con có Bảo Châu
Dâng lên Thế Tôn
Lợi ích hữu tình
Khiến được Pháp Bảo
Báo ân Đức Phật
Nguyện hộ Bí Giáo
Cầu cho tất cả
Đều thành Phật Đạo

Khi Thiện Nữ Long Nữ nói Kệ xong, bưng một bảo châu dâng lên Đức Như Lai rồi nói rằng: “Cúi xin Đức Như Lai nhận bảo châu này. Đây là Như Ý Bảo Châu để tại tráp báu bằng Thủy Tinh nơi đáy biển. Vua cha tự gìn giữ cung kính tôn trọng, không cho các Rồng khác biết, cũng như bình báu Cam Lồ của Đế Thích hay mãn tất cả nguyện. Nếu có hữu tình được bảo châu này, tất cả các nguyện, các việc làm đều đầy đủ, tất cả Tất Địa đều thành tựu. Con nay trọng Pháp, liền xả tài bảo, dâng lên Thế Tôn giá trị vô số. Ngưỡng mong Đức Thế Tôn Từ Bi nạp thọ”

Đức Phật dạy: “Này Long Nữ! Nay ngươi vì muốn hộ Chánh Pháp mà dâng Bảo Châu. Ta nay nhận lãnh bảo châu do Tín Tâm thanh tịnh của ngươi mà thôi, còn Ly Long Bảo Châu thì Ta không nhận. Vì sao vậy? Như Ý Bảo Châu tức là Phi Hữu Bảo (báu chẳng phải có), Phi Vô Bảo (báu chẳng phải không), Bất Hữu Tình (chẳng phải Hữu Tình), Bất Phi Hữu Tình (chẳng phải Phi Hữu Tình), Phi Thạch (chẳng phải đá), Phi Kim (chẳng phải vàng), tự nhiên xuất ra Đàn Ba La Mật. Chư Phật Bồ Tát đều có bốn loại bảo châu tức là Từ Bi Hỷ Xả dùng thí cho 25 loại hữu tình. Ở nơi Kim Cang Bảo Tràng trong biển Pháp Giới có bảo châu thường tuôn mưa các món tài bảo công đức Giới Định Tuệ vì các hữu tình khiến được đầy đủ sáu Ba La Mật, mười Địa, đủ tám vạn Pháp Tạng. Cảnh giới của Nhân Gian và Long Cung tuy gần nhau nhưng Quả Báo trên bờ dưới nước khác nhau. Nhân Gian cũng có Như Ý Bảo Châu, bảo châu Thập Thiện của Chuyển Luân Thánh Vương là trên hết (tối thượng phẩm). Trung Phẩm, Hạ Phẩm là tám Giới, năm Giới. Nhân Gian dầu nghe tên nhưng chẳng được Thể ấy.

Nếu có kẻ thọ Trì Giới Phẩm Pháp, Luật Nghi… vì hộ Chánh Pháp lợi lạc Nhân Thiên cho nên cầu Pháp Bảo ấy cũng được Chân Đà Ma Ni Bảo Châu. Bảo Châu này ở trong Nhân Gian làm ra là Đại Bí Mật Như Ý Bảo Châu, không giống như Bảo Châu tại Long cung. Rồng là Thủy Đức, Người là Hỏa Đức. Âm Dương xa khác lập ra Bảo Châu cho nên cũng chẳng đồng với Minh Châu trong biển. Được người làm Như Ý Bảo Châu thì việc này rất là hiếm có, chỉ là điều hư hão. Chính vì thế cho nên Ta không thọ nhận Như Ý Bảo Châu của ngươi. Các ngươi hãy thủ hộ Chánh Pháp của Ta và các loài hữu tình trong đời vị lai, đừng quên. Đó là Chân Châu, là Như Ý Bảo Châu”

Đức Thế Tôn nói Pháp này xong thời Long Nữ được nghe Pháp, sanh tâm thâm tín, bi cảm xót thương, nước mắt tuôn rơi, cúi năm vóc sát đất, bạch Phật rằng: “Thưa

Thế Tôn! Con dầu chịu mất thân mạng , quyết không dám trái lời Phật dạy”

Lúc đó Bồ Tát Ma Ha Tát Hư Không Tạng, Bồ Tát Ma Ha Tát Địa Tạng đều cùng với 500 quyến thuộc của Bảo Bộ vây quanh, từ Tòa ngồi đứng dậy bạch Phật rằng: “Cúi mong Đức Như Lai nói Pháp Như Ý Bảo Châu khiến cho tiêu trừ những Nghiệp Nhân vô phước nghèo khổ, khiến được Phước Trí cát tường thắng diệu của Vô Thượng Đạo Quả”

Đức Phật dạy hai vị Đại Sĩ rằng: “Lành thay! Lành thay! Các ông hãy thọ trì lời Phật dạy, không nên lãng quên. Nay Ta muốn nói bí mật thậm thâm vi diệu của chư Phật. Pháp này là mắt Thánh của các vị Bồ Tát, là Thể đầy đủ của đài hoa của Tỳ Lô Giá Na , là báu Kim Cang Đảnh của Tỳ Lô Giá Na, là tất cả công đức Đỉnh Thượng

Tối Tôn Vi Diệu Thậm Thâm Đại Quán Đảnh Bảo. Nay Ta tuyên nói, các ông hãy thọ trì, lợi lạc Thế Gian, hãy khéo suy nghĩ lấy. Các ông là bậc Đại Sĩ túc phước thâm hậu, phàm phu Thế Gian không thể biết được.

Nếu có chúng sanh muốn được Phước Thọ Tùy Ý Bảo Châu của các cung Trời Rồng thì phải theo Đại A Xà Lê thọ Pháp Quán Đảnh . Xong vào Đạo Tràng Cảnh Giới của chư Phật, bền chắc Tín Tâm thọ trì cho đến nơi đến chốn, tức thân thọ trì Đại Tam Muội Gia Giới không phạm oai nghi. Vì lợi các hữu tình, hộ trì Chánh Pháp mà tạo Bảo Châu, dùng 11 loại Bảo Châu hợp thành Như Ý Bảo Châu như là: Một là Xá Lợi Phật, hai là vàng ròng, ba là bạc tốt, bốn là Trầm Hương, năm là Bạch Đàn, sáu là Tử Đàn, bảy là Hương Đào, tám là Tang Trầm, chín là Bạch Tâm Thọ Trầm, mười là Bá Trầm, mười một là Chân Tất (sơn). Dùng vàng bạc tạo một viên tròn làm Như Ý Bảo Châu, ở trong để 32 hạt Xá Lợi Phật, dùng bột hương dẻo tô trên Bảo Khí đó. Tạo Bảo Châu xong, dùng áo cà sa chín điều màu đỏ, gói lại, để trong 18 lớp Thanh Tịnh Phạn Khiếp (tráp báu thanh tịnh), mỗi một lớp biểu thị cho chín núi tám biển với núi Đại Thiết Vi, tráp báu cuối cùng thành màu của bốn báu. Thứ nhất có màu Tấn Thiết (Thép già), khoảng giữa màu vàng ròng, màu bạc trắng đỏ, tám lớp mỗi mỗi đều đóng kín không cho hàng Phi Nhân, Tiểu Nhân cho đến Thiên Ma nhìn thấy.

Tạo xong, lập Đạo Tràng, bày biện các hương hoa cúng dường lễ bái tất thành

Đại Tất Địa. Không được biếng nhác, ngày đêm chuyên cần tu hành niệm tụng, tức là Nhân Gian Bí Mật Tinh Tiến Đại Như Ý Bảo Châu. Nếu không có Xá Lợi thì dùng vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, mã não, pha lê tạo Xá Lợi. Y như trên mà làm không cần phải có Long Cung Như Ý Bảo Châu. Đây là Tối Thượng Bảo Châu tại Nhân Gian. Nếu Hành Giả không có đủ phương tiện tức đến bờ biển lượm đá cát sạch sẽ làm Xá Lợi, hoặc dùng lóng đốt của Dược Thảo, cây trúc tạo làm Xá Lợi đủ 32 viên, bảy viên làm Chủ lớn bằng trứng chim Le Le dùng tạo Bảo Châu. Châu này phóng ánh sáng chiếu khắp những kẻ nghèo khó y như Bảo Châu của các ông không có khác vậy”

Đức Phật dạy Kim Cang Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Nếu có người tu Pháp Du Già muốn cầu các Tâm Nguyện, tức tạo lập Đạo Tràng Mạn Đà La hướng về Bồ Tát Bảo Châu Vương Xá Lợi thệ nguyện cầu xin, tức trong Bảo Châu có tiếng vi diệu bảo rằng: “Có cầu điều gì, Ta sẽ khiến cho đầy đủ ”. Thời Hành Giả được tất cả Nguyện thuộc Thế Gian với Xuất Thế Gian, sống lâu Phước Đức, mọi người yêu kính, người ác hàng phục, thuốc Tiên sống lâu, nhập vào các Thiền Định, thần thông bay đi tự tại…tức là Tâm Nguyện mong cầu trong đời hiện tại. Pháp viên mãn sáu Độ (6 Ba La Mật) vượt lên chứng mười Địa, bảy Địa Đẳng Giác, tám Chánh Đạo, bốn Tâm vô lượng… Nhóm Pháp như vậy gọi là Pháp Xuất Thế . Tất cả đều được tùy tâm niệm mà được thành tựu”

 

ĐẠI MẠN ĐÀ LA PHẨM THỨ TƯ

Đức Phật dạy Bồ Tát Hư Không Tạng: “Người trì tụng muốn tạo Mạn Đà La được Đại Tất Địa. Dùng Cù Ma Di (phân bò) hòa đất sét vàng, y Pháp xoa tô đất, dùng Bạch Đà, Cam Tùng, Uất Kim, Long Não xoa bôi nghiêm sức .

Trên Đàn an trí Như Ý Bảo Châu Vương, chính giữa để Kinh Đại Bát Nhã, ngay phía sau an Bồ Tát Đại Bát Nhã.

Bên phải an Bồ Tát Bất Không Quán Tự Tại, Bồ Tát Hư Không Tạng, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Từ Thị.

Mặt trái, phía trước an Bồ Tát Mạn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Nhật Quang, Bồ Tát Nguyệt Quang

Mặt trái, phía trước, ở dưới an Bất Động Sứ Giả

Mặt phải, phía trước, ở dưới an Quân Trà Lợi Kim Cang, Bồ Tát Thủy Cát Tường, Bồ Tát Như Ý Luân Quán Tự Tại cùng với Nhất Kế La Sát Sứ Giả, Phạm  Thiên, Đế Thích, bốn Đại Thiên Vương, Y Thủ La Thiên, Ma Hê Thủ La Thiên, Diêm Ma Vương, Địa Thiên, Na La Diên Thiên, Biện Tài Thiên, Cát Tường Thiên, Trì Minh Tiên, Long Vương, Long Nữ, Ha Lợi Đế Mẫu, Miêu Giá Thần (các Thần Lúa Mạ)…

Hai bên trái phải để bột năm màu chia Ngoại Giới, đèn dầu 164 chén, nước thơm At Già, đồ ăn thức uống. Các thứ cúng dường như Pháp bày biện.Mỗi ngày thọ trì Bát Quan Trai Giới, phát Tâm Bồ Đề thì tất cả Tất Địa quyết định thành tựu.

Đức Phật lại dạy rằng: “Ta nay lại nói Pháp Họa Tượng Mạn Đà La. Trước vẽ biển lớn, giữa biển vẽ cung điện báu lớn có hai thềm bậc, vô lượng trân bảo trang nghiêm. Trong điện vẽ Đàn bảy báu, trên hoa sen báu vẽ Như Ý Bảo Châu Vương phóng ánh lửa (hỏa quang) rực rỡ. Bên phải vẽ Bồ Tát Mạn Thù Sư Lợi, bên trái vẽ Bồ Tát Hư Không Tạng, mỗi mỗi đều y Bổn Pháp khiến cầm Tiêu Xí (vật khí biểu tượng). Bên ngoài cung điện ấy, phương bên phải, trong biển vẽ Nan Đà Long Vương có chín cái đầu chuyển mây đen, tay trái cầm Bảo Châu hộ trì tượng Ma Ni Bảo Vương .

Đây là Pháp vẽ Tượng Mạn Đà La. Tức đối trước Tượng này kết Ấn niệm tụng thì vô lượng Tất Địa không cầu tự được, rất là bí mật không thể nói được, không có Pháp nào có thể qua được”

ĐẠI MẠN TRÀ LA HỌA TƯỢNG ĐỒ

QUÁN ĐẢNH ẤN CHÂN NGÔN PHẨM THỨ NĂM

Lúc bấy giờ Đức Phật dạy Bồ Tát Kim Cang Bí Mật Chủ rằng: “Nếu có Phật Tử muốn được Pháp Tối Thượng Đại Tất Địa, phải vâng lời của Đại Sư dạy vì chẳng phải là phần Trí Tuệ của mình. Trước thọ Pháp Quán Đảnh sau đó kết Như Ý Bảo Châu Vương An trì tụng Căn Bản Đà La Ni. Ta nay muốn nói, ông hãy lắng nghe!”

Bí Mật Chủ Kim Cang Thủ bạch Phật rằng: “Kính mong Đức Thế Tôn nói, chúng con muốn nghe”

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói Căn Bản Đà La Ni là:

Ná mô hạt la đát-na đa-la dạ gia.Nam mô a lợi-gia bà lô cát đế thấp-ba la gia, bồ đề tát đá ba gia, ma ha tát đá ba gia, ma ha ca lô ni ca gia

Đát nễ-gia tha: Úm, a mộ già ma ni, ma ha ma ni, bát đầu-ma, ma ni, toa ha

 

Đức Phật nói Đà La Ni này xong, tức thời Long cung chấn động theo sáu cách, tuôn mưa ngọc báu Như Ý như mưa mùa xuân tràn đầy giáng xuống.

Bấy giờ Đại Chúng đều được chứng Quả. Thiện Nữ Long Vương Nữ phát Tâm Đại Bồ Đề, cũng phát Thệ rằng: “Con nguyện thủ hộ: Di Giáo, nơi có Di Thân (Xá Lợi) của Như Lai, tại quốc thổ nào trong cõi người có thể tạo làm Như Ý Bảo Châu Vương mà Đức Phật đã dạy…như giữ gìn sanh mạng của chính mình, khoác thêm quần áo của mình liền tăng Bảo Uy (oai lực của vật báu) khiến được Tất Địa, không để bị thiếu thốn. Chỉ thỉnh Thân con khiến hộ Bảo Châu, đào một cái ao báu để hoa sen sinh trưởng; chẳng thấy người, súc vật. Chỉ cho A Xà Lê với Thị Giả vào, không cho người khác vào. Con trụ trong đấy thủ hộ Bảo Châu, hộ trì Chánh Pháp”

Đức Phật dạy: “Lành thay ! Lành thay Thiện Thần Thủy Thiên Đại Long Vương Nữ! Như lời ngươi nguyện”

_Bấy giờ Bồ Tát Bí Mật Thủ bạch Phật rằng: “Xin Đức Thế Tôn nói Đại Đà La Ni Đại Quán Đảnh Ấn

Đức Phật bảo Bồ Tát Bí Mật Thủ rằng: “Đây là Nhất Thiết Như Lai Can Tâm Bí Mật Ấn. Nay ông thưa hỏi, Ta sẽ nói ra”

Đức Phật liền nói Ấn Tướng là: “Chắp hai tay lại, co hai ngón út , hai ngón Vô trong lòng bàn tay, bên phải đè bên trái, cài chéo ngón tay trong lòng bàn tay. Hai ngón cái, bên phải đè bên trái, nhập vào lòng bàn tay; hai ngón giữa đứng thẳng hơi cong đầu ngón; đem hai ngón trỏ đè trên lóng giữa bên cạnh hai ngón giữa, đầu ngón dính nhau. Ấn này tên Quán Tự Tại Bất Không Như Ý Bảo Châu Vương Ấn hay thành tựu tất cả sự nghiệp mong cầu.

 

A XÀ LÊ THÀNH PHẬT PHẨM THỨ SÁU

Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nhập vào Nhất Thiết Phật Phát Tâm Giác Ngộ Pháp Giới Bình Đẳng Tánh Giả Tu Hành Bồ Đề Đại Niết Bàn Thường Trụ Kim Cang Tam Muội nói Hữu Tình Quyết Định Thành Phật Chân Ngôn là: Úm, a noan lam khiếm khư, ma ni bát đầu mê, hồng

 

Nếu có hữu tình tụng một biến tức được độ thoát khỏi biển sanh tử đến cõi Niết Bàn. Tất cả hữu tình đều thành Tam Chủng Tất Địa. Tất cả ý nguyện, Thiện Nguyện một thời thành tựu. Cho nên các ông phải một lòng tu hành Pháp này khiến mở được kho báu bí mật vô thượng cho các người tu hành Chân Ngôn. Tức là Vô Thượng Thậm Thâm Bí Pháp, rất là bí mật trong các Pháp bí mật.

Đức Phật nói Chân Ngôn xong, tức thời hiện Như Lai Biến Chiếu đầu đội mão Ngũ Phật lại nói Tức Thân Thành Phật Đại Hải Ấn, cũng gọi là Tam Muội Gia Ấn. Nếu có Phật Tử nào muốn được Tức Thân Thành Phật nên tu Pháp Quán này hay khiến cho thân cha mẹ sanh ra thành thân Phật. Tức hướng về Bổn Tôn Như Ý Bảo Châu Vương kết Pháp Giới Tháp Bà Ấn: Chắp tay trống lòng, tám ngón như hình báu tức thành Bí Ấn.

Quán A Tự Môn (唒_ A) là Môn thanh tịnh rộng lớn của tất cả Trí Tuệ (Nhất Thiết Trí Tuệ Quảng Đại Thanh Tịnh Môn). Tùy theo lượng thân của chữ , trong ngoài rộng lớn ngang bằng hư không, không có tâm phân biệt. Anh sáng có hai màu vàng, trắng chiếu khắp Địa Luân Diệu Thể, lìa các cảnh giới, khởi ý tác nghiệp nhiếp các hữu tình an trụ tại Tâm Vương đồng với tướng hư không, thành tựu tất cả Thượng Phẩm Tất Địa.

Phộc Tự Môn (VAṂ) nhập vào nội tâm làm Mạn Đà La gia trì tự thân, sắc như màu tuyết trắng của Đại Nhật soi suốt Diệu Thủy Luân gia trì tự thân, là môn lìa các lỗi lầm dơ bẩn.

La Tự Môn (RAṂ) là Môn Tự Thể thanh tịnh không có dơ bẩn.

Ca Tự Môn (HAṂ) là Môn Nhân Nghiệp lìa khắp tất cả Pháp, xa lìa các sự dơ bẩn, vượt qua Sanh Tử.

Khiếm Tự Môn (KHAṂ) là Môn Đại Không, không có sanh, gia trì tự thể an trụ Pháp Giới, không có hý luận. Là Môn không có hai Hành Tướng.

Ở nơi thanh tịnh rộng bốn khuỷu, Trị Địa như trong Nghi Thức Hộ Ma. Giữa bốn cửa để đài sen 32 cánh, trên để Bồ Tát Như Ý Bảo Châu Vương phóng quang chiếu khắp, Hữu Tình trong sáu nẻo gặp ánh quang liền bỏ thân được Bất Hoại Kim Cang Tam Muội trụ Giác Vương Phổ Hiền Thánh Vị. Tất cả các Như Lai và 16 vị Bồ Tát xoa đầu Thọ Ký. Đức Như Lai Kim Cương Giới Biến Chiếu dùng tay phải thọ ký ban cho mão Phật, thọ mạng một kiếp. Khi bỏ thân này được thấy Đức Như Lai Di Lặc, mạng chung liền được vãng sanh về quốc độ Cực Lạc của Đức Phật Vô Lượng Thọ.

 

TẤT ĐỊA THÀNH TỰU PHẨM THỨ BẢY

Đức Phật bảo Đại Bồ Tát Hư Không Tạng rằng: “Nếu có hữu tình mỗi ngày sáng sớm, đối trước tượng Bảo Châu Vương niệm Căn Bản Chú và Quán Đảnh Ấn 1080 biến sẽ trừ diệt tất cả tội căn bản từ vô thủy, tịnh trừ biển nghiệp chướng, được thành tựu Pháp Đại Tất Địa, bỏ thân này liền vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, được đài sen Thượng Phẩm, chứng đắc Vô Sanh Bất Không Vương Tam Ma Địa, dạo chơi qua mười muôn Giới Hội Kim Cang lễ bái, gần gũi Đức Như Lai Đại Nhật. Nếu có Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân muốn đời này được Thượng Tất Địa. Nửa đêm cho đến sáng, hoặc hoàng hôn cho đến canh ba, hành trì Pháp Yếu, mãn một ngàn ngày tức trừ tội chướng năm Nghịch, tất cả Tất Địa đều thành tựu, tất cả ý nguyện được viên mãn”

Đức Phật lại bảo Bồ Tát Hư Không Tạng rằng: “Nếu có các hữu tình hành Pháp Môn này sẽ mau đều viên mãn tất cả Pháp Môn thuộc Thế Gian và Xuất Thế Gian. Cũng được tất cả Vô úy (không sợ hãi), tôn quý, giàu có của Thế Gian. Lại được quốc vương, vương tử, đại thần yêu kính tôn trọng, khen ngợi không có ai hơn. Người trì Hạnh đó ắt được thành tựu tất cả các nguyện, giáng phục tất cả các Ma, Oán Địch, Nghiệp chướng, báo chướng. Tất cả các bệnh tức thời tiêu diệt. Cho nên Hành Giả thường nên trì niệm, lễ bái, cúng dường.

Chân Thân Đà Đô của chư Phật quyền hiện Như Ý Bảo Châu Vương cho đến Đại Ma Ni Châu Vương của kho báu trong cung Rồng ở biển lớn , trên Trời. Bồ Tát Ma Ha Tát, tâm chẳng mê loạn liền thành tựu tất cả Tất Địa. Đời này tâm Hồng Ca La (Hūṃ-Kara) , Thân Ma Ha Phạ Nhật ra (Mahā-Vajra: Đại Kim Cang)”

Đức Phật lại dạy rằng: “Nếu có Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân muốn thành Quả Vô Thượng Bồ Đề với cầu thành tựu vô biên Phước Trí liền hướng lên không trung, nơi đỉnh của Đệ Tam Thiền, Đại Phạm Thiên Vương an trí xương đỉnh đầu của Đức Như Lai trong cái tháp báu, kết An tụng Minh sẽ mau được thành tựu.

Nếu có hữu tình muốn cầu Phước Đức, thọ mạng lâu dài liền hướng xuống đáy của mặt đất, Kiên Lao Địa Thần an trí cái bình báu chứa đất than của Đức Như Lai. Người hành Pháp này mau thành Tất Địa.

Các ông nên biết hai Bảo Châu đó tức là Chân Tánh Bí Mật Bảo Châu. Khuyến thỉnh, cúng dường thì tất cả mong cầu Vô Thượng Tất Địa đều được thành tựu.

 

HỘ MA PHẨM THỨ TÁM

Bấy giờ Đức Phật bảo Bồ Tát Hư Không Tạng: “Nếu có hữu tình muốn được địa vị của Sát Đế Lợi. Gia trì vào hột mè trắng, nếp, đậu nhỏ, bơ, Mật, sữa, lạc…mà làm Hộ Ma thời quốc vương rất vui vẻ trao cho ngôi báu, Hậu cung vương tử cũng đều đồng ý.

Nếu thấy Mạn Noa La Như Ý Châu Vương sẽ mau chóng tịnh trừ nghiệp báo A Tỳ, bốn Trọng, năm Nghịch, phỉ báng Chánh Pháp, tất cả nghiệp ác, tất cả thống khổ thảy đều tiêu diệt. Không thọ thân trong nẻo ác năm nghịch, thường địa vị thù thắng. Tám vạn bốn ngàn Chấp Kim Cang Dạ Xoa, Thập Địa Kim Cương Đà La Ni Bồ Tát, sáu mươi tám ngàn Trì Minh Thần Tiên ngày đêm thủ hộ, thường làm bạn lữ. Sau khi mạng chung được sanh trong cung Đại Tất Địa của Thắng Diệu Kim Cang Thủ, liền làm Chân Ngôn Đại Trì Minh Tiên có mười sáu vị Bồ Tát làm anh em.

Bấy giờ Đức Như Lai nói Hộ Ma Ấn là: Dùng tay trái, ngón trỏ ngón cái quấn nhau, duỗi thẳng ngón giữa ngón vô danh, hướng về lòng bàn tay nắm quyền. Để An nơi ngực. Tay phải, ngón cái ngón trỏ ngón giữa lần châu. Dùng Nhất Thiết Như Lai Kim Cang Ma Ni Thân Đại Quán Đảnh An Chân Ngôn, phát tiếng tụng Chú làm Pháp Hộ Ma thì tất cả sự nghiệp đều khiến thành tựu.

Đây là Cực Bí Vô Thượng Mật Ấn với Bí Mật Minh của các Tôn trong ba Bộ. Ta nay vì tất cả hữu tình mà rộng tuyên nói.

Ông! Hư Không Tạng thọ trì Pháp đó lưu thông Thế Gian khiến lợi ích khắp các hữu tình đời Mạt Thế”

Lúc đó Bồ Tát Ma Ha Tát Hư Không Tạng nhận lời thành thật, nguyện được gia trì

Đức Phật bảo: “Lành thay! Lành thay! Như ước nguyện của ông, hãy thủ hộ Chánh Pháp đừng để cho lạc mất”

Bấy giờ Bồ Tát Hư Không Tạng, Bồ Tát Kim Cang Thủ, Bồ Tát Quán Tự Tại …. Đều nói Kệ rằng:

 

Lành thay! Lành thay Đại Điều Ngự!
Mưa báu lợi ích các hữu tình
Lành thay! Lành thay Đại Trượng Phu!
Diễn nói loại lợi sanh bí mật
Lành thay! Lành thay Đại Nhật Luân!
Chiếu tan tối tăm được sáng sủa
Lành thay! Lành thay Đại Sư Tử!
Ăn nuốt tất cả các Ma ác
Cầu mong Đại Nhật Biến Chiếu Tôn
Khai thị ngộ nhập Pháp Bát Nhã
Chúng con quy y Đấng Biến Trí
Chứng được quả Phật, lợi quần sanh.

CHÚC LỤY PHẨM THỨ CHÍN

Bấy giờ Đại Phạm Thiên Vương, Đế Thích, bốn Đại Thiên Vương, Ma Hê Thủ La Thiên Vương, Sa Kiệt La Long Vương, Vô Nhiệt Não Trì Long Vương, Đại Biện Tài Thiên Nữ, Đại Cát Tường Thiên Nữ với Bảo Tạng Thiên Nữ ….. liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật rồi bạch Phật rằng: “Chúng con và quyến thuộc xin thủ hộ Hành Giả như hộ tròng mắt, như hộ thân mạng, vệ hộ Giáo Pháp Chân Ngôn Bí Mật khiến cho lưu truyền trong Thế Gian không cho mất. Cầu xin Đức Thế Tôn gia bị nuôi dưỡng chúng con và quyến thuộc, vì muốn báo đáp ân đức sâu dày của Như Lai, phát lời thành thật, mong Đức Phật thương xót gia trì”.

Đức Phật dạy: “Lành thay! Lành thay! Như các ngươi nguyện thủ hộ chánh Pháp khiến không đoạn mất”

Bấy giờ Đức Biến Chiếu Quang Minh Thích Ca Mâu Ni Phật nói Pháp Như Ý Bảo Châu Đốn Thành Tất Địa đó xong, dùng hai bàn chân tôn quý có bánh xe ngàn căm đàp mây trên hư không trở về Đại Tuyết Sơn (núi tuyết) trong hang động Thần Tiên của Mạn Thù Sư Lợi.

Lúc đó, trong cung của Vô Nhiệt Não Trì Long Vương chấn động theo sáu cách. Tất cả Đại Chúng đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

 

 

KINH NHƯ Ý BẢO CHÂU CHUYỂN LUÂN
BÍ MẬT HIỆN THÀNH PHẬT KIM LUÂN CHÚ VƯƠNG (Hết)

Hiệu chỉnh xong vào ngày 20/06/2008