DU GIÀ TẬP YẾU DIỆM KHẨU THÍ THỰC DUYÊN CỚ KHỞI DẠY CHO A NAN ĐÀ

Hán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ Đức Thế Tôn ngự tại chốn Tăng Già Lam Ni Câu Luật Na ở thành Ca La (? Ca Tỳ La) cùng với các Tỳ Khưu và các Bồ Tát, vô số chúng hội, trước sau vây quanh để nói Pháp

Lúc đó Ngài A Nan (Ānanda) ở một mình nơi thanh tịnh, niệm Pháp đã thọ nhận. Tức ở đêm ấy, sau khi dứt canh ba thì thấy một Ngạ Quỷ (Quỷ đói) tên là Diệm Khẩu (Jvala-mukha) có hình xấu xí, thân thể gầy ốm khô khốc, trong miệng bốc lửa, cổ họng nhỏ như đầu cây kim, đầu tóc rối tung, móng nanh dài bén…rất là đáng sợ, đứng trước mặt A Nan , bạch với A Nan rằng: “Ba ngày sau thời mệnh của ông sẽ chấm dứt, liền sinh ở trong nẻo Quỷ Đói (Ngạ Quỷ)”

Khi ấy, A Nan nghe lời nói này xong thì sinh tâm hoảng sợ, hỏi Ngạ Quỷ rằng: “Đại Sĩ! Nếu sau khi tôi chết bị sinh làm quỷ đói thời nay tôi phải hành phương tiện nào để được miễn nỗi khổ này ?”

Lúc ấy, Ngạ Quỷ bạch với A Nan rằng: “Sáng sớm ngày mai nếu ông có thể bố thí thức ăn uống cho trăm ngàn Na Do Tha Hằng Hà Sa số quỷ đói với vô lượng Bà La Môn Tiên khác, Diêm La Sở Ty, Nghiệp Đạo, Minh Quan với các Quỷ Thần, Vong linh người chết đã lâu… được ăn uống. Như cái Hộc mà nước Ma Già Đà (Magadha) dùng, đều cho 49 hộc thức ăn uống kèm với vì chúng tôi cúng dường Tam Bảo thời ông sẽ được tăng tuổi thọ, khiến cho chúng tôi lìa khỏi nỗi khổ của loài quỷ đói, được sinh lên Trời”

A Nan thấy quỷ đói Diễm Khẩu này có thân hình gầy ốm khô khốc, rất xấu xí . Trong miệng bốc lửa, cổ họng nhỏ như cây kim, đầu tóc rối tung, lông móng dài bén. Lại nghe lời nói đó thì rất kinh sợ, lông trên thân đều dựng đứng . Đến lúc sáng sớm. từ chỗ ngồi đứng dậy, đến nơi Đức Phật ngự, nhiễu quanh theo bên phải ba vòng, đỉnh lễ chân Phật, thân thể run rẩy rồi bạch Phật rằng: “Nguyện cứu con thoát khổ! Tại sao thế? Canh ba đêm trước, Con kinh hành ở nơi thanh tịnh, niệm Pháp đã thọ nhận thì thấy quỷ Diệm Khẩu nói với con rằng: “Sau ba ngày thời mệnh của ông chấm dứt liền sinh trong nẻo quỷ đói”. Con hỏi Quỷ rằng: “Làm sao khiến cho tôi được miễn nỗi khổ này?”. Ngạ Quỷ đáp là: “Nếu ông có thể bố thí cho trăm ngàn vạn ức na do tha hằng hà sa số vô lượng quỷ đói, Bà La Môn Tiên, Diêm La Sở Ty, Nghiệp Đạo, Minh Quan với các Quỷ Thần, Thị Tòng Quyến Thuộc, Vong linh người chết đã lâu…bình đẳng bố thí khắp cho quỷ đói được ăn uống thời ông sẽ được tăng thọ”

Bạch Đức Thế Tôn! Làm sao con có thể chuẩn bị đầy đủ vô lượng thức ăn uống?”

Đức Phật bảo A Nan: “ Nay ông đừng sợ. Ta nhớ về đời quá khứ, trong vô lượng kiếp, từng làm Bà La Môn thời ở bên cạnh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát nhận được Đà La Ni tên là Vô Lượng Uy Đức Tự Tại Quang Minh Như Lai Đà La Ni Pháp

Đức Phật bảo A Nan: “Nếu ông khéo hay làm Pháp Đà La Ni này, gia trì bảy biến thì hay khiến cho một món thức ăn biến thành mọi thứ thức ăn uống Cam Lộ, liền hay đầy đủ thức ăn uống thượng diệu cho trăm ngàn câu chi na do tha hằng hà sa số tất cả quỷ đói, Bà La Môn Tiên, Quỷ Thần khác loại đều được no đủ. Nhóm chúng như vậy, mỗi mỗi đều được hộc thức ăn uống mà nước Ma Già Đà đã dùng. Thức ăn này, nước uống này ngang bằng với thức ăn vô tận của Pháp Giới, đều được Thánh Quả, giải thoát thân khổ”

Đức Phật bảo A Nan: “Nay ông thọ trì Pháp Đà La Ni này khiến cho Phước Đức, thọ mệnh của ông được tăng trưởng, Quỷ đói sinh về cõi Trời với sinh về cõi Tịnh Độ, thọ nhận thân Người Trời, hay khiến cho Thí Chủ (người bố thí) chuyển chướng tiêu tai, diên niên ích thọ (sống lâu). Đời này chiêu vời được Thắng Phước, sẽ chứng Bồ Đề, phát Tâm rộng lớn. Vì hữu tình, cha mẹ nhiều đời từ kiếp xưa đến nay, Liệt Tú, Thiên Tào, U Ty, Địa Phủ, Diệm Ma, Quỷ Giới, loài nhỏ bé lúc nhúc, tất cả hàm linh… rộng làm Vô Già Quảng Đại Cúng Dường thảy đến phó hội, nương nhờ uy quang của Đức Phật, rửa sạch ruộng thân, gặt được thắng lợi cho mình, thọ nhận niềm vui của người Trời.

Nguyện xin chư Phật, Bát Nhã Bồ Tát, Kim Cương, Thiên Đẳng… với các Nghiệp Đạo, vô lượng Thánh Hiền dùng Vô Duyên Từ chứng cho chỗ Hành của con. Chính vì thế cho nên chúng con vì muốn mãn túc Hoằng Thệ Nguyện , muốn vì hoằng hộ khiến cứu giúp hữu tình không cho lui mất, vì đập nát các Nghiệp khiến cho thanh tịnh, vì muốn tinh tiến cầu Đạo Vô Thượng mau thành tựu, vì muốn nhổ bỏ cứu giúp chúng sinh trong nẻo ác, vứt bỏ hẳn biển khổ , lên được bờ kia (Bờ Giải Thoát)

Như Kinh đã nói: Bốn loài (Noãn, Thai, Thấp, Hóa) trong sáu nẻo của vô biên Thế Giới , trong đó hết thảy làm bậc Chủ Tể, bậc Thống Lĩnh, bậc Thượng Thủ… đều là Thệ Nguyện Từ Bi của Bồ Tát trụ giải thoát chẳng thể luận bàn, chia hình bày ảnh thị hiện Hóa Thân ngay trong sáu nẻo làm đồng loại chịu khổ, lập nơi phương tiện mà chẳng bị hoại bởi Phiền Não, Tùy Phiền Não. Phân biệt các nghiệp khiến phát ý Đạo, thường tự trách đúng lúc, sửa lỗi mà thân đã gây tạo, điều phục giáo hóa tất cả chúng sinh, làm Đại Đạo Sư tồi diệt Tam Đồ (3 nẻo ác), tịnh các Nghiệp Đạo, chặt đứt dòng Ái, chẳng buông Hạnh Nguyện ở nơi biển khổ làm Thiện Tri Thức, thành thục lợi lạc tất cả hữu tình, chứng Đại Niết Bàn.

Nếu có Thí Chủ (Dānapati) tin sâu Đại Thừa, khát ngưỡng Du Già, vui nguyện thấy nghe Pháp Môn Cam Lộ trong Đà La Ni Tạng, vì các hữu tình hưng tâm nhổ bỏ cứu giúp, ân cần xưng tán , buông bỏ tài bảo lớn, ba lần thỉnh Thầy mới hứa cho Đàn Pháp, bình đẳng nhất như, lìa tưởng oán ghét, thường hành Bố Thí không có hối hận, gần gũi bạn lành , dũng mãnh tinh tiến không có khiếp nhược, chí cầu Đạo lớn, xưng tán Tam Bảo, nuôi dưỡng sinh mệnh, phương tiện nhổ bỏ cứu giúp đều khiến giải thoát, chẳng dùng cầu ác để nuôi thân mệnh, thường lợi mình lợi người.

Thiện Nam Tử ấy là bạn chân thiện, hành Hạnh Bồ Tát. Rộng vì Tam Đồ (ba nẻo ác) tất cả Quỷ đói trong các nẻo ác, Diêm Ma đẳng, Bà La Môn Tiên, chư Thiên trên hư không, Thích, Phạm, bốn Vương, Liệt Tú, Thiên Tào, tám Bộ Rồng Thần, Nhật, Nguyệt, Tu Di, Tu La, Ngoại Đạo, chúng Ma sáu Dục. Chúng Thần: Nước, Lửa, Gió, hư không, Núi, Rừng, hang động, nhà cửa, cung điện, Già Lam, Đại Địa, sông nhỏ, sông lớn, giòng nước chảy, suối, ao tắm, đền miếu, Cát Hung, Du Hành, Sao Lục Thiện Ac, thần thông không ngại. Loài lông mao, loài lông vũ bay trên hư không.Loài có vảy bơi lội (Du Lân) của Thủy Tộc. Loài chẳng có lông sừng , Hàm Linh lúc nhúc. Bộc Dã Du Hồn, Thây bị roi đánh (Tiên Thi) chịu đắng chát, nhiều đời oán hận trói buộc chưa dứt. Oán Hồn nhiều kiếp dựa vào tài mệnh. Tăng Ni đã chết chưa chứng Quả, Cha mẹ quyến thuộc thân thích nhiều đời…. nương nhờ giáo pháp của Như Lai được ra khỏi Tam Đồ, vô lượng Địa Ngục… phát Tâm Bồ Đề, đều nguyện buông bỏ, giải thoát oan kết, cùng nhau thay đổi khen nhớ , tưởng như cha mẹ. Đến Đạo Trường này chứng biết hộ niệm, tâm ý hớn hở như hoa Ưu Đàm rất khó thể gặp.

Do tự gây tạo, ở chốn nhân gian, thức tình khó định, phần lớn tùy theo vọng khởi, gom làm nguồn khổ, chưa được Thánh Quả , phút chốc sinh lỗi lầm tai họa.

Lại nữa, y theo đất, nước rộng lớn trụ Từ Quang (ánh sáng hiền lành) của Phật thường nghĩ đến Duyên xưa kia ngỏ hầu ôm mang Quả ngày nay. Ngày đêm than trách, mong cầu: “Làm sao báo đáp được đây!?… ”. Hoặc làm quyến thuộc, thân thích, cha mẹ… bao lần từng nghiêng lật, điên đảo bám níu Duyên, sửa hình đổi mặt khởi tướng phân biệt.

Nguyện xin ngày nay nương nhờ cỗ xe của Phật Lực ấy, từ xa bay trên hư không đến Đạo Trường này, Từ Quang (ánh sáng hiền lành) phủi quét Thân Thể đều tùy hình loại, ăn năn rửa sạch bụi lầm lỗi, phát tâm Bồ Đề, nhận lấy vật cúng dường này.

Đức Phật bảo A Nan: “Nếu muốn thọ trì Pháp Thí Thực. Nên y theo Pháp A Xà Lê, Tam Muội thâm sâu của Du Già. Nếu vui tu hành, nên theo Du Già A Xà Lê học , phát tâm Vô Thượng Đại Bồ Đề, thọ nhận Tam Muội Giới, vào Đại Mạn Noa La, được Quán Đỉnh… rồi được hứa nhận, cho thọ Đại TỲ Lô Giá Na Như Lai Ngũ Trí Quán Đỉnh nối tiếp địa vị A Xà Lê thời mới có thể truyền dạy.

Nếu chẳng lần lượt như thế, chẳng được hứa cho mà tự bày biện tu hành ắt tự chiêu vời tai họa, thành tội trộm Pháp, cuối cùng không có công hiệu.

Nếu thọ nhận Quán Đỉnh, y theo lời Thầy dạy, tu tập Pháp Thức uy nghi của Du Già, khéo hay phân biệt, liễu đạt Pháp Tướng, nên được gọi là Tam Tạng A Xà Lê thì mới được truyền Giáo này

Nếu muốn tác Pháp. Trước tiên tự hộ trì, Đệ Tử cũng vậy. Định biết ngày xong, chọn lựa Tịnh Địa, Tinh Hoa Đại Xá, vườn rừng yên tĩnh mà Quỷ Thần yêu thích; đất Phước Đức ở suối nguồn, ao tắm, sông lớn, biển, núi, ao đầm hoặc gian nhà, quán trọ cũng được. Như Pháp xoa bôi, dùng bùn nước thơm, tùy theo sức của Thí Chủ làm vuông, tròn, lớn, nhỏ. Dựng biểu tượng (tiêu) ở bốn góc như Pháp trang nghiêm, dùng lụa năm màu, an Hỏa Diệm Châu

Lại ở trong trái châu an trí Phật Đỉnh, Đại Bi, Tùy Cầu, Tôn Thắng. Đông Bắc là Phật Đỉnh, Đông Nam là Đại Bi, Tây Nam là Tùy Cầu, Tây Bắc là Tôn Thắng. Lại ở bốn cây trụ như Pháp trang nghiêm thù đặc,diệu hảo gọi là cây phướng Cát Tường. Khiến cho một trăm Do Tuần không có các suy hoạn liền thành Kết Giới. Gió thổi rũ bóng ảnh, phủi quét mặt đất, rưới vảy nước thấm… thì tội chướng tiêu vong, được Phước Lợi lớn. Mắt thấy tai nghe khắp đều lợi cứu giúp (lợi tế)

Tiếp lại chung quanh xếp bày treo lụa, phướng, lọng, quạt báu, phất trần trắng, nước thơm A Già, Diệu hoa, đèn, hương xoa bôi, thức ăn uống, thuốc thang, mọi loại quả, mùi vị với nhóm vật khác. Dùng Pháp Tịnh Trừ đừng để chạm dơ. Nếu trang nghiêm xong, tay cầm lò hương nhiễu quanh Đạo Trường theo bên phải, quán chiếu khắp nơi chưa chuẩn bị đủ thì an bày thêm.

Xong việc trang nghiêm, cùng với Đệ Tử dùng nước nóng thơm tắm rửa, mặc áo mới sạch. Ra bên ngoài, giữa sân như Pháp rưới vảy. Dùng bùn thơm xoa tô đất như Pháp trang nghiêm, gọi là Tam Muội Gia Đàn

Ở ngoài Đạo Trường, trải cái đệm bằng cỏ rơm sạch, nghiêm chỉnh uy nghi làm lễ, bái ba lần, hướng mặt về phương Đông, quỳ gối cầm lò hương, làm Pháp Khải Thỉnh.

 

DU GIÀ TẬP YẾU DIỄM KHẨU THÍ THỰC

DUYÊN CỚ KHỞI DẠY CHO A NAN ĐÀ

_Hết_

11/07/2008