GIÁNG TAM THẾ PHẪN NỘ MINH VƯƠNG NIỆM TỤNG NGHI QUỸ

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ chư Phật, Bồ Tát, tất cả Hiền thánh hiện ở Thế Gian làm lợi ích cho tất cả Hữu Tình. Thời vì tướng chẳng thuận Chính Pháp tổn hoại quốc thổ, chúng sinh, Ma đẳng… cho nên A Súc (Akṣobhya), Phổ Hiền (Samanta-bhadra) phát thệ nguyện lớn thâm sâu , thị hiện hình tướng phẫn nộ bạch Phật rằng: “Con tại Chân Ngôn đối với Thế Gian rất ư hiếm có. Các Như Lai chịu lắng nghe, tuyên nói Chân Ngôn. Chúng con sẽ thủ hộ giáo pháp của chư Phật làm nhiêu ích cho tất cả Hữu Tình”

Khi ấy Đức Phật nói rằng: “Lành thay! Lành thay Phẫn Nộ Vương! Nghe Ông nói Chân Ngôn Giáng Phục”

Tức thời thị hiện hình tướng đại phẫn nộ cực ác có 4 mặt 8 tay, nói Chân Ngôn cú tụng. Chân Ngôn là:

“Án_ Tô bà, nễ tô bà, hồng, nghiệt-lị ha noa, nghiệt-lị ha noa, hồng, nghiệtlị ha noa ba gia, hồng, a na dã, hộc, bà nga phạm, phộc nhật-la, hồng, phán tra”

OṂ_ SUMBHA NISUMBHA HŪṂ _ GṚHṆA GṆHṆA HŪṂ _ GṚHṆA APAYA HŪṂ _ĀNAYA HOḤ _ BHAGAVAṂ VAJRA HŪṂ PHAṬ

Lúc đó nhóm Phổ Hiền Đại Sĩ nói Chân Ngôn này thời ba ngàn Đại Thiên Thế Giới bị chấn động theo sáu cách. Hết thảy Thiên Ma, Quỷ Giới đối với chúng sinh gây việc tổn hại thảy đều sợ hãi chẳng được an vui, đều tụ tập đến bạch với Phẫn Nộ Tôn rằng: “ Nguyện xin thương xót khiến cho tôi không bị kinh hãi”

Bấy giờ Phẫn Nộ Vương (Krodha-rāja) đều khiến cho an ổn. Liền nhấc bàn chân phải dẫm đạp Đại Tự Tại Ma Vương (Mahaśvara), chân trái đạp lên Ma Phu Nhân (Uma). Đối với Hữu Tình đều khiến được khoái lạc. Tụng Chân Ngôn này một biến tức vô lượng vô biên Ma Giới đều bị bệnh nóng bức khổ não. Đối với Hành Giả thì loài sinh chướng ngại không được dịp thuận tiện, biến thành bộc tòng của Hành Giả cho đến khó gây ra sự trở ngại.

Hành Giả tùy nghi tu ba nghiệp trong ngoài, đây cũng là Tịch Trừ Kết Giới , ấn năm chỗ trên thân. Tác Khế, Nghi Tắc có thể thấy trong Kim Cương Đỉnh Du Già Giáo nên chẳng phiên dịch. Lại chẳng nên tác các Khế Pháp Ấn bởi vì uy nghiệm đều ở tại Chân Ngôn này, cũng không có Chú riêng (Biệt Chú).

_ Nếu muốn tu Chân Ngôn này thì hướng mặt về phương Đông, ở trước Tượng, giận dữ phẫn nộ tưởng thân ta tức chẳng khác với Bãn Tôn Uy Nộ Vương ắt tịnh 3 nghiệp, tụng chữ Hồng (HŪṂ) 3 lần cũng an giới. Hai tay buộc bền chắc (Kiên cố phộc) nâng lên vầng trán, chuyển bên trái bên phải ba lần cũng thành Tịch Trừ Kết Giới. Tiếp đến trái tim, chắp hai tay lại, lễ bái Phẫn Nộ Tôn (Krodha-nātha), các Thánh Chúng.

_ Nếu muốn giáng phục tất cả người ác. Làm lò Tam Giác, Đàn hướng về phương Nam. Lấy ác mộc (?), cứ một biến thì thiêu đốt một lần. Mãn 324 biến thì người ác tự nhiên giáng phục, sinh quy y.

_ Lại muốn khiến cho người ác bị bệnh tật. Làm Đàn Điều Phục, tụng Căn Bản Chân Ngôn 1080 biến, thiêu đốt hai loại hạt cải có màu đen và màu đỏ, 1080 hạt cứ một biến thì thiêu đốt một hạt. Trong câu Chân Ngôn tụng họ tên tức kẻ đó bị bệnh lâu dài mà không có diệt chết. Nếu muốn trừ bệnh. Làm Đàn Tức Tai, hướng về phương Đông, thiêu đốt gạo trắng 1000 hạt, một lần Chú thì một lần thiêu đốt. Trong câu Chân Ngôn để chữ trừ bệnh, ắt được hết bệnh, quy phục Phật Pháp, không có tâm khác như chi mộc này.

_ Nếu muốn diệt ngay người ác. Trong lò để hình, tên họ của người ác. Dùng tâm ác tụng Chú 108 biến. Dùng cát đánh người ác, thiêu đốt ắt họ bị chết. Nếu muốn cho sống lại, đối trước tượng Phẫn Nộ Vương, dùng tâm Từ Bi tụng 108 biến, chẳng quá một thời thì kẻ ấy sống lại không có tổn hoại.

_ Nếu muốn thắng quân trận. Lấy cây có hoa thơm, 108 cái, tụng Chân Ngôn thiêu đốt, dù cho là quân địch Ma , tức thời vẫn thắng được. Cũng nên dùng Ngũ cốc, 5 loại hương. Nếu không có thì tùy dùng đừng nổi giận .

_ Nếu muốn vào núi rừng mà chẳng gặp cầm thú ác, loài trùng độc… Nắm đá trong hai lòng bàn tay, Chú 14 biến rồi đánh ném trước đường đi. Cho dù cầm thú, trùng độc đều giáng phục được, cảm thấy không có tâm gây tổn hại.

_ Nếu muốn được quốc vương, đại thần kính yêu. Làm Đàn Kính Ái, thiêu đốt rễ cây hoa cúc, 108 cái, một lần Chú thì một lần thiêu đốt ắt tự đến kính yêu.

_ Nếu muốn tế trợ người bị bệnh nặng. Đối trước tượng, tụng Chú vào nước thơm 108 biến, rút gấp thứ gây hoại trong bụng người bệnh thì họ tỉnh dậy.

_ Nếu muốn ngăn chận người bị bệnh điên cuồng. Lấy Long Thủy rồi Chú vào 108 biến khiến rửa 2 mắt, miệng, lưỡi… thì tự nhiên tiêu diệt, không có bệnh khác.

_ Nếu muốn cột buộc Nam Nữ khiến hỏi thì họ trả lời. Lấy cây Thạch Lựu dài một trượng hai thước, gia trì một vạn biến. Sau đó ở chỗ riêng , cứ một cây thì Chú một lần và đánh một lần. Đánh người đó 14 chỗ, tức vạn sự tùy hỏi đều nói rõ. Liền tưởng ý tính toán giải cột buộc cho người đó.

_ Hành Giả tu Pháp này thời trong 49 ngày nên đoạn vị ngũ cốc, muối. Một lòng không có cảnh khác, mãn Chân Ngôn 10 vạn biến, khi ấy Bản Tôn hiện hình tác thể đại ác bố Ma, thứ thách Tâm của Hành Giả. Lúc đó, trấn giữ đừng để sinh phát tán, ắt Pháp thành tựu”.

Bấy giờ Phẫn Nộ Vương nói Chân Ngôn này thời tất cả Thiên Ma, Quỷ ác …đều đại giáng phục mà tin nhận , quy y Phật Đạo, đều cùng hộ cho Hành Giả.

Tiếp giải Kết Giới, lễ Phật, ra khỏi Đường Trường, tùy ý đọc Kinh của nhóm Bát Nhã.

 

GIÁNG TAM THẾ PHẪN NỘ MINH VƯƠNG

NIỆM TỤNG NGHI QUỸ

_Hết_

18/04/2005