KIM CƯƠNG ĐỈNH GIÁNG TAM THẾ
ĐẠI NGHI QUỸ PHÁP VƯƠNG GIÁO TRUNG
QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT TÂM CHÂN NGÔN
NHẤT THIẾT NHƯ LAI LIÊN HOA ĐẠI MAN NOA LA PHẨM

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con muốn ở trong Hội Giáng Tam Thế Pháp Vương nói Tự Tâm Chân Ngôn. Thế Tôn! Nếu vừa xưng tụng tất cả Như Lai thì Tam Muội hiện tiền, tất cả sự: sợ hãi, ách nạn, tai chướng và các bệnh não thảy đều tiêu diệt”

Khi ấy Đức Bạc Già Phạm bảo Quán Tự Tại Bồ Tát rằng: “Lành thay! Lành thay!

Ông nên khéo nói”

Thời Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát nương theo Thánh Chỉ của Phật liền nói Tự Tâm Chân Ngôn là:

“A lỗ lễ ca, sa-phộc ha”

*) AROLIK SVĀHĀ

Vừa mới nói Tâm Chân Ngôn này thì tất cả Như Lai từ cõi nước của mình đều vân tập trong Đại Hội Tu Di Lô Đỉnh Tỳ Lô Giá Na vây quanh Quán Tự Tại Bồ Tát

Ma Ha Tát. Lại nói Tự Tâm Chân Ngôn Đại Man Noa La

Tòa viện vừa mới dựng

Trong bốn cửa bốn góc

Khéo tính nơi chính giữa

Hình giếng (cái giếng) xứng bốn lối

Hiện thành tám địa vị

Chia làm tám cánh hoa

Nên dùng sắc màu đỏ

Quán Tự Tại giữa Đàn

Ở mỗi một cánh hoa

Tô vẽ hình Đại Giác (Đấng Đại Giác)

Viện Giữa (Trung Viện) chẳng làm cửa

Trong ngoài tám lối đi

Vi diệu kiến lập xong

A Xà Lê (Ācārya: Đạo Sư, Quỹ Phạm Sư) nên vào

Đối trước Man Noa La

Kết Đại Liên Hoa Khế

Thẳng thân định chi tiết

Trụ ở Tam Ma Địa (Samādhi)

Tiếp kết Áng Câu Thí (Aṅkuśe: Câu Ấn)

Phụng thỉnh nơi Thánh Giả

Nếu tất cả Hữu Tình

Vào Man Noa La này

Dù là kẻ phàm tục

Diệt tội cấu tham sân

Giống như đóa hoa sen

Chẳng bị nước nhiễm dính

Thắng Sinh cũng như thế

Chẳng bị Dục nhiễm ô

A Xà Lê liền dùng Đại Liên Hoa Ấn, co Tiến Lực Độ (2 ngón trỏ) như móc câu, thỉnh Quán Tự Tại Bồ Tát. Liên Hoa Câu Chân Ngôn là :

“ Án, ma ha bả ná-ma , hồng, nhạ “

* ) OṂ_ MAHĀ-PADMA HŪṂ JAḤ

Ngay lúc ấy, Quán Tự Tại Bồ Tát liền đến Đạo Trường hiện sắc thân vi diệu, hoặc phóng ra ánh hào quang.

A Xà Lê tiếp nên như Pháp dẫn Đệ Tử vào, các Đệ Tử này nên mặc áo trắng. Lại dùng lụa trắng che kín hai mắt và dùng lụa sạch buộc quanh cái đầu. Dẫn vào xong rồi, mới nói Kệ là :

Giống như đóa hoa sen

Chẳng bị nước nhiễm dính

Thắng Sinh cũng như thế

Chẳng bị nhiễm các Dục

Liền nên trao hoa sen vào tay Đệ Tử, tay phải trao cho tràng hạt.

Lại nói Kệ là:

Hoa sen lớn của Phật

Ở các Man Noa La

Rát đáng làm Thượng Thủ

Thường nên phân biệt nhớ

Thân dâng Quán Tự Tại

Sau đó dậy Ấn và Môn Tam Ma Địa,Tâm Chân Ngôn, Liên Hoa Mạn Noa La Phẩm

Lại nữa, như trước xây dựng Man Noa La. Hành Giả nên ngồi trên Đài chính giữa, nhập vào Nhất Thiết Như Lai Khai Phu Liên Hoa Tam Ma Địa, tụng một Lạc Xoa (10 vạn biến) liền được thân của Quán Tự Tại

Tâm Chân Ngôn Tam Muội Gia Mạn Noa La Phẩm

Lại nữa, dùng Man Noa La đã xây dựng như trước. Lấy một ngàn hoa sen, một hoa tụng một lần, rồi đặt ở Đài chính giữa dùng để phụng hiến. Sau đó dẫn Đệ Tử vào rồi bảo các lời của Tam Muội Gia (Samaya: Các lời Thề muốn thanh tịnh)

Yết Ma Mạn Noa La Phẩm

Lại nữa, như trước xây dựng Man Noa La, dùng bốn loại cúng dường

Lại nữa, có Pháp Thành Tựu là: Ở trên tơ lụa sạch sẽ, vẽ Đức Quán Tự Tại Bồ Tát ngồi trên đỉnh núi Tu Di với tám Đức Phật vây quanh. Bắt đầu vào ngày thứ nhất của kỳ Bạch Nguyệt , ở trước Tượng này , trong tất cả thời không có gián đoạn, nhập vào Tam Ma Địa niệm tụng cho đến khi Tượng phóng ra ánh hào quang. Ở trong ánh sáng này tuôn ra Quán Tự Tại với các vị Như Lai nhập vào Tam Tinh của Hành Giả là nơi Quán Đỉnh. Cứ kiên cố mà trụ. Ngay lúc đó, Thể của Hành Giả đồng với Quán Tự Tại. Trong khoảng sát na liền thấy Thế Giới Cực Lạc, tất cả chúng sinh đều thấy lúc đi, thọ mệnh vô lượng.

Nay Ta lại nói về Pháp Thành Tựu: Tụng một Lạc Xoa (10 vạn biến) thì tất cả Cái Chướng đều được thanh tịnh. Tụng hai Lạc Xoa (20 vạn biến) thì tất cả các tội thuộc nhóm Ngũ Vô Gián đều diệt hết không còn sót. Tụng ba Lạc Xoa (30 vạn biến) thì tất cả Phước Đức đều đến nhóm tụ, tất cả Như Lai Đẳng đều sửa soạn đầy đủ, tất cả thành Trí hiện tiền.

Lại nữa, nếu kết Đại Ấn (ấy là 5 Tướng thành tựu) tụng xong Lạc Xoa số, trải qua một đêm không có giới hạn số niệm tụng cho đến sáng sớm thì tất cả Như Lai nhập vào trái tim của Hành Giả, tức Thể đồng với Như Lai. Nếu nhập vào miệng, tức Thể đồng với Quán Tự Tại.

Lại nữa, Thành Tựu Sự Nghiệp: Tụng một biến hộ thân. Hai biến thì hộ cho người khác với thành ấp , tụ lạc. Ba biến liền hay thành giải tất cả sự nghiệp. Nếu A Vĩ Xá (Aviśa: Pháp biến nhập) thì nên đốt Đàn Hương (gia trì 800 biến thiêu đốt trong lò, xông ướp các chi phần).

Nếu muốn ngưng dứt các loài Quỷ Mỵ thì thêm chữ Hật-Lợi (猭_ HRĪḤ) để tụng, sẽ khiến cho tất cả Hữu Tình kính thuận. Gia trì vào hoa Kim Cương (thay bằng hoa màu đỏ) khiến cho Tâm ác chẳng động, dùng đất màu trắng để chận đứng (Đầu của Chân Ngôn vẽ thêm màu đỏ, phía sau viết tên, sau đó liền cuốn lại đặt vào trong cái bình, dùng đất màu trắng bít che rồi lại để vào trong cái bình, lại dùng đất lấp kín. Tưởng sự thay đổi ấy trong cái Thất tức là an núi Tu Di, bên trên hay bên dưới cũng được) khiến cho Tất Đề Lợi kính yêu. Gia trì vào hoa Tô Mạt Na khiến cho phục tùng.

Lại muốn khiến cho tất cả Cầm Thú tùy nơi chẳng động thì chuyển hạt cải trắng khiến cho tất cả các Cầm Thú chẳng có thể động, gia trì vào hạt cải trắng hướng ra xa mà ném.

Muốn có nơi thị hiện thì gia trì vào lông đuôi của con Công rồi chuyển xa.

Muốn trong mộng biết tất cả sự việc thì ba thời tụng niệm ắt đêm đó sẽ thấy.

Lại muốn trừ các mộng ác thì lấy hạt mè để Hộ Ma.

Lại muốn chận đứng miệng lưỡi thì lấy lông cánh của con gà để Hộ Ma.

Nếu nơi Dâm Nữ Tử Bà Nga Nhụy thì dùng lụa trắng như mặt trăng (Nguyệt Bạch Lụa) để Hộ Ma, thảy cột trói Thuỷ Ca La Noa.

Nếu cầu tất cả việc thì nên rộng cúng dường Quán Tự Tại. Vào ngày mồng tám, một ngày đêm chẳng được ăn chỉ niệm tụng, sẽ mãn tất cả Nguyện.

Lại ở trước Quán Tự Tại Bồ Tát, ba thời mỗi thời tụng ba biến. Mãn ba tháng thì Bồ Tát sẽ làm cho mãn Nguyện mong cầu.

Lại ở trước Tượng Phật, ba thời mỗi thời tụng ba biến thì Đức Phật sẽ làm cho mãn Nguyện ấy.

Ấn Phẩm

– Chắp tay lại. Đem 2 Thủy (2 ngón Vô Danh) 2 Phong (2 ngón trỏ) giao với nhau, Địa Không (2 ngón út, 2 ngón cái) đều mở dựng, 2 Hỏa (2 ngón giữa) hợp nhau là Căn Bản Ấn

_ Phù Dung Hợp Chưởng chính là Đại Liên Hoa Ấn

_ Chẳng đổi Đại Liên Hoa, mở dựng Địa (ngón út) Không (ngón cái) là Nhương Đoạt chư Tội Ấn (Ấn cầu tế đoạt các tội)

_ Lại cài chéo bên ngoài thành Kim Cương Phộc, hợp 2 Phong (2 ngón trỏ) như cánh sen, 2 Không (2 ngón cái) dựng đứng cùng ép nhau là Tam Muội Gia Ấn

_ Lại chia 2 bàn tay tác Liên Hoa Quyền. Liền đem Tuệ Quyền (Quyền phải) xoay quanh Định Quyền (Quyền trái) làm thế mở tám cánh hoa (Khai Bát Diệp thế) là Yết Ma Ấn (Thỉnh Như Lai)

_ Quán chữ Tứ-Lị (猭_ HRĪḤ) ở hoa sen trong vành trăng nơi trái tim là Pháp Ấn

_ Quán các Pháp như hoa sen chẳng bị nhiễm dính nước, các Pháp cũng vậy chẳng nhiễm Dục là Trí Ấn

Liên Hoa A Xà Lê (Liên Hoa Đạo Sư) muốn truyền cho Đệ Tử địa vị của A Xà Lê thì đem hoa sen trao vào trong 2 lòng bàn tay của Đệ Tử. Lại gia trì Liên Hoa Man (vòng hoa sen) 1008 biến rồi cột buộc trên đầu Đệ Tử. Gia trì Chân Ngôn là : “ Án, bạt ná-ma ma la tỷ săn tả , lộ kế thấp-phộc la, số sách “

*) OṂ_ PADMA-MĀLA ABHIṢIṂCA_ LOKEŚVARA_ SA SAḤ

Do đây được làm A Xà Lê (Thầy Truyền Giáo) trong Liên Hoa Bộ.

Nay Ta nói về nghi thức Cấm Giới tu hành trong Liên Hoa Bộ. Theo phép, trước tiên cúng dường Quán Tự Tại Bồ Tát, nên uống một ngụm Ngộ Mâu Đát La, nếu có chút phần Ma Di, mọi sự liền thanh tịnh tất cả.Xong, quán thân mình là Quán Tự Tại Bồ Tát, mỗi ngày tụng một ngàn biến cho đến bảy ngày thì Cấm Giới được thành tựu. Từ đây về sau, tất cả nơi ăn, tất cả chỗ làm đều chẳng bị ô nhiễm.

Nay Ta nói về tất cả Nghi Thức Cúng Dường Phổ Thông. Theo phép, đem 2 tay nắm Kim Cương Quyền, đặt ở thắt lưng, hướng về bên trái hơi cúi đầu. Đây là Cung Kính Lễ.

Lại đem 2 bàn tay từ vầng trán chia ra hướng về phía sau làm thế cột buộc tràng hoa rồi buông rải ngón tay rũ xuống như dải áo. Đây là Hiến Hoa Man.

Lại đem 2 bàn tay từ lỗ rốn đưa lần lên trên đến miệng rồi vẽ. Đây là Hiến Ca Vịnh.

Lại đem 2 bàn tay từ miệng xoa dương Đàn Tuệ (2 ngón út) cùng xoay chuyển trong khoảng không trên đỉnh đầu rồi chắp lại. Đây là Hiến Kim Cương Vũ.

Do sự cúng dường này thì đạt được địa vị Như Lai còn chẳng khó huống chi các Tất Địa khác. Tại sao thế? Vì tất cả niềm vui đều chẳng bằng Kim Cương Tát Đỏa (Vahra-satva) này.

 

KIM CƯƠNG ĐỈNH KINH

GIÁNG TAM THẾ ĐẠI NGHI QUỸ PHÁP VƯƠNG GIÁO TRUNG QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT TÂM CHÂN NGÔN

NHẤT THIẾT LIÊN HOA ĐẠI MẠN NOA LA PHẨM THỨ NHẤT

_Hết_