MA HA TỲ LÔ GIÁ NA ĐỊNH TUỆ QUÂN ĐẲNG
NHẬP TAM MUỘI GIA THÂN
SONG THÂN ĐẠI THÁNH HOAN HỶ THIÊN BỒ TÁT
TU HÀNH BÍ MẬT PHÁP NGHI QUỸ

Hán dịch: Hồng Lô Khanh Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG Tam Tạng phụng sắc dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Nếu có Đệ Tử của Phật: Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di là bốn loại Đệ Tử. Hoặc kẻ trai lành, người nữ thiện muốn được tu hành Pháp của Thánh Thiên Bồ Tát này khiến thành tựu mong cầu, ước nguyện được tùy tâm như ý. Trước tiên nên chấm dứt trân bảo (châu báu) bước vào lao nhọc, theo Thầy Truyền Pháp với A Xà Lê để khiến được tâm vui vẻ.

Nên đem trăm vị thức ăn, tư cụ, tiền của, quần áo, giường nằm, vật dụng tùy thân… cúng dường phụng sự khiến cho Thầy được tâm vui vẻ. Sau đó Thầy đều chỉ Tông Thú của việc nhỏ nhiệm bí mật thâm sâu. Hỏi cầu đều tập hiểu biết mà tu hành Pháp Bí Mật, Pháp Thành Tựu, đường lối trọng yếu, đặc biệt xả thân cầu Đạo.

Dứt hết trân bảo bước vào lao nhọc là: Tư thân y phục, thức ăn nuôi miệng. Sở dĩ thân mình có thể khoác mặc nên lo tính quần áo, tự mình hay ăn uống nên lo tính thức ăn cúng dường Thầy Truyền Pháp với A Xà Lê biết Pháp.

Cúng dường hết trân bảo này bước vào lao nhọc là: Trước hết nên dùng lửa , một thăng dầu mè để tẩm ướt, than củi, cái bồn, lửa, cái lưới, đồng trắng, đa la… gia trì Đại

Chân Ngôn 108 biến, sáng sớm tẩm ướt sáng sớm gia trì, dùng Ấn Tam Cổ Mâu _ Căn Bản Đại Chân Ngôn là (Thân Chú):

“Nẵng mô tỳ na dực ca tả, hạ tất-để mẫu khư tả, đát nễ-dã tha: An, ná dựcca ná dực-ca, vĩ ná dực-ca vĩ ná dực-ca, đát-la dực-ca, bá-lị đát-la dực-ca, hướng khư hạ tất-để, hướng khư ca chỉ đa, phiến để ca la, sa-phộc hạ”

*)NAMO VINĀYAKASYA HASTI MUKHASYA

TADYATHĀ: OṂ_ NĀYAKA NĀYAKA, VINĀYĀKA VINĀYAKA,

TRAYAKA DHṚ-TRAYAKA, ŚAṂKHA-HASTI, ŚAṂKHAKA-CITA, ŚĀNTIKARA SVĀHĀ

Trong một ngày rưới tắm ba lần, sáng sớm 4 lần. Hạn rưới tắm dùng 7 ngày làm một kỳ. Xin được thành tựu, dùng Thiểu Tâm Chú gia trì vật cúng. Vật cúng dường ấy là: Số La Phước Căn, bánh tròn Hoan Hỷ, quả trái…Chỉ hiện thân Hiền Thánh cúng dường phụng hiến trong 7 ngày ắt được nghiệm _ Thiểu Tâm Chú là:

“Án, chỉ lý, ngược, sa-phộc hạ”

*)OṂ _ GIRI GAḤ SVĀHĀ

Mỗi khi dâng cúng dường xong, tụng Tán Thán Tụng là:

‘Án nga na bà để, châu để, sa bà tất để, ma ha nga đà phộc để, châu để ca la gia, sa-bà ha”

*)OṂ _ GAṆAPATI-SŪTĪ SARVA SIDDHI_ MAHĀ-GĀTHĀ VATI SŪTĪ

KARĀYA SVĀHĀ

Thành tựu đầy đủ, mong cầu ước nguyện viên mãn như ý. Hay khiến A Xà Lê Truyền Pháp vui vẻ. Sau đó 7 ngày có thể tu hành. Được 4 loại Thành Tựu là: Tức (Tức Tai), Tăng (Tăng Ích), Ái (Kính Ái), Điều (Điều Phục). Đây là 4 loại Pháp Thành Tựu Tất Địa

_ Kinh Tỳ Na Dạ Ca nói rằng: Thánh Thiên Bồ Tát Cúng Dường Phụng có ba loại quả báo

.)Thượng Phẩm Cúng Dường Phụng: Khiến được uy đức của Quốc Vương

.)Trung Phẩm Cúng Dường Phụng: Khiến được 7 báu giàu có

.)Hạ Phẩm Cúng Dường Phụng: Chẳng thiếu quần áo, thức ăn no đủ, tự nhiên đầy đủ.

.)Thượng Phẩm Cúng Dường Phụng: Khiến được tâm vui vẻ của Thầy Truyền Pháp. Bí mật thâm sâu chỉ dạy truyền thụ cho người ấy như Pháp cúng dường phụng

.)Trung Phẩm Cúng Dường Phụng: Nghi Quỹ có thể thấy chẳng ngộ đủ thứ tự Yếu Đạo (Đường lối trọng yếu) , lược cúng dường phụng

.)Hạ Phẩm Cúng Dường Phụng: Chẳng rưới tắm dầu, chỉ ngồi ở điện riêng đắc được Sơ Phần Cúng Dường Phụng. Đây gọi là Hạ Phẩm.

_ Tượng chưa phải là Đệ Tử của Phật. Tự tâm còn chứa tâm: keo kiệt, tham lam, ngã mạn, yêu tiếc … ắt chẳng thành

Người được truyền Pháp nên khiến cho vị A Xà Lê Truyền Pháp biết Đạo được tâm hoan hỷ vui mừng. Nếu chẳng hỏi lý do đường lối thâm yếu để tỏ rõ thì cũng tự được Sơ lược cúng dường tu hành .

Nếu phỉ báng Thắng Đạo Thâm Mật ắt chiêu lấy hạt giống nghèo túng không có Phước

_ Thiên Thai Trí Giả A Xà Lê Chỉ Quán Tâm Yếu Ký ghi rằng:

Có Phước Không Có Trí , người ngu này chẳng hơn thân Rồng, Quỷ.

Có Trí không có Phước, người mê loạn ngang ngược này chẳng phải Tâm Hiền Thánh.

Thế Gian, thân tự không có Phước. Bậc Năng Vô Thắng trong đời dùng Phước tự trang nghiêm không có lỗi lầm. Vì thế dùng Định này, Phước Huệ chia đều thân Tam Ma .

Pháp này đầu cuối có hai thời: một là sáng sớm, hai là giữa trưa. Hai thời này: Sáng sớm là thời Tăng Ích, giữa trưa là thời Cát Tường. Vì thế Thánh Thiên Cúng Dường Phụng khiến cho Nhân Giả có đầy đủ Phước Trí viên mãn

_ Tỳ Ni Tông có ghi: Quyền Giáo Nhân, trăm đời không có bình đẳng

_ Pháp này dùng rượu cúng dường phụ bám vào hạt giống. Vật độc này thuận theo Y Sư thành thuốc trừ bệnh an thân. Người hòa hợp hợp được vui mừng.

Rượu là thuốc màu nhiệm, nước vui vẻ mà người làm ruộng rất thích.

Rượu này uống vào thành thuốc, kẻ ác uống vào thành độc. Thánh Thiên Bồ Tát này tâm khiến được vui vẻ cho nên dùng rượu cúng dường. Đây gọi là Hoan Hỷ Thủy vậy.

_ Đời này quốc vương quý bạn: Như cúng dường thời ắt được linh nghiệm

_ Chú Sư được phép ăn đồ cúng không lệ thuộc vào sự cấm chế của pháp ăn .

_ Tượng chưa phải là Đệ Tử Phật , phát tâm thành tin niệm, chí tâm ân cần cùng dường phụng, chẳng nên sinh khởi tâm nghi.

_Người Truyền Pháp biết Pháp, hỏi cầu, câu tập, ngộ, tin nhận phụng hành.

Chẳng thể sơ lược Pháp thứ tự. A Xà Lê Cụ Thọ thì chẳng ghi

Văn Nghi Quỹ, Năng thứ tự Pháp, thọ tập, giác ngộ, cúng dường, tín thọ, phụng hành… đều rất vui vẻ

SONG THÂN ĐẠI THÁNH THIÊN BỒ TÁT

TU HÀNH BÍ MẬT PHÁP NGHI QUỸ

_Hết_

_Vĩnh Lịch năm đầu, tháng 10 ngày 08 viết xong

Bản Đông Tự_ LĂNG THỪA ghi

_ Kiến Cửu năm thứ tư, tháng 04 ngày 29 viết xong

ĐẬU LĂNG một lần nộp xong

Hiệu chỉnh xong vào ngày 11/03/2015