KIM CƯƠNG ĐỈNH KINH
KIM CƯƠNG GIỚI ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG
TỲ LÔ GIÁ NA TỰ THỌ DỤNG THÂN
NỘI CHỨNG TRÍ QUYẾN THUỘC PHÁP THÂN

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: VỌNG CHI –  HUYỀN THANH

 

Mới đầu Thỉnh Phật, tán thán bằng tiếng Phạn như thường

_ Nam mô Thường Trụ Tam Thế Tĩnh Diệu Pháp Thân Kim Cương Giới Đại Bi TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT

_ Nam mô Kim Cương Kiên Cố Tự Tính Thân A SÚC PHẬT

_ Nam mô Phước Đức Trang Nghiêm Tụ Thân BẢO SINH PHẬT

_ Nam mô Thọ Dụng Trí Tuệ Thân A DI ĐÀ PHẬT

_ Nam mô Tác Biến Hóa Thân BẤT KHÔNG THÀNH TỰU PHẬT (Hoặc THÍCH CA MÂU NI PHẬT)

_ Nam mô Đại Viên Kính Trí KIM CƯƠNG BA LA MẬT Xuất Sinh Tận Hư Không Biến Pháp Giới Trần Sát Ba La Mật Đẳng Nhất Thiết Chư Phật

_ Nam mô Bình Đẳng Tính Trí BẢO BA LA MẬT Xuất Sinh Tận Hư Không Biến Pháp Giới Trần Sát Ba La Mật Đẳng Nhất Thiết Chư Phật

_ Nam mô Diệu Quán Sát Trí PHÁP BA LA MẬT Xuất Sinh Tận Hư Không Biến Pháp Giới Trần Sát Ba La Mật Đẳng Nhất Thiết Chư Phật

_ Nam Mô Thành Sở Tác Trí YẾT MA BA LA MẬT Xuất Sinh Tận Hư Không Biến Pháp Giới Trần Sát Ba La Mật Đẳng Nhất Thiết Chư Phật

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Bồ Đề Tâm KIM CƯƠNG TÁT ĐỎA Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất Thiết Chư Phật

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Bồ Đề Tâm KIM CƯƠNG VƯƠNG Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất Thiết Chư Phật

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Bồ Đề Tâm KIM CƯƠNG ÁI Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất Thiết Chư Phật

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Bồ Đề Tâm KIM CƯƠNG HỶ Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất Thiết Chư Phật

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Phước Đức Tụ KIM CƯƠNG BẢO Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất Thiết Chư Phật

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Phước Đức Tụ KIM CƯƠNG QUANG Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất Thiết Chư Phật

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Phước Đức Tụ KIM CƯƠNG TRÀNG Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất Thiết Chư Phật.

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Phước Đức Tụ KIM CƯƠNG TIẾU Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất Thiết Chư Phật

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Trí Tuệ Môn KIM CƯƠNG PHÁP Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất Thiết Chư Phật

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Trí Tuệ Môn KIM CƯƠNG LỢI Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất Thiết Chư Phật

_ Nam Mô Nhiết Thiết Như Lai Trí Tuệ Môn KIM CƯƠNG NHÂN Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất Thiết Chư Phật

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Trí Tuệ Môn KIM CƯƠNG NGỮ Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất Thiết Chư Phật

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Đại Tinh Tiến KIM CƯƠNG NGHIỆP Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất Thiết Chư Phật

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Đại Tinh Tiến KIM CƯƠNG HỘ Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất Thiết Chư Phật

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Đại Tinh Tiến KIM CƯƠNG NHA Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất Thiết Chư Phật

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Đại Tinh Tiến KIM CƯƠNG QUYỀN Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Đồng Nhất Thể Tính Kim Cương Giới Sinh Thân Nhất Thiết Chư Phật

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Thích Duyệt Tâm KIM CƯƠNG HY HÝ Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Cúng Dường Vân Hải Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Đại Giác Phần KIM CƯƠNG MAN Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Cúng Dường Vân Hải Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam Mô Diệu Pháp Âm KIM CƯƠNG CA Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Cúng Dường Vân Hải Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Thần Thông Nghiệp KIM CƯƠNG VŨ Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Cúng Dường Vân Hải Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Chân Như Huân KIM CƯƠNG PHẦN HƯƠNG Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Cúng Dường Vân Hải Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Thắng Trang Nghiêm KIM CƯƠNG HOA Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Cúng Dường Vân Hải Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Thường Phổ Chiếu KIM CƯƠNG ĐĂNG Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Cúng Dường Vân Hải Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Thường Cúng Dường KIM CƯƠNG ĐỒ HƯƠNG Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Cúng Dường Vân Hải Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Tứ Nhiếp Trí KIM CƯƠNG CÂU Bồ Tát Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Thành Biện Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Thiện Xảo Trí KIM CƯƠNG SÁCH Bồ Tát Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Phụng Giáo Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Kiên Cố Trí KIM CƯƠNG TỎA Bồ Tát Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Sứ Giả Bồ Tát Ma Ha Tát

_ Nam Mô Nhất Thiết Như Lai Hoan Lạc Trí KIM CƯƠNG LINH Bồ Tát Đẳng Tận Hư Không Biến Pháp Giới Nhất Thiết Tùy Thuận Bồ Tát Ma Ha Tát 37 Tôn của Kim Cương Giới Đại Man Đồ La đều là Pháp Phật Hiện Chứng Bồ Đề Nội Quyến Thuộc Tỳ Lô Giá Na Hỗ Thể

_ Quy y hết mười phương biển Thế Giới Liên Hoa Tạng chẳng thể nói được như bụi nhỏ trong Hải Hội của cõi Phật thường trụ ba đời bình đẳng tất cả Tam Bảo, làm 5 loại chư Thiên là Chủ của cõi Thế để cứu độ lâu dài các bậc cha mẹ, các Thiện Tri Thức, Thí Chủ của Đạo Trường, tất cả giới Hữu Tình ra khỏi Thế Gian và nguyện đoạn trừ các Chướng, Quy Mệnh Sám Hối….

 

_ Chí Tâm Sám Hối :

Luân Hồi vô thủy trong ba cõi

Do nghiệp Thân, Khẩu, Ý sinh tội

Như nơi Phật Bồ Tát, sám hối

Nay con bày tỏ lỗi như vậy

Sám Hối xong, chí tâm quy mệnh đỉnh lễ Đức Đại Bi Tỳ Lô Giá Na Phật

 

_ Chí Tâm tùy hỷ:

Lại nên khởi tâm hoan hỷ sâu

Tùy hỷ tất cả Tụ Phước Trí

Trong Hạnh Nguyện Chư Phật Bồ Tát

Nơi ba nghiệp Kim Cương sinh phước

Duyên Giác, Thanh Văn với Hữu Tình

Căn lành gom được, tùy hỷ hết

Tùy hỷ rồi, chí tâm quy mệnh đỉnh lễ Đức Đại Bi Tỳ Lô Giá Na Phật

 

_ Chí Tâm khuyến thỉnh:

Lại quán chư Phật dưới cây Đạo

Thân con đều thỉnh chuyển Pháp Luân

Tất cả THẾ ĐĂNG ngồi Đạo Trường

Hé mở mắt Giác chiếu ba cõi

Bao nhiêu Như Lai, Chủ Tam Giới

Các Bậc đến Vô Dư Niết Bàn

Con đều khuyến thỉnh trụ dài lâu

Chẳng bỏ Bi Nguyện cứu Thế Gian

Khuyến Thỉnh rồi, chí tâm quy mệnh đỉnh lễ Đức Đại Bi Tỳ Lô Giá Na Phật

 

_ Chí tâm hồi hướng:

Phước: Sám Hối, Tùy Hỷ, Khuyến Thỉnh

Nguyện con chẳng mất Tâm Bồ Đề

Trong Diệu Chúng chư Phật Bồ Tát

Thường làm bạn tốt chẳng chán buông

Xa lìa tám nạn, sinh không nạn

Túc Mệnh trụ Trí Tướng nghiêm thân

Xa lìa ngu mê đủ Bi Trí

Thảy đều đầy đủ Ba La Mật

Giàu có an vui sinh Thắng Tộc

Quyến thuộc đông đầy hằng thịnh vượng

Bốn Vô Ngại Biện, mười Tự Tại

Sáu Thông, các Thiền đều viên mãn

Như Kim Cương Tràng với Phổ Hiền

Nguyện tán hồi hướng cũng như vậy

Hồi Hướng phát nguyện xong, chí Tâm quy mệnh đỉnh lễ Đức Đại Bi Tỳ Lô Giá Na Phật

 

_Từ đây trở đi thứ tự như thường. Trình bày mọi Đẳng đều niệm Kệ Thanh Tịnh này:

Các Pháp như ảnh tượng

Trong sạch không vết nhơ

Lấy, nói chẳng thể được

Đều sinh từ Nhân Nghiệp

 

KIM CƯƠNG ĐỈNH KIM CƯƠNG GIỚI ĐẠI ĐẠO TRƯỜNG

TỲ LÔ GIÁ NA NHƯ LAI TỰ THỌ DỤNG THÂN

NỘI CHỨNG TRÍ QUYẾN THUỘC PHÁP THÂN

Tên khác là Phật Tối Thượng Thừa Bí Mật Tam Ma Địa Lễ Sám Văn.

Cũng gọi là Tam Thập Thất Tôn lễ Sám Văn

 

_Hết_