MA LỢI CHI BỒ TÁT LƯỢC NIỆM TỤNG PHÁP

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng sa môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Sưu tập Thủ Ấn, phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

_ Tiếp theo, nên kết Tỳ Lô Giá Na Phật Ấn

Tướng Ấn là: Hai tay cùng cài chéo nhau bên trong, dựng song song hai ngón cái liền thành.

Tụng Chân Ngôn 7 biến rồi bung Ấn trên đỉnh đầu.

Chân Ngôn là :

“Nẵng mạc tam mãn đa một đà nam. A vĩ la hồng khiếm”

*)NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ A VIRA HŪṂ KHAṂ

_ Tiếp kết Ma Lợi Chi Bồ Tát Căn Bản Chân Ngôn Ấn.

Tướng Ấn là: Đem 2 tay cùng cài chéo nhau bên trong. Hợp dựng 2 ngón trỏ, 2 ngón giữa đều móc giữ 2 ngón trỏ khiến cho dính nhau. Duỗi hợp song song 2 ngón cái liền thành.

Tụng chân ngôn gia trì 5 nơi trên thân, ấn vào vầng trán, tiếp vai phải, tiếp vai trái, tiếp trái tim, tiếp trên cổ họng. Mỗi nơi đều tụng một biến.

Chân Ngôn là :

“Nẵng mô la đát-nẵng, đát-la dạ gia (1) đát nễ-dã tha (2) át ca mạt tư (3) mạt ca mạt tư, át độ mạt tư (4) chỉ bả la mạt tư (5) ma hạ chỉ bả la mạt tư (6) án đát đà na mạt tư (7) ma lý chế dã mạt tư 98) nẵng mô tát-đô đế (9) lạc khất-xoa, lạc khất-xoa hàm (10) tát phộc tát đát-phộc nan giả (11) tát phộc đát-la tát phộc ba dữu (12) bả nại-la phệ tỳ-dược, sa-phộc hạ (13)”

*)NAMO RATNA-TRAYĀYA

TADYATHĀ: ARKA MAṢI, MARKA MAṢI, ADHU (?SUDHĀ) MAṢI,

JVALA MAṢI, MAHĀ-JVALA MAṢI, ANTARDHĀNA MAṢI, MARĪCĪYA

MAṢI, NAMO STUTE _ RAKṢA RAKṢA MĀṂ SARVA-SATTVĀNĀṂCA _ SARVATRĀ SARVA PĀYA-UPADRAVEBHYAḤ SVĀHĀ

_ Tiếp kết Ma Lợi Chi Bồ Tát Tâm Ấn.

Chân Ngôn là :

“Nẵng mạc tam mãn đa một đà nam. Án, ma lợi lý chế duệ, sa-phộc ha”

*)NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ OṂ MARĪCĪYE _ SVĀHĀ

_ Tiếp kết Tâm Chân Ngôn Ấn.

Tướng Ấn là: Đem tay trái giả nắm quyền, ngón trỏ ngón cái cùng vịn nhau như cái vòng. Tưởng tự thân nhập vào trong quyền trái. Đem tay phải che bên trên quyền trái.

Liền tưởng Ấn này là hình Ma Lợi Chi Bồ Tát. Tưởng tự thân ngụ trong trái tim của Ma Lợi Chi Bồ Tát chẳng bị cắt đứt, tụng Thân Chân Ngôn. Ngay lúc đó đắc được sự gia trì thù thắng, chẳng bị tất cả người ác làm chướng ngại chỗ thấy (sở kiến). Tất cả tai họa chẳng vướng vào thân. Tất cả khẩu thiệt đều được trừ diệt. Trùng, chó sói, cọp, beo, nước, lửa, ăn trộm, giặc cướp đều chẳng thể làm hại. Sự mong cầu quả báo Thế Gian đều được ổn thoả (hài ngẫu).

Nếu tu Pháp Xuất Thế Gian liền được Thiền Định hiện trước mặt. Trí Tuệ tăng ích, đắc được Văn Trì, chẳng quên mất pháp của Tâm Bồ Đề.

Khi tụng Chân Ngôn thì khởi lòng Bi Mẫn thâm sâu.Vì tất cả hữu tình bạt trừ khổ não, đều được giải thoát không có chướng ngại, mau chứng Đạo Bồ Đề Vô Thượng.

Cần phải bí mật đừng vọng truyền thụ.

 

MA LỢI CHI BỒ TÁT LƯỢC NIỆM TỤNG PHÁP

_Hết_

Hiệu chỉnh xong vào ngày 02/02/2013