SỐ 326
Phật Thuyết Tam Thập Ngũ Phật Danh Lễ Sám Văn
Hán dịch: Tam Tạng Sa-môn Bất Không đời Đường
Việt dịch: Tại gia Bồ-tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

 

♪ Nam-mô Thích-ca-mâu-ni Phật

♪ Nam-mô Kim Cang Kiên Cố Năng Tồi Phật

♪ Nam-mô Bảo Diễm Phật

♪ Nam-mô Long Tự Tại Vương Phật

♪ Nam-mô Cần Dũng Quân Phật

♪ Nam-mô Cần Dũng Hỷ Phật

♪ Nam-mô Bảo Hỏa Phật

♪ Nam-mô Bảo Nguyệt Quang Phật

♪ Nam-mô Bất Không Kiến Phật

♪ Nam-mô Bảo Nguyệt Phật

♪ Nam-mô Vô Cấu Phật

♪ Nam-mô Ly Cấu Phật

♪ Nam-mô Dũng Thí Phật

♪ Nam-mô Tịnh Hạnh Phật

♪ Nam-mô Phạm Thí Phật

♪ Nam-mô Thủy Vương Phật

♪ Nam-mô Thủy Thiên Phật

♪ Nam-mô Hiền Cát Tường Phật

♪ Nam-mô Vô Lượng Uy Đức Phật

♪ Nam-mô Chiên Đàn Cát Tường Phật

♪ Nam-mô Quang Cát Tường Phật

♪ Nam-mô Vô Ưu Cát Tường Phật

♪ Nam-mô Na-la-diên Cát Tường Phật

♪ Nam-mô Hoa Cát Tường Phật

♪ Nam-mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật

♪ Nam-mô Tài Cát Tường Phật

♪ Nam-mô Niệm Cát Tường Phật

♪ Nam-mô Thiện Xưng Danh Hiệu Cát Tường Phật

♪ Nam-mô Đế Tràng Phan Vương Phật

♪ Nam-mô Đấu Chiến Thắng Phật

♪ Nam-mô Dũng Kiện Cát Tường Phật

♪ Nam-mô Dũng Kiện Tiến Phật

♪ Nam-mô Phổ Biến Chiếu Diệu Trang Nghiêm Cát Tường Phật

♪ Nam-mô Bảo Liên Hoa Du Bộ Phật

♪ Nam-mô Bảo Liên Hoa Diệu Trụ Sơn Vương Phật

Và chư Phật Thế Tôn thường trụ ở đời trong tất cả thế giới như vậy. Xin các Đức Thế Tôn hãy từ bi thương nhớ đến con.

Hết thảy nghiệp tội con đã tạo ở đời này hay đời trước, từ sanh tử vô thỉ cho đến nay; hoặc do con tự làm, bảo người làm, hay thấy kẻ khác làm mà vui theo:

Như là lấy đồ vật từ tháp tự, từ chư Tăng, hay từ chư Tăng bốn phương; hoặc do con tự lấy, bảo người lấy, hay thấy kẻ khác lấy mà vui theo.

Như là tạo năm tội vô gián; hoặc do con tự làm, bảo người làm, hay thấy kẻ khác làm mà vui theo. Như là tạo mười việc ác; hoặc do con tự làm, bảo người làm, hay thấy kẻ khác làm mà vui theo.

Tất cả tội chướng như thế–hoặc có che giấu, hay không che giấu–đáng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hay các đường ác khác; hoặc sinh biên địa, làm kẻ hạ tiện, hay mọi rợ man di.

Con nay đều xin sám hối tất cả tội chướng như thế. Nay xin chư Phật Thế Tôn hãy chứng giám cho con và nhớ tưởng đến con.

Ở trước chư Phật Thế Tôn, con lại nói thêm những lời này:

Hết thảy mọi căn lành ở đời hiện tại hay những đời khác mà con đã từng thực hành bố thí, hoặc giữ giới thanh tịnh, nhẫn đến đem cho các thú vật một vắt cơm, hoặc tu Phạm hạnh; mọi căn lành thành tựu chúng sanh; mọi căn lành tu hành Bồ-đề; và mọi căn lành đạt đến trí tuệ vô thượng. Con nay xin hợp lại tất cả và thảy đều hồi hướng đến Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.

Con xin sám hối mọi nghiệp tội, hết thảy phước đức đều tùy hỷ, chí cầu Phật công đức, và nguyện sẽ thành tựu trí tuệ vô thượng.

Tất cả chư Phật thuở quá khứ, hiện tại, cùng vị lai, là bậc tối thắng trong chúng sanh, công đức vô lượng như biển cả, con nay chí tâm quy mạng lễ.

Phật Thuyết Tam Thập Ngũ Phật Danh Lễ Sám Văn

Bản dịch: 3/9/2013, hiệu đính: 3/9/2013