KINH THẤT TINH NHƯ Ý LUÂN BÍ MẬT PHÁP

Hán dịch: Tam Tạng BẤT KHÔNG
Việt dịch: Huyền Thanh

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại Già Vương Ma Lan Đà thuộc núi Tuyết lớn (Đại tuyết sơn) cùng với Chúng Đại Tỳ Kheo gồm 1250 người đến dự. Các vị ấy tên là: Đại Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, Ma Ha Ca Chiên Diên Ba Đa, A Nan Đà, Ma Ha Ca Diếp, Phú Lâu Na, Di Đa La Ni Tử.

Lại có Bồ Tát gồm 10800 vị đều là Bậc đã được Bất Thoái Chuyển Tổng Trì (Đà La Ni) Biện Tài. CácBậc như vậy ở trong hằng hà sa số Chúng chuyển bánh xe Đại Pháp.

Bấy giờ Sứ Giả ở trong cung thành Ca Di đều đến chỗ Đức Phật ngự, đỉnh lễ dưới chân Đức Phật rồi bạch Phật rằng: “ Đức vua Ba Tư Nặc sai con đến gặp Đức Thế Tôn xin kế sách. Nước lớn Câu Thi La đem vô số vạn binh lính đến vây Ca Di. Vua Tôi chúng con rất hoang mang, nhân dân đều sợ hãi. Nguyện xin Đức Thế Tôn dùng sức Đại Trí cứu hộ cho chúng con”

Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Thần Thông Vương Bồ Tát đi đến thành Ca Di mau chóng xây dựng Môn Bí Mật của Bát Đa La Đạo Trường Thất Tinh Hỏa Đàn, ấy là Bát Đát La Đạo Trường, làm ở trong tĩnh thất, dựng Thất Tinh Hỏa Đàn ở nơi đất trống, một ngày một đêm làm như Pháp thì chúng giặc kia tự nhiên lui tan.

Pháp Sự ấy là: Trước tiên nên Kết Giới, sau đó tác Pháp Môn Bát Đa La

“ Nam mô Như Ý Luân Vương Đại Giáo Chủ

Nay con phụng làm Pháp Bát Đa La. Xin Bậc có Thiên Nhãn, Thiên Nhĩ, Bậc có Thần Thông chứng minh tác Pháp”

Liền tụng Như Ý Luân Chân Ngôn 7 biến, 7 lần chú vào nước rải lên mặt đất. Lấy Giới Hậu làm kết Giới, ấy là Bát Đa La. Có điều, cái Thất phải rất thanh tĩnh và mặt đất phải bằng phẳng giống như mặt gương soi. Chính giữa là hình tượng Ngũ Sắc Luân giống như bánh xe hoặc có mười lối hoặc có mhười hai lối, ở khoảng giữa giới hạn của bánh xe vẽ tướng Bạt Chiết La. Trên căm xe (Luân Bức) cũng vậy. Chính giữa đặt tượng Như Ý Luân Vương Bồ Tát , mỗi một khoảng căm (Bức gian) đặt tượng Thất Tinh với Ha Lị Đế Mẫu. Trước mỗi Tượng đặt đèn, bơ, hương…mọi thứ cúng dường. Bao nhiêu Tên Họ của người đều vẽ ở Bản Tinh. Vị A Xà Lê ngồi ở ngoài bánh xe, mỗi mỗi khải bạch Pháp Sự thành tựu, gia trì niệm tụng, một Tòa ngồi 108 biến, Quán Niệm chẳng cần biến số. Ấy là Hỏa Đàn, ở trong đất làm lò lửa hoặc rộng một khuỷu tay hoặc hai khuỷu tay. Liền gia trì một người hoặc là Ưu Bà Tắc hoặc là Ưu Bà Di, mặc quần áo sạch làm Bản Tinh, thức ăn uống với bơ, mật, hương, thuốc… Nếu có ánh sáng khác lạ lay động liền được thành tựu.

Hoặc là vị A Xà Lê thanh tĩnh, hoặc là nhà vua, hoặc kẻ bề tôi cho đến người dân tự làm Hỏa Đàn cầu thỉnh thì tùy theo ước nguyện ấy liền được thành tựu.

Bấy giờ Thần Thông Vương Bồ Tát liền phụng Giáo Sắc đi đến đại thành Ca Di, vào trong cung, mỗi mỗi tác Pháp thì sấm nổ sét đánh làm cho quân giặc bị diệt tan. Vua tôi thành Ca Di vui vẻ, nhân dan an lạc.

Khi ấy Thần Thông Vương Bồ Tát quay về nơi Phật ngự, đỉnh lễ dưới chân Đức Phật rồi bạch Phật rằng: “Lạ thay Thế Tôn! Pháp Môn bí mật chẳng thể luận bàn được!

Vị Bồ Tát Như Ý Luân Vương ngày nay ngự ở chốn nào? Chúng con sẽ nương theo uy lực của Đức Như Lai đi đến Thế Giới ấy để đỉnh lễ Như Ý Luân Vương Bồ Tát”

Đức Phật bảo Thần Thông Vương Bồ Tát: “Lành thay! Lành thay! Ở phương chính Nam có một Thế Giới tên là Thất Bảo Chuyển Luân Vương, vị Bồ Tát ấy ở trên bánh xe bảy báu, có các Hộ Pháp là bảy vì sao (thất Tinh) với các Thiên Chúng vây quanh. Ngài chuyển bánh xe Pháp cứu vớt chúng sinh”

Bấy giờ Thần Thông Vương Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Do Nhân Duyên nào mà chẳng những đã Quán niệm Như Ý Luân Vương Bồ Tát, còn phải lễ bái thêm nhóm Bản Tinh như vậy nữa?”

Đức Phật bảo: “Thuở xưa Đức Phật Nhiên Đăng đã nhận Pháp Môn này, bảy vì sao là Tinh Linh từ trên Trời giáng xuống, Ha Lợi là Đại Thần từ dưới đất đi lên cùng nguyện là: Nhóm chúng con xin hộ trì Đại Pháp này. Nếu có người tụng tạo Pháp này thì chúng con sẽ đến trước tiên để giúp cho thành tựu Pháp Sự. Do nhân duyên này mà lưu giữ Tạo Pháp”

_Khi ấy, Thần Thông Vương Bồ Tát nương theo Đại Thần lực của Đức Phật đi đến Thế Giới ấy, đỉnh lễ Ngài Như Ý Luân Bồ Tát rồi nói rằng:

“Chúng tôi ở Thế Giới Ta Bà
Tu học môn Nhân Địa Như Lai
Cứu độ Vua Ca Di Bà Tư
Đem nhân duyên này lễ Nhân Giả
Thất Bảo Trang Nghiêm Bảo Luân Vương
Bồ Tát tướng đẹp khó luận bàn
Y Báo, Chính Báo đủ thắng diệu
Nay tôi kính lễ Như Ý Luân”

_Bấy giờ, Như Ý Luân Bồ Tát nói lời Kệ là:

“ Nay Ta đã tu Bồ Tát Đạo
Cứu chúng sinh thoát khổ đêm dài
Nay ngồi Như Ý Luân trang nghiêm
Khiến các chúng sinh cũng như vậy

Bao nhiêu chúng sinh có ước nguyện
Nay Ta: Như Ý Bảo Luân Vương
Tùy theo mỗi loại mà ban vui
Tâm không có gì không như ý

Nếu có chúng sinh trên Thế Giới
Muốn được thông đạt Đạo Vô Vi
Nghiệp chướng sâu dầy chẳng thành tựu
Ta dùng Luân báu khiến khai ngộ

Nếu có Thế Giới khởi Tam Tai
Nhân dân duốc thổ chẳng an lạc
Có người trong đó tạo Pháp Ta
Như Ý Pháp Luân cho đại lạc

Nếu có nước bị nạn đói kém
Tất cả nhân dân chẳng an vui
Nếu tạo Pháp Bát Đa của Ta
Như Ý Thánh Luân hay cứu giúp

Nếu có Thế Giới bị giặc xâm
Bốn phương vây hãm chẳng an ninh
Trong nước có người tạo Pháp Ta
Như Ý Thánh Luân cho an lạc

Nếu có chúng sinh trên Thế Giới
Vướng phải phép Vua bị ngục tù
Tạo Bát Đa La Đại Pháp Ta
Như Ý Thánh Luân hay cứu giúp

Nếu có chúng sinh trên Thế Giới
Mù, điếc, què quặt, mọi loại bệnh
Niệm Bát Đát La Đại Pháp Ta
Như Ý Thánh Luân hay cứu giúp

Nếu có chúng sinh trên Thế Giới
Muốn được giàu có cầu phú lộc
Tạo Bát Đát La Đại Pháp Ta
Như Ý Thánh Luân cho như nguyện

Nếu có Như Ý Luân như vậy
Tất cả tội chướng đều trừ hết
Tất cả cát tường đều giáng đến
Mọi khổ không gì không nhổ hết

Các Trời, Rồng, Thần với nhân gian
Tất cả chúng sinh có Quy Y
Chẳng tùy tâm ấy đọa vọng ngữ
Pháp đó hay trừ tất cả tội
Tăng trưởng tất cả các công đức
Tự tại hay chiếu soi trăm nẻo
Thành tựu tất cả nguyện chúng sinh”

_Bấy giờ, Thần Thông Vương Bồ Tát đỉnh lễ Thánh Vương rồi quay vể bản thổ, một lòng thọ trì Chân Ngôn của Pháp Môn bí mật Ma Ha Bát Đát La chẳng thể luận bàn này

1_ Nam mô a la điện na a a na

2_ Nam mô a lê gia

3_ Bà lỗ cát đế sa bà ha a gia

4_ Bồ đề tát đỏa bà gia

5_ Ma ha tát đỏa bà gia

6_ Ma ha ca lô ni ca gia

7_ Đa điệt tha

8_ Án

9_ Chước la bà đế

10_ Chân đa ma ni

11_ Ma ha ba địa mê

12_ Lỗ lỗ, đế già yết a sa hồng lị bà ha

13_ Án

14_ Ba địa mê , chân đa ma ni, ma hà già yết a ,hồng

15_ Án, ba a đa, ba địa mê, hồng

Thất Tinh Bản Hộ Ấn_ Như Ý Luân Bản Ấn_ Trường Tụng Chú

Nếu có người khởi Tâm cầu nguyện, hoặc có bệnh nạn muốn cầu đảo sống lâu cho đến tất cả sự nguyện cầu trong Tâm thì sẽ sai Bản Tinh thường tùy theo tâm.

Đức Như Lai ở đời đã lập Thệ Nguyện lớn sẽ Hộ Ma trong Bộ này. Do nhân duyên này nên dùng Thất Tinh (7 vị sao) làm linh nghiệm. Nhiều sự bí mật ấy chẳng được truyền ra ngoài. Hoặc vì Quốc vương, hoặc vì Đại Thần chẳng được vì người dân trăm họ, kẻ Hữu Tình kém tri thước mà làm Đại Pháp này.

Ngọ: Bí (đây là: Tiểu Đậu Thực), Tô Cổ, Hương Mộc

Mùi Tỵ: Đa Y Ni (đây là: Đại Đậu Thực) Ba Tri Đào Mộc

Thân Thìn: Tát Ba (đây là: Ma Tử Thực) Ba Thử Kinh Mộc

Dậu Mão: Tô Tiểu Đế (đây là: Mạch Thực) Dĩ Tô Đế Vi Mộc

Tuất Dần: Tát Ba Chi (đây là Đạo Mễ Thực) Tôn Tô Điểu Quái

Hợi Sửu: Ba Y Tô (đây là Lật Thực) Chu Nê (đây là Hòe Mộc)

Tý: Tát Bát Đa (đây là: Thử Thực) Yết Đế (đây là: Đồng Mộc)

 

LONG CAN

KINH THẤT TINH NHƯ Ý LUÂN BÍ MẬT PHÁP

_Hết_

Mùa Xuân năm 2008