Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Bi Tâm Đà La Ni
Bộ Mật Giáo, Đà Ra Ni, Đại Tạng Kinh, Mật Tông

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI

Hán dịch: Đời Đường_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Cúi lậy Quán Âm Đại Bi Chủ
Nguyện lực rộng sâu thân tướng đẹp
Ngàn tay trang nghiêm hộ trì khắp
Ngàn mắt quang minh chiếu mọi nơi
Trong lời chân thật diễn MẬT NGỮ
Trong Tâm Vô Vi khởi TÂM BI
Mau khiến đầy đủ các nguyện cầu
Vĩnh viễn diệt trừ các Nghiệp Tội
Trời, Rồng, Chúng Thánh đồng TỪ HỘ
Trăm ngàn Tam Muội đều Huân Tu
Thân Thọ Trì là Phướng Quang Minh
Tâm Thọ Trì là Tạng Thần Thông
Rửa sạch trần lao qua biển khổ
Mau chứng Bồ Đề, môn phương tiện
Nay con xưng tụng, thệ Quy Y
Nguyện ước theo Tâm, mau viên mãn

_ Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con mau biết tất cả Pháp
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con sớm được mắt Trí Tuệ
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con mau độ tất cả Chúng
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con sớm được phương tiện khéo
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con mau ngồi thuyền Bát Nhã
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con sớm được qua biển khổ
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con mau được Đạo Giới Định
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con sớm lên núi Niết Bàn
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con mau gặp nhà Vô Vi
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm
Nguyện con sớm đồng Thân Pháp Tính

_ Nếu con hướng non Đao
Non Đao tự sụp đổ
Nếu hướng lửa, nước sôi
Nước khô, lửa tự tắt
Nếu con hướng Địa Ngục
Địa Ngục mau tiêu diệt
Nếu con hướng Ngã Quỷ
Quỷ đói liền no đủ
Nếu con hướng Tu La
Tâm ác tự điều phục
Nếu con hướng Súc Sinh
Chúng được Trí Tuệ lớn

Phát nguyện đó xong, chí tâm xưng niệm danh tự của TA, cũng nên chuyên niệm Bản Sư của Ta là Đức A DI ĐÀ Như Lai. Sau đó liền nên tụng ĐÀ LA NI THẦN CHÚ này. Một đêm (hay một hạn định) tụng đủ 5 biến sẽ trừ diệt được tội nặng sinh tử nơi trăm ngàn vạn ức kiếp đã có trong thân

“Nam mô A DI ĐÀ Như Lai

Nam mô QUÁN THẾ ÂM Bồ Tát Ma Ha Tát”

_ Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch với Đức Phật rằng: “Thế Tôn! Nếu các hàng Trời, Người tụng trì ĐẠI BI CHƯƠNG CÚ thì lúc mệnh chung, chư Phật mười phương đều đến trao tay. Muốn sinh về cõi Phật nào thì tùy nguyện đều được vãng sinh”.

_ Lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nếu có chúng sinh nào tụng trì ĐẠI BI THẦN CHÚ mà bị đọa vào 3 nẻo ác thì con thề chẳng thành Chính Giác.

Người tụng trì ĐẠI BI THẦN CHÚ, nếu chẳng sinh về các cõi Phật thì con thề chẳng thành Chính Giác.

Người tụng trì ĐẠI BI THẦN CHÚ, nếu Tâm chẳng được vô lượng Tam Muội Biện Tài thì con thề chẳng thành Chính Giác.

Người tụng trì ĐẠI BI THẦN CHÚ ở trong đời hiện tại, nếu tất cả sự mong ước chẳng được thành quả thì (bài Chú này) chẳng xứng đáng với tên gọi là ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI. Chỉ trừ kẻ Bất thiện chẳng có tâm chí thành.

Nếu các người nữ chán ghét thân nữ, muốn được thành nam tử. Tụng trì ĐẠI BI ĐÀ LA NI CHƯƠNG CÚ mà chẳng chuyển thân nữ thành thân nam thì con thề chẳng thành Chính Giác. Chỉ trừ kẻ nào sinh chút tâm nghi ngờ ắt chẳng được quả vừa ý.

Nếu các chúng sinh xâm phạm làm tổn hại tài vật , thức ăn uống của THƯỜNG TRỤ ắt Ngàn Đức Phật ra đời cũng chẳng thể thông sám hối, giả sử có hay sám hối thì cũng chẳng trừ diệt tội đó được. Nhưng nếu ngày nay tụng ĐẠI BI THẦN CHÚ ắt liền được trừ diệt mọi tội.

Nếu xâm phạm làm tổn hại, ăn, dùng: tài vật, thức ăn uống của THƯỜNG TRỤ. Cần yếu là đối trước vị THẦY ở muời phương sám hối xong thì bắt đầu trừ diệt. Nay tụng ĐẠI BI ĐÀ LA NI thì chư Phật mười phương liền đến vì người đó mà tác chứng minh, ắt tất cả tội chướng thảy đều tiêu diệt. Tất cả nghiệp ác, tội nặng như: 10 Ác, 5 Nghịch, phỉ báng người, phỉ báng Pháp, phá Tế, phá Giới, phá Tháp, hủy hoại Chùa, trộm cướp của Tăng Kỳ, làm ô nhiễm người Phạm Hạnh, cưỡng bức người trong sạch… đều được trừ diệt hết. Ngoại trừ một điều là đối với chúng sinh có tâm nghi mgờ thì cho dù tội nhỏ, nghiệp nhẹ cũng chẳng diệt được huống chi là tội nặng. Có điều tuy chẳng diệt ngay tội nặng nhưng do nhân này ắt sẽ mau gieo được NHÂN BỒ ĐỀ.

_ Lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nếu có hàng Trời , Người tụng trì ĐẠI BI TÂM CHÚ này sẽ được 15 loại Thiện Sinh, chẳng bị 15 loại Ác Tử (chết ác) 15 loại ÁC TỬ chắng bị vướng là:

1. Chẳng để cho người ấy bị chết khổ vì nhân đói khát
2. Chẳng bị chết về gông cùm, gậy gộc, cấm đoán
3. Chẳng bị chết bởi oan gia đối địch
4. Chẳng bị chết vì quân trận chém giết
5. Chẳng bị chết vì cọp, sói, thú ác hãm hại
6. Chẳng bị chết vì rắn độc, rắn rít cắn trúng
7. Chẳng bị chết vì lửa thiêu, nước cuốn
8. Chẳng bị chết vì trúng thuốc độc
9. Chẳng bị chết vì Trùng độc làm hại
10. Chẳng bị chết vì điên loạn mất trí
11. Chẳng bị chết vì té rớt nơi cây cao, vách núi
12. Chẳng bị chết vì Yểm Mỵ của người ác
13. Chẳng bị chết vì Tà Thần, Quỷ ác hãm hại
14. Chẳng bị chết vì thân bệnh hoạn
15. Chẳng bị chết vì chẳng đúng phần mà tự hại

Người tụng trì ĐẠI BI THẦN CHÚ này chẳng bị chết vì 15 thứ ÁC TỬ như vậy đồng thời được 15 loại Thiện Sinh là:

1. Nơi sinh ra thường gặp vị vua hiền
2. Thường sinh ở đất nước hiền lành
3. Thường gặp thời tốt
4. Thường gặp bạn lành
5. Thường được đầy đủ thân căn
6. Tâm Đạo thuần thục
7. Chẳng phạm Cấm Giới
8. Có được quyến thuộc nhân nghĩa hòa thuận
9. Vận dụng tiền của thường được đầy đủ
10. Được người khác cung kính giúp đỡ
11. Bao nhiêu tài vật có được không bị người khác cướp đoạt
12. Ý mong cầu đều được toại nguyện
13. Trời, Rồng, Thiện Thần luôn luôn ủng hộ
14. Nơi sinh ra được gặp Phật nghe Pháp
15. Bao nhiêu Chính Pháp nghe được đều ngộ nghĩa Thâm Sâu

Nếu có người tụng trì ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI sẽ được 15 loại THIỆN SINH như vậy cho nên tất cả Trời, Người hãy thường tụng trì đừng sinh lười biếng”

Quán Thế Âm Bồ Tát nói lời đó xong, Ở trước Chúng Hội, chắp tay đứng thẳng , khởi Tâm Đại Bi đối với chúng rồi rồi nở dung mạo mỉm cười, liền nói QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI THẦN DIỆU CHƯƠNG CÚ như vậy.

Đà La Ni là:

Nam mô hạt la đát ná đá la dạ gia

Đây là Bản Thân Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, dùng Tâm đọc tụng, đừng cao giọng mà Thần Tính ẩn mất

Nam mô a lị gia

Đây là Bản Thân Như Ý Luân Bồ Tát. Đến đây nên giữ gìn Tâm

Bà lô yết đế thước bát la gia

Đây là Bản Thân TRÌ BÁT QUÁN THẾ ÂM Bồ Tát. Nếu muốn lấy xương cốt Xá Lợi. Tụng đây, giữ gìn ý tưởng Bồ Tát cầm cái bát

Bồ đề tát đỏa bà gia

Đây là Bất Không Quyến Sách Bồ Tát, áp lãnh đại binh

Ma ha tát đỏa bà gia

Đây là Chủng Tử của Bồ Tát. Tự tụng Bản Thân của Chú vậy

Ma ha ca lô ni ca gia

Đây là Bản Thân Mã Đầu Bồ Tát, tay cầm Bạt Chiết La 

Án

Chữ ÁN này là các Quỷ Thần chắp tay chân thành tụng Chú

Tát bà la phạt duệ

Đây là Bản Thân 4 Đại Thiên Vương giáng Ma

Số đát na đát tả

Đây là danh tự của Bộ Lạc Quỷ Thần thuộc 4 Đại Thiên Vương

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a lị gia

Đây là Bản Thân Long Thọ Bồ Tát. Tâm tụng đây đừng gấp mà tính Bồ Tát ẩn đi

Bà lô cát đế thất phật ra lăng đà bà

Đây là Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật

Nam mô na la cẩn trì

Đây là Bản Thân Thanh Tĩnh Pháp Thân Tỳ Lô Xá Na Phật. Rất cần dụng Tâm

Hê lị ma ha bàn đá sa mế

Đây là Dương Đầu Thần Vương (vị Thần đầu Dê) cộng với các Thiên Ma làm quyến thuộc

Tát bà a tha, đậu thâu bằng

Đây là Cam Lộ Bồ Tát cũng là Bộ Lạc của Quán Thế Âm Bồ Tát dùng làm Quyến Thuộc

A thệ dựng

Đây là Phi Đằng Dạ Xoa Thiên Vương xem xét điều thị phi ở 4 phương

Tát bà tát đá na ma bà già

Đây là Bà Giá Đế Thần Vương dùng da Hươu làm quần

Ma phạt đặc đậu

Đây là Bản Thân Quân Trà Lợi Bồ Tát có 3 con mắt

Đát điệt tha

Đây là Kiếm Ngữ

Án , A bà lô hê

Lô ca đế

Đây là Bản Thân Đại Phạm Thiên Vương có Thần Tiên làm Bộ Lạc

Ca la đế

Đây là Đế Thần có thân dài lớn màu đen

Di hê lị

Đây là Tam Thập Tam Thiên, Ma Hê Thủ La Thiên Thần thống lĩnh Thiên Binh có thân màu xanh

Ma ha bồ đề tát đỏa

Đây là CHÂN TÂM , tức không có tâm tán loạn, liền gọi là Tát Đỏa

Tát bà tát bà

Đây là Hương Tích Bồ Tát áp lỉnh làm tùy tòng chẳng thể tư nghị

Ma la ma la

Đây là Bồ Tát cùng lời tụng liền làm cứu tế

Ma hê ma hê lị đà dựng

(Giống như câu trên)

Câu lô câu lô yết mông

Đây là Không Thân Bồ Tát áp lãnh 20 vạn ức Thiên Binh

Độ lô độ lô phạt xà gia đế

Đây là Bát Nhã Bồ Tát, Phong Vương (Ong chúa) biến binh

Ma ha phạt xà gia đế

(Giống như câu trước)

Đà la đà la

Đây là Quán Thế Âm Bồ Tát hiển thân Đại Trượng Phu

Địa lị ni

Đây là Sư Tử Vương Binh, đọc tụng linh nghiệm

Thất phật la gia

Đây là Tích Lịch Bồ Tát giáng phục Quyến Thuộc của các Ma

Giá la giá la

Đây là Bản Thân Tồi Toái Bồ Tát, tay cầm Kim Cương

Ma ma

Con, họ tên… thọ trì

Đây là Bản Thân Đại Hàng Ma Kim Cương cầm bánh xe Kim Cương (Kim Cương Luân)

Mục đế lệ

Đây là chư Phật chắp tay chân thành tụng Chân Ngôn

Y hê di hê

Đây là Ma Hê Thủ La Thiên Vương

Thất na thất na 

Giống như câu trước

A la sâm phạt la xá lợi

Đây là Quán Thế Âm Bồ Tát cầm cung tên Tỷ Noa

Phạt xa phạt sâm

Giống như câu trước

Phạt la xá gia

Đây là Bản Thân A Di Đà Phật, Sư Chủ của Quán Thế Âm Bồ Tát

Hô lô hô lô ma la

Đây là Tám Bộ Quỷ Thần Vương

Hô lô hô lô hê lị

Giống như câu trên

Sa la sa la

Đây là cõi có 5 uế ác

Tất lị tất lị

Đây là Quán Thế Âm Bồ Tát lợi ích cho Chúng Sinh chẳng thể tư nghị

Tô rô tô rô

Đây là lá cây rơi của chư Phật

Bồ đề dạ, bồ đề dạ

Đây là Quán Thế Âm Bồ Tát kết duyên với Chúng Sinh

Bồ đà dạ, bồ đà dạ

Đây là Bản Thân A Nan

Di đế lị dạ

Đây là Đại Xa Bồ Tát, tay cầm cây đao vàng (Kim Đao)

Na la cẩn trì

Đây là Long Thọ Bồ Tát , tay cầm cây Đao vàng

Tha lị sắt ni na

Đây là Bảo Tràng Bồ Tát cầm cây Thiết Xoa

Bà dạ ma na

Đây là Kim Cương Tràng Bồ Tát cầm cái chày Bạt Chiết La

Sa bà ha

Tất đà dạ

Đây là đạt tất cả Pháp Môn

Sa bà ha

Ma ha tất đà dạ

Đây là Tán Quang Bồ Tát, tay cầm cây phướng đỏ

Sa bà ha

Tất đà dụ nghệ

Đây là hết cả Chư Thiên Bồ Tát dùng tụ họp, tay cầm cây Đao vàng

Thất bàn la dạ 

Đây là An Tức Hương

Sa bà ha

Na la cẩn trì

Bản Thân Tiên Hải Tuệ Bồ Tát, tay cầm cây Kiếm vàng

Sa bà ha

Ma la ma la

Đây là Bảo Ấn Vương Bồ Tát, tay cầm cây Búa vàng

Sa bà ha

Tất la tăng a mục khư gia

Đây là Bản Thân Dược Vương Bồ Tát, hành trị các bệnh

Sa bà ha

Sa bà ma ha a tất đà dạ

Đây là Bản Thân Dược Thượng Bồ Tát, hành trị các bệnh

Sa bà ha

Giả cát la a tất đà dạ

Đồng thanh

Sa bà ha

Ba đà ma yết tất đà dạ

Đồng thanh

Sa bà ha

Na la cẩn trì bàn già la dạ

Sa bà ha

Ma bà lị thắng yết la dạ

Sa bà ha

Nam mô hạt la đát na đá la dạ gia

Nam mô a lị gia

Bà lô cát đế

Thước bà la dạ

Sa bà ha

Án, Tất điện đô

Mạn đá la

Bạt đà gia

Sa bà ha

_ Nếu muốn tất cả Hữu Tình đang bị đói khát và các Quỷ đói được mát mẻ trong lành thì nên cầu ở tay Cam Lộ. Chân Ngôn là :

“ Án_ Tố lô tố lô, bát la tố lô, bát la tố lô, tố lô, tố lô dã_ sa-phộc ha “ 輆 鉏冰 鉏冰 渨鉏冰 渨

_ Nếu muốn trừ sự sợ hãi chẳng yên ở tất cả thời, tất cả nơi thì nên cầu nơi tay Thí Vô Úy. Chân Ngôn là :

“Án_ Phộc nhật la nẵng dã, hồng phán tra”

_ Nếu người bị mắt mờ không có ánh sáng thì nên cầu nơi tay Nhật Tinh Ma Ni.

Chân Ngôn là :

“Án_ Độ tỷ ca dã, độ tỷ , bát la phộc lị nãnh_ Tát-phộc hạ”

_ Nếu muốn trị bệnh Nhiệt Độc mà cầu sự mát mẻ thì nên cầu nơi tay Nguyệt Tinh Ma Ni. Chân Ngôn là :

“Án_ Tô tất địa yết lị _ Tát-phộc hạ”

_ Nếu vì thăng Quan tiến chức , cầu mong Quan Vị thì nên cầu nơi tay Bảo Cung (Cây Cung báu). Chân Ngôn là :

“Án _ a tả vĩ lệ _ Tát-phộc hạ”

_ Nếu muốn sớm gặp bạn lành thì nên cầu nơi tay Bảo Tiễn (Mũi tên báu). Chân Ngôn là :

“Án_ Ca ma la_ Tát-phộc hạ”

_ Nếu mong cầu sinh lên các Trời Phạm Thiên thì nên cầu nơi tay Quân Trì Bình.

Chân Ngôn là :

“Án_ Phộc nhật la thế khư la lỗ tra hàm tra”

_ Nếu muốn trừ mọi thứ bệnh nạn trên thân thì cầu nơi tay Dương Liễu Chi. Chân Ngôn là :

“Án _ Tô tất địa ca lị, phộc lị đá nẫm, đá mục đá duệ, phộc nhật la phộc nhật la, bạn đà hạ nẵng , hồng phán tra”

_ Nếu muốn diệt trừ tất cả chướng nạn ác thì nên cầu nơi tay Bạch Phất. Chân Ngôn là :

“Án_ Bát ná nhĩ ninh bà nga phộc đế, mô hạ dã, nhạ nga mô hạ ninh_ Tátphộc hạ”

_ Nếu muốn tất cả Quyến Thuộc khéo hòa hợp thì nên cầu nơi tay Hồ Bình. Chân Ngôn là :

“Án_ Yết lệ thảm mãn diệm_ Tát-phộc hạ”

_ Nếu muốn tịch trừ tất cả cọp, sói, các loài thú ác thì nên cầu nơi tay Bàng Bài. Chân Ngôn là :

“Án_ Dược các sam nẵng na dã , chiến nại la đạt nậu , bá lị dã bá xả , bả xá_ Tát-phộc hạ”

_ Nếu muốn ở tất cả thời, tất cả nơi xa lìa Quan nạn thì nên cầu nơi tay Việt Phủ (Cây Búa lớn). Chân Ngôn là :

“Án_ Vị la dã , vị la dã _ Tát-phộc hạ”

_ Nếu muốn sai khiến tất cả Quỷ Thần chẳng dám chống trái thì nên cầu nơi tay Độc Lâu Trượng (Cây gậy đầu lâu). Chân Ngôn là :

“Án_ Độ nẵng, phộc nhật la, hách”

_ Nếu muốn 10 phương chư Phật mau đến trao tay thì nên cầu nơi tay Sổ Châu. Chân Ngôn là :

“Nẵng mô la đát nẵng đát la dạ dã_ Án_ A na bà đế, vĩ nhạ duệ, tất đà , tất đà lật thế_ Tát-phộc hạ”

_ Nếu muốn giáng phục tất cả Vọng Lượng Quỷ Thần thì nên cầu nơi tay Bảo Kiếm (cây kiếm báu). Chân Ngôn là :

“Án_ Đế thế đế nhạ , đỗ vĩ, ninh đỗ đề, ba đà dã, hồng phán tra”

_ Nếu muốn tồi phục tất cả oán đối thù địch, nên cầu nơi tay Kim Cương Xử.

Chân Ngôn là :

“Án_ Phộc nhật la kỳ nãnh , bát la nễ bát đa dã_Tát-phộc ha”

_ Nếu muốn Thiện Thần, Long Vương thường đến ủng hộ thì nên cầu nơi tay Câu Chi Thiết Câu. Chân Ngôn là :

“Án_ A cốt lệ la ca la tỳ sa duệ , nẵng mô,tát-phộc hạ”

_ Nếu muốn vì Từ Bi muốn che giúp tất cả Chúng Sinh thì nên cầu nơi tay Thiết Trượng. Chân Ngôn là :

“Án_ Na lật trí, na lật trí, na lật tra bát đề, na lật đế ná dạ bát ninh, hồng phấn tra”

_ Nếu muốn cầu mọi loại Công Đức thì nên cầu nơi tay Bạch Liên Hoa (Hoa Sen trắng). Chân Ngôn là :

“Án_ Phộc nhật la vi la dã_ Tát-Phộc hạ”

_ Nếu mong cầu sinh về 10 phương Tĩnh Thổ thì nên cầu nơi tay Thanh Liên Hoa (Hoa Sen xanh). Chân Ngôn là :

“Án_ chỉ lị chỉ lị, phộc nhật la bộ la ban đà, hồng phán tra”

_ Nếu muốn diện kiến tất cả 10 phương chư Phật thì nên cầu nơi tay Tử Liên Hoa (Hoa Sen tím). Chân Ngôn là :

“Án_ Tát la tát la , phộc nhật la ca la, hồng phán tra”

_ Nếu mong cầu sinh về các Cung Trời thì nên cầu nơi tay Hồng Liên Hoa (Hoa Sen hồng). Chân Ngôn là :

“Án_ Thương yết lệ_ Tát-phộc hạ”

_ Nếu muốn thành tựu Trí Tuệ rộng lớn thì nên cầu nơi tay Bảo Kính (cái gương báu). Chân Ngôn là :

“Án_ Vĩ tát phổ la na la các xoa, phộc nhật la man trà la, hồng phán tra”

_ Nếu muốn thành tựu miệng nói, biện luận hay khéo thì nên cầu nơi tay Bảo Ấn.

Chân Ngôn là :

“Án_ Phộc nhật la nãnh đảm nhạ duệ _ Tát-phộc hạ”

_ Nếu muốn 10 phương chư Phật mau đến xoa đầu thọ ký thì nên cầu nơi tay Đỉnh Thượng Hóa Phật. Chân Ngôn là :

“Án_ Phộc Nhật la vĩ phộc nhật lãm nghệ, tát-phộc hạ”

_ Nếu muốn khiến cho tất cả Quỷ, Thần, Rồng, Rắn, Cọp, Sói, Sư Tử, Người, Phi Nhân thường cung kính yêu nhớ nhau thì nên cầu nơi tay Hợp Chưởng. Chân Ngôn là :

“Án_ Vĩ tát la, vĩ tát la, hồng phán tra”

(Thiên Thủ Kinh ghi nhận câu Chú khác là :

“Án_ Bát nạp nhạ lăng hất lị”

_ Nếu mong cầu mọi loại kho tàng trong lòng đất thì nên cầu nơi tay Bảo Khiếp (cái rương báu). ChânNgôn là :

“Án_ Phộc nhật la bá thiết ca lị yết nẵng hàm la hồng”

_ Nếu muốn mau thành tựu Tiên Đạo thì nên cầu nơi tay Ngũ Sắc Vân (đám mây năm màu). Chân Ngôn là :

“Án_ Phộc nhật la ca lị la tra hàm tra”

_ Nếu muốn tịch trừ kẻ nghịch tặc oán địch ở địa phương thì nên cầu nơi tay Bảo Kích (cây kích báu). Chân Ngôn là :

“ Án_ Thảm muội dã kỳ nãnh hạ lị , hồng phán tra”

_ Nếu muốn hô triệu (kêu gọi) tất cả chư Thiên, Thiện Thần thì nên cầu nơi tay Bảo Loa (cái loa báu). Chân Ngôn là :

“Án_ Thương yết lệ , ma hạ thảm mãn diệm_ Tát-phộc hạ”

_ Nếu muốn cầu giàu có, mọi loại trân bảo vật dụng thì nên cầu nơi tay Như Ý Bảo Châu. Chân Ngôn là :

“Án_ Phộc Nhật La phộc đá la, hồng phán tra”

_ Nếu muốn mọi thứ bất an trở thành điều an ổn thì nên cầu nơi tay Quyến Sách (sợi dây to). Chân Ngôn là :

“Án_ Chỉ lị lã mô nại la, hồng phán tra”

_ Nếu muốn trị các bệnh khổ trong bụng thì nên cầu nơi tay Bảo Bát (Cái bát báu). Chân Ngôn là :

“Án_ Chỉ lị chỉ lị , phộc nhật la , hồng phán tra”

_ Nếu muốn có nam nữ và tôi tớ thì nên cầu nơi tay Ngọc Hoàn (cái Vòng ngọc).

Chân Ngôn là :

“ Án_ Bát ná hàm, vị la dã_ Tát phộc hạ”

_ Nếu muốn thành tựu tất cả tiếng Phạm Âm thì nên cầu nơi tay Bảo Đạc (Cái chuông báu nhỏ). Chân Ngôn là :

“ Nẵng mô bát ná hàm bá noa duệ. Án_ a mật lật đảm nghiễm bệ thất lị duệ, thất lị chiêm lị nãnh_Tát phộc hạ”

_ Nếu muốn giáng phục tất cả Thiên Ma , Ngoại Đạo thì nên cầu nơi tay Bạt Chiết La. Chân Ngôn là :

“Án_Nễ bệ, nễ bệ nễ bả dã, ma hạ thất lị duệ_ Tát phộc hạ”

_ Nếu muốn đời đời sinh ra chẳng xa lìa và ở bên cạnh Đức Phật thì nên cầu ở tay Hóa Phật. Chân Ngôn là :

“ Án_ Chiến ná la bà hàm tra lị ca lị ná kỳ lị ná kỳ lị nê, hồng phán tra”

_ Nếu muốn đời đời kiếp kiếp ở trong Cung Điện của Phật, chẳng ở trong bào thai để thọ thân người thì nên cầu nơi tay Hóa Cung Điện. Chân Ngôn là :

“Án_ Vĩ tát la, vĩ tát la, hồng phán tra”

_ Nếu muốn thông minh, nghe nhiều học rộng chẳng quên mất thì nên cầu nơi tay Bảo Kinh (quyển Kinh báu). Chân Ngôn là :

“ Án_ A hạ la tát la phộc vĩ nễ dã đà la, bố nễ đế_ Tát phộc hạ”

_Nếu muốn từ thân này cho đến được Phật Thân chẳng bị thoái chuyển Tâm Bồ Đề thì nên cầu nơi tay Kim Luân (Bánh xe vàng). Chân Ngôn là :

“Án_ Thiết na_ Tát phộc hạ”

_ Nếu muốn có được quả trái, các thứ lúa gạo thì nên cầu nơi tay Bồ Đào. Chân Ngôn là :

“ Án_ A ma la kiến đế nễ nãnh_ Tát phộc hạ “

Quán Thế Âm Bồ Tát nói Chú này xong thì Đại Địa chấn động theo 6 cách. Trời tuôn mưa hoa báu phơi phới rơi xuống, 10 phương chư Phật thảy đều vui vẻ. Thiên Ma, Ngoại Đạo sợ hãi khiến lông tóc dựng đứng. Tất cả Chúng Hội đều được Quả Chứng hoặc được quả Tu Đà Hoàn, hoặc được quả Tư Đà Hàm, hoặc được quả A Na Hàm, hoặc được quả A Na Hàm, hoặc được quả A La Hán, hoặc được Nhất Địa, Nhị Địa, Tam Địa, Tứ Địa, Ngũ Địa cho đến Thập Địa. Vô lượng chúng sinh phát Tâm Bồ Đề

ĐẠI BI ĐÀ LA NI KINH VÀ CHÚ

_Hết_

Bài Viết Liên Quan

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Thất Phật Tán Bối Già Tha -

七Thất 佛Phật 讚Tán 唄Bối 伽Già 他Tha 宋Tống 法Pháp 天Thiên 譯Dịch 七thất 佛Phật 讚tán 唄bối 伽già 他tha 西tây 天thiên 中trung 印ấn 度độ 。 摩Ma 伽Già 陀Đà 國Quốc 。 那na 爛lạn 陀đà 寺tự 傳truyền 教giáo 大đại 師sư 三Tam 藏Tạng 賜tứ 紫tử 沙Sa 門Môn 臣thần 法pháp 天thiên 奉phụng...
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Phật Thuyết Bảo Tạng Thần Đại Minh Mạn Noa La Nghi Quỹ Kinh - Quyển 1

佛Phật 說Thuyết 寶Bảo 藏Tạng 神Thần 大Đại 明Minh 曼Mạn 拏Noa 羅La 儀Nghi 軌Quỹ 經Kinh Quyển 1 宋Tống 法Pháp 天Thiên 譯Dịch 佛Phật 說Thuyết 寶Bảo 藏Tạng 神Thần 大Đại 明Minh 曼Mạn 拏Noa 羅La 儀Nghi 軌Quỹ 經Kinh 卷quyển 上thượng 西tây 天thiên 譯dịch 經kinh 三Tam 藏Tạng 。 朝triêu 散tán 大đại 夫phu...
Kinh Trường A Hàm

30. Kinh Thế Ký - Phẩm 08: Đao Lợi Thiên

KINH TRƯỜNG A HÀM Hán dịch: Phật Ðà Da Xá & Trúc Phật Niệm Việt dịch: Thích Tuệ Sỹ   Phần IV 30. KINH THẾ KÝ PHẨM 8: ÐAO-LỢI THIÊN Phật bảo Tỳ-kheo: “Trên đỉnh Tu-di sơn vương có thành của trời Tam thập tam....
Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm Biệt Hành Sớ Sao Tuyển Lục Hoa Nghiêm Tông Thất Tổ Hành Cập Phụ Lục -

大Đại 方Phương 廣Quảng 佛Phật 華Hoa 嚴Nghiêm 經Kinh 普Phổ 賢Hiền 行Hạnh 願Nguyện 品Phẩm 別Biệt 行Hành 疏Sớ 鈔Sao ( 選Tuyển 錄Lục 華Hoa 嚴Nghiêm 宗Tông 七Thất 祖Tổ 行Hành 蹟 及Cập 附Phụ 錄Lục ) 唐Đường 澄Trừng 觀Quán 別Biệt 行Hành 疏Sớ 宗Tông 密Mật 隨Tùy 疏Sớ 鈔Sao )# (1# 卷quyển )#...
Luận Tạng - TQ, Phật Giáo Tuệ Quang Việt Tạng

1664-Luận Quảng Thích Bồ Đề Tâm

SỐ 1664/4 LUẬN QUẢNG THÍCH BỒ-ĐỀ TÂM Bồ-tát Liên Hoa Giới tạo Tây Thiên dịch kinh Tam tạng Truyền pháp Đại sư Thí Hộ phụng chiếu dịch Nguyên Hồng dịch tiếng Việt   QUYỂN 1 Kính lễ 3 đời tất cả Phật. Lược gom các hành...
1542-2

Luận A Tỳ Đạt Ma Phẩm Loại Túc Quyển 05

LUẬN A TỲ ĐẠT MA PHẨM LOẠI TÚC Tác giả: Tôn giả Thế Hữu Hán dịch: Đời Đường, Tam Tạng Pháp sư Huyền Tráng Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ   QUYỂN 5 Phẩm 5: BIỆN VỀ TÙY MIÊN, phần 3 Hỏi: Tham do tu...