KINH CỬU PHẨM VÃNG SINH A DI ĐÀ TAM MA ĐỊA TẬP ĐÀ LA NI

KINH SỐ 933

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện. Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Sưu tập Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai ngự tại tinh xá Đại Tam Địa Môn cùng với chúng Tỳ Khưu gồm 89000 người đến dự đều là bậc Đại A La Hán có đầy đủ Tuệ Thiện, đã làm xong việc cần làm. Tên các Vị ấy là: Thần Lực Trí Biện Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Thần Thông Tự Tại Bồ Tát, Tĩnh Quang Vô Cấu Đà La Ni Bồ Tát, Đại Lực Phổ Văn (Nghe rộng khắp) Bồ Tát, Đại Trang Nghiêm Lực Bồ Tát,Vô Lượng Quang Bồ Tát, Tuệ Thiện Tuệ Phổ Quang Vương Bồ Tát. Các vị Đại Bồ Tát và chúng Thanh Văn của Đẳng như vậy đi đến chỗ Phật ngự, bạch rằng: “Thế Tôn! Cõi Vô Lượng Thọ Cửu Phẩm Tịnh Thức Tam Ma Địa. Đây tức là cảnh giới của chư Phật, nơi cư ngụ của Như Lai. Chư Phật ba đời đều y theo đấy mà thành Chính Giác, đầy đủ ba Minh, tăng trưởng Phước Tuệ. Cảnh giới của Chín Phẩm ấy là Thượng Phẩm Thượng Sinh Chân Sắc Địa, Thượng Phẩm Trung Sinh Vô Cấu Địa, Thượng Phẩm Hạ Sinh Ly Cấu Địa. Trung Phẩm Thượng Sinh Thiện Giác Địa, Trung Phẩm Trung Sinh Minh Lực Địa, Trung Phẩm Hạ Sinh Vô Lậu Địa. Hạ Phẩm Thượng Sinh Chân Giác Địa, Hạ Phẩm Trung Sinh Hiền Giác Địa, Hạ Phẩm Hạ Sinh Lạc (vui vẻ) Môn Địa .

Đây gọi là Cửu Phẩm Tịnh Thức Chân Như Cảnh. Nội tọa (chỗ ngồi bên trong) đấy có 12 Đại Man Đà La là Chân Tượng ( Hình tượng chân thật ) của Đại Viên Cảnh Trí. Tên các Chân Tượng ấy là :

 1. ) Nhất Thiết Tam Đạt Vô Lượng Quang Phật
 2. ) Biến Giác Tam Minh Vô Biên Quang Phật
 3. ) Chí Đạo Tam Minh Vô Ngại Quang Phật
 4. ) Lục Chân Lý Trí Quang Minh Vô Đối Quang Phật
 5. ) Sắc Thiện Tam Minh Diễm Vương Quang Phật
 6. ) Nhất Thiết Tam Minh Thanh Tịnh Quang Phật
 7. ) Phổ Môn Tam Minh Hoan Hỷ Quang Phật
 8. ) Nhập Tuệ Tam Minh Trí Tuệ Quang Phật
 9. ) Quang Sắc Tam Minh Bất Đoạn Quang Phật
 10. ) Minh Đạt Tam Minh Nan Tư Quang Phật
 11. ) Ngũ Đức Tam Minh Vô Xứng Quang Phật
 12. ) Trí Lực Tam Minh Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật

Chư Phật Như Lai như vậy là chân sắc cụ túc (đầy đủ sắc tướng chân thật) là nơi y cứ của tướng BI của tất cả Như Lai ba đời.

Nếu có chúng sinh muốn sinh về Tĩnh Thổ Cửu Phẩm như vậy thì nên tôn phụng xem xét 12 Viên Diệu ấy. Ngày đêm ba thời xưng danh Cửu Phẩm Tịnh Thổ như vậy, tán thán hiệu của 12 vị Quang Phật tức vĩnh viễn ra khỏi nhà lửa của Tam Giới, quyết định sinh Chân Như, xa lìa Hữu Lậu, nhập hẳn vào Vô Lậu.

Nếu có người muốn vào cảnh Tam Ma Địa như vậy, được đầy đủ: Phật Tuệ, Tâm Tịch Tĩnh, Thân Thanh Tịnh thì nên quán niệm Đại Tam Ma Gia Thật Tướng Chân Ngôn.

Chú là :” Án, A mật lật đế tế già lam, hồng

Này Thiện Nam Tử! Chân Ngôn Phạn Chú như vậy là vị trí thuộc Lý Trí cứu cánh của tất cả chư Phật Như Lai ba đời ở 10 phương, là căn bản của 12 KHÔNG NGUYỆN .

Nếu đệ tử Ta muốn lợi lạc cho ba cõi, lợi ích cho Trời Người thì nên viết chép Kinh này. Người thọ trì đọc tụng sẽ tăng trưởng Phước Lạc, tăng ích Trí Tuệ Biện Tài, tăng trưởng Thọ Mệnh Sắc Lực, tiêu diệt nghiệp chướng, tiêu diệt vạn bệnh, tăng trưởng BI ÁI, không có gì không đầy đủ Sắc Thiện. Huống chi chí Tâm viết chép, đọc tụng sẽ độ cho ba đời không còn sinh biến trong nhà lửa Tam Giới . Công năng tụng niệm làm cho Hành Giả vãng sinh vể Tĩnh Thổ Cửu Phẩm của Cực Lạc Giới Hội.

Bấy giờ, Đại Chúng nghe được lời Đức Phật dạy đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành

KINH CỬU PHẨM VÃNG SINH A DI ĐÀ

_Hết _

12/07/1997

 

* ) Ghi Chú: A Di Đà Phật Cửu Tự Tâm Chú :

OṂ: Thân, Khẩu, Ý

AMṚTA: Cam Lộ bất tử

TEJE: Uy Quang

HARA: Thâu nhiếp

HŪṂ: Ta thành tựu

Toàn câu Chú có thể diễn dịch là :

Thân, Khẩu, Ý hãy thâu nhiếp ánh sáng uy đức của Cam Lộ bất tử mà thành tựu