NGHI QUỸ TÙY QUÂN HỘ PHÁP
CỦA BẮC PHƯƠNG TỲ SA MÔN THIÊN VƯƠNG

Hán dịch: Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Chùa Đại Hưng Thiện , Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ Na Tra (Nalakuvera, hay Naḍa-kuvera) Thái tử, tay cầm cây kích, dùng ánh mắt ác nhìn bốn phương rồi bạch Phật rằng: “Con là Thái Tử thứ ba của Thiên Vương Phệ Thất La Ma Na La Gia (Vaiśravaṇa-rāja: Tỳ Sa Môn Vương) ở phương Bắc.

Người cháu thứ hai, Thiên Vương tổ phụ của con, với con là Na Tra mỗi ngày ba lần cùng nhau bạch với Đức Phật rằng : “Con hộ trì Phật pháp, muốn nhiếp phục người ác hoặc kẻ khởi Tâm chẳng lành. Ngày đêm con thủ hộ cho Quốc Vương, Đại Thần với hàng trăm Quan Liêu cùng nhau giết hại, đánh lấn. Trong nhóm như vậy, chúng con, Na tra dùng mũi nhọn của cây gậy Kim Cương đâm vào con mắt và trái tim của họ. Nếu có kẻ khởi Tâm chẳng lành và Tâm giết hại bốn Chúng: Tỳ Khưu, Tỳ khưu Ni, Ưu bà Tắc, Ưu Bà Di thì con cũng dùng cây bổng Kim Cương đánh vào đầu kẻ ấy”

_Khi ấy Tỳ Sa Môn Thiên Vương với người cháu và Na Tra bạch Phật rằng : “Thế Tôn! Con vì chúng sinh Bất thiện ở đời vị lai mà giáng phục, cột trói, diệt tan hết thảy nhóm ấy, con cũng hộ trì Quốc giới, nên nói Tự Tâm Bạo Ác Chân Ngôn. Nguyện xin Đức Thế Tôn nghe và hứa cho con nói”

Đức Phật bảo: “Lành thay! Lành thay Na Tra Thiên Vương! Ông vì giáng phục sự đánh lấn và giết hại của tất cả Quốc Vương, Đại Thần, hàng trăm Quan Lại, Pháp này cũng có điều trái ngược với Phật. Tuy nhiên, vì sự giáng phục nên tùy theo ý của ông” Nói Chân Ngôn là :

“Án – Địa xá na phệ thất la ma noa dã, ma hạ la nhạ dã, dược ca-sái địa bà đá. Na mô bà nga phộc đế ma đa la bạt đà nễ, sa-phộc hạ”

 

*)OṂ– DHIḤ ŚAYA – VAIŚRAVAṆĀYA MAHĀ-RĀJĀYA YAKṢA ADHIPATA – NAMO BHAGAVATE MATARA PATANI –SVĀHĀ.

Nếu Hành Giả thọ trì Chú này, trước tiên nên vẽ Tượng, chẳng được dùng keo nấu bằng da thú hòa vào màu vẽ. Trên tấm lụa trắng, vẽ một vị Tỳ Sa Môn Thần, người cháu và Na Tra Thiên Thần có bảy báu trang nghiêm, tay trái cầm Khẩu Xỉ, tay phải chống trên eo lưng cầm cây kích 03 chỉa (Tam kích sao), dưới chân vị Thần đó vẽ một nữ Dạ Xoa ngồi với hình sắc màu đen xanh hơi thêm chút màu đỏ.

Nếu tụng Chú này, nên chọn đất tốt đừng có vật uế ác, dùng mọi loại hoa, đốt hương cúng dường, quần áo trên dưới của hành giả nên thuần một màu xanh. Mỗi lần đi nhà xí nên Hộ Thân.

Hành Giả bắt đầu công phu vào đêm 15 của kỳ Hắc Nguyệt (15 ngày cuối của tháng), đối trước mặt Tượng, tụng Chú, mãn 30 vạn biến. Sau đó lấy bùn thơm (hương nê) cúng dường Tôn Tượng.

Nếu có kẻ khởi Tâm chẳng lành chống trái phản nghịch với Quốc Vương, Đại Thần, Bách Liêu (Trăm quan), thì dùng lá cây Thông (Tùng Diệp) làm Hộ Ma  (Homa), nội trong 07 ngày ắt Kim Cương Để Sắt Tông (nói là : dùng cây gậy Kim Cương đánh vào cái đầu và trái tim của kẻ ấy).

Nếu có người xúc phạm đến Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, dùng cây Khổ Luyện làm Hộ Ma, chỉ trong 07 ngày sẽ diệt hết.

Lại có Pháp, phạm vào Quốc Vương thân hữu, dùng cây Khư Đà la, bên trên viết danh tự của Thiết đốt lỗ (Śatrū: oan gia) đưa vào trong ngọn lửa Tam giác, mỗi mỗi số đều đưa ra vào, miệng tụng Chú trên, Tâm tưởng Thiết đốt lỗ (Śatrū) mà giáng phục.

Lại có Pháp, Phú Đan Na (Pūtana: Xú qủy) với tất cả Quỷ Vương đi đến cùng tìm dịp hãm hại, dùng cây Kim Cương làm Hộ Ma, chẳng quá 07 ngày sẽ diệt hết.

Lại có oán tặc chẳng lành đi đến xâm lấn giết hại, thời dùng Tâm Ấn, tụng Chú trên 07 biến thì tự diệt hết, chẳng dám đến hại.

Lại có Pháp, muốn giáng phục người oán, kẻ bạo ác, dùng cây Khổ Luyện làm Hộ Ma, lại lấy nước nhựa tuôn ra từ cây đắng (Khổ Mộc) hòa với đất màu vàng làm hình Thiết Đô Lỗ (Śatrū: oan gia) trên ngực vẽ danh tính (họ tên) 07 Thiết Đô lỗ, trong 07 ngày ném vào trong lửa, mỗi mỗi số tụng Chú tác Ấn sẽ diệt hết, không có nghi ngờ.

Lại có Pháp. Bốn loại người đối với 07 trân báu khởi Tâm chẵng lành, hoặc chẳng kể cha mẹ, anh em, chị em, 06 thân quyến thuộc. Y theo pháp dùng cây Bách (Bách mộc) làm Hộ Ma, thì tất cả tiền tài vật báu (trân tài) tự đến.

Lại có Pháp, muốn được vợ con, nô tỳ xe cộ với 06 loại thú nuôi. Y theo Pháp dùng cây Bách làm Hộ Ma thì tất cả 06 loại thú nuôi (lục súc) tự đến.

Lại muốn thắng tất cả các người với người oán ác, dùng cây Thông làm Tam kích sao (cây kích có 3 chỉa), mỗi mỗi số đánh vào đáy Đàn (Maṇḍala), dưới đáy Đàn để ba hình Thiết đô lô (Śatrū: oan gia) mỗi mỗi số đánh thì mỗi mỗi số cắt đứt.

Lại có Pháp. Muốn mở cửa hang A Tu La, nên dùng Tam kích sao đánh thì hang sẽ tự mở miệng.

Lại có Pháp. Dùng phấn của người Hồ (Hồ phấn) hòa tẩm làm Hộ Ma, thì hàng Thống Lãnh của cõi Trời gồm bốn vạn người ắt đến, mọi binh địch của nước mình với binh của nước khác chỉ trong một thời đều diệt hết.

TÂM ẤN (Citta-mudra) là: Hai tay cài chéo các ngón trong lòng bàn tay rồi nắm lại thành Quyền (Nội Phộc) đưa 02 ngón út, 02 ngón cái qua lại (dùng cho tất cả việc thiện ác)

Xưa kia năm nước đại loạn trong tám tháng, có người trải qua một tháng hành nhiều Pháp mà vẫn không có Pháp nghiệm, khi hành Pháp này thì giáng phục được năm vạn quân của năm nước và tự bình an. Vì thế gọi là Tùy Quân Hộ Pháp.

 

NGHI QUỸ TÙY QUÂN HỘ PHÁP CỦA TỲ SA MÔN THIÊN

_Hết_

Hiệu chỉnh xong ngày 10/01/2008