KINH BÁT ĐẠI BỒ TÁT MẠN TRÀ LA

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm ngự tại cung điện của Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát trên núi Bổ Đát Lạc Già cùng với trăm ngàn câu chi na dữu đa Bồ Tát trước sau vây quanh.

Bấy giờ trong Chúng có một vị Bồ Tát tên là Bảo Tạng Bảo Nguyệt Quang (Ratna-garbha-candrāvabhāṣa) từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh sửa quần áo, trật áo hở vai phải, cúi người chắp tay bạch Phật rằng: “Bạc Già Phạm! Con có chút nghi, nguyện xin Đức Như Lai nghe hứa và giúp con giải quyết mối nghi”

Lúc đó Bảo Tạng Bảo Nguyệt Quang Bồ Tát nói rằng: “Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện làm Bát Đại Mạn Trà La thì xây dựng như thế nào? Lại y theo Pháp nào để khởi vô lượng Phước khiến cho người tu hành mau chứng Bồ Đề?”

Khi ấy Đức Như Lai khen Bảo Tạng Bảo Nguyệt Quang Bồ Tát rằng: “Lành thay! Lành thay! Thiện Nam Tử hay hỏi nghĩa thâm sâu như vậy để làm lợi ích cho vô lượng vô biên hữu tình, đem lại sự an vui với hay tịnh trừ ba nẻo ác để chứng Vô Tỷ Vô Thượng Trí.

Nay ông hãy lắng nghe! Nếu các hữu tình vừa nghe được Mật Ngôn này sẽ được sống lâu, an vui.

Này Thiện Nam Tử! Có Bát Đại Mạn Trà La là Pháp Yếu thâm sâu của tám vị Đại Bồ Tát. Nếu có hữu tình y theo Pháp xây dựng Bát Đại Mạn Trà La này một lần thì hết thảy tội: mười Ác, năm Nghịch, phỉ báng Kinh Phương Đẳng…thảy đều tiêu diệt, tất cả Nghĩa Lợi, Thắng Nguyện đã mong cầu đều được thành tựu . Liền nói Như Lai Mật Ngôn là: Án, ma ha vĩ la, sa-phộc hạ 

OṂ_ MAHĀ-VĪRA SVĀHĀ

Liền ở trong Mạn Trà La (Maṇḍala) tưởng Đức Như Lai với thân sắc màu vàng ròng có đủ 32 Tướng, ngồi trên đài hoa sen.

Tiếp nói Quán Tự Tại Bồ Tát Mật Ngôn là:

Hồng, hiệt-lợi, hác, bát nại-ma thất-lý duệ, sa-phộc hạ

HŪṂ HRĪḤ HAḤ PADMA-ŚRĪYE SVĀHĀ

Liền tưởng Thánh Quán Tự Tại (ārya-avalokiteśvara) trong Mạn Trà La với thân màu đỏ, tay trái cầm hoa senh, tay phải tác Thí Nguyện, trong mão báu trên đầu có Đức Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitāyus).

Tiếp nói Từ Thị Bồ Tát Mật Ngôn là: Mỗi ha lý nhĩ, sa-phộc hạ

MEHĀḤ RAṆA SVĀHĀ

Ở phía sau Quán Tự Tại Bồ Tát, tưởng Từ Thị Bồ Tát (Maitreya) với thân màu vàng, tay trái cầm bình Quân Trì, tay phải tác Thí Vô Úy, trong mão có cái tháp Tốt Đổ Ba (Stūpa) , ngồi Bán Già

Tiếp nói Hư Không Tạng Bồ Tát Mật Ngôn là: A nghiệt bà dã, sa-phộc hạ 

ĀḤ GARBHĀYA SVĀHĀ

Ở sau lưng Đức Phật, tưởng Hư Không Tạng Bồ Tát (Ākāśa-garbha), tay trái cầm báu để ở trên trái tim, tay phải ban bố, tuôn ra vô lượng báu.

Tiếp nói Phổ Hiền Bồ Tát Mật Ngôn là: Hiệt-lý nhạ dã, sa-phộc hạ

HRĪḤ JAYA SVĀHĀ

Bên trái Hư Không Tạng Bồ Tát, tưởng Phổ Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadra) đội mão Ngũ Phật, thân màu vàng, tay phải cầm cây kiếm, tay trái Thí Nguyện, ngồi Bán Già.

Tiếp nói Kim Cương Thủ Bồ Tát Mật Ngôn là: Án, tông la phộc, sa-phộc hạ

OṂ- VAṂ RAVA SVĀHĀ

Ở bên trái Đức Như Lai, tưởng Kim Cương Thủ Bồ Tát (Vajra-pāṇi) tay phải cầm chày Kim Cương, tay trái an ở háng, đội mão Ngũ Phật, thân màu xanh, ngồi Bán Già.

Tiếp nói Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát Mật Ngôn là: Thất-lợi, xà lam nga, sa-phộc hạ 

ŚRĪ ARAGHA SVĀHĀ

Ở phía trước Kim Cương Thủ Bồ Tát, tưởng Mạn Thù Thất Lợi Đồng Chân Bồ Tát (Mañjuśrī-Kumāra) có năm búi tóc, hình Đồng Tử, tay trái cầm hoa sen xanh, trong hoa có chày Ngũ Cổ Kim Cương, tay phải tác Thí Nguyện, thân màu vàng, ngồi Bán Già.

Tiếp nói Trừ Cái Chướng Bồ Tát Mật Ngôn là: Nặc phạt la noa, sa-phộc hạ

NIRVARAṆA SVĀHĀ

Ở bên phải Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát, tưởng Trừ Cái Chướng Bồ Tát (Nīvaṇaviṣkaṃbhin) thân màu vàng, tay trái cầm cây phướng Như Ý, tay phải Thí Nguyện, ngồi Bán Già.

Tiếp nói Địa Tạng Bồ Tát Mật Ngôn là: Khất-sái, ha la, nhạ, sa-phộc hạ

KṢAḤ HĀRA JAḤ SVĀHĀ

Ở phía trước Như Lai, tưởng Địa Tạng Bồ Tát (Kṣiti-garbha) với mão trên đầu, Anh Lạc, diện mạo vui vẻ tịch tĩnh, thương nhớ tất cả hữu tình, tay trái để dưới rốn, nâng cái bát, úp lòng bàn tay phải hướng xuống dưới với ngón cái vịn ngón trỏ, tưởng tác an ủi tất cả hữu tình .

Pháp cúng dường Quán Hạnh của Bát Đại Bồ Tát Mạn Trà La này. Nếu kẻ trai lành, người nữ thiện thọ trì Kinh Bát Đại Mạn Trà La thì tất cả Nghiệp Chướng thảy đều tiêu diệt, mau chứng Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề.

Đức Phật nói Kinh đó xong. Các Đại Bồ Tát với chúng Thanh Văn, tất cả tám Bộ Trời Rồng nghe điều Phật nói đều vui vẻ phụng hành.

 

Bát Đại Bồ Tát Tán:

_Môn Cung Thành Viên Tịch

Hay diệt phá cửa nẻo

Thọ dụng Pháp chư Phật

Con đỉnh lễ Cứu Thế

 

_Từ tay tuôn nước trong

Trừ Quỷ đói khát nước

Cây Như Ý ba cõi

Đỉnh lễ Liên Hoa Thủ (Padma-pāṇi)

 

_Nước Đại Từ làm tâm

Hay ngưng lửa giận dữ

Đỉnh lễ Từ Thị Tôn

Chặt đứt dây cung Dục

 

_ Hư Không Tạng , Diệu Tuệ

Hư Không Tịch Tĩnh Tôn

Giải thoát giòng sinh tử

Đỉnh lễ Phật Tâm Tử (con của Tâm Phật)

 

_Vô biên Hữu Tình Hoặc (sự mê lầm của hữu tình)

Hay ngưng tâm vô ích (tâm không có lợi ích)

Con đỉnh lễ Phổ Hiền,

Thiện Thệ Thượng Thủ Tử (bậc Thượng Thủ là con của Đấng Thiện Thệ)

 

_Tôi tớ dứt trần lao

Vượt thắng quân Ma La (Māra: loài Ma)

Đỉnh lễ Kim Cương Thủ

Hay nói tất cả Minh (Vidya)

 

_Đỉnh lễ Diệu Cát Tường

Giữ hình diệu đồng tử

Duỗi khắp đèn Trí Tuệ

Cướp đoạt Tam Giới Minh (sự sáng sủa của ba cõi)

 

_Nhất Thiết Trừ Cái Chướng

Vì thế con đỉnh lễ

Vô Tận Trí Tuệ Tôn

Hay sinh biện (thực hiện việc làm) không cạn

 

_Như đất, các hữu tình

Chẳng đoạn nơi nương tựa

Tạng Kiên Tuệ Bi Mẫn

Con đỉnh lễ Địa Tạng

 

_Chân Thiện Thệ Tử này

Tán dương nơi được Phước

Dùng các Hữu Tình này

Như đấy thành Tán Khí (vật khí khen ngợi)

 

KINH BÁT ĐẠI BỒ TÁT MẠN TRÀ LA

_Hết_

Văn của tám địa vị trong đây có sự sai lầm. Nay y hành đều ở trong Pháp Niệm Tụng của Tôn Thắng Phật Đỉnh mà bày rõ Phương Vị để đính chính.

Hiệu chỉnh xong vào ngày 13/03/2013