DU GIÀ KIM CƯƠNG ĐỈNH KINH THÍCH TỰ MẪU PHẨM

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện, Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

A Tự Môn là tất cả Pháp vốn chẳng sinh

A Tự Môn là tất cả Pháp tịch tĩnh (Vắng lặng)

I Tự Môn là tất cả Pháp Căn (Gốc rễ) chẳng thể đắc

I Tự Môn là tất cả Pháp tai họa chẳng thể đắc

Ổ Tự Môn là tất cả Pháp thí dụ chẳng thể đắc

Ô Tự Môn là tất cả Pháp tổn diệt chẳng thể đắc

LỊ Tự Môn là tất cả Pháp thần thông chẳng thể đắc

LÊ Tự Môn là tất cả loại lệ chẳng thể đắc

LỮ Tự Môn là tất cả Pháp nhiễm chẳng thể đắc

LỮ Tự Môn là tất cả Pháp trầm một (chìm mất) chẳng thể đắc

Ế Tự Môn là tất cả Pháp cầu (mong cầu) chẳng thể đắc

ÁI Tự Môn là tất cả Pháp tự tại chẳng thể đắc

Ô Tự Môn là tất cả Pháp bộc lưu (dòng chảy) chẳng thể đắc

ÁO Tự Môn là tất cả Pháp hóa sinh chẳng thể đắc

ÁM Tự Môn là tất cả Pháp biên tế (bờ bến) chẳng thể đắc

ÁC Tự Môn là tất cả Pháp viễn ly chẳng thể đắc

CA Tự Môn là tất cả Pháp lìa tác nghiệp

KHƯ Tự Môn là tất cả Pháp Đẳng Hư Không chẳng thể đắc

NGA Tự Môn là tất cả Pháp Hành chẳng thể đắc

GIÀ Tự Môn là tất cả Pháp Nhất Hợp chẳng thể đắc

NGƯỠNG Tự Môn là tất cả Pháp Chi Phần chẳng thể đắc

TẢ Tự Môn là tất cả Pháp lìa tất cả thiên biến (dời đổi)

THA Tự Môn là tất cả Pháp Ảnh tượng chẳng thể đắc

NHẠ Tự Môn là tất cả Pháp sinh chẳng thể đắc

TÁN Tự Môn là tất cả Pháp chiến địch chẳng thể đắc

NHƯỠNG Tự Môn là tất cả Pháp Trí chẳng thể đắc

TRA Tự Môn là tất cả Pháp Mạn (chậm trễ) chẳng thể đắc

ĐÀ Tự Môn là tất cả Pháp trưởng dưỡng chẳng thể đắc

NOA Tự Môn là tất cả Pháp oán địch chẳng thể đắc

TRÀ Tự Môn là tất cả Pháp chấp trì (cầm giữ) chẳng thể đắc

NOA Tự Môn là tất cả Pháp tranh (can ngăn, kiện cáo) chẳng thể đắc

ĐA Tự Môn là tất cả Pháp Như như chẳng thể đắc

THA Tự Môn là tất cả Pháp trú xứ (cư ngụ) chẳng thể đắc

NÁ Tự Môn là tất cả Pháp thí (ban cho) chẳng thể đắc

ĐÀ Tự Môn là tất cả Pháp Pháp Giới chẳng thể đắc

NẴNG Tự Môn là tất cả Pháp Danh (tên gọi) chẳng thể đắc

BẢ Tự Môn là tất cả Pháp Đệ Nhất Nghĩa Đế chẳng thể đắc

PHẢ Tự Môn là tất cả Pháp chẳng bền như bọt nổi

MA Tự Môn là tất cả Pháp phộc (cột buộc) chẳng thể đắc

BÀ Tự Môn là tất cả Pháp nhất thiết hữu (tất cả cái có) chẳng thể đắc

MÃNG Tự Môn là tất cả Pháp Ngô Ngã chẳng thể đắc

DÃ Tự Môn là tất cả Pháp nhất thiết Thừa (tất cả Thừa) chẳng thể đắc

LA Tự Môn là tất cả Pháp lìa các trần nhiễm (dính bụi)

LA Tự Môn là tất cả Pháp Tướng chẳng thể đắc

PHỘC Tự Môn là tất cả Pháp cắt đứt đường ngôn ngữ

XẢ Tự Môn là tất cả Pháp Bản Tính Tịch (Vốn có tính vắng lặng)

SÁI Tự Môn là tất cả Pháp tính độn (căn tính trì độn chậm chạp)

SA Tự Môn là tất cả Pháp nhất thiết Đế (tất cả Đế) chẳng thể đắc

HẠ Tự Môn là tất cả Pháp nhân (nguyên nhân) chẳng thể đắc

KHẤT-SÁI Tự Môn là tất cả Pháp tận (chấm dứt) chẳng thể đắc

DU GIÀ KIM CƯƠNG ĐỈNH KINH THÍCH TỰ MẪU PHẨM

(Hết)