BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA LÝ THÚ KINH
ĐẠI LẠC BẤT KHÔNG TAM MUỘI CHÂN THẬT
KIM CƯƠNG TÁT ĐOẢ BỒ TÁT ĐẲNG
NHẤT THẬP THẤT THÁNH ĐẠI MẠN TRÀ LA NGHĨA THUẬT

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai (Vairocana-tathāgata) ngự ở cung của Tha Hoá Tự Tại Thiên Vương vì các hàng Đại Bồ Tát nói 17 Cú Môn trong sạch thuộc Lý Thú thâm sâu của Bát Nhã Ba La Mật này. Đấy là nghĩa câu thuộc Tam Ma Địa của 17 vị Đại Bồ Tát. Vì hay khiến kẻ hay hay trụ giữ mau đến Bồ Đề cho nên liền diễn Thập Thất Thánh Vị Đại Mạn Trà La này. Mật Ngữ do Như Lai cùng với các hàng Đại Sĩ đã nói, y theo đây tu hành sẽ mau chóng thành tựu.

Thế nào là 17 vị Thánh?

1_ Đại Lạc Bất Không Tam Muội Chân Thật Kim Cương Bồ Tát: Vị này biểu thị cho Thân của chư Phật Phổ Hiền vòng khắp Khí Thế Gian với Hữu Tình Thế Gian. Dùng Lý tự tại vô biên, sự vắng lặng của Thường Thể chẳng vọng chẳng hoại nên có tên đó. Tay trái cầm cái chuông Kim Cương là nghĩa ưa thích hài lòng, để bên trái eo lưng biểu thị cho Đại Ngã. Tay phải cầm chày Kim Cương Ngũ Cổ là nghĩa năm Trí, chuyển quyền hướng ra ngoài là chúng sinh vậy. Ở tại vị trí chính giữa của Man Trà La để gom chung mọi tướng. Trừ vị trí đó ra, còn có 16 vị trí che trùm lối nẻo của Chính Giác.

2_ Ý Sinh Kim Cương: Dùng mũi tên ham muốn của Đại Bi (Đại Bi Dục) hại tâm của hàng Nhị Thừa cho nên tay cầm mũi tên đó mà hiện Dục Ly Câu Huyễn Bình Đẳng Trí Thân ấy

3_ Kế Lợi Cát La Kim Cương Bồ Tát: Ở Trung Quốc gọi là Xúc. Do chẳng buông bỏ chúng sinh đều khiến cho giải thoát. Ham muốn (dục) hiểu rõ Tính của Xúc tức là Bồ Đề cho nên trụ tướng ôm giữ mà hiện Xúc Tịnh Câu Huyễn Bình Đẳng Trí Thân ấy

4_ Bi Mẫn Kim Cương Bồ Tát: Do Bi Mẫn cho nên dùng sợi dây yêu nhớ (ái niệm thằng) cột buộc khắp chúng sinh chưa đến BỒ Đề, cuối cùng chẳng buông bỏ cũng như con cá Ma Kiệt to lớn ăn nuốt mọi thứ đã gặp, một lần vào miệng xong thì không có miễn trừ thứ gì, cho nên cầm cây phướng Ma Kiệt Ngư này mà hiện ái Phược Xả Ly Câu Huyễn Bình Đẳng Trí Thân ấy

5_ Kim Cương Mạn Bồ Tát: Dùng Trí vô thượng khiến cho tất cả chúng sinh đều chứng Thể của Tỳ Lô Giá Na Như Lai, đối với Thế Gian Xuất Thế Gian đều được tự tại, cho nên trụ uy nghi ngông xấc mà hiện Ngã Vô Ngã Câu Huyễn Bình Đẳng Trí Thân ấy.

6_ Kim Cương Kiến Bồ Tát: Dùng mắt Tịch Chiếu Đại Tuệ ở cõi tạp nhiễm, Tịnh Thổ màu nhiệm cho đến Chân Đế, Tục Đế chỉ thấy sự chân thật rõ ràng nghĩa thù thắng của của tất cả Pháp chẳng tán chẳng động, cho nên trì Khế của Ý Sinh mà hiện thân của Tam Muội ấy

7_ Kim Cương Thích Duyệt Bồ Tát: nơi Thân Trần mà được sự trong sạch vừa ý, đối với sinh tử giải thoát chẳng chán ghét chẳng trụ, cho nên trì tướng Xúc Kim Cương mà hiện thân của Tam Muội ấy.

8_ Kim Cương Tham Bồ Tát: Tức tham ái mà được thanh tịnh cho nên liền hay dùng Tham mà gom chứa tất cả công đức Trí Tuệ, mau chứng Bồ Đề. Do trụ Tính của Tham Ái cho nên trì Khế của Bi Mẫn mà hiện thân của Tam Muội ấy.

9_ Kim Cương Tự Tại Bồ Tát: Ra vào ba cõi tự tại không sợ hãi, nơi sinh tử Niết Bàn mà được Thể của Đại Ngã, cho nên trụ tướng Kim Cương Mạn mà hiện thân của Tam Muội ấy.

10_ Kim Cương Xuân Bồ Tát: Hay dùng Bồ Đề Giác Hoa khởi biển mây cúng dường, cũng dùng phương tiện trao cho chúng sinh làm công đức lợi. Do hoa là việc của mùa xuân bèn dùng làm tên gọi, cho nên cũng cầm hoa dùng làm Khế ấy.

11_ Kim Cương Vân Bồ Tát: Hay dùng đám mây thương yêu cứu giúp thấm đượm Pháp (Pháp Trạch Từ Vân) vun nhuần Hàm Thức. Cũng dùng phương tiện trao cho các thân tâm sai khiến Vô Thuỷ Vô Minh, xú uế chẳng lành…hoá thành vô lượng đám mây hương cúng dường. Do khói của lò tạo hình đám mây bèn dùng làm tên hiệu, cho nên cầm vật khí chứa hương đốt dùng làm Khế.

12_ Kim Cương Thu Bồ Tát: Thường dùng đèn Trí phá các hắc ám, cũng dùng phương tiện trao cho chúng sinh khởi vô lượng mây biển Quang Minh cúng dường. Do Không (Śūnya), Sắc (Rūpa) ấy sáng trong chẳng như mùa Thu thời muốn biểu thị Thể của Trí Quang bèn dùng làm tên gọi, cho nên cầm đèn sáng (đăng minh) dùng làm Khế ấy.

13_ Kim Cương Sương Tuyết Bồ Tát: Hay dùng hương của năm Uẩn Vô Lậu xoa bôi tâm thể của chúng sinh diệt sức nóng dơ bẩn của phiền não, thành hương của năm phần Pháp Thân, củng dùng phương tiện trao cho chúng sinh khới biển mây hương xoa bôi cúng dường. Do Chiên Đàn Đồ Hương giải các Nhiệt Độc tựa như sương tuyết bèn dùng làm tên gọi, cho nên cầm hương xoa bôi (đồ hương) dùng làm Khế ấy.

14_ Kim Cương Sắc Bồ Tát: Dùng Sắc Thanh Tịnh Trí ở cõi Tịnh Diệu khởi Thọ Dụng Sắc Thân, nơi cõi tạp nhiễm khởi Biến Hoá Sắc Thân mà làm việc nhiếp đến cho nên dùng móc câu làm Khế.

15_ Kim Cương Thanh Bồ Tát: Dùng Thanh Thanh Tịnh Trí hay biểu thị cho 64 loại Phạm Âm vòng khắp Pháp Giới mà làm việc dẫn vào cho nên dùng sợi dây làm Khế.

16_ Kim Cương Hương Bồ Tát: Dùng Hương Thanh Tịnh Trí phát hương danh xưng tự nhiên của Kim Cương Giới nhập vào tất cả tâm tán động dùng làm việc ngưng tuôn chảy, cho nên dùng xích khoá (toả) làm Khế

17_ Kim Cương Vị Bồ Tát: Dùng Vị Thanh Tịnh Trí trì giữ mùi vị của Du Già Tam Ma Địa Vô Thượng Pháp dùng làm việc hoan lạc, cho nên cầm cái chuông làm Khế.

Mười bảy Trí Tam Ma Địa Thanh Tịnh của nhóm Đại Bồ Tát như vậy y theo văn rộng thuật có vô lượng môn của Danh Nghĩa, Thể Dụng, Lý Sự, Thành Chứng…

Nay chỉ tạm đề cử cương mục để dùng, trích từ Kim Cương Đỉnh Kinh Đệ Thập Tam Hội Đại Tam Muội Gia Chân Thật Du Già Lược Sao Đại Ý.

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA LÝ THÚ KINH
ĐẠI AN LẠC BẤT KHÔNG TAM MUỘI CHÂN THẬT
KIM CƯƠNG TÁT ĐOẢ BỒ TÁT ĐẲNG
NHẤT THẬP THẤT THÁNH ĐẠI MẠN TRÀ LA NGHĨA THUẬT
_(Hết)_