PHẬT NÓI KINH
12 DANH HIỆU CỦA ĐẠI CÁT TƯỜNG THIÊN NỮ

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng sa môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe.Một thời Đức Bạc Già Phạm ngự ở Thế giới An Lạc

(Sukhavatī). Bấy giờ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát đi đến nơi Phật ngự cúi lậy bàn chân của Đức Phật rồi ngồi sang một bên.

Lúc đó, Đại Cát Tường Thiên Nữ Bồ Tát Ma Ha Tát cũng đến nơi Phật ngự, cúi đầu lễ bàn chân của Đức Phật rồi ngồi sang một bên.

Khi ấy Đức Thế Tôn muốn đem sự lợi ích cho các hữu tình có phước mỏng, nghèo túng, cho nên nhìn Cát Tường Thiên Nữ, liền nói với Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Nếu có Bật sô, Bật sô ni, Cận sự nam, Cận sự nữ với các loại hữu tình ấy biết được 12 danh hiệu của Đại Cát Tường Thiên Nữ này mà hay thọ trì, đọc tụng, tu tập, cúng dường, diễn nói cho người khác nghe thì hay trừ bỏ tất cả nghiệp chướng nghèo túng, hưởng được sự phú quý,tài bảo dư thừa.”

Bấy giờ tất cả Tám Bộ Trời Rồng trong Hội đều khác miệng cùng lời nói rằng: “Như lời nói chân thật không hư dối của Đức Thế Tôn,chúng con nguyện nghe 12 danh hiệu. Nguyện xin Đức Thế Tôn Đại Bi diễn nói”.

Đức Phật bảo: “Các ngươi hãy lắng nghe! Nay Ta sẽ vì các ngươi mà nói. Ấy là :

 1. Cát Khánh.
 2. Cát Tường
 3. Liên Hoa.
 4. Nghiêm Sức
 5. Cụ Tài.
 6. Bạch Sắc.
 7. Đại Danh Xưng.
 8. Đại Quang Diệu.
 9. Thí Thực Giả.
 10. Thí Ẩm Giả.
 11.  Bảo Quang.
 12. Đại Cát

Các ngươi nên thọ trì 12 Danh Hiệu này. Nay Ta lại nói Cát Tường Chân Ngôn là:

“Đát nễ-dã tha: Thất-lý nê, thất-lý nê. Tát phộc ca lý dã, bà đà nãnh. Tất nãnh, tất nãnh. Nãnh nãnh nãnh nãnh. A lạc khất sử mính, nẵng xả dã, sa phộc hạ”

TADYATHĀ: ŚRĪṆI ŚRĪṆI _ SARVA KĀRYA-SĀDHANI _ SINI SINI _ NI NI NI NI _ ALAKṢMI NĀŚAYA _ SVĀHĀ.

Khi Đức Thế Tôn nói đà la Ni này xong thì bảo Quán Tự Tại bồ tát rằng:

Đại Cát Tường Đà La Ni với 12 Danh Hiệu này hay trừ sự nghèo túng, tất cả mọi việc chẳng lành , hết thảy sự nguyện cầu đều được viên mãn._ Nếu có thể ngày đêm 3 thời đọc tụng kinh này, mỗi thời 3 biến hoặc thường thọ trì chẳng gián đoạn, tác tâm nhiêu ích, tùy khả năng chân thành cúng dường Đại Cát Tường Thiên Nữ Bồ Tát thì mau được tất cả tài bảo, sung túc, an vui, cát tường”.

Thời Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát với các Đại Chúng, 8 Bộ Trời Rồng nghe Đức Phật nói 12 Danh Hiệu với Chân Ngôn liền ngợi khen rằng: “Thật chưa từng có!” và hết thảy đều mừng rỡ, tin nhận phụng hành .

 

PHẬT NÓI KINH 12 DANH HIỆU CỦA ĐẠI CÁT TƯỜNG THIÊN NỮ (Hết)

10/11/2006