ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM
NHẬP PHÁP GIỚI PHẨM ĐỐN CHỨNG TỲ LÔ GIÁ NA PHÁP THÂN TỰ LUÂN DU GIÀ NGHI QUỸ.

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Phàm muốn đốn nhập NHẤT THỪA, tu tập quán Pháp Thân TỲ LÔ GIÁ NA NHƯ LAI.Trước hết,nên phát khởi hạnh nguyện vi diệu cuả PHỔ HIỀN Bồ Tát. Lại nên dùng Tam Mật Gia Trì thân tâm, ắt hay ngộ nhập biển Đại Trí Tuệ của VĂN THÙ SƯ LỢI.

Xong người tu hành,khởi đầu ở chốn Không Nhàn, nhiếp niệm an tâm,nhắm mắt ngay thẳng thân mình ngồi kiếi già,vận tâm duyên khắp vô biên sát hải,quán kỹ càng khắp tất cả Như Lai ba đời,ở trước mỗi mỗi Phật Bồ Tát ân cần cung kính lễ bái,đi vòng quanh.Lại đem mọi loại biển mây cúng vật phụng hiến tất cả Thánh Chúng của Đẳng như thế.

Cúng dường rộng lớn xong,lại nên quán Tâm của mình là: TÂM vốn chẳng sinh, tự tính thành tựu,ánh sáng chiếu khắp giống như Hư Không.

Lại nên khởi sâu niệm BI xót thương chúng sinh chẳng ngộ TỰ TÂM, luân hồi các nẻo.Ta sẽ phổ hóa bạt tế khiến cho họ khai ngộ không còn sót một ai.

Lại nên quán sát TỰ TÂM, TÂM CHÚNG SINH, với TÂM CHƯ PHẬT vốn không có sai khác, một tướng bình đẳng, thành Tâm Đại Bồ Đề, trong suốt rõ ràng mát mẻ rỗng không vòng khắp, Viên Minh trắng tinh thành vành trăng lớn rộng bằng hư không không có bờ mé.

Lại nên ở trong vành trăng, xoay theo bên phải an bày 42 chữ Phạn thảy đều màu vàng ròng phát ra ánh sáng lớn chiếu tỏ 10 phương hiển hiện rõ ràng. Trong mỗi ánh sáng thấy vô lượng sát hải, có vô lượng chư Phật, có vô lượng Chúng trước sau vây quanh,ngồi Tòa Bồ Đề thành Đẳng Chính Giác, Trí nhập vào ba Tế Thân khắp cả 10 phương, chuyển bánh xe Đại Pháp độ thoát quần phẩm, thảy khiến cho hiện chứng Vô Trụ Niết Bàn.

Lại nên ngộ nhập Môn 42 chữ Bát Nhã Ba La Mật, hiểu thấu tất cả Pháp đều không có SỞ ĐẮC. Năng quán Chính Trí, Sở quán Pháp giới, thảy đều bình đẳng không sai không khác.

Người tu Du Già nếu hay cùng TUYỀN ĐÀ LA NI QUÁN HẠNH để tương ứng, liền có thể hiện chứng Trí Thân của Tỳ Lô Giá Na Như Lai, ở trong các Pháp được sự không chướng ngại

Bài tụng 42 chữ là:

A la bả tả nẵng la ná ma noa sái phộc đa dã sắt tra ca sa mãng nga tha nhạ sa phộc đà xả kư khất sái sa đa nương la tha bà tha sa ma ha phộc đá sa già xá ninh phả xa ca dã sa thất tả tra trà.

ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM KINH NHẬP PHÁP GIỚI PHẨM

TỨ THẬP NHỊ QUÁN MÔN (Hết)