BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT
ĐẠI QUÁN ĐỈNH QUANG CHÂN NGÔN
(Trích trong Bất Không Quyến Sách Kinh, quyển 28)

Hán dịch: Phạn Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
 Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Án, a mô già vĩ lô tả nẵng, ma hạ mẫu nại-la, ma nê, bát nạp-ma, nhập-phộc la, bát-la vạt đá dã, hồng

OṂ AMOGHA VAIROCANA MAHĀ PRO MAṆI (?MAHĀ-MUDRA) PADME JVALA PRAVARDAYA (?PRAVARTTAYA) HŪṂ

Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai (Vairocana-tathāgata) vì chúng sinh nên trao truyền.

Pháp Phẩm Thần Thông của Mẫu Đà La Ni Ấn Tam Muội Gia là pháp tối vi đệ nhất.

Nếu quá khứ có tất cả các tội: mười Ác, năm Nghịch, bốn nặng… thì đều trừ diệt được như lửa đã cháy hết.

Nếu có chúng sinh tùy theo nơi, được nghe Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn này: hai, ba, bảy biến thông qua Nhĩ Căn (lỗ tai) liền trừ diệt được tất cả tội chướng.

Nếu có chúng sinh gây tạo đủ các tội: mười Ác, năm Nghịch, bốn nặng… giống như bụi nhỏ tràn đầy Thế Giới này. Khi thân hoại mệnh chung bị đọa vào các nẻo ác. Dùng Chân Ngôn đó gia trì vào đất, cát 108 biến rồi rải cho vong linh trong rừng Thi Đà (Śiṭavana), trên thi hài, hoặc rải trên mộ… gặp chỗ nào đều rải lên trên. Người đã chết ấy, nếu ở trong Địa Ngục, hoặc trong loài Quỷ đói, hoặc trong nẻo Tu La, hoặc mang thân Bàng sinh… dùng uy lực Thần Thông của Nhất Thiết Bất Không Như Lai Tỳ Lô Giá Na Như Lai Chân Thật Bản Nguyện Đại Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn gia trì sức mạnh vào đất, cát … ngay lúc đó liền được ánh sáng chiếu vào thân sẽ trừ được các tội báo, buông bỏ thân đang chịu khổ, vãng sinh về quốc thổ Cực Lạc ở phương Tây, hoá sinh trong hoa sen cho đến Bồ Đề chẳng bị đọa lạc.

Lại có chúng sinh bị bệnh tật nhiều năm nhiều tháng, gân thịt mềm nhũn không có hơi sức, da vàng vọt… chịu vạn điều khổ sở. Đây là Nghiệp Báo đời trước của người bệnh đó. Dùng Chân Ngôn này ở trước mặt người bệnh: một, hai, ba ngày… mỗi ngày cao giọng tụng Chân Ngôn này 1080 biến liền trừ diệt được bệnh chướng do nghiệp của đời trước.

Nếu bị Quỷ Mỵ quấy nhiễu làm cho Hồn Thức bị mê muội, rối loạn, mất giọng chẳng nói được. Người trì Chân Ngôn gia trì vào bàn tay 108 biến rồi xoa bắt trên đầu mặt của người bệnh. Đưa tay đè trên trái tim, trên vầng trán của người bệnh, gia trì 1080 biến ắt bệnh được trừ khỏi.

Người bị Ma Ha Ca La Thần Ma (Mahā-Kāla: Đại Hắc Thần) gây bệnh não, cũng hay trị khiển được.

Nếu bị các Quỷ Thần, Võng Lượng gây bệnh. Gia trì 108 biến vào dây chỉ năm màu rồi kết lại, buộc trên eo lưng, cánh tay, cổ của người bệnh , ắt liền trừ khỏi bệnh.

Nếu bị các bệnh sốt rét. Gia trì vào sợi dây màu trắng, làm 108 gút rồi cột trên đầu, cổ với gia trì vào áo rồi cho mặc. Liền trừ khỏi bệnh.

Nếu gia trì vào Thạch Xương Bồ 1080 biến rồi ngậm vào miệng. Khi cùng người đàm luận sẽ được thắng, được người khác khâm phục.

Nếu dùng Hồ Tiêu, hương Đa Nga La, hương Thanh Mộc, hương Tiểu Bách Đàn, La Sa Nhạ Na (Đời Đường dịch là: Tiếu Bách Trấp) làm thành bột, hoà với nước rồi vo thành viên như hạt táo, gia trì một vạn biến rồi để khô trong bóng râm (chỗ không có nắng).

Nếu bị tất cả Quỷ Thần gây bệnh, bị mọi thứ bệnh sốt rét, hoặc trúng thuốc độc, hoặc bị mất giọng. Nên dùng thuốc đã làm hoà với nước, mài ra, gia trì 108 biến rồi chấm vào hai mắt, trên trán, trên trái tim. Nên giận dữ gia trì ắt liền trừ khỏi bệnh. Nếu Quỷ Thần gây bệnh chẳng chịu buông bỏ tức sẽ bị bể đầu như cành cây A Lê.

Nếu bị các trùng độc, rắn.. cắn . Dùng thuốc xoa lên mắt liền trừ khỏi.

Lại có Pháp dùng Mễ Đan La (Vetāla: xác chết) mới. Tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo sạch xong, dùng thuốc hòa với nước, mài ra, gia trì 108 biến rồi điểm trong mắt Mễ Đan La (Vetāla), giận dữ gia trì 1080 biến. Liền đứng dậy, hỏi điều gì đều được trả lời. Muốn buông phóng thì gia trì vào hạt cải trắng với nước 21 biến rồi rải trên Mễ Đan La (Vetāla), tức liền trở lại như cũ.

Nếu được Quý Nhân thỉnh gọi. Dùng thuốc chấm vào mắt rồi đi đến gặp mặt, ắt sẽ được tôn kính.

 

 

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH TỲ LÔ GIÁ NA PHẬT
ĐẠI QUÁN ĐỈNH QUANG CHÂN NGÔN
_MỘT QUYỂN (Hết)

Ghi chú: Theo vài hệ phái Nhật Bản thì bài Chân Ngôn trên được ghi nhận là:

OṂ AMOGHA VAIROCANA MAHĀ-MUDRA MAṆI-PADME JVALA PRAVARTTAYA HŪṂ PHAṬ SVĀHĀ

11/01/2014