PHÁP BỐ THÍ
THỨC ĂN UỐNG VỚI NƯỚC CHO CÁC LOÀI QUỶ ĐÓI

Hán dịch: Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Chùa Đại Hưng Thiện, Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Trước tiên bày thức ăn của chúng sinh, việc nên như Pháp, bày mọi thứ vòng quanh đều trong sạch, nên sạch tốt . Hoặc một phần , hoặc hứa một chút, hoặc một vật khí đều nên như Pháp để trong vật khí bằng đồng sạch.

Phàm muốn thí thức ăn uống cho tất cả loài Quỷ đói thì nên phát tâm rộng lớn thỉnh khắp Quỷ đói. Trước hết tụng Kệ này, chí tâm một biến. Sau đó tác Pháp Triệu
Thỉnh sẽ đạt được quả báo phước lợi chẳng thể đo lường.

Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni (Tên là.…)
Phát tâm phụng trì
Vật chứa thức sạch
Cho khắp mười phương
Trong vi trần cõi
Hết thảy quốc thổ Tất cả Quỷ đói
Người chết lâu xa
Chủ núi, sông, đất
Cả chốn hoang vắng
Các hàng Quỷ Thần
Thỉnh đến nơi đây

Nay Ta thương xót
Cho ngươi thức ăn
Nguyện mỗi mỗi người
Nhận thức ăn này
Chuyển đem cúng dường
Tận cõi hư không
Cúng Phật với Thánh
Tất cả Hữu Tình
Ngươi và Hữu Tình
Đều no đủ khắp
Cũng nguyện thân ngươi
Nương Chú Thực này (thức ăn đã được Chú Nguyện gia trì)
Lìa khổ, giải thoát
Sinh Thiên, nhận vui
Mười phương Tịnh Độ
Tùy ý dạo qua
Phát Tâm Bồ Đề
Hành Bồ Đề Đạo
Ngày sau làm Phật
Không còn thoái chuyển
Người đắc đạo trước
Thề cùng độ thoát

Lại nguyện các ngươi
Ngày đêm luôn thường
Ủng hộ cho Ta
Mãn mọi ước nguyện
Nguyện cho thức này
Sinh bao Công Đức
Đem hồi thí khắp
Pháp Giới Hữu Tình
Với các Hữu Tình
Bình đẳng cùng có
Cùng các Hữu Tình
Đồng đem Phước này
Đem hồi hướng hết
Chân Như Pháp Giới
Vô Thượng Bồ Đề
Nhất Thiết Trí Trí
Nguyện mau thành Phật
Đừng vời quả khác
Nguyện nương Pháp này
Mau được thành Phật

Chắp tay ngang trái tim, tụng Kệ này

Dùng Ấn tác Triệu Thỉnh Khai Hầu Ấn. Tay phải đem ngón cái và ngón giữa cùng vịn mặt ngón, ba ngón còn lại cùng cách nhau, làm thế cong quẹo tức thành, tên gọi là Phổ Tập Ấn. Chú là:

Nẵng mô bộ, bộ lý ca lý đa lý, đát tha nghiệt đa dã

NAMO BHŪ PURIKARITARI TATHĀGATĀYA

Tác Ấn này, tụng Chú này bảy biến, vận rộng Tâm Bi, nguyện khiến cho tất cả

Quỷ đói ở vi trần cõi trong Pháp Giới thảy đều vân tập

Lại tụng mở cửa Địa Ngục với cổ họng. Chú là:

Án , bộ, bố đế lý ca đa lý, đát tha nga đa dã

OṂ_ BHŪ PUTERIKATARI TATHĀGATĀYA

Lúc tụng Chú này thời, đem tay trái cầm vật khí chứa thức ăn. Tay phải tác Ấn Triệu Thỉnh lúc trước, chỉ sửa là một lần tụng Chú thì một lần búng ngón tay, đem ngón cái và ngón giữa cùng vịn đầu ngón, búng ngón tay thành tiếng tức thành, mở ba ngón còn lại hơi cong. Đây gọi là Ấn phá cửa Địa Ngục với mở cổ họng

Bấy giờ Đức Như Lai liền nói Vô Lượng Uy Đức Tự Tại Quang Minh Thắng Diệu Chi Lực Gia Trì Ẩm Thực Đà La Ni là:

Nẵng mạc tát phộc đát tha nghiệt đa, phộc lỗ cát đế_ Án, tam bà la, tam bà la, hồng

NAMAH SARVA TATHĀGATA AVALOKITE _ OṂ SAṂBHARA

SAṂBHARA ( ? SAMBHĀRA SAMBHĀRA) HŪṂ

Tụng Chú này bảy biến thì tất cả Quỷ đói thảy đều được 49 hộc thức ăn chứa trong cái đấu mà nước Ma Già Đà hay dùng. Ăn xong đều được sinh lên cõi Trời hoặc sinh về Tịnh Độ. Hay khiến cho nghiệp chướng của Hành Giả được tiêu trừ, tăng thêm ích lợi, sống lâu. Đời này được vô lượng vô biên Phước, huống chi là đời sau

Liền tác Thủ Ấn, tụng Chân Ngôn này gia trì vào thức ăn uống. Tay phải đem ngón cái xoa móng ngón giữa sáu lần, dựng thẳng ba ngón còn lại. Lại đem ngón cái vịn đầu ngón trỏ, búng ngón tay thành tiếng, một lần tụng Chú thì một lần búng ngón tay tức thành.

Lại tụng Mông Cam Lộ Pháp Vị Chân Ngôn. Tác Ấn Thí Vô Úy, dựng cánh tay phải, giương năm ngón tay thẳng lên trên tức thành. Chân Ngôn là:

Nẵng mạc tô lỗ phả dã, đát tha nghiệt đa dã. Đát nễ-dã tha: An, tô-lỗ, tô-lỗ, bát-la tô-lỗ, bát-la tô-lỗ, sa-phộc hạ

NAMAḤ SURŪPAYA TATHĀGATĀYA

TADYATHĀ: OṂ SRŪ SRŪ PRASRŪ PRASRŪ SVĀHĀ

(Bản khác ghi nhận câu Chú này là:

NAMAḤ SURŪPAYA TATHĀGATĀYA

TADYATHĀ: OṂ SURU SURU PRASURU PRASURU SVĀHĀ)

Tác Ấn Thí Vô Úy lúc trước, tụng Chú Thí Cam Lộ Chân Ngôn này bảy biến hay khiến cho ăn uống với nước biến thành vô lượng sữa với Cam Lộ, hay mở cổ họng của tất cả Quỷ đói, hay khiến cho thức ăn uống rộng rãi, tăng nhiều, bình đẳng được ăn vậy.

Tiếp tác Ấn Tỳ Lô Giá Na Nhất Tự Tâm Thủy Luân Quán Chân Ngôn. Tưởng chữ Noan (VAṂ) này từ ở trong tâm của bàn tay phải giống như màu sữa biến làm biển Công Đức, tuôn ra tất cả Cam Lộ Đề Hồ.

Liền đưa bàn tay để trên vật khí chứa thức ăn, Chú là: Tụng chữ Noan (VAṂ) bảy biến

Liền giương năm ngón tay hướng xuống dưới để trong vật khí chứa thức ăn, quán tưởng nhóm sữa từ trong chữ tuôn ra giống như biển sữa Nhật Nguyệt, tất cả Quỷ Thần đều được no đủ, không có thiếu thốn. Đây gọi là Phổ Thí Nhất Thiết Ngạ Quỷ Ấn. Chân Ngôn là:

Nẵng mạc tam mãn đa một đà nam. Noan

NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ VAṂ

Quán tưởng, tụng Chú này bảy biến xong, chép ở đất sạch , nơi không có người đi. Hoặc bên ao nước, dước gốc cây. Chỉ chẳng được chép dưới cây Đào, cây Liễu, cây Thạch Lựu

Chép xong liền chí tâm xưng danh hiệu của năm Đức Như Lai ba lần sẽ được công đức vô lượng

Nẵng mô bạc già phiệt đế, bát la bộ đa, la đát nẵng, đát tha nghiệt đa dã

NAMO BHAGAVATE PRABHŪTA-RATNA TATHĀGATĀYA

Nam mô Bảo Thắng Như Lai trừ nghiệp tham lam keo kiệt, viên mãn Phước Đức

Nẵng mô bạc già phiệt đế, tô lỗ ba gia, đát tha nghiệt đa dã

NAMO BHAGAVATE SURŪPAYA TATHĀGATĀYA

Nẵng mô Diệu Sắc Thân Như Lai phá hình xú lậu, viên mãn tướng tốt

Nẵng mô bà già phiệt đế, a mật lật đế la nhạ gia, đát tha nghiệt đa gia

NAMO BHAGAVATE AMṚTA-RĀJAYA TATHĀGATĀYA

Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai quán Pháp thân tâm khiến cho khoái lạc

Nẵng mô bà già phiệt đế, vĩ bố la nghiệt đát-la, đát tha nghiệt đa dã

NAMO BHAGAVATE VIPULA-GATRĀYA TATHĀGATĀYA

Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai mở rộng cổ họng thọ nhận mùi vị rất nhiệm màu

Nẵng mô bà già phiệt đế, a bà diễn ca la gia, đát tha nghiệt đa gia

NAMO BHAGAVATE ABHAYAṂ-KARĀYA TATHĀGATĀYA

Nẵng mô Ly Bố Úy Như Lai đều trừ khủng bố, lìa nẻo Quỷ đói

Hành Giả nếu hay như điều này, vì xưng tên của năm Đức Như Lai , dùng uy quang của Phật gia bị cho nên hay khiến cho tất cả loài Quỷ đói diệt vô lượng tội, sinh vô lượng Phước, được điệu sắc quảng bác, được không sợ hãi. Thức ăn uống đã được biến thành thức Cam Lộ mỹ diệu, mau lìa thân khổ sinh về cõi Trời, Tịnh Độ.

Nếu bố thí thức ăn xong. Hành Giả nên vì các hàng Quỷ Thần tụng Thọ Bồ Tát Tam Muội Gia Giới Đà La Ni , mỗi lần tụng ba biến. Chân Ngôn là (Ấn:Hợp Chưởng vậy)

Án, tam ma gia, tát đát phạm

OṂ_ SAMAYA STVAṂ

Tụng ba biến xong thì tất cả Quỷ Thần đều được nghe nhận Bí Pháp thâm sâu, được đầy đủ hết Tam Muội Gia Giới, được vô lượng Phước.

Đã bố thí cho các Quỷ đói thảy đều no đủ xong, cần nên dùng Pháp Đà La Ni phát khiển thì mới được quay về chốn cũ. Phát Khiển Giải Thóat Chân Ngôn là: 湡 向忝 觜朽 鄖棐

Án, phộc nhật la, mục khất sái, mục

OṂ_ VAJRA-MUKṢA MUḤ

Nếu tụng Phát Khiển Chú , trước tiên tác Chú Ấn. Tay phải nắm quyền, đem ngón cái vịn ngón trỏ, ngửa lòng bàn tay, búng ngón tay thành tiếng. Đây gọi là Phát Khiển Khải

Mỗi lần viết lên thức ăn xong thì tụng bảy biến, búng ngón tay sẽ hay khiến cho tất cả Quỷ Thần được thức ăn này, xong sẽ được đi. Nếu chẳng Phát Khiển thì chẳng đi được.

Nếu chẳng đầy đủ Pháp như vậy thì bố thí cho các Quỷ đói chẳng được chu toàn, có kẻ được, có kẻ không được. Uổng phí dùng công sức, thật đáng thương thay!…

Nếu có Hành Giả phát Tâm Bồ Đề, hay tu hành như vậy, đầy đủ Pháp này bố thí cho các Quỷ đói thì tất cả Quỷ đói đều được no đủ, không có thiếu thốn. Người trì Pháp ấy nên biết như thế.

Nếu dùng Gia Trì Ẩm Thực Đà La Ni, trì vào thức ăn chứa trong một vật khí sạch, viết trong nước của dòng chảy sạch hay khiến cho tất cả Bà La Môn Tiên đều được thức ăn này. Ăn xong, khác miệng cùng lời chú nguyện thì trong hiện đời, người này liền được diên thọ (sống lâu). Người ấy có đầy đủ uy đức của Phạm Thiên hành Hạnh Phạm Thiên

Nếu dùng Chú này chú vào tất cả vật cúng dường Phật. Hoặc nước, hoặc hoa, thức ăn uống đều chú 21 biến rồi cúng dường Phật tức mọi thứ như vậy dùng cúng dường tất cả chư Phật ở mười phương không có khác

Yếu quyết của Kinh Thí Tiêu Diện Ngạ Quỷ Nhất Thiết Quỷ Thần Đà La Ni riêng có Kinh Cứu Diện Nhiên Ngạ Quỷ Đà La Ni do Thật Xoa Nan Đà dịch trong đời nhà Đường.

_HẾT_

Trinh Hưởng năm thứ tư, giữa mùa xuân, ngày 20_ Một lần đối chiếu so sánh xong _ Tịnh Nghiêm (49 tuổi ghi)

Nguyên Lộc năm thứ mười sáu, tháng 02, ngày 17 _ Dùng bản của Hòa Thượng Tịnh Nghiêm đối chiếu so sánh lần nữa xong _ Tôn Giáo

Bảo Vĩnh năm thứ ba, mùa xuân Bính Tuất được Mật Quỹ này_ Mùa Đông Mậu

Tý, tháng 10, ngày 02 kiểm tra đối chiếu xong_ Tính Tịch

18/08/2007