KINH UY NGHI HÌNH SẮC CỦA PHÁP HOA MẠN ĐÀ LA

CHỨNG THÀNH DIỆU PHÁP TỰ LIÊN HOA KINH VƯƠNG, BÁT DIỆP LIÊN HOA THƯỢNG DŨNG XUẤT BẢO THÁP TRUNG LƯỠNG TÚC BÀ NGA TÔNG BÁT ĐẠI BỒ TÁT ĐẲNG CẬP TAM TRỌNG PHƯƠNG ĐÀN TAM MA GIA QUYẾN THUỘC, DIỆU UY NGHI HÌNH SẮC MÃN NGUYỆN HỘI PHƯƠNG VỊ TIÊU XÍ MẠN ĐỒ LA, BÁT BÌNH ĐẲNG ĐẠI HỘI, THÀNH TỰU PHÁP HOA TAM MUỘI, HIỆN THẾ NHẬP SƠ ĐỊA QUYẾT ĐỊNH CHỨNG BỒ ĐỀ PHÁP KINH (Tưa được lưu truyền từ đời Thanh)

Hán dịch: Trung Kinh_ Chùa Đại Hưng Thiện, Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch.
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ Đức Tỳ Lô Giá Na Bà Nga Tông bảo Trì Kim Cương Bí Mật Thủ Bồ Tát rằng: “Phật Tử chí tâm lắng nghe nói Pháp tướng Đại Mạn Đa La với Mãn Nguyên Hội phương vị cho đến uy nghi, hình sắc của các Tôn… trong Chứng Thành Diệu Pháp, ấy là Nội Tâm Mạn Đa La.

Thân Địa ấy tức là Tự Tính của Pháp Giới, Chân Ngôn Mật Ấn gia trì mà gia trì Bản Tính thanh tịnh, nơi hộ trì của bốn Đại Kim Cương, tịnh trừ tất cả bụi dơ…. Ta, Người, Chúng Sinh, Thọ Giả …Ý Sinh, Nhu Đồng, lỗi lầm, tai vạ.

Đất Lưu Ly xanh biếc, Giới Trường vàng chói, hoa sen vi diệu tán rải khắp bên trên chốn ấy. Đàn hình vuông, mặt cửa hướng về phương Tây thông đạt, Giới Đạo vòng quanh. Nên trong hiện Ý Sinh Bát Diệp Hoa Vương, trục cọng mở bày râu nhuỵ hợp nhau trang sức đoan nghiêm màu nhiệm, trắng tinh như tuyết, phóng ánh sáng trắng nõn, màu sắc vượt hẳn Thế Gian.

Trên Thai hoa ấy phun vọt lên cái tháp báu Đại Suất Đô Bà bảy báu, cao diệu năm trăm do tuần, góc rộng rãi bằng phẳng đều 350 do tuần ở trên lầu gác ấy trụ viên ngọc Như Ý có tóc lửa vây quanh, giăng khoá xích Kim Cương (Kim Cương Toả), treo khắp chuông báu, mọi loại châu báu tạp nghiêm sức… năm vạn lan can, ngàn vạn Khám Thất (căn nhà ở dưới tháp), treo vô số phan, anh lạc bảy báu, chuông lắc tay năm báu rũ bày . Bốn mặt đều toả hương thơm Đa Ma La, Chiên Đàn tràn khắp Đại Giới. Trời tuôn mưa hoa báu rực rỡ cúng dường.

Bấy giờ trong Tháp, trên toà Sư Tử có hai Đấng Lưỡng Túc Thánh Tôn là Thích Ca, Đa Bảo ngồi Bán Già ở nửa Toà, hai vị cùng ngồi chung một Toà. Trên tám cánh hoa có tám vị Đại Bồ Tát với thân đặc biệt Tối Tôn trong tất cả Thế Gian vượt qua thân ngữ ý đến ở Tâm Địa, ngược lại được Lý của ý đối đãi thù thắng

Ở tám cánh, từ góc Đông Bắc làm đầu, xoay vòng theo bên phải an bày đặt để tám vị Đại Bồ Tát. Bắt đầu là Di Lặc Bồ Tát, tiếp đến là: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát, Thường Tinh Tiến Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát

Ở Nội Viện này, bên trong bốn góc bắt đầu từ góc Đông Bắc là Ma Ha Ca Diếp, Đông Nam là Tu Bồ Đề, Tây Nam là Xá Lợi Phất, Tây Bắc là Đại Mục Kiền Liên Tiếp ở Viện thứ hai. Ở cửa Đông để Kim Cương Toả Bồ Tát, của Nam để Kim Cương Linh Bồ Tát, ngay trước mặt Tháp để Kim Cương Câu Bồ Tát, cửa Bắc để Kim Cương Sách Bồ Tát.

Phía Bắc của cửa Đông để Đắc Đại Thế Bồ Tát, phía Nam của cửa để Bảo Thủ Bồ Tát.

Tiếp ở phía Đông của cửa Nam để Bảo Tràng Bồ Tát, phía Tây của cửa để Tinh Tú Vương Bồ Tát.

Tiếp ở phía Nam của cửa Tây để Bảo Nguyệt Bồ Tát, phía Bắc của cửa để Mãn Nguyện Bồ Tát.

Tiếp ở phía Tây của cửa Bắc để Dũng Thí Bồ Tát, phía Đông của cửa để Nhất Thiết Nghĩa Thành Tựu Bồ Tát

Lại ở bên trong góc Đông Bắc để Cúng Dường Hoa Bồ Tát, góc Đông Nam để Cúng Dường Đăng Bồ Tát, góc Tây Nam để Đồ Hương Bồ Tát, góc Tây Bắc để Cúng Dường Thiêu Hương Bồ Tát

Tiếp ở viện của lớp thứ ba. Cửa Đông để Trì Quốc Thiên Vương, cửa Nam để Tỳ Lâu Lặc Xoa Thiên Vương, cửa Tây để Tỳ Lâu Bác Xoa Thiên Vương, cửa Bắc để Tỳ Sa Môn Thiên Vương.

Ở phía Bắc của cửa Đông để Đại Phạm Thiên Vương, phía Nam của cửa để Thiên Đế Thích.

Tiếp ở phía Đông của cửa Nam để Đại Tự Tại Thiên, phía Tây của cửa để Nan Đà Long Vương.

Tiếp ở phía Nam của cửa Tây để Diệu Pháp Khẩn Na La Vương, phía Bắc của cửa để Nhạc Âm Càn Thát Bà Vương.

Tiếp phía Tây của cửa Bắc để La Hầu A Tu La Vương, phía Đông của cửa để Như Ý Ca Lâu La Vương.

Ở phương Đông Bắc để Thánh Ô Sô Sa Ma Kim Cương, phương Đông Nam để Thánh Quân Tra Lợi Kim Cương, phương Tây Nam để Thánh Bất Động Tôn Kim

Cương, phương Tây Bắc để Thánh Trừ Tam Thế Kim Cương Ở bốn mặt của Đàn, vẽ giới đạo ẩm thực. Lại vẽ bốn cửa.

Ở trên Đàn ấy giương bày lọng Trời, bốn mặt treo 24 cái Phan.

Lại ở bốn góc đều dựng phan phướng, để bốn cái Hiền Bình đáy màu đen, chứa đầy nước thơm, ở bên trong miệng bình cắm mọi loại cành của hoa mùa.

Ở hai bên của bốn cửa Đàn đều để hai vật khí Át Già chứa đầy nước thơm, bên trong để Uất Kim, thả nổi các loại hoa mùa khiến cho thật thơm tho tinh khiết.

Lại ở bốn cửa để bốn lò hương, thiêu đốt Ngũ Vị Hương dùng để cúng dường

Lại ở bốn góc đều để đài đèn bằng đồng, dùng bơ dầu để thắp sáng

Ở bên ngoài bốn góc đều đóng cây cọc bằng gỗ Khư Đà. Nếu không có cây này thì chú vào đồng làm cọc thay thế cũng được.

Đầy đủ hiện thành Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Vương Du Già Quán Trí Nghi Quỹ là một Pháp nói uy nghi, hình sắc với một Ấn, phương vị.

Đã nói Nghi Thức trong Mạn Đà La với tướng trang nghiêm của tháp báu một tầng xong. Nay nói hình sắc uy nghi của hai Thể Thánh Tôn trong Tháp.

 

_ Đa Bảo Như Lai:

Ô Sắt (Uṣṇīṣsa:đỉnh kế) mão tóc biếc

Tam tinh, hào quang tơ

Chiếu khắp ở tất cả

Thân tướng màu vàng rực (hoàng kim)

Định Tuệ (2 tay trái phải) Trí Quyền Ấn

Già Phu, phải đè trái

Tả Bức Luân (lòng bàn chân trái) rũ xuống

Thân mặc áo cà sa

An trụ hoa sen lớn

Thường dạo vành trăng đầy

Ánh sáng đẹp cùng khắp

Phun hiện trong tháp báu

Chứng thành Diệu Pháp Luân

Thường khiến chẳng đoạn tuyệt

Rộng độ loài chúng sinh.

 

_ Thích Ca Như Lai

Nị Sa (Uṣṇīṣa:đỉnh kế), tóc xanh biếc

Tam tinh, hào quang trắng

Chiếu phương Đông: tám vạn

Thân tướng màu vàng rực (hoàng kim)

Tả Định (tay trái) kết Quyền Ấn

Hữu Tuệ (tay phải) mở phương ngoài

Co ngón út Vô Minh

Hợp ngón giữa, trỏ, cái

Già Phu, trái đè phải

Hữu Bức Luân (lòng bàn chân phải) rũ xuống

Khoác mặc áo cà sa

An trụ hoa sen trắng

Thường dạo trong vành trăng

Ánh sáng đỏ rực rỡ

Vì khiến Giáo lưu bày

Trụ đấy mà nói Pháp

Chúng Tam Muội vây quanh

Đều hộ người Trì Kinh

Đã nói sắc tướng của hai Thể Như Lai.

 

Nay nói tướng tốt của tám vị Đại Bồ Tát, Bát Diệp Hoa Vương ấy, từ góc Đông Bắc xoay vòng theo bên phải, dùng Di Lặc (Maitreya) làm đầu.

1_ Di Lặc Bồ Tát:

Mão Diệu Bảo trên đỉnh

Tóc biếc rũ hai vai

Thân tướng cũng màu thịt

Tả Định(tay trái) hoa sen tím

Bên trên có cái chuông

Hữu Tuệ (tay phải) đè xoa gối

Già Phu, phải đè trái

Tướng Đại Từ Đại Bi

Thân mặc áo cà sa

Vòng ngọc, Anh Lạc báu

Vòng xuyến, ngọc đeo tay

Áo Trời ngàn màu đẹp

Mềm mại quấn quanh eo

Xiêm đẹp màu đỏ tươi (xích chu)

Trang nghiêm thân tướng tốt

Đủ ba mươi hai tướng

Ánh trăng màu thương khư (trắng óng ánh)

Ánh sáng rộng cùng khắp

Hoa tối thượng làm Toà

Trụ trong vành trăng lớn

 

2_ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát:

Mão Ngũ Kế (năm búi tóc) trên đỉnh

Tóc biếc rũ qua mày (my:lông mày)

Thân tướng màu vàng chói

Tả Định (tay trái) hoa sen xanh

Trên sen có Tam Đao

Già Phu, phải đè trái

Tướng Từ Bi tiếp dẫn

Thân khoác áo Cà Sa

Vòng hoa, Anh Lạc đẹp

Vòng, xuyến ngọc đeo tay

Áo khoác (thiên y) báu vi diệu

Lụa màu quấn quanh eo

Mặc xiêm màu sáng đỏ

Nghiêm sức trên Diệu Thân

Ánh sáng Thân: Thu hồng (cầu vồng mùa Thu)

Hoa báu dùng làm Tòa

An trụ trong vành trăng

 

3_ Dược Vương Bồ Tát:

Mão báu đẹp trên đỉnh

Tóc biếc rũ cạnh tai

Thân tướng màu sáng sớm

Tả Định (tay trái) Quyền dính gối (đầu gối)

Hữu Tuệ (tay phải) Nhật (mặt trời) trên mây

Già Phu, phải đè trái

Tướng Đại Bi cứu đời

Thân đeo vòng hoa đẹp

Áo khoác (thiên y) với Anh Lạc

Vòng, xuyến ngọc đeo tay

Gấm mịn quấn quanh eo

Lụa đỏ làm xiêm đẹp

Trang nghiêm tướng Diệu Thân

Ánh sáng thân rực rỡ

Sen báu dùng làm tòa

An trụ biển vành trăng (Nguyệt Luân Hải)

 

4_ Diệu Âm Bồ Tát:

Mão báu lớn trên đỉnh

Tóc biếc rũ dưới tai

Thân tướng màu vàng đỏ

Tả Định (tay trái) sen chưa nở

Hữu Tuệ (tay phải) Quyền đè gối (đầu gối)

Thương Ai Mẫn cứu đời

Tóc hoa với Anh Lạc

Cà Sa, áo khoác đẹp

Vòng ngọc trang sức tay

Vạn màu quấn quanh eo

Mặc xiêm màu Tần Bà

Trang nghiêm Thân vạn Đức

Ánh sáng thân tỏa khắp

Hoa sen dùng làm tòa

Trụ trong vành trăng đầy.

 

5_ Thường Tinh Tiến Bồ Tát:

Mão báu đẹp trên đỉnh

Tóc biếc rũ hai tai

Thân tướng màu thịt trắng

Tả Định (tay trái) tướng xoa gối (đầu gối)

Hữu Tuệ (tay phải) báu Ma Ni

Già Phu, phải đè trái

Tướng tương xót tất cả

Áo khoác với chuỗi ngọc

Cà Sa, Anh Lạc đẹp

Tay đeo ngọc hiếm có

Lụa là làm dây lưng

Mặc xiêm màu đỏ thẫm

Nghiêm thân, thân trăm Phước

Sáng tròn như Sí Giải (?)

Sen báu dùng làm tòa

Trụ trong Điện vành trăng (nguyệt luân điện)

 

6_ Vô Tận Ý Bồ Tát:

Mão báu nghiêm Ngũ Kế

Tóc biếc rũ hai vai

Thân tướng màu thịt đỏ

Tả Định (tay trái) vòng hoa sen

Hữu Tuệ (tay phải) Quyền đè gối (đầu gối)

Già Phu, phải đè trái

Tướng Đại Từ Đại Bi

Áo khoác với vòng báu

Cà Sa, Anh Lạc đẹp

Xiêm đẹp màu đỏ sáng

Sáng tròn vòng khắp Thể

Sen báu dùng làm tòa

An trụ trong vành trăng.

 

7_ Quán Thế Âm Bồ Tát:

Mão báu nghiêm trên đỉnh

Trong hiện Vô Lượng Thọ

Tóc biếc rũ hai vai

Thập Độ (mười ngón tay) sen nở rộ

Vòng, xuyến ngọc đeo tay

Lụa mịn làm dây lưng

Áo xiêm màu đỏ thẫm

Trang nghiêm Thể Từ Bi

Sáng tròn khắp Thế Gian

Hoa báu nâng hai chân

Trụ trong Điện vành trăng

 

8_ Phổ Hiền Bồ Tát:

Mão đẹp nghiêm tóc búi

Tóc biếc rũ cạnh tai

Thân tướng màu tím nhạt

Tả Định (tay trái) Kiếm (cây kiếm) trên sen

Hữu Tuệ (tay phải) Quyền đè gối (đầu gối)

Tướng Đại Bi thương xót

Vòng ngọc với Cà Sa

Áo khoác, Anh Lạc đẹp

Vòng, xuyến ngọc đeo tay

Dây lưng ngàn màu sắc

Xiêm đẹp màu đỏ sáng

Ánh sáng Thân màu hồng

Hoa báu dùng làm tòa

An trụ biển vành trăng (nguyệt luân hải)

Đã nói sắc tướng của tám vị Đại Bồ Tát.

 

Nay nói tượng của bốn vị Đại Thanh Văn: Bên ngoài Bát Diệp (tám cánh) ấy, bốn góc của Nội Viện (bắt đầu từ Đông Bắc), thứ nhất là Ma Ha Ca Diếp, thứ hai Tu Bồ Đề ở Đông Nam, thứ ba Xá Lợi Phất ở Tây Nam, thứ tư Đại Mục Kiền Liên ở Tây Bắc (bốn vị Đại Thanh Văn đều có màu thịt trắng, hình Tỳ Kheo) Đã nói sắc tướng của bốn vị Đại Thanh Văn

Nay nói uy nghi hình sắc của 16 vị Bồ Tát của Viện thứ hai Viện ở lớp thứ hai:

_ Cửa Đông: Kim Cương Tỏa Bồ Tát

Mão báu đẹp trên đỉnh

Thân tướng màu thịt trắng

Tả Định (tay trái) kết Quyền Ấn

Hữu Tuệ (tay phải) Kim Cương Tỏa (sợi xích Kim Cương)

Thân đeo vòng, Anh Lạc

Già Phu, phải đè trái

 

_ Cửa Nam: Kim Cương Linh Bồ Tát

Mão báu đẹp trên đỉnh

Thân tướng màu xanh đậm

Tả Định (tay trái) kết Quyền An

Hữu Tuệ (tay phải) Kim Cương Linh (cái chuông Kim Cương)

 

_ Cửa Tây: Kim Cương Câu Bồ Tát

Mão báu đẹp trên đỉnh

Thân tướng màu đen đậm

Tả Định (tay trái) kết Quyền Ấn

Hữu Tuệ (tay phải) Kim Cương Câu (móc câu Kim Cương)

 

_ Cửa Tây: Kim Cương Sách Bồ Tát

Mão báu đẹp trên đỉnh

Thân tướng màu vàng trắng

Tả Định (tay trái) kết Quyền Ấn

Hữu Tuệ (tay phải) Quyền đè gối (đầu gối)

 

_ Góc Đông Bắc: Cúng Dường Hoa Bồ Tát

Mão báu đẹp trên đỉnh

Thân tướng màu vàng trắng

Không (ngón cái trái) Tuệ (ngón út trái) cầm hoa mới

Già Phu, phải đè trái

 

_ Góc Tây Nam: Đồ Hương Cúng Dường Bồ Tát

Mão báu đẹp trên đỉnh

Thân tướng màu xanh đậm

Định Tuệ (hai bàn tay) xoa hơi thơm (hương khí)

Với Thân như trên nói

 

_ Góc Đông Nam: Cúng Dường Đăng Bồ Tát

Mão báu đẹp trên đỉnh

Thân tướng màu đen đậm

Định Tuệ (hai bàn tay) đốt hơi thơm (hương khí)

Nghiêm Thân đồng Di Lặc

Còn lại như trên nói

 

_ Góc Tây Bắc: Thiêu Hương Cúng Dường Bồ Tát

Mão báu đẹp trên đỉnh

Thân tướng màu đen đậm

Định Tuệ (hai bàn tay) đốt hơi thơm (hương khí)

Còn lại như trên nói

 

_ Cửa Đông Bắc: Đắc Đại Thế Bồ Tát

Mão Ngũ Kế (năm búi tóc) trên đỉnh

Bình Quân Trì trong mão

Tả Định (tay trái) hoa sen trắng

Tốt tươi nhưng chưa nở

Ánh sáng tròn vây quanh

Hữu Tuệ (tay phải) Ấn Thuyết Pháp

Với Thân như Phổ Hiền

 

_ Phía Nam: Bảo Thủ Bồ Tát

Mão Ngũ Kế (năm búi tóc) trên đỉnh

Thân tướng màu thịt trắng

Tả Định (tay trái) Ấn Thuyết Pháp

Hữu Tuệ (tay phải) hoa sen lớn

Bạt Chiết La (Vajra: chày Kim Cương) trên hoa

Đến ngọc báu, vòng lửa

 

_ Cửa Nam, phía Đông: Bảo Tràng Bồ Tát

Mão Ngũ Kế (năm búi tóc) trên đỉnh

Thân tướng màu thịt trắng

Tả Định (tay trái) hoa sen lớn

Bên trên có phướng, phan

Hữu Tuệ (tay phải) cầm ngọc báu

Vòng lửa nóng vây quanh

Trăm ngàn loại Anh Lạc

Với Thân như Phổ Hiền

 

_ Phía Tây: Tinh Tú Bồ Tát

Mão Ngũ Kế (năm búi tóc) trên đỉnh

Thân tướng màu vàng đỏ

Tả Định (tay trái) Quyền đè gối (đầu gối)

Hữu Tuệ (tay phải) Bát (cái bát) trên sen

 

_ Cửa Tây, phía Nam: Bảo Nguyệt Bồ Tát

Mão Ngũ Kế (năm búi tóc) trên đỉnh

Thân tướng màu vàng tươi

Tả Định (tay trái) Phộc Nhật-La (Vajra: chày Kim Cương)

Hữu Tuệ (tay phải) Quyền đè gối (đầu gối)

 

 

_ Phía Bắc: Mãn Nguyệt Bồ Tát

Mão Ngũ Kế (năm búi tóc) trên đỉnh

Thân tướng màu vàng đậm

Trên Tả (tay trái) trăng, mây xanh

Cổ Tuệ (tay phải) Thí Vô Úy

 

 

_ Cửa Bắc, phía Đông: Nhất Thiết Nghi (?Nghĩa) Thành Tựu Bồ Tát

Mão Ngũ Kế (năm búi tóc) trên đỉnh

Thân tướng màu vàng chóe

Tả Định (tay trái) Quật Kim Luân

Hữu Tuệ (tay phải) cần hoa sen

 

_ Phía Tây: Dũng Thí Bồ Tát

Mão Ngũ Kế (năm búi tóc) trên đỉnh

Thân tướng màu thịt trắng

Tả Định (tay trái) Kinh (quyển Kinh) trên sen

Hữu Tuệ (tay phải) Quyền đè gối (đầu gối)

16 vị Bồ Tát bên trên, nghiêm Thân như Di Lặc

Đã nói mỗi mổi Uy Nghi nghiêm Thân của 16 vị Đại Bồ Tát

 

Nay nói Nghi Thức của lớp Viện thứ ba. Viện thứ ba

_ Cửa Đông: Trì Quốc Thiên Vương

Mão báu nghiêm búi tóc

Diện Môn (khuôn mặt) màu thịt xanh

Tả Định (tay trái) cầm Mâu (cây Mâu) bén

Thân đeo Anh Lạc đẹp

Áo khoác với Cà Sa

Áo giáp báu Kim Cương

Hữu Tuệ (tay phải) để ở eo

Tướng Uy Đức giận dữ

Già Phu, phải đè trái

Dùng cánh sen trang nghiêm

 

_ Cửa Nam: Tỳ Lâu Lặc Xoa Thiên Vương

Mão báu nghiêm búi tóc

Diện Môn (khuôn mặt) màu thịt đỏ

Tả Định (tay trái) Quyền đè gối (đầu gối)

Hữu Tuệ (tay phải) đao (cây đao) Kim Cương

 

_ Cửa Tây: Tỳ Lâu Bác Xoa Thiên

[Kinh Bản ghi thiếu _ Nay phụ thêm phần này:

Mão báu nghiêm búi tóc

Diện Môn (khuôn mặt) màu thịt trắng

Tả Định (tay trái) Bạt Chiết La (chày Kim Cương)

Hữu Tuệ (tay phải) cầm sợi dây

 

_ Cửa Bắc: Tỳ Sa Môn Thiên]

Mão báu nghiêm búi tóc

Diện Môn (khuôn mặt) màu vàng trắng

Tả Định (tay trái) nâng tháp báu

Hữu Tuệ (tay phải) cầm đao (cây đao) báu

Bốn vị Đại Thiên Vương bên trên có Uy Nghi nghiêm Thân đồng với Trì Quốc Thiên Vương.

 

_ Cửa Đông, phía Nam: Thiên Đế Thích

Mão báu nghiêm trên đỉnh

Đội giữ chày Tam Cổ

Diện Môn (khuôn mặt) màu vàng trắng

Tả Định (tay trái) kết Quyền Ấn

Hữu Tuệ (tay phải) cầm Nhất Cổ (chày Nhất Cổ)

Trăm ngàn loại Anh Lạc

Cà Sa, áo Thiên Phi

Định trụ tòa Diệu Cao

 

_ Phía Bắc: Đại Phạm Thiên Vương

Bốn mặt, mão tóc búi

Diện Môn (khuôn mặt) màu thịt trắng

Mỗi mặt, tướng ba mắt

Bốn tay, Tuệ (tay phải) cầm hoa

Tiếp Huệ (tay phải) cầm tràng hạt

Định (tay trái) trên, cầm Đạc Trì

Định (tay trái) dưới, tay nghiêng chưởng (lòng bàn tay)

Co Phong (ngón trỏ), dựng ngón khác

Thân đeo Anh Lạc đẹp

Áo khoác với Cà Sa

Sáng tròn ẩn thân báu

Nước giữ Thất Ngã Xa

 

_ Cửa Nam, phía Đông: Đại Tự Tại Thiên

Mão Trời đẹp trên đỉnh

Diện Môn (khuôn mặt) hoa sen tía

Định Tuệ (2 tay) cầm Mâu bén

Cởi con trâu đen lớn

Đeo Anh Lạc báu đẹp

Áo khoác với Phi Y (áo bay phất phới)

Nghiêm Thân làm Diệu Sắc

An trụ biển vành trăng (nguyệt luân hải)

 

_ Phía Tây: Nan Đà Long Vương

Rồng chín đầu trên đỉnh

Thân tướng màu thịt trắng

Tả Định (tay trái) kết Quyền Ấn

Hữu Tuệ (tay phải) cầm sợi dây

Tướng giận dữ giáng phục

Hoa sen dùng làm tòa

 

_ Cửa Tây, phía Nam: Diệu Pháp Khẩn Na La Vương

Mặt đầu nai, hươu, ngựa

Thân tướng màu thịt đỏ

Cầm nhạc khí âm thanh

Thân hiển tướng cởi trần

 

_ Phía Bắc: Nhạc Càn Thát Bà Vương

Trên đỉnh dùng mão sừng

Thân tướng màu thịt đỏ

Thân như Đại Ngưu Vương

Tả Định (tay trái) cầm tiêu, sáo

Hữu Tuệ (tay phải) cầm đao báu

Đủ tướng Đại Uy Lực

 

_ Cửa Bắc, phía Đông: Như Ý Ca Lâu La Vương

Ngọc Như Ý trên đỉnh

Đầu mỏ chim, hai cánh

Thân tướng màu đen xanh

Miệng thổi loa, thổi sáo

 

_ Phía Tây: La Hầu A Tu La Vương

Mão tóc búi trên đỉnh

Thân tướng màu đen xanh

Hữu (tay phải) An Tu La Trí

Diện môn (khuôn mặt) tướng phẫn nộ

Tả Định (tay trái) nước Kim Cương

Phong (ngón trỏ) quấn bên trên Không Luân (ngón cái)

 

_ Phía Đông Bắc: Ô Sô Sa Ma

Tóc búi quấn Tự Địa

Thân tướng màu xanh đậm

Kim Cương, Anh Lạc báu

Tướng rất ư phẫn nộ

Tả Định (tay trái) cầm sợi dây

Tả Lý (tay trái) tràng hạt báu

Hữu Tuệ (tay phải) cầm Tam Xoa

Hữu Trí (tay phải) Ấn Mãn Nguyện

Dùng Tuệ (tay phải) co Phương (ngón vô danh) Nguyện (ngón giữa)

Dựng Trí (ngón cái) Lực (ngón trỏ) mớm thêm

Dùng da thú làm áo

Hữu (bên phải) có hai rắn đỏ

Cuộn khúc rũ ức ngực

Nép ở mặt Bản Tôn

Bốn tay, hai bắp (bắp tay) trắng

Có một rắn quấn quanh

Màu ấy thật trắng xanh

Trụ trên sen ao báu

 

_ Phía Đông Nam: Thánh Quân Trà Lợi

Búi tóc, mão đầu lâu

Màu mây đen sấm sét

Tướng ba mắt đáng sợ

Tám tay nắm khí trượng

Tả Định (tay trái) Quật Kim Luân

Tả Lý (tay trái) cầm Chiến Tiêu

Tả Định (tay trái) Kim Cương Câu

Hữu Tuệ (tay Phải) cầm Tam Đao

Hữu Trí (tay phải) Quyền đè hông

Trước kết Kim Cương Quyền

Dựng thẳng Luân Giới, Phong (Ngón vô danh, ngón trỏ)

Ngang bên dưới hông phải

Hữu Tuệ (tay phải) Thí Vô Úy

Định Tuệ (hai tay trái phải) Ấn Đại Nguyện

Trước đem Hữu Tuệ Oản (cổ tay phải)

Đè Tả Định Oản (cổ tay trái) nằm

Đều nắm Kim Cương Quyền

Định Tuệ (hai Tay )Luân Giới (ngón vô danh) Phong (ngón trỏ)

Đều dựng đứng ngang ngực

Kim Cương, Anh Lạc báu

Tả (bên trái) tám tay, tám rắn

Quấn tám tay làm ngọc

Hai rắn quấn hai đùi

Hai rắn quấn hai tai

Da thú vương làm áo

Sen trắng nâng hai chân

Vòng hoa lửa uy nộ

 

_ Phía Đông Nam: Thánh Bất Động Tôn

Sen tám cánh trên tóc

Tóc rũ xuống vai trái

Một mắt nhìn kỹ lưỡng

Diện Môn, tướng sóng nước

Nanh trắng rất phẫn nộ

Tả Định (tay trái) cầm sợi dây

Kim Cương, Anh Lạc báu

Tất cả báu nghiêm sức

Thân uy nộ rất mượt

Trụ bàn đá bảy báu

 

_ Phía Tây Bắc: Thánh Giáng Tam Thế

Đầu lâu, mão tóc lớn

Màu mây mưa mùa hạ

Ba mặt chín con mắt (mỗi mặt có ba con mắt)

Ha Tra Tra mỉm cười

Tướng rất ư phẫn nộ

Tả Định (tay trái) cầm Kiền Tiêu

Tả Lý (tay trái) cầm cung báu

Hữu Tuệ (tay phải) Bạt Chiết La (chày Kim Cương)

Hữu Trí (tay phải) cầm tên báu

Lý Trí (hai tay) Ấn Cứu Thế

Trước dùng Tả Định Oản (cổ tay trái)

Đè trên Hữu Tuệ Oản (cổ tay phải)

Dùng Hữu (tay phải) Luân Thiền (ngón cái) Địa (ngón út)

Cài Tả (tay trái) Luân Thiền (ngón cái) Địa (ngón út)

Giống như treo móc liền

Tả Định (tay trái) Luân Tiến (ngón trỏ) Thủy (ngón vô danh)

Cùng với luân Nhẫn (ngón giữa) Hỏa (ngón trỏ)

Cùng co vào trong chưởng (lòng bàn tay)

Cũng đem Luân Giới (ngón vô danh) Phong (ngón trỏ)

Luân Đàn Tuệ (hai ngón út) dựng đứng

Mỗi mỗi phụ đầu ngón

Tay như chim hai mỏ

Hữu Tuệ (tay phải) cũng như Định (tay trái)

Kim Cương, Anh Lạc báu

Trang nghiêm trên Diệu Thân

Thân tỏa ánh sấm sét

Vòng lửa nóng rực rỡ

Ma Ê (Đại Tự Tại Thiên) với Hà Phi (Uma Phi)

Hai thân dùng làm tòa

Đã nói Phương, Đàn, phương vị với uy nghi hình sắc của các Tôn trong ba lớp.

Đã nói hình của Đàn. Tiếp đến đất của Nội Viện có màu lưu ly xanh biếc, đất của viện thứ hai có màu châu báu đỏ, viện thứ ba có màu đỏ lợt.

Ở khoảng giữa từ Nội Viện đến viện thứ hai có đất Phệ Lưu Ly, hoa văn năm cây đao.

Từ viện thứ hai đến ba cửa, có đất Tử Ma, hoa sen, vàng ròng… hoa văn ba cây đao.

Từ Viện thứ ba đến cửa Hoa Sen, có đất màu đỏ, màu vàng chói… hoa văn một cây đao.

Tiếp cửa Hoa Sen ở bốn phương (màu thịt trắng), bốn góc có cây cọc gỗ Kim Cương, Thập Tự Bạt Chiết La (chày kim cương chữ thập). Lại nói là cây cọc gỗ Càn Đà. Bốn phương, bốn góc có hoa sen xanh vây quanh.

Khi Đức Bà Nga Tông (Thế Tôn) nói Kinh này xong thời tất cả các vị Bồ Tát, Kim Cương Thủ…. Trong Bình Đẳng Đại Hội Nhất Thừa Mạn Trà La Mãn Nguyên Hội nghe điều Đức Phật đã nói, Tâm rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

 

KINH UY NGHI HÌNH SẮC CỦA PHÁP HOA MẠN ĐÀ LA

_Hết_

 

Tra xét đính chính xong_ Không Khế Bản

22/06/2012