A LỢI ĐA LA ĐÀ LA NI A LỖ LỰC KINH

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: Sa môn THÍCH QUẢNG TRÍ

 

Ta nghe như vầy: Một thời Đức Bạc Già Phạm tại Thất La Phiệt, vườn Cấp Cô Độc cùng vô lượng Bồ Tát Chúng dự hội.

Bấy giờ Quán Thế Âm Bồ Tát từ Tòa đứng dậy, trật áo bên phải, quỳ xuống chắp tay, đảnh lễ chân Phật, bạch rằng: “Thế Tôn! Con muốn nói Pháp, hay trừ nghiệp chướng trong ba đời. Mong Thế Tôn từ bi hứa khả”

Lúc ấy, Đức Thế Tôn khen rằng: “Lành thay! Lành thay! Đại Bồ Tát muốn đại lợi ích cho tất cả Hữu Tình mà nói Pháp Tạng như vậy. Ta nay tùy hỷ. Ông hãy nói đi” Thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền nói Chú là:

“Án, A lỗ lực ca, sa phạ ha”

*) OṂ _ AROLIK_ SVĀHĀ (phiên âm Phạn: UM A LÔ LÍCH XÓA HA)

Nói Chú này xong, bạch Phật rằng: “Đây là Liên Hoa Bộ Tâm Thần Chú. Con xin nói Pháp Tất Địa

_ Nếu mỗi ngày, sáng chiều trước tượng con làm Mạn Đà La, rải các thứ hoa, tụng 8000 biến, không được nói chuyện cùng người khác, y như Pháp mãn 6 tháng đắc đại thông minh, chỗ nghe biết gì đều không quên.

_ Thanh tịnh tắm rửa, ở trước Phật làm ba cái Đàn tròn. Một là Phật, hai là Pháp, ba là Tăng. Ở trước mỗi Đàn như Pháp cúng dường hương hoa. Tay bưng lư hương, đốt hương dâng hiến mãn 8000 biến. Người đó đáng đọa Địa Ngục như phạm 4 tội nặng, 5 tội nghịch thảy đều trừ diệt. Nếu mãn 6 tháng, mỗi lần tụng 1500 biến thì Sở Cầu Tất Địa đều thành tựu.

_ Lại thanh tịnh tắm rửa, ngồi Tòa cỏ tụng 35 vạn biến, hết thảy Tất Địa đều thành, cho đến những bệnh trong thân đều diệt.

_ Trước Tượng Quán Thế Âm tụng 10 vạn biến, chỗ cầu các việc đều thành.

_ Lại từ ngày mồng 8 đến ngày rằm, thanh tịnh tắm rửa, tụng 8000 biến, hay trừ Thế Giới Hoàng Đản, tất cả loài Quỷ đều trừ.

_ Lại từ ngày mồng một đến ngày rằm thọ trì 8 Giới, ngày tụng 1000 biến, hay trừ các Tỳ Na Dạ Ca làm chướng nạn.

_ Lại tháng Giêng, ngày mồng một khởi đầu cho đến ngày rằm, ở trước Phật thanh tịnh lập Đàn, đem hương hoa cúng dường, tụng mãn 35000 biến hay được Tất Địa, sở cầu thành tựu

_ Lại buổi sáng, dùng nước hương tắm rửa, tụng 3000 biến hay khiến mọi người yêu mến, cầu điều gì đều tùy ý.

_ Lại ở trước Phật, tụng một vạn biến xong. Ngày mồng một khởi đầu cho đến ngày 14, tụng mãn 10 vạn biến, hay trừ hết thảy ác chướng.

_ Nếu trước Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát làm Đàn, dùng hương hoa , đèn sáng cúng dường. Tụng mãn 3500 biến, đời sau sanh ở Quán Thế Âm Xứ.

_ Tạo 10 vạn cái Tháp, mỗi Tháp tụng một vạn biến, như Pháp cúng dường, các Tất Địa đều thành tựu, đời sau tùy ý vãng sinh Cực Lạc.

_ Lấy đất Kiến Đào trộn bùn, làm 10 vạn cái Tháp như trước, mỗi Tháp tụng 3500 biến , sở cầu Tất Địa tối thượng thành tựu, tùy Tâm đều được. Người đó nếu trước đã tạo 4 tội nặng, 5 tội nghịch. Làm Pháp này đều trừ diệt, mau chóng vãng sanh Cực Lạc.

_ Lại như trên, dùng đất trước Phật lập Mạn Đà La, đốt Trầm Thủy Hương, chọn hoa tốt đẹp, một biến một hoa rải nơi chân Phật, ngày 3 thời cho đến 7 ngày, hay trừ tất cả định nghiệp Địa Ngục Tội, cho đến cầu tất cả Tất Địa đều thành tựu.

_ Lại không lực ngày tháng tốt xấu, nửa đêm dùng nước hương tắm rửa, mặc y phục mới, thanh tịnh tụng 3500 biến, tất cả ác mộng đều trừ, trong Tâm có cầu điều gì thảy đều nói phân minh.

_ Trước Tượng Quán Thế Âm tạo Đàn vuông tròng, lớn nhỏ tùy ý, dùng bơ làm 8 cái đèn. Ngày tụng một vạn biến, cho đến một tháng, mỗi ngày như vậy, không được cùng người nói chuyện. Xong một tháng, Đại Thừa Kinh Điển nghe qua một lần không quên, cho đến nghe thấy Quán Thế Âm thuyết Pháp.

_ Lại trước Xá Lợi, tụng 25 vạn biến. Sau làm đại cúng dường, thắp đèn bơ, ngồi Tòa cỏ, tụng từ đầu hôm cho đến nửa đêm, Thánh Giả liền hiện thân. Hành Giả thấy rồi , đứng dậy lễ bái cầu nguyện. Bồ Tát liền thuyết Pháp, nghe Pháp xong được luôn luôn thân cận Ngài, không thoái chuyển Bồ Tát Đạo cho đến khi thành Phật.

_ Lại nơi bờ sông, suối, bờ biển, chỗ tốt đẹp… tạo một Câu Chi cái Tháp, trước Tháp tụng một Lạc Xoa, thì các tội thảy đều tiêu trừ cho đến thấy Thánh Giả, mạng chung vãng sanh Cực Lạc, cho đến khi thành Phật. Lại mỗi ngày tạo 100 cái Tháp, cho đến 6 tháng, ngày ngày trì tụng, ở trong Quốc Thổ các tai nạn đều tiêu diệt.

_ Tạo một Câu Chi cái Tháp, tụng một Câu Chi biến, thấy Quán Tự Tại, nghe thuyết Pháp, thì người đó ở nơi nào, ai thấy họ đều giải thoát các khổ. Lại không nói, tạo nhiều Tháp, tụng 35 vạn biến, liền được Tất Địa, nói ra lời gì thảy đều là Pháp Âm thanh tịnh.

_ Lại mỗi ngày làm 3500 cái Tháp, mỗi Tháp tụng 7 biến. Đem công đức hồi hướng cho các Hữu Tình bị thọ khổ thì các Hữu Tình trong ác đạo đều trừ diệt các khổ, sau khi chết vãng sanh Cực Lạc.

_ Lại nơi Tháp, ngày rằm niệm tụng không cho ai biết. Đem công đức hồi hướng cho các chúng sinh. Làm như vậy thì các Đại Nguyện đều thành tựu.

_ Thọ 8 Giới, không nói chuyện,tụng một Câu Chi đắc Đại Tất Địa. Nơi chân Thánh Giả trì tụng, Tất Địa đều thành tựu. Lại chỉ khởi Bi Tâm dùng Đàn Hương làm một Đàn tròn như lá sen , tụng một Lạc Xoa. Trước mỗi Đàn tụng 3500 biến, xong tụng Đại Thừa Kinh Điển, tức thông minh, trong Tâm có muốn gì, tụng ít biến đều thành tựu.Không nói, khởi Từ Bi, ăn cháo nếp hoặc khất thực, tụng 15 vạn biến, trong Tâm cầu điều gì đều được, trừ việc ganh ghét. Nếu như Pháp cúng dường Thánh Giả, ngậm Hương mà tụng một vạn biến, đitới đâu người thấy đều vui vẻ.

_ Buổi sáng thanh tịnh tắm rửa, mặc áo sạch sẽ, tụng một vạn biến cho đến lúc đói khát, không có ăn uống, người này được no đủ. Lại nửa đêm, lấy nước rải Thân, tùy phần mà tụng, liền xa lìa sợ sệt.

_ Lại gia trì Xỉ Mộc 1000 biến, rồi đem xỉa răng liền được biện tài, khiến mọi người thương yêu. Dùng hoa tươi đẹp gia trì rồi ngửi, đem cho người ta, họ sẽ cho tài bảo tùy ý . Nếu hay tụng Chú này thì được an lạc. Hoặc ở Xứ, ngồi tụng 8000 biến, cầu việc gì đều được , trừ sắc dục, hay hộ mình và người.

_ Lấy phân trâu trắng chưa rớt xuống đất, hòa nước. Trước Tam Bảo và Bản Tôn, làm Đàn , dùng hoa có mùi thơm mà tán rải, đốt đèn bằng bơ, mặt xoay về hướng Đông mà ngồi tụng một vạn biến, có cầu việc gì thảy đều nói đầy đủ.

_ Lại tháng Bạch Nguyệt, lấy Cù Ma Di làm Đàn, dùng hoa có mùi thơm mà rải, thắp 3 chén đèn dầu bơ, tụng 3500 biến, thì được 4 đồng Ca Lợi Bán Na.

_ Trước Tháp Xá Lợi hoặc trước Phật, dùng Đàn Hương bột xoa tô 4 Tiểu Đàn, lấy bơ làm đèn tụng 3500 biến, có thể trừ ác nạn và ác sự cho người đều được. Lấy Cù Ma Di hòa với nước, bôi dưới đất. Trước Tam Bảo và Bản Tôn dùng nước Bạch Đàn làm 4 cái Đàn tròn nhỏ, ở trên rải hoa, tụng một vạn biến, qua 7 ngày liền được tất cả y phục.

_ Dùng hương hoa cúng dường Bản Tôn, thắp 4 chén đèn dầu bơ, tụng một vạn biến, qua 21 ngày được như trên.

_ Tới bờ biển, bờ sông suối, ngó về phươngTây, an Bản Tôn, dùng Cù Ma Di xoa đắp, cúng dường hương hoa, mặt Hành Giả xoay về hướng Đông tụng 35 vạn biến. Xong trong Quốc Thổ có mưa gió, ngũ cốc đều thuận hòa tươi tốt.

_ Tụng một vạn biến, đốt Tô Ma Na Hoa, cấm được ác tùng mưa gió, sấm sét, tai nạn trong nước.Lại ở trong nước, khởi các ách nạn, đem Tượng Bản Tôn đến nơi cửa thành , như Pháp an trí, lễ bái cúng dường các thứ hương hoa, đồ ăn thức uống, thì tai ách liền trừ.

_ Lại dùng hoa đả hiến cúng Thánh Giả,gia trì 8000 biến, đem để trên đầu các bệnh nhân và hòa với bơ mà thiêu đốt xong, thì bệnh nhân đều được tiêu trừ các bệnh nóng.

_ Trước Tượng, thắp đèn dầu, gia trì 8000 biến, lấy khói đèn điểm mắt, trừ tất cả nhãn bệnh.

_ Lại ở trong nước, bỗng nhiên nổi lên tai nạn làm chết người. Ở nơi các cửa thành, họa Tượng dâng hiến các thứ hoa mọc dưới nước. Nửa đêm lấy Câu Kỷ hòa với bơ ,Hộ Ma , cho đến 15 ngày, các tử nạn đều trừ.

_ Nếu có mọi loài Độc Trùng nổi lên, trước Bản Tôn như Pháp cúng dường, lấy nước suối sạch tốt bỏ trong bồn, lấy Tô Ma Na Hoa gia trì một biến bỏ vào nước suối,cho đến khi hết thì Độc Trùng tiêu trừ.

_ Nửa đêm tụng một vạn biến thì không ác mộng. Giữa trưa đến suối hoặc biển,lội xuống tụng một vạn biến thì ác mộng tiêu trừ. Gia trì 8000 biến, xoa thân người bệnh nóng , cho nằm nơi yên lặng, liền lành.

Nay Ta lại nói Pháp HỌA TƯỢNG: Lấy lụa mới sạch, nếu Đồng Nữ dệt là trên hết.Ở giữa vẽ Phật A Di Đà dài 6 khuỷu, kết Ấn Thuyết Pháp, ngồi Kiết Già trên đài sen, thân màu vàng ròng, xung quanh có hào quang màu trắng. Bên phải Phật vẽ Quán Tự Tại Bồ Tát, bên trái vẽ Đại Thế Chí Bồ Tát. Thân hai Bồ Tát đều màu vàng ròng , quanh thân có hào quang trắng. Hai Bồ Tát, tay phải đều cầm cây phất trắng, tay trái cầm hoa sen. Thân Đại Thế Chí nhỏ hơn thân Quán Tự Tại , thảy đều dùng các báu trang nghiêm nơi thân, tay đeo cácvòng xuyến, thân mặc áo trắng , tóc đều búi.

Bên phải Quán Tự Tại vẽ Bạch Y Tự Tại Mẫu Bồ Tát, đầu tóc cũng búi, cũng dùng các báu trang nghiêm nơi thân, mặc áo trắng , tay cầm cây gậy hoặc cầm sợi dây (Quyến Sách), tay phải cầm tráp Kinh Bát Nhã.

Ở bên dưới Đại Thế Chí Bồ Tát vẽ Hành Nhân, tay cầm Hoa Quang hoặc hoa sen xanh hoặc sen đỏ , đang chiêm ngưỡng Phật.

Phía dưới, ngay trước mặt Phật vẽ ao sen , bên trong ao vẽ hoa sen bàu, bên phải vẽ Nan Đà Long Vương, bên trái vẽ Bạt Nan Đà Long Vương, hai vị đều đứng , nửa thân lộ ra khỏi mặt nước, đều đưa một tay lên nâng đỡ Tòa Phật, mặt mày vui vẻ, các báu trang nghiêm nơi thân, thân đều màu đỏ.Hai bên ao vẽ Thiên Nữ đều mặc áo báu, hai tay cầm hoa sen dâng hiến Phật.

Phía sau Phật vẽ cây báu Như Ý, trên cây có các áo báu, các thứ báu cho đến các thứ âm nhạc, ca múa, chim chóc. Trên cây có các chư Thiên rải hoa như mưa cúng dường Phật.

Vẽ Tượng xong. Ở nơi thanh tịnh an Tượng, mặt xoay về phương Tây thọ 8 Giới, đối với các Hữu Tình khởi Tâm Từ Bi , phát Tâm Bồ Đề , chí thành cúng dường. Trước Phật tạo một cái Tháp nhỏ để Kinh Bát Nhã. Ngày mồng tám hoặc ngày 14 cúng dường Tăng Chúng , tùy ý nhiều ít, nếu không đủ sức thì một Vị cũng được. Ở trước Tượng dùng hương xoa (dầu thơm) hương bột,hương đốt, các thức ăn uống… như Pháp cúng dường, và hiến hoa, đèn, tràng phan , lọng báu, âm nhạc. Luôn luôn niệm Phật A Di Đà, tụng Chân Ngôn 35 vạn biến liền được Tất Địa, từ đây về sau khởi Tâm liền thành.

Nay Ta lại nói Pháp KHẮC TƯỢNG: Dùng gỗ Bạch Đàn, ở giữa khắc Phật A Di Đà, bên phải Quán Tự Tại, bên trái Đại Thế Chí. Hai vị đều cầm phất trắng, quần áo anh lạc đầy đủ như pháp, chỉ trừ ao sen.

Ở trước Tượng làm lò Hộ Ma. Trong lò để ngũ cốc và ngũ bảo. Lấy gỗ A Thuyết Tha làm củi đốt . Dùng bơ, mật, sữa, lạc cùng các thứ hoa trộn lại , đựng trong đồ bằng bạc hoặc đồng…Tụng 2500 biến làm Hộ Ma. Từ ngày một bắt đầu đến ngày bảy, mỗi ngày đều như vậy, tùy Tâm cầu gì đều được như ý, từ đó về sau các Pháp đều thành.

_ Lại dùng cây Tất Bà làm củi, Cánh Mễ và 3 thứ ngọt Hộ Ma 2500 biến, từ vua đến quan đều vui vẻ thuận phục.

_ Lại như trên dùng cây Bà La làm củi, Cánh Mễ và 3 thứ ngọt Hộ Ma 2500 biến, mọi người trong nước kính trọng, nói gì đều nghe, cầu tài bảo vừa ý.

_ Lại dùng Ngưu Tất làm củi, 3 thứ ngọt Hộ Ma, hết thảy Du Đà La thuận phục.

_ Lại dùng Ra Xà Bạt Lị Chỉ Sa, như trên dùng cây Dạ Hợp và 3 thứ ngọt Hộ Ma, bảy ngày cũng được như trên.

_Lại dùng cây có sữa, dùng cây Dạ Hợp làm củi Hộ Ma, đến 21 ngày thì tất cả bệnh tật đều xa lìa, trong đời không bị lại nữa.

_ Lại dùng cây Bà La Xa làm củi , Hộ Ma ngũ cốc và bơ cho đến 3 tháng thì ngũ cốc đầy đủ.

_ Lại dùng Ưu Đàm Bát La, như trên dùng Đại Mạch và bơ. Ngày 3 thời Hộ Ma 3500 biến cho đến một tháng được bò nhiều sữa.

_ Lại dùng cây Bà La Xa. Như trên dùng Đậu đỏ lớn, Bạch cánh mễ, bơ, mật. Ngày 3 thời Hộ Ma 3500 biến được tài bảo kho lẫm dùng không hết.

_ Lại dùng cây Dà Đà La. Như trên quả Vĩ Lạp Ma Hộ Ma 3500 biến cho đến bảy ngày được ngàn lượng Tô Bạt Lị Na (Suvarṇa: vàng ròng)

_ Lại dùng cây Bà La Dư làm củi, lại lấy cây này và 3 thứ ngọt Hộ Ma 3500 biến, tùy ý nghĩ đến ai thì người đó liền đến, đem của báu đến cúng dường.

_ Lại dùng Ô Đàm Bát La . Như trên dùng cơm Cánh Mễ, bơ Hộ Ma 3500 biến liền được tài bảo, ngũ cốc đầy đủ.

_ Lại dùng cây Bà La Dư. Như trên dùng lúa vàng, đại mạch, dầu mè, bơ Hộ Ma 3500 thì Quốc Vương tùy ý muốn gì đều được.

_ Lại dùng cây có sữa. Như trên dùng Cánh Mễ, bơ Hộ Ma 3500 biến liền được biện tài vô ngại không ai hơn được.

_ Lại dùng A Ma Ra. Như trên dùng A Du Bát Ba, 3 thứ ngọt Hộ Ma cho đến bảy ngày, một ngày 8000 biến, nghĩ đến ai thì người đó liền đến như tớ thấy chủ.

_ Lại dùng cây Bà La Dư. Như trên dùng Đại Mạch, 3 thứ ngọt Hộ Ma ngày 3500 cho đến 21 ngày được như trên.

_ Lại như trên dùng cơm Cánh Mễ và thứ ngọt Hộ Ma 3500, cho đến một tháng hì Bà La Môn tùy ý đến nghe theo lời dạy bảo.

_ Lại dùng cây A Bà Lị Ca. Như trên dùng dầu mè, đại mạch, bơ Hộ Ma 3500 biến. Trong 21 ngày được hết thảy Sát Đế Lợi, Quý Nhân đến tùy theo ý .

_ Lại dùng cây Dà Đà La, dùng bột lúa vàng, dầu mè hòa bơ Hộ Ma 3500 được Tỳ xá đến, như trên.

_ Lại dùng cây Ô Đàm Bát La, Hộ Ma đại mạch và 3 thứ đường được Du Đà La đến , như trên.

_ Lại dùng cây A Du Ca. Như trên Hộ Ma cây Bà La Dư và 3 thứ đường, cho đến 7 ngày thì Vua đến, tùy theo ý.

_ Lại dùng cây Bà La Môn Táo Thái làm củi Hộ Ma, cây Bà La Dư và 3 thứ ngọt. Như trên cho đến 7 ngày thì các Vương Tử đến, tùy theo ý.

_ Lại dùng cây A Du Phạt Đà như trên. Dầu mè, cánh mễ hòa bơ Hộ Ma, được Ngũ Cốc dồi dào

_ Lại dùng cây Câu Kỷ như trên. Dùng A Du Phạt Đà (Dạ Hợp) Hộ Ma 21 ngày, mau xa lìa hết thảy tai hoạnh, bệnh tật.

_ Lại dùng cây Bà La Dư như trên. Cánh mễ, xích tiểu đậu, bột lúa vàng, đại mạch, 3 thứ ngọt Hộ Ma như trên, được vô số các thứ báu.

_ Lại dùng Bà Lặc Khất Sa như trên. Dùng cây Bà La Dư hòa 3 thứ ngọt Hộ Ma đến 21 ngày , được quần áo vô tận.

_ Lại dùng cây Bật Lật Bà như trên. Dùng hoa Hồi Hương hòa cánh mễ, 3 thứ ngọt Hộ Ma, ngày 3 thời cho đến một tháng, được trang viên năm sở.

_ Lại dùng cây Ca Lị Ni Ca La như trên. Dùng Ngọa Đa Na An Dược hoà bơ Hộ Ma, ngày 3 thời cho đến một tháng, được vô lượng Tô Bạt Ra Na (vàng ròng).

_ Lại dùng cây Bà La Dư như trên. Dùng cây Dà Đà La hòa lạc, mật Hộ Ma như trên, đến 21 ngày sẽ được ngựa tốt.

_ Lại dùng cây A Du Phạt Đà như trên. Dùng cây Bà La Dư hòa 3 thứ đường như trên Hộ Ma, cho đến một tháng , được giàu có.

_ Lại dùng cây Bà La Dư như trên. Dùng An Tức Hương hòa 3 thứ ngọt Hộ Ma, cho đến 21 ngày được nhà cửa ruộng vườn.

_ Lại dùng cây Bật Lị Bà như trên. Dùng Bạch Giới Tử (Hạt cải trắng) hòa bơ, ngày ba thời Hộ Ma, cho đến 21 ngày, tự thân cùng gia đình xa lìa bệnh tật.

_Lại dùng cây Vi Na Địa Ca Đa Ca ngư trên. Dùng hoa Hồi Hương hòa bơ làm hoàn (viên tròn) Hộ Ma 7 ngày, các chướng nạn ác đều tiêu trừ.

_ Lại dùng cây Bà Lặc Khất Sa như trên. Dùng cây Ô Đàm Bà La, trái cây hòa 3 chất ngọt , ngày 3 thời Hộ Ma , đếnmột tháng được Danh Trang 108 Sở.

_ Lại dùng cây Bà La Dư như trên. Dùng hạt sen hòa 3 chất ngọt, ngày 3 thời Hộ Ma, tùy Tâm sở cầu đều được như ý .

_ Lại dùng cây Sam Ma Tha như trên. Dùng trái cây Bà La Sa hòa 3 thứ ngọt, ngày 3 thời Hộ Ma , đến một tháng, tùy Tâm sở cầu đều được như ý.

_ Lại dùng cây Mạt Đa như trên. Dùng trái Thạch Lựu hòa 3 thứ ngọt Hộ Ma ngày 3 thời, đến một tháng được 20 sở ruộng vườn.

_ Lại dùng Tất Lợi Bà (Da Hợp) như trên. Lấy phân bò độc đốt ngày 3 thời, đến một tháng đựợc 100 con bò.

_ Lại dùng cây Ất Ca như trên. Dùng các thứ lúa trộn 3 thứ ngọt Hộ Ma ngày 3 thời , đến một tháng tùy theo việc mong cầu đều được (các Pháp trên, ngày tụng 3500 biến).

Ta nay lại nói Pháp VẼ TƯỢNG: Khiến Đồng Tử thọ 8 Giới. Lựa lụa sạch sẽ đẹp dài rộng , lớn bé , hai ba tấc. Bỏ các lông tóc, dùng nước thơm ngâm. Họa sĩ cần thọ 8 Giới, khi vẽ dùng lụa che miệng không cho hơi bay ra.

Chính giữa vẽ Phật A Di Đà, ngồi Tòa Sen hoặc Tòa Sư Tử, Kiết Già Phu, kết Ấn Thuyết Pháp. Bên phải Quán Tự Tại, bên trái Đại Thế Chí. Cầm cây phất, trang nghiêm nơi thân như Tượng Pháp ở trên. Chỉ có điều, trên Phật và Bồ Tát có vẽ cái lọng trắng (Bạch Tản Cái) dùng các báu treo quanh. Trên chính giữa cái lọng, vẽ Minh Tiên rải các hoa báu cúng dường như mưa , tác các âm nhạc ca múa dâng hiến.

Vẽ xong, để trong Tháp Xá Lợi hoặc trước bình Xá Lợi. Nửa đêm, sáng, chiều như Pháp trì tụng đủ một Cu Chi biến, liền được Tất Địa, được làm vua trong hàng Trì Minh.

_ Lại dùng cây Bà La Dư làm củi, lấy thuốc Dụ Tất Bà Na hòa 3 thứ ngọt Hộ Ma 2500 biến, cho đến 7 ngày , từ vua đến bá quan cung kính cúng dường tài bảo.

_ Lại dùng cây A Sư Phạt Đa như trên. Lấy Trầm Hương hòa 3 thứ ngọt Hộ Ma một tháng, Quý Nhân tự lại cung kính cúng dường.

_ Lại dùng cây Ất Ca như trên. Dùng cây Bạch Đàn chặt dài 3 chỉ, thời số như trên, Hộ Ma một tháng, vua cung kính cúng dường tài bảo.

_ Lại dùng cây Dà Đà La như trên. Dùng chính Tô Hợp Hương Hộ Ma, đại quan đều đến cung kính cúng dường.

_ Lại dùng cây Phạt Lợi Đà như trên. Dùng An Tức Hương hòa Huân Giáng Hương, 3 thứ ngọt Hộ Ma một tháng, cận thần cung kính, cầu gì đều xứng ý.

_ Lại dùng cây Bà La Dư như trên. Dùng hoa sen, 3 thứ ngọt Hộ Ma một vạn, được như trên.

_ Lại dùng cây Dà Đà La như trên. Dùng An Tức Hương làm hoàn như trái táo, hòa 3 thứ ngọt Hộ Ma 3 Lạc Xoa, được Đại Quan Vị.

_ Lại dùng cây Ca Lị Tỳ La. Dùng 3 chất ngọt Hộ Ma 2 Lạc Xoa, được như trên.

_ Trước Bổn Tôn, không cùng người nói chuyện, tụng một Cu Chi, được như trên.

_ Trước BổnTôn, đốt một ngàn cái đèn, một ngàn hoa sen, một ngàn hoa Câu Vật Đầu. Lấy hoa sinh trong nước, loại nào cũng được đủ năm trăm. Ba loại hoa trên, gia trì 800 biến cúng dượng Phật Tượng, liền được như trên.

_ Lại trước Tượng, mỗi ngày tụng 2500 biến, mãn 6 tháng được tối tôn (tôn trọng bậc nhất)

_ Lại dùng cây A Lị Ca làm củi. Dùng lá sen, giã trộn 3 chất ngọt, ngày 3 thời Hộ Ma, mỗi thời 2500 biến, mãn 6 tháng được như trên.

_Lại dùng cây Bà La Dư như trên. Dùng hoa sen xanh hòa 3 chất ngọt Hộ Ma ngày 2500 biến, mãn 3 tháng được làm Phụ Tướng.

_ Lại dùng cây A Du Ca như trên. Dùng một vạn hoa sen Hộ Ma một vạn biến, được quan vị lớn.

_ Lại dùng cây Mạt Đà như trên. Dùng Cù Ma Di hòa 3 thứ ngọt Hộ Ma ngày 2500 biến, được như trên.

_ Lại dùng cây Tử Đàn như trên. Dùng Ca Tỳ La hoa hòa 3 thứ ngọt Hộ Ma một tháng, A Địa Để Yết Ra Ha không phát.

_ Lại dùng cây Bà La Dư như trên. Dùng hoa Xà Trí Bà Mộc Na, ngày 3 thời như trên Hộ Ma mãn một tháng, tức A Lợi Ca Yết Ra Ha không phát.

_ Lại dùng cây Dà Đà La như trên. Dùng hoa Ma Lị Ca Hộ Ma ngày 3 thời, mãn một tháng, Bố Ra Yết Ra Ha không phát.

_ Lại dùng cây Mạt Đà như trên. Dùng hoa Bà Đa Ra hòa 3 chất ngọt Hộ Ma , mãn một tháng, Phạt Lợi Ha Tất Phật Để Yết Ra Ha không phát.

_ Lại dùng cây A Phạt Lị Ma Lị Ca như trên. Dùng hoa Do Để Ca hòa 3 thứ ngọt Hộ Ma, mãn một tháng , Du Ca La Yết Ra Ha không phát.

_ Lại dùng cây Bà Lặc Khất Sa như trên. Dùng hoa Đa Ca La, 3 thứ ngọt Hộ Ma 21 ngày, Yết Ra Ha với tất cả Nõa Khất Bà Đa Ra không phát.

Bấy giờ Quán Tự Tại Bồ Tát lại bạch Phật rằng: “Con nay lại nói Pháp HỌA TƯỢNG. Dùng lụa trắng không có lông tóc, trừ hộ như trên. Họa Sĩ cần thọ 8 Giới. Ở giữa vẽ Quán Tự Tại Bồ Tát, tay trái cầm hoa sen đỏ, tay phải đưa xuống ban nước cho Ngạ Quỷ, đầu tóc búi, thân mặc áo trắng, các thứ báu anh lạc trang nghiêm nơi thân như trên, ngồi Kiết Già trên hoa sen. Bên trái vẽ Đại Thế Chí Bồ Tát. Bên phải vẽ Phổ Hiền Bồ Tát, đều cầm cây phất trắng.

Vẽ xong để trong tháp Xá Lợi, mặt xoay về Tây. Tùy sức cúng dường hương hoa, không được gián đoạn, tụng mãn một Cu Chi. Tất cả Hoạnh Tử và chướng nạn ác đều tiêu, hoặc hiện thân chỉ bày các Pháp giải trừ.

_ Lại trước Tượng, dùng hoa Xà Trí Bà Mạt Na gia trì mỗi biến cúng dường. Xong trước Tượng, nằm trên tòa cỏ, trong mộng thấy Thánh Giả , hết thảy việc cầu đều nói đầy đủ.

_ Lại dùng một Cu Chi Ca Lị Tì La như Pháp cúng dường, được Đại Quan Vị có thế lực lớn.

_ Lại dùng một Cu Chi hoa Xà Trí Bà Mạt Na cúng dường, liền thấy Thánh Giả, được nghe Pháp xa lià các độc hại, hết thảy các độc đều không dính thân, mệnh chung sanh về Cực Lạc.

_ Lại dùng hoa Vật Lị Ca trong 21 ngày dùng 25 hoa cúng dường và dùng 2500 hoa Câu Vật Đầu cúng dường, liền được Tướng Vị cao tột.

_ Lại dùng hoa Dư Địa Ca, một vạn cái cúng dường, được Quan Vị lớn gần gũi vua.

_ Lại dùng hoa Đốt Lị Bạt Ca 2500 cái cúng dường, mãn 21 ngày được sống lâu.

_ Lại mỗi ngày dùng 2500 hoa Ất Ca, mãn một tháng cũng được như trên.

_ Lại trong ban đêm, dùng hoa Xà Trí Bà Mạt Na 2500 cái cúng dường Tượng, ở trong nơi đấu tranh được thắng.

_ Lại đầu hôm, trước Tượng dùng chén sành đựng các thứ hạt giống lúa, dùng hoa Xà Trí Bạt Na che trên, gia trì 2500 biến, ngày 3 thời: đầu hôm, nửa đêm, sáng sớm , cho đến sáng xúc miệng đánh răng xong, gia trì Dương Chi 8000 biến, sau đó lấy hạt trong chén, ngậm vào miệng , liền được biện tài, nơi có tranh luận đều thắng.

_ Lại trước Tượng, dùng chén ngói , bỏ đầy Hồ Thúc. Đầu hôm gia trì 8000 biến cho đến bình minh, dùng nước rửa Hồ Thúc gia trì 1000 biến mà ngậm thì nói gì mọi người đều nghe không cãi lại.

_ Lại trước Tượng để Ngưu Hoàng trong chén sành, lấy hoa có mùi thơm đậy lại. Đến nửa đêm gia trì 1000 biến, đến sáng tắm rửa xúc miệng xong, gia trì 800 biến, rửa Ngưu Hoàng. Đun chấm nơi trán, mọi người thấy đều cung kính.

_ Lại trước Tượng, dùng chén sành đựng Sa Đa Bố Sa Bà và Bạt Lị Dựng Ca, dùng hoa có mùi thơm đậy lại. Trong đêm 3 thời gia trì 2500 biến, bình minh lấy bôi nơi thân. Đi đến đâu đều được cung kính, kẻ hung dữ cũng vui vẻ.

_ Lại trước Tượng, dùng Hoa Na Dà Chỉ Bát (Long Hoa) và rẽ Xương Bồ, Phạt Lị Dựng Ca Tất Lị Sa Đa Ca Đa Yết làm bột trộn lại, để trong chén sành, dùng hoa có mùi thơm đậy lại. Đến nửa đêm gia trì 2500 biến. Đến bình minh, bảo Đồng Nữ mặc áo trắng ngồi trên đá sạch lấy thuốc bôi lên thân, liền được như trên.

_ Lại trước Tượng, dùng Uất Kim, Trầm, Bạch Đàn, Long Não 4 thứ trộn lại đựng trong chén sành, dùng hoa Sa Mạch Na che lại. Nửa đêm gia trì 2500 biến. Sáng xoa thân, liền được như trên.

_ Lại trước Tượng, dùng Hỷ Lợi Đà Ra (rễ nghệ) và Ma Nõa Đa Thất Ra (Hùng Hoàng), Ngưu Hoàng 3 thứ để trong chén. Nửa đêm gia trì 2500 biến. Đến sáng lấy chấm trên trán, mọi người thấy đều cung kính.

Nay con lại nói pháp HỌA TƯỢNG khác. Lấy lụa sạch đẹp không có lông tóc, như trước Hộ Tịnh. Chính giữa vẽ Quán Tự Tại Bồ Tát ngồi trên tòa sen, dùng 7 báu trang nghiêm nơi thân, mặc áo lụa hoặc áo trắng. Bên trái vẽ Quyến Sách và Đát Di Ca Tất Địa. Bên phải vẽ núi Tu Di. Dưới chân núi vẽ nước biển bao bọc. Trên Bồ Tát vẽ mây, trong mây vẽ chư Tiên rải các hoa cúng dường.

Vẽ xong, đi đến bờ sông, biển, suối. Để Tượng xoay mặt về Tây, như trước tụng một Cu Chi , liền được làm vua trong hàng Trì Minh.

_ Lại trước Tượng, tụng ba Lạc Xoa rưỡi, được thành địa vị cao quý. Tụng một Lạc Xoa được Đại Tướng Vị.

_ Lại nữa, ngày ngày tụng 2500 biến, mỗi buổi sáng sớm thì mỗi ngày được 4 Chi Lợi Ba Bán Na. Buổi sáng, tháng Bạch Nguyệt, ngày 12 hoặc 13 thọ Bát Quan Trai Giới , tụng một vạn biến được Quan Vị. Ở ngã tư đường, đốt 4 chén đèn, dùng bơ sữa cúng dường… tụng 2500 biến, dưới gốc cây mà ngủ, ban đêm trong mộng có Dạ Xoa nữ lại thưa rằng: “Tôn Giả! Có việc gì cần tôi giúp không ?”. Trả lời làm mẹ, chị em. Tức Dạ Xoa nữ tùy ý.

_ Thọ 8 Giới, dưới gốc cây A Sư Đà, trước Tượng tụng 3 Lạc Xoa thiêu hương cúng dường hoa quả, lúa nếp… tụng không gián đoạn. Bấy giờ có Dạ Xoa nhi như Bà La Môn lại thưa rằng: “Tôn Giả! Có cần tôi làm việc gì?”. Làm người sai sử cho tôi.Liền thừa sự, muốn sai gì được nấy. Nếu không làm đúng Pháp thì không thành. Đây gọi là Hàng Phục Sứ Giả Pháp.

_ Lại đem Tượng để dưới cây Tỳ Lê Lặc. Dùng phân mèo con, dầu cay, dầu mè, đậu đen, cát vàng 5 thứ hòa lại mà thiêu tụng một vạn biến, tức có Quỷ lại. Hành Giả không được sợ sệt, bảo rằng: “Ngươi hãy làm kẻ Sứ Giả cho ta”. Sai bảo việc khó, việc khổ cũng không dám cãi.

_ Đem Tượng ở trước hang A Tu La như Pháp tụng một Cu Chi. A Tu La nữ xuất hiện dẫn vào cung, được tự tại, thọ mệnh mộtKiếp,thấy được Đức Di Lặc.

_ Dùng vàng bạc, Hương Mộc tạo Tượng Quán Âm dài 6 lóng tay, tay trái cầm hoa sen, tay phải Thí Vô Úy. Xong để trong Tháp Xá Lợi. Trước tiên phải trì 2 Lạc Xoa. Xong lấy cây A Du Ca làm cái tráp nhỏ. Lấy Ma La Đa La bỏ trong tráp nhỏ, để trước Tượng như Pháp cúng dường. Kết Giới Hộ Thân, tác niệm không gián đoạn, tụng đến khi trong Tháp phát ra tiếng. Liền lấy thuốc đó, nhỏ vào trong mắt tức Thọ Mệnh một kiếp, làm vua trong hàng Trì Minh, được tự tại.

_ Lấy sữa bò vàng có một con làm váng, để vào đồ bằng đồng. Dùng hoa Lợi Đa La An Đồ Na Ma Na Đa Thi La .Lại dùng bột vàng , bột Du Thạch, bột đồng, các vật hòa chung bỏ trong đồ đồng, gia trì cho đến ra lửa. Liền lấy một hoàn bỏ vào miệng sẽ sống lâu.

_ Lại dùng vàng bạc, sắt tốt như Pháp làm Đao, Luân (bánh xe) AnhLạc, các vật quý, hoặc bát. Các vật đó để trên lá A Sư Phạt Đà, niệm tụng không ngừng cho đến khi các vật động đậy. Liền cầm lấy tức thành Trì Minh Tiên, sống lâu một kiếp. Được thấy Thánh Giả, nghe nói Pháp khiến được giải thoát.

_ Lại lấy Ngưu Huỳnh, An Xà Na cùng Đa Lợi Rô Ha hòa lại làm viên ngậm trong miệng, ở trước Tượng Phậtniệm tụng không nghỉ cho đến khi mắt Tượng cử động, liền được mắt Thanh Tịnh Tự Tại.

_ Trước Tượng tụng 3 Lạc Xoa, cúng dường 10 vạn hoa sen, sau tụng một Cu Chi. Ở chỗ niệm tụng nằm ngủ. Trong mộng thấy Đức A Di Đà và các Bồ Tát, nghe nói Pháp được địa vị Bồ Tát chẳng thoái chuyển.

Nay Ta lại nói Pháp ĐẮP TƯỢNG. Dùng bùn màu vàng sạch làm Tượng Quán Tự Tại Bồ Tát, một khuỷu hoặc hai khuỷu. Trước Tượng làm một cái lư tròn. Trước Lư dùng các thứ hương làm thành viên nhỏ như viên đạn. Lấy Cù Ma Di chưa rớt xuống đất làm một hình người. Cầm đao bén cắt hình kia thành từng miếng, bỏ vào lư Hộ Ma cho đến hết. Ngày 3 thời cho đến một tháng, tùy ý nghĩ đến ai thì người đó cung kính như tớ thấy chủ.

_ Lại lấy các thứ hương làm thành hình người, đốt cây A Du Ca. Nam: chân phải, Nữ: chân trái. Lấy đao bén chắt từng miếng Hộ Ma một tháng. Người kia thấy nghe đều tùy ý.

_ Lại dùng bột gạo vàng đắp hình người, dùng cây Bà La Ca đốt lửa. Chặt hình Hộ Ma như trên, mãn một tháng, hết thảy Quỷ Thần đều y theo ý trân trọng cúng dường. Lại cho Tài Bảo, ngũ cốc.

_ Lại dùng dầu mè làm hình người , đốt củi Bà La Môn. Tạo Hộ Ma như trên 21 ngày thì tất cả Ra Khất Sa (loài La Sát) tùy niệm trân trọng.

_ Lại dùng Cánh Mễ làm hình người, đốt cây Mạt Đà Ca, Hộ Ma như trên 21 ngày, được như trên.

_ Lại dùng Sanh Tô làm hình người, đốt củi A Sư Phạt một tháng , được như trên.

_ Lại dùng cơm Cánh Mễ trộn bơ làm hình người, đốt củi Bà La Dư, Hộ Ma như trên mãn một tháng, được chư Thiên tôn trọng.

_ Lại lấy Lạc hòa cơm làm hình người, đốt cây A Du Ca, Hộ Ma như trên mãn một tháng, được Ca Rô Nõa (Garuḍa: loài Kim Xí Điểu) tôn trọng.

_ Lại lấy Hoàng Thái, lúa hoà làm hình người, đốt củi Dà Đà Ra, Hộ Ma như trên mãn một tháng, được Càn Thát Bà tôn trọng.

_ Lại lấy Loang Đâu Lạc, Mật hòa lại làm hình người, đốt cây Sam Ma Dạ như trên, Hộ Ma một tháng thì Ma Hê Thủ La và quyến thuộc tôn trọng.

_ Lại lấy dầu mè sạch hoặc cặn dầu mè hòa bột Kiều Mạch làm hình người, Hộ Ma như trên thì tất cả Quỷ Thần độc ác đều bị hàng phục, không dám trái mệnh.

Nay lại nói các Pháp khác. Ở trước Tháp Xá Lợi tụng 2500 biến được thành Phạ Rô Thi Bà , như trên đã nói đều thành tựu.

_ Chí Tâm tụng thầm, hay trừ tất cả các nghiệp chướng ác trong thân, thấy mộng tốt tức biết nghiệp tiêu. Lại vào trong biển sông , lội đến rốn, tụng 2 Lạc Xoa thì Thánh Giả hiện thân nói Pháp công đức và các môn Thiện Pháp.

_ Ngày ngày cúng dường Thánh Giả, Tâm niệm 21 biến thì tất cả tội chướng tiêu trừ.Tâm niệm tụng, quán tưởng Tâm thành cái Tháp cho đến 800 cái, mệnh chung vãng sanh Cực Lạc. Tạo một cái Tháp dài một trượng, trước Tháp tụng 800 biến thì tất cả tội tiêu, mệnh chung vãng sanh Cực Lạc.

_ Trước Khi ăn hoặc sau khi ăn. Đi , đứng, nằm , ngồi chuyên Tâm niệm tụng tức đắc Bồ Tát bất thoái,lâm chung thấy Quán Âm.

_ Không tạo Tháp, Tâm niệm Tháp, trước Tháp tụng một vạn biến, dùng Tâm niệm tưởng các thứ cúng dường thì các tội nặng đều tiêu diệt.

_ Nếu vì lợi lạc chúng sinh, niệm tụng thì tất cả Thiện Pháp đều thành tựu.

Ta nay lại nói cáp Pháp khác. Hoặc trước Tháp Xá Lợi, hoặc đỉnh núi, trước Quán Tự Tại Bồ Tát làm Đại Cúng Dường, tự thọ 8 Giới, ăn cơm Đại Mạch, uống sữa, tụng ba Lạc Xoa rưỡi tức thành Pháp Phù Lợi Bà Thi Bà.

_ Lại ngày mồng một tháng Giêng hoặc ngày rằm tháng hai, thọ trì 8 Giới cúng dường Thánh Giả, tụng 8000 biến, đắc Tất Địa, mọi việc tự tại.

_ Lại ngày mồng một tháng Giêng cúng dường Thánh Giả, đốt Trầm Thủy Hương , dùng hoa có nhiều mùi thơm 8000 cái, mỗi hoa niệm một biến, đánh vào tim Tượng cho đến hết một đêm, liền thấy Thánh Giả. Nếu không thấy thì được 500 lượng Tử Phạ Ra Na.

_ Lại dùng Ngưu Tô , Hộ Ma 7 ngày, mãn 8000 biến, được Ra Nhạ (Rāja: vua chúa) tôn trọng.

_ Lại dùng cây Ma Na La làm hình,dùng các món báu trang nghiêm, lấy cây Bà La Môn nhúm lửa , dùng 800 cây Ma Ra Na, Hộ Ma thì tùy ý kêu gọi người nào, không kể xa gần liền đến.

_ Lại dùng cây A Du Ca dài 6 chỉ làm Cốt Yết Tử. Trên đỉnh núi ăn Đại Mạch, sữa, gia trì 3 Lạc Xoa. Ngày thứ 15, nhịn ăn ba ngày dùng lá A Du Thọ che Cốt Yết Tử lại, tụng nhiều ít cho đến khi có Tiên Nữ lại. Hành Giả liền đứng dậy cầu xin, hoặc làm chị em, mẹ, vợ… Tiên Nữ không dám trái, lo lắng giúp đỡ, nuôi nấng 12 người, cho vàng thoi, sống lâu ngàn năm.

_ Lại ngày Nguyệt Thực dùng Ngưu Tô đựng đầy trong chén sạch, lấy lá A Du Bà Đa che trên, gia trì không ngớt cho đến khi hết Nguyệt Thực, hiện ra 3 tướng là: Động chuyển, khói , lửa. Nếu lay động, uống vào sống lâu ngàn năm, ngày đi 500 dặm, làm chủ trong hàng Ẩn Hình Tiên. Nếu khói bốc lên, uống vào liền ẩn hình, cách mặt đất 24 chỉ, ngày đi 100 Do Tuần, sống lâu ngàn năm. Nếu lửa phát, uống vào được Đại Thần Lực Minh Tiên, thọ 3 kiếp.

_ Lấy hoa sen đỏ hòa 3 thứ ngọt, Hộ Ma một vạn biến thì Cát Tường Thiên Nữ hiện trong lửa. Lúc đó, hai tay cầm hoa sen cầu xin làm mẹ thì tiền bạc tùy ý.

_ Trì 8 Giới ăn bạch thực, Sữa, bơ, ngồi tòa cỏ tụng 8000 biến thì tất cả khổ về đói khát đều tiêu diệt.

_ Vào trong nước tụng một Cu Chi tức thấy tất cả phục tàng hay cung của nữ A Tu La , hay phá Nhật Nguyệt TinhTú, cấm chỉ các Rồng, khiến người chết sống lại, trừ tất cả độc, hay lấy phục tàng, nhiếp thu tất cả chúng sinh, hay khiến có con trai con gái. Tụng 8000 biến hay tự hộ thân mình, nếu muốn ở Long Cung cũng được. Tụng 8000 biến thì tất cả oan gia, người ác đều tiêu không dám hại.

_ Trước Tháp tụng 6 Lạc Xoa.Xong vẽ Tượng, tụng niệm không gián đoạn cho đến khi lửa phát ra thì có thể dẫn 3 ngàn người đi trên hư không, hay làm mọi việc tùy Tâm.

_ Thọ 8 Giới, ở nơi thanh tịnh tão một Tháp Xá Lợi, trong Tháp để 12 Nhân Duyên, rồi tụng 8000 biến. Ở nửa ngày đắc được Trì Minh Vương cùng với Thánh Giả không khác, ngó về phương Tây thấy Phật A Di Đà, thọ mệnh một kiếp, được vô lượng Minh Tiên vây quanh, Đại Phạm Thiên Vương lại cúng dường.

_ Ngày 3 thời tắm nước thơm,mặc áo thanh tịnh, khất thực mà ăn, như Pháp cúng dường, tụng 3 Lạc Xoa. Sau đó 23 ngày hoặc 49 ngày dùng dầu mè đen hòa 3 chất ngọt, Hộ Ma 800 biến đắc được 1000 Ca Lợi Sa Ban Na. Miệng ngậm rễ Xương Bồ, niệm tụng không gián đoạn phát ra hơi nóng, được thông minh, khói thì ẩn thân, lửa thì bay lên hư không.

_ Dùng cây Tử Đàn dài 6 chỉ, hoặc 21 chỉ làm cái tăm xỉa răng. Trước Tượng tụng 3 Lạc Xoa. Ngày rằm, trước Tượng niệm tụng không gián đoạn cho đến hiện 3 Tướng, sẽ được như trên.

_ Tháng Giệng, ngày 11 thọ 8 Giới. Ngày 3 thời tắm rửa,tụng cho được một Lạc Xoa. Xong vẽ Tượng sắc thân như Đàn Mộc,ngồi trên hoa sen, dùng mọi thứ trang nghiêm, tay trái cầm hoa sen, tay phải cầm quả, thân mặc áo trắng, bộ tướng Từ Bi ngó xuống Hành Giả. Xong để trong Tháp Xá Lợi, dùng hoa sen trắng Hộ Ma một Lạc Xoa, tức được làm vua trong hàng Trì Minh cùng với Thánh Giả đồng trụ, có thể du hành đến cõi Cực Lạc, có thể hàng phục Phạm Thiên để sai khiến, lại làm chủ bốn Thiên Hạ, tùy ý đều tự tại, thấy tất cả chư Phật, thọ mệnh một kiếp.

_ Muốn mau đắc Tất Địa, khất thực mà ăn. Dùng nước tơm tắm rửa, tụng 50 Lạc Xoa liền được Tất Địa, Tâm sở cầu đều viên mãn.

_Trước Tượng tụng 16 Lạc Xoa, xong đem Tượng để trong Tháp Xá Lợi , lấylụa trắng phủ lên, niệm tụng không gián đoạn cho đến khi ra lửa thì có thể dẫn được ngàn người đi trong hư không.

_ Không nói chuyện. Trước Tượng , ngồi tòa cỏ tụng 16 Lạc Xoa. Tháng Bạch Nguyệt, lấy cây Ô Ba La , Hộ Ma 8000 biến, hay trừ tất cả bệnh.

_ Vào trong nước tụng một Lạc Xoa, hết thảy phục tàng trong lòng đất , hay vào cung A Tu La nữ, hay cột trói tất cả Hỏa Thần, hay triệu tất cả Rồng, hay trừ tất cả độc, hay giáng phục tất cả hữu tình ác, hay khiến sanh con trai con gái.

_ Gia trì 8000 biến, có thể hàng phục giặc giã. Dùng Tam Kim dài 6 chỉ làm hoa sen. Ngày 3 thời dùng nước thơm tắm rửa, không được cùng người nói chuyện. Ở trước Tháp, tụng 5 Lạc Xoa. Sau đó không ăn 3 ngày, như Pháp cúng dường. Cầm hoa sen đó, tụng không gián đoạn, khi có lửa trong hoa sen phát ra, có thể đem 3000 người đi trên hư không, sanh về cõi Cực Lạc cùng ở chung với các Thánh Giả và Bồ Tát.

_ Lại ăn Đại Mạch, ngày 3 thời tắm rửa, 3 thời thay áo, tụng một Cu Chi, được Tất Địa trong Tâm.

_ Lại vẽ Quán Tự Tại Bồ Tát như trên. Bên phải vẽ Ha Lị Đa Lê Bồ Tát đứng trên hoa sen, thân màu như Đàn Hương, dùng các báu trang nghiêm, đầu tóc búi. Đội mão Liên Hoa, mặc áo trắng, chắp tay cung kính lễ Quán Tự Tại Bồ Tát.Vẽ xong, làm Đại Cúng Dường, tụng 3 Lạc Xoa. Được Tất Địa trong Tâm (trong Tâm khởi niệm liền được)

Bấy giờ Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát nói Pháp thâm sâu bí mật vi diệu này xong. Trong Đại Hội, các Đại Bồ Tát, 8 Bộ Trời Rồng, hết thảy Kim Cang nghe Pháp xong đều rất vui mừng, đảnh lễ lui ra.

A LỖ LỰC KINH

_Hết_