Kinh Phật Thuyết Đà La Ni Cứu Bạt Ngạ Qủy Diệm Khẩu

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện, Tam tạng Sa môn Bất Không phụng chiếu dịch
Việt dịch: Quảng Minh

Một thời đức Thế Tôn ở tại Tăng già lam Ni câu luật na[1], thành Ca tỳ la vệ, cùng với chư vị Tỳ kheo, chư vị Bồ tát và vô số đại chúng hội họp, bao quanh trước sau đức Thế tôn để được Ngài thuyết pháp cho.

Bấy giờ, tôn giả A Nan đang độc cư ở một nơi vắng vẻ, nghĩ nhớ đến giáo pháp đã tiếp nhận.  Ngay sau canh ba đêm ấy, tôn giả thấy một ngạ quỷ tên là Diệm Khẩu, hình thù gớm ghiếc, thân thể khô gầy, trong miệng lửa cháy, cổ họng như kim, đầu tóc rối bù, móng   dài nanh nhọn, rất đáng kinh sợ.  Đứng trước mặt tôn giả A Nan, ngạ quỷ nói với tôn giả rằng: Sau ba ngày nữa, mạng sống của thầy sẽ hết, liền thác sanh vào loài ngạ quỷ.  Lúc đó, tôn giả A Nan nghe lời đó rồi, tâm sanh hoảng sợ, hỏi lại ngạ quỷ: Sau khi tôi chết sẽ sanh làm ngạ quỷ, vậy thì tôi phải làm phương cách nào để thoát khỏi cái khổ ấy?

Khi ấy, ngạ quỷ nói với tôn giả A Nan rằng: Sáng sớm mai, nếu thầy có thể bố thí ẩm thực cho trăm ngàn na do tha hằng hà sa số ngạ qủy cùng với trăm ngàn vị bà la môn tiên [2], mỗi vị nhận được phần thí là một đấu ẩm thực được tính theo cái lượng đấu của nước Ma già đà [3], lại còn vì chúng tôi mà cúng dường Tam bảo, nhờ đó chúng tôi thoát khổ ngạ quỷ, sinh về cõi trời, thì thầy mới được tăng tuổi thọ.

Tôn giả A Nan nhìn thấy ngạ quỷ Diệm Khẩu đây thân hình gầy gò, khô khốc gớm ghiếc, trong miệng lửa cháy, cổ họng như kim, đầu tóc rối bù, lông dài móng nhọn, lại còn nghe những lời chẳng thuận như thế, lòng rất hoảng sợ, lông thân dựng đứng.  Tôn giả liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi mau về chỗ đức Phật ở, năm vóc sát đất, đảnh lễ dưới chân Phật, thân thể run rẩy mà bạch với đức Phật rằng:  Cúi xin đức Phật cứu khổ cho con !  Sở dĩ con cầu cứu là vì khi con ở nơi thanh vắng để suy nghiệm những pháp đã lãnh thọ thì  gặp ngạ quỷ Diệm Khẩu, nói với con rằng, qua ba ngày nữa con chắc phải mạng chung, sanh làm ngạ quỷ.  Lúc đó con có hỏi ngạ quỷ là làm cách nào để thoát cái khổ ấy, ngạ quỷ đáp rằng, nếu con có thể bố thí các món ẩm thực cho trăm ngàn na do tha hằng hà sa số ngạ qủy, cùng với trăm ngàn vị bà la môn tiên, thì con mới được sống thêm.  Bạch đức Thế tôn,  nay con làm sao lo liệu đủ số ẩm thực để bố thí cho các ngạ quỷ cùng bà la môn tiên.

Bấy giờ, đức Thế tôn bảo tôn giả A Nan rằng:  Ông nay chớ sợ, ta có phương cách giúp ông có được các món ẩm thực để bố thí cho trăm ngàn hằng hà sa ngạ qủy cùng các bà la môn tiên, ông chớ sanh lòng sầu não.

Đức Phật dạy:  Này A Nan, có một đà la ni rất thù thắng diệu lực tên là Vô Lượng Uy Đức Tự Tại Quang Minh, nếu có ai trì tụng đà la ni này thì có thể cung cấp đầy đủ những món ẩm thực thượng diệu cho câu chi na do tha trăm ngàn hằng hà sa số ngạ quỷ cùng với chúng bà la môn tiên.  Mỗi một vị trong các chúng đây đều nhận được 49 đấu thức ăn được tính theo cái lượng đấu của nước Ma già đà.  Này A Nan, ta ở đời trước từng làm thân bà la môn, đối trước bồ tát Quán Thế Âm và đức Như lai Thế Gian Tự Tại Uy Đức mà thọ trì đà la ni này nên có thể bố thí khắp cả cho vô lượng ngạ quỷ cùng các bà la môn tiên những món ẩm thực, khiến cho các ngạ quỷ thoát cái thân khổ đau, sanh về cõi trời.  Này A Nan, nay ông nên thọ trì thì phước đức và thọ mạng đều tăng trưởng.

Bấy giờ, đức Thế tôn liền vì tôn giả A Nan mà nói đà la ni rằng: Na mô tát phạ đát tha nghiệt đa, phạ lô chỉ đế, án tham bà ra, tham bà ra, hồng.

Đức Phật dạy tôn giả A Nan:  Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân muốn cầu sống lâu, muốn thêm lớn phước đức, muốn mau thành tựu viên mãn bố thí ba la mật, thì mỗi sớm mai hoặc tất cả thời gian mà không có chướng ngại, lấy một cái bát sạch sẽ  chứa nước sạch, thêm vào một ít cơm gạo, bánh trái hay những thức ăn khác, rồi dùng tay phải cầm bát, trước hết tụng đà la ni trên đủ 7 biến, sau mới xưng tán danh hiệu của bốn vị Như lai:

Nẵng mồ bà nga phạ đế, bát ra chỉ nương, bộ đa ra đát nẵng, đát tha nghiệt đa da. [4]

Do gia trì [5] và xưng danh hiệu Đa Bảo Như lai mà có thể phá trừ tất cả ác nghiệp tham lận keo rít nhiều đời đến nay trong các loài  quỷ, liền được phước đức viên mãn.

Na mô bà nga phạ đế, tô lỗ ba da, đát tha nga đa da. [6]

            Do gia trì và xưng danh hiệu Diệu Sắc Thân Như lai mà có thể phá trừ quả báo thân hình xấu xí hung ác trong các loài quỷ, liền được sắc tướng hoàn hảo.

Nẵng mô bà nga phạ đế,  vĩ bát ra nga la nghiệt đa, đát ra da, đát tha nghiệt đa da. [7]

Do gia trì và xưng danh hiệu Quảng Bác Thân Như lai mà có thể khiến cho cổ họng của các loài quỷ được rộng lớn, mặc ý tiếp nhận no đủ những đồ thí cúng.

Nẵng mô bà nga phạ đế, a bà dựng ca ra da, đát tha nghiệt đa da. [8]

Do gia trì và xưng danh hiệu Ly Bố Uý Như lai mà có thể khiến cho tiêu diệt được hết thảy sợ hãi trong các loài quỷ, vượt thoát cảnh giới ngạ quỷ.

Đức Phật bảo tôn giả A Nan:  Nếu có hàng tộc tánh, người thiện nam đã gia trì và xưng danh hiệu bốn vị Như lai xong, búng ngón tay bảy lần, cầm bát đựng thức ăn nhẹ tay đổ rải trên đất sạch.  Làm việc thí thực này xong thì ở bốn phương nơi đó có trăm ngàn na do tha hằng hà sa số ngạ quỷ, trước mỗi vị có 49 đấu thức ăn của nước Ma già đà, thọ thực xong rồi, thảy đều no đủ.  Các loài quỷ đây nhất định bỏ cái thân quỷ mà sanh về cõi trời.

Này A Nan, nếu có chư vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di thường đem mật ngôn này cùng danh hiệu của bốn vị Như lai mà gia trì vào thức ăn rồi bố thí cho loài quỷ thì được đầy đủ vô lượng phước đức, đem so với công đức cúng dường trăm ngàn câu chi chư vị Như lai thì công đức ấy bằng nhau không khác, thọ mạng dài lâu, tăng ích sắc lực, thiện căn đầy đủ; tất cả phi nhân, dạ xoa, la sát, chư ác quỷ thần chẳng dám xâm hại; lại còn thành tựu vô lượng phước đức, thọ mạng.

Nếu muốn bố thí cho chúng bà la môn tiên thì cần đem những món ăn thức uống đựng đầy trong cái bát, dùng mật ngôn ở trên gia trì bảy biến rồi đổ vào dòng nước sạch.  Làm như vậy rồi tức là đã đem các món ẩm thực mỹ diệu của chư thiên tiên mà cúng dường cho trăm ngàn câu chi hằng hà sa số bà la môn tiên.  Chư tiên nhân kia nhờ thức ăn đã được gia trì bằng uy đức của mật ngôn mà mỗi vị thành tựu được sở nguyện căn bản, các công đức lành.  Mỗi vị đồng thời phát thệ nguyện rằng:  Nguyện cho người hiến cúng đây được thọ mạng dài lâu, sắc lực an lạc, lại cầu cho tâm người ấy thấy nghe tin hiểu chánh pháp một cách thanh tịnh, thành tựu trọn vẹn uy đức của bậc Phạm thiên, hành hạnh Phạn thiên [9], được công đức như công đức cúng dường cho trăm ngàn hằng hà sa chư vị Như lai, tất cả oán thù chẳng thể xâm hại.

Chư vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, nếu ai muốn cúng dường Tam bảo Phật pháp tăng, nên đem hương hoa cùng những món ẩm thực thanh tịnh, dùng mật ngôn trên gia trì 21 biến để phụng hiến Tam bảo.  Thiện nam tử, thiện nữ nhân đây đã dùng những món ngon thượng vị của cõi trời mà phụng hiến cúng dường khắp cả Phật pháp tăng bảo trong mười phương thế giới, cũng như đã làm được sự tán thán, khuyến thỉnh, tuỳ hỷ công đức, thường được chư Phật tưởng nhớ ca ngợi, chư thiên thiện thần thường đến ủng hộ, liền được đầy đủ sự bố thí ba la mật.

Này A Nan, ông hãy theo lời Như lai mà tu hành đúng như pháp cùng rộng nói lưu bố, khiến cho tất cả chúng sanh được thấy nghe đều thu hoạch vô lượng phước.  Đây gọi là Kinh nói về đà la ni cứu ngạ quỷ Diệm Khẩu và cứu chúng sanh khổ đau.  Hãy dùng tên kinh này, ông nên phụng trì.  Tất cả đại chúng và tôn giả A Nan v.v… nghe đức Phật nói kinh này xong, một lòng tin nhận, hoan hỷ phụng hành.

 

Phật đản 2553

09.05.2009

[1] Ni câu luật na (Nigrodha) vốn là một vườn cây ở phía nam thành Ca tỳ la vệ, là nơi đức Phật trở về thuyết pháp cho vua cha là Tịnh Phạn vương sau khi Ngài thành đạo.  Đại Đường Tây Vức Ký, quyển 6, ghi rằng vua A Dục tặng toàn bộ khu đất này để xây tháp và già lam.  Trong khu vườn này có một ngôi tháp đánh dấu nơi đức Phật ngày xưa ngồi dưới cội đại thụ mà tiếp nhận sự cúng dường ca sa kim uất của bà di mẫu Kiều Đàm Di.

[2] Bà la môn tiên = Bán Thiên bà la môn:  Một trong những loài qủy, là đối tượng thí thực trong hội thí ngạ quỷ.

[3] Ma già đà (Magadha) tân dịch là Ma Kiệt Đà, cựu dịch là Ma Già Đà, là tên một nước ở miền trung Ấn Độ.

[4] Đây là nam mô Đa Bảo Như lai.

[5] Gia trì Vô Lượng Uy Đức Tự Tại Quang Minh Như lai đà la ni.

[6] Đây là nam mô Diệu Sắc Thân Như lai.

[7] Đây là nam mô Quảng Bác Thân Như lai.

[8] Đây là nam mô Ly Bố Uý Như lai.

[9] Phạn thiên hạnh = Phạn hạnh: Nghĩa đầu tiên của Phạn hạnh là từ, bi, hỷ, xả.  Diễn biến thành 2 nghĩa nữa: hạnh đoạn dâm dục và hạnh đạt niết bàn.